Les Vins du Tour de France 2015 — 9. etappe Vannes — Plumelec

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Så ble det fransk sei­er, og stor jubel her i Frank­ri­ke. Og Peter Sagan demon­stre­rer hvor­for og hvor­dan han vil sik­re seg den grøn­ne poeng­trøy­en. Om han ikke vin­ner, så er han all­tid med og tar poeng i avslut­nin­ger hvor mer typis­ke spur­te­re er sjanse­løse. Det var slik Erik Zabel plei­de å vin­ne, Thor Hus­hovd har vun­net slik, akku­rat som Peter Sagan også har gjort tidligere.

Jeg bur­de ha skre­vet det i går eller i for­gårs. Armo­rik­mas­si­vet, som stort sett utgjør Bre­tag­ne, er res­ter av en gam­me fjell­kje­de. Det er gam­melt og hardt fjell, men man­ge øst/vestgående  for­kast­nin­ger, som lager de bak­ke­ne vi har sett en del av i går, og vil se mer av i dag. Jeg går ikke mer inn i geo­lo­gi­en, men tar med et geo­lo­gisk kart over områ­det, som viser noe av dette.

Massif_Armorican9. etap­pe er en 28 km lag­tem­po. Jeg liker lag­tem­po. Her gjel­der det å ha et sterkt lag. Et lag med en stjer­ne og et støtte­ap­pa­rat gjør det ikke nød­ven­dig­vis godt på sli­ke etap­per. Lagets tid bestem­mes av femte­mann over mål. Laget skal være godt sam­kjørt og ha trent lag­tem­po for å kun­ne hev­de seg i den­ne øvel­sen. Årets lag­tem­po er hard. Den er ikke så lang. Men den ender i en  mot­bak­ke på 1,7km, med en gjen­nom­snitt­lig stig­ning på  6,2%. Den er litt kor­te­re og ikke fullt så bratt som Mûr de Bre­tag­ne. Men å hol­de fem ryt­te­re sam­let opp her, det kan bli en utfordring.

Jeg vil tro at noen lag vil vel­ge å la de antatt minst klatre­ster­ke ta man­ge og lan­ge førin­ger førs­te del av etap­pen, og så drop­pe dem og la de fem antatt mest klatre­ster­ke hjel­pe hver­and­re til mål i mest mulig sam­let flokk.

Orica Gree­nEd­ge er et lag som har vun­net fle­re lag­tempo­etap­per. Noe av det som all­tid er mor­somt å se fra sto­re syk­kel­ritt er deres video­er “Back Sta­ge Pass”. Neden­for kar­tet har jeg tatt inn deres video fra førs­te etap­pe, lag­tem­po­en, i årets Giro d’I­ta­lia. Men den etap­pen var helt flat, og det er nok litt and­re egen­ska­per man på ta fram med dagens avslut­ning. Orica Gree­nEd­ge er dess­uten det laget som er har­dest ram­met av ska­der, med tre ryt­te­re som alle­re­de har brutt. Med seks ryt­te­re igjen, har de ikke så man­ge å vel­ge blant når tak­tik­ken skal leg­ges opp for en lag­tem­po som det­te. Det er ikke uten grunn at man ikke kan ha en lag­tem­po for sent i et langt etappe­rikk. Men lage­ne med sam­men­lagt­fa­vo­rit­ter er fort­satt intak­te.  For dem er det om å gjø­re å vin­ne, eller i alle fall ikke tape tid. Noen kan ha ambi­sjo­ner om å vin­net etap­pen. Men for and­re er det bare en etap­pe man skal kom­me gjen­nom på en ansten­dig måte, og trygt innen­for tidsgrensen.

TdF_2015_09Her er Orica Gree­nEd­ge “Back Sta­ge Pass” fra lag­tem­po­en i årets Giro d’Italia.

Under Tour de Fran­ce 2009 var min dat­ter og jeg så hel­di­ge å få være back sta­ge hos TV2, da det ble kjørt lag­tem­po i Montpel­li­er. Vi had­de Dag Otto Lau­rit­zen som en per­son­lig eks­pert­kom­men­ta­tor, og lær­te mye om lagtempo.

