Les Vins du Tour de France 2015 — 10. etappe Tarbes — La Pierre-Saint-Martin

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Nå star­ter kapit­tel 2 i årets tour. Fra flatt og små­kup­pert til fjell. Det er nå sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne må begyn­ne å vise seg fram for alvor. Ryt­te­re rea­ge­rer litt ulikt på hvile­da­ger, så det blir inter­es­sant å se hvem som er på hug­get. Chris Froo­me må reg­ne med angrep fra alle kan­ter. Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne har ennå sine lag intakt, så de slip­per i det mins­te å kjem­pe ale­ne. Men det er nå det vil vise seg hvor ster­ke lage­ne er.

10. etap­pe syk­les på 14. juli, Frank­ri­kes nasjo­nal­dag. Det­te er den etap­pen alle frans­ke syk­lis­ter drøm­mer om å vin­ne. Etap­pen avslut­tes på top­pen av en høy­ka­te­go­ri­stig­ning. Men fram til den sis­te stig­nin­gen må den kun­ne reg­nes som små­kupert. Her vil nok noen bru­ke laget til å hol­de høy fart til der den sis­te stig­nin­gen begyn­ner, i et for­søk på å sli­te ut kon­kur­ren­ter. Og så blir det angrep i den sis­te bakken.

TdF_2015_10Som all­tid har vi en utford­ring når vi skal fin­ne vin langs fjell­e­tap­pe­ne. Men noe skal vi fin­ne langs den førs­te delen av etap­pen, hvor det fort­satt bare er småkupert.

Etap­pen går i en liten bue nord for Pau, før den svin­ger mot syd­vest og syd, og går inn i fjel­le­ne. Vel­ger vi en rute som går litt len­ger nord enn der ryt­ter­ne skal syk­le i dag, kom­mer vi til to over­lap­pen­de vin­om­rå­der: Madi­ran og Panch­he­renc-du-Vic-Bilh. Madi­ran er beteg­nel­sen å rødvin fra områ­det, Panch­he­renc-du-Vic-Bilh er hvitvin.

Panch­he­renc-du-Vic-Bilh lages som en tørr og en søt­lig (moelleux) vin. Den tør­re vinen lages i hoved­sak av dru­en Gros Man­seng, men også med noe Petit Cour­bu og Arr­u­fiac (en lokal drue). Den søt­li­ge utga­ven lages i hoved­sak med Petit Man­seng, en drue som er van­lig i søte viner fra Pyre­ne­ene. Vine­ne har en viss karak­ter av ekso­tisk frukt, som grape­frukt, ana­nas og mango.

Rødvi­nen Madi­ran er uten tvil den mest kjen­te vinen fra det­te områ­det. Madi­ran er laget av dru­en Tan­nant. Det er en drue som visst­nok dyr­kes her og i Uru­guay. Som nav­net mer enn anty­der, er det en tan­nin­rik drue, og det gir en kraf­tig og tan­nin­rik vin som bør lag­res og og som kan utvik­le seg til en vir­ke­lig ele­gant vin ved lagring.

Det er to sko­ler når det gjel­der pro­duk­sjon av vin i Madri­ran. Den tra­di­sjo­nel­le sko­len lager vin som må lag­res. And­re lager mer moder­ne, noen vil si kom­mer­si­el­le viner, laget for å kun­ne drik­kes etter gans­ke kort tid.

Selv om jeg gjer­ne tar til meg alt som sier at vin, sjo­ko­la­de og annet godt er sunt, så er jeg skep­tisk til at det skal være vel­dig helse­brin­gen­de. Men de som er inter­es­sert kan lese om Madi­ran detox i den­ne artik­ke­len fra The Guar­di­an.

Fort­set­ter vi vide­re vest­over, kom­mer vi til Bearn, som er mer kjent for sau­sen (Bear­nai­se) enn for vin. Vin­ge­o­gra­fien her er litt for­vir­rende, for en del av AOC Béarn kom­mer fra akku­rat sam­me områ­de som Juran­con, (som vi kom­mer til i mor­gen) en annen er det sam­me som Madi­ra­n. Men det er til dels and­re dru­er og en annen vinstil.

Om jeg har for­stått det rett er AOP Béarn et stør­re områ­de som også omfat­ter de to nevn­te, samt et tred­je område.

Had­de vi beve­get oss len­ger mot nord, had­de vi kom­met inn­om Armagnac.

Armag­nac er den elds­te bran­dy (drue­brenne­vin) som pro­du­se­res i Frank­rike. Den pro­du­se­res for en stor del på dru­en Ugni blanc, som den dru­en man i Ita­lia kal­ler Tre­b­biano. Men det bru­kes også and­re dru­er, bl.a. Fol­le blanc, Colom­bard og en som heter Baco 22A, en krys­ning som ble utvik­let av Fran­cois Baco, der­av nav­net. I alt bru­ker ti uli­ke druesorter.

Armag­nac destil­le­res van­lig­vis i kolon­ner, og ikke i pot stills (som cog­nac og whis­ky). Armag­nac har ikke blitt kom­mer­sia­li­sert i sam­me grad som cog­nac. Mens cog­nac domi­ne­res av noen sto­re cog­nachus som sel­ger cog­nac blan­det fra fle­re årgan­ger og kan­skje også uli­ke pro­du­sen­ter, for å hol­de en mest mulig kon­sis­tent smak, sel­ges armag­nac van­lig­vis fra enkelt­pro­du­sen­ter, gjer­ne med uli­ke årgan­ger. Det gjør at armag­nac kan variere mer og får mer sær­preg, hvil­ket etter min mening gjør den mer inter­es­sant enn cog­nac (skjønt man tar etter hver­and­res for­ret­nings­me­to­der, så man ser nå også cog­nac tap­pet og mar­keds­ført slik man tra­di­sjo­nelt har gjort for armagnac.)

Vin­hand­le­ren Ber­ry Bros & Rudd i Lon­don har et stort utvalg armag­nac i uli­ke årgan­ger, den elds­te synes å være 1893.  De had­de tid­li­gere et tax-free utsalg på Hea­throw. Det fine med det­te utsal­get var at man kun­ne for­hånds­be­stille fra hele Ber­ry Bros & Rudds utvalg, og pluk­ke det opp på fly­plas­sen. Dess­verre er det utsal­get nedlagt.

I en peri­ode plei­de jeg å kjø­pe armag­nac årgang 1955 her, hver gang jeg var i Lon­don. Det er det året jeg er født, og jeg sam­let for å ha til min 50-års­dag. De som kan reg­ne, ser at det er noen år siden. Nå er den årgan­gen utsolgt. Jeg trod­de jeg had­de kjø­pe fem flas­ker. Men da dagen opp­rant, vis­te det seg at jeg had­de syv flas­ker. Det er sli­ke slag livet noen gan­ger gir. Gjes­tene var ikke så drikk­fel­dige. Nå er det ikke så len­ge siden jeg ble 60, og kan­skje kan jeg drik­ke litt av den­ne armag­na­cen, for en eks­tra fei­ring litt på etterskudd.

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email