Mye feil om trafikkregler fra Drive trafikkskole

Noe som kal­ler seg Dri­ve tra­fikk­sko­le på Hamar har laget, eller i alle fall dis­tri­bu­ert, en pla­kat om hvor­dan de mener syk­lis­ter bør opp­tre i tra­fik­ken. Den ser slik ut:

Drive_plakatPla­ka­ten er skre­vet som om den gjør rede for tra­fikk­reg­le­ne. Det gjør den ikke. Her er det mye feil. Man ven­ter fak­tisk at en tra­fikk­sko­le kan tra­fikk­reg­le­ne, og at det som de pre­sen­te­rer om dis­se, fak­tisk er korrekt.

Con­ti­nue read­ing Mye feil om tra­fikk­reg­ler fra Dri­ve tra­fikk­sko­le

Les Vins du Tour de France 2015 — 11. etappe Pau — Cauterets — Vallée de Saint-Savin

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Chris Froo­me og Sky viser styr­ke. Richie Por­te på and­re etter vin­ne­ren Froo­me, og Greaint Tho­mas på 6., alle foran Tejay van Gare­de­ren og Alber­to Con­ta­dor, da blir det ikke lett å fin­ne noen mot­trekk. Men alle kan ha en dår­lig dag eller uhell, så det er for tid­lig å gi opp. Movie­s­tar må også vur­de­re hvor løs kanon Ales­san­d­ro Val­ver­de skal