Man kan vin­ne og tape tid på lag­tem­po, så her kan den gule trøy­en kom­me til å skif­te skuld­re. En rik­tig dår­lig lag­tem­po, og man kan ha kjørt seg helt ut av kam­pen om sammenlagtseieren.

Ende­lig har vi kom­met til et områ­de hvor vi kan begyn­ne å lete etter vin.

Van­n­es lig­ger litt nord for Mor­bi­han­gul­fen, som er et flott øyrike. Men der bør man beve­ge seg med båt, ikke syk­kel. Så vi tar ikke den turen nå.

Vi er fort­satt i Bre­tag­ne. Men vi begyn­ner i alle fall å nær­me oss vin­dis­trik­ter. Vi er ikke så langt fra utlø­pet av Loire, og der­med fra Mus­ca­det. Så vi tar turen dit for å fin­ne vin. Som vi var inn­om under for­ri­ge etap­pe, så var den­ne delen av Pays-de-la-Loire his­to­risk sett en del av Bretagne.

Mus­ca­det er en lett og frisk hvit­vin, som lages av dru­en Mus­ca­det. Mus­ca­det er den loka­le beteg­nel­sen på den dru­en som benyt­tes. Den må på ingen måte for­veks­les med de uli­ke Mus­cat-dru­ene som vi kjen­ner fra viner som Mos­cato d’Asti, Mus­cat de Lunel, osv. Jeg hus­ker ikke len­ger om det var Mus­ca­det eller Mus­cat jeg først ble kjent med. Men jeg hus­ker at jeg ikke klar­te å få den let­te, fris­ke og tør­re Mus­ca­det til å hen­ge sam­men med de søte Mus­cat-vine­ne. Da jeg for­sto at det fak­tisk ikke er noen sam­men­heng, ble det mye enklere.

Mus­ca­det heter egent­lig Melon de Bourgog­ne, og kom­mer som nav­net til­sier fra Bourgog­ne. Den var popu­lær blant vin­bøn­dene for­di den tåler frost gans­ke godt. Men den er ikke len­ger til­latt i Bourgog­ne, i alle fall ikke i viner som skal sel­ges som bourgog­ne-viner. Dru­en ble intro­du­sert i Nan­tais, alt­så Mus­ca­det-områ­de etter den kraf­tige frost­vin­te­ren i 1709, som øde­la omtrent alt som var av dru­er i området.

Dru­en ble popu­lær i områ­det rundt utlø­pet av Loire av sam­me grunn som den ble popu­lær i Bourgog­ne: Den er hard­før og tåler noen frost­net­ter bed­re enn man­ge and­re dru­er. Loire repre­sen­te­rer nord­gren­sen for vin­dyr­king ute ved Atlan­ter­havs­kys­ten. Det dyr­kes rik­tig­nok vin len­ger nord i Champag­ne og i Mosel, men dyr­kings­gren­sen er ikke en rett strek langs én bredde­grad. Vi er på gren­sen av hvor det er mulig å dyr­ke vin, og frost om vår­en kan være et pro­blem. Som i and­re mar­gi­nal­om­rå­der kan også kva­li­te­ten variere gans­ke mye fra en årgang til en annen.

Det er fire appel­ta­tio­ner i Mus­ca­det, og det er et visst hie­rarki. Den som bare heter Mus­ca­det omfat­ter vin som ikke kom­mer inn under noen av de tre and­re. Dis­se er Sèv­re et Mai­ne, Coteaux de la Loire og Cotes de Grand Lieu. Sèv­re et Mai­ne omta­les ofte som den bes­te. Men omtrent 70% av det som pro­du­se­res av Mus­ca­det kom­mer fra det­te områ­de, så man skal ikke bare sto­le på området.

