Les Vins du Tour de France 2015 — 10. etappe Tarbes — La Pierre-Saint-Martin

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Nå star­ter kapit­tel 2 i årets tour. Fra flatt og små­kup­pert til fjell. Det er nå sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne må begyn­ne å vise seg fram for alvor. Ryt­te­re rea­ge­rer litt ulikt på hvile­da­ger, så det blir inter­es­sant å se hvem som er på hug­get. Chris Froo­me må reg­ne med angrep fra alle kan­ter. Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne har ennå sine lag intakt, så de slip­per i det mins­te å kjem­pe ale­ne. Men det er nå det vil vise seg hvor ster­ke lage­ne er.

10. etap­pe syk­les på 14. juli, Frank­ri­kes nasjo­nal­dag. Det­te er den etap­pen alle frans­ke syk­lis­ter drøm­mer om å vin­ne. Etap­pen avslut­tes på top­pen av en høy­ka­te­go­ri­stig­ning. Men fram til den sis­te stig­nin­gen må den kun­ne reg­nes som små­kupert. Her vil nok noen bru­ke laget til å hol­de høy fart til der den sis­te stig­nin­gen begyn­ner, i et for­søk på å sli­te ut kon­kur­ren­ter. Og så blir det angrep i den sis­te bakken.

TdF_2015_10Som all­tid har vi en utford­ring når vi skal fin­ne vin langs fjell­e­tap­pe­ne. Men noe skal vi fin­ne langs den førs­te delen av etap­pen, hvor det fort­satt bare er småkupert.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2015 — 10. etap­pe Tar­bes — La Pier­re-Saint-Mar­tin