Mus­ca­det er ofte mer­ket “Sur lie”. Det betyr at vinen har blitt lig­gende på bunn­fal­let etter gjæ­rin­gen, først og fremst døde gjær­cel­ler, til den har blitt tap­pet på flas­ke. Det­te gir mer smak og stør­re dyb­de i vinen. Etter dagens reg­ler skal vinen lig­ge mel­lom fire og ti måne­der på det­te for at den skal kun­ne beteg­nes som “Sur lie”. Den sam­me meto­den bru­kes også i Champagne.

Mus­ca­det er en typisk som­mer­vin, og den går godt sam­men med f.eks. blå­skjell og reker. Dis­se har mild smak, som lett kan bli over­kjørt av en kraf­ti­ge­re vin. Mus­ca­det er en av de vine­ne som Vin­mono­po­let anbe­fa­ler til reker.  Skal vi tro The Guar­di­an, er Mus­ca­det en vin som er i ferd med å bli trengt i bak­grun­nen av and­re viner, som Picpoul (typisk fra Lan­gue­doc) og spansk Alba­riño. Skal jeg være ærlig, så er det gans­ke len­ge siden jeg har kjøpt Mus­ca­det selv også. Jeg får unskyl­de meg med at jeg gjer­ne til­brin­ger en stor del av som­mer­en i Lan­gue­doc, hvor nett­opp Pic­pul de Pinet er en av de loka­le vine­ne. Og jeg hol­der meg stort sett til loka­le viner når jeg er der.

I 2011 ble det etab­lert tre crus i Mus­ca­det: Clis­son, Le Pal­let og Gor­ges.

Clis­son er også kjent som “Lil­le Vene­zia”. Det lig­ger på en gra­nitt­for­klast­ning i Armo­ric­mas­si­vet. Jord­smon­net er for en stor del grus og rulle­stei­ner, som får røt­te­ne til å søke ned­over, dypt i jordsmonnet.

Gor­ges lig­ger på beg­ge sier av elven Sèv­re. Jord­smon­net her er gab­bro, som er en mørk stein dan­net i mag­ma­en, og kvarts­lei­re. Dru­ene her mod­ner litt sene­re enn i and­re områder.

Pal­let lig­ger på Sév­res høyre­bredd, nord for Geor­ges. Her sies det å være varmt, og jor­den er grunn og stei­ne­te, med mye gneis og gabbro.

Viner fra dis­se områ­de­ne må lig­ge len­ge på bunn­fal­let, typisk 24 måne­der, og de er laget for å kun­ne lagres.

Kar­tet viser hvor man fin­ner de tre crus, samt and­re områ­der som er i pro­sess for å bli god­kjent. Det­te er fra 2014, og jeg har ikke nyere opp­lys­nin­ger om hva som har skjedd med dis­se områdene.

Muscadet_crus

Se den­ne video­en Mus­ca­det fra Loire laget av John Kaa­re Hovers­holm for TV2 til Tour de Fran­ce 2008:

De frans­ke vin­ma­ga­si­ne­ne La Revue du Vin de Fran­ce og Ter­re des vins, kom­mer hvert år med spe­sial­ut­ga­ver om vin­tu­ris­me. Hvor og hvor­dan bør man dra for å ha en fin vin­fe­rie? Sta­dig ofte­re anbe­fa­les syk­kel­tu­rer. I årets utga­ve anbe­fa­ler La Revue du Vin de Fran­ce i Mus­ca­det for å gjø­re seg kjent med de nye cruene.

Etter den­ne etap­pen er det hvile­dag. Hvis jeg had­de vært i områ­det, uten å skul­le del­ta i Tour de Fran­ce, vil­le jeg anta­ge­lig­vis ha benyt­tet hvile­da­gen til å syk­le et styk­ke opp langs Loire, for å sma­ke på en del av områ­dets vin og besø­ke noen slott. Loire er et fint områ­de å syk­le i. Men akku­rat nå vel­ger jeg også å ta en hvile­dag, slik at vi møtes igjen tirs­dag 14. juli — Frank­ri­kes nasjonaldag.

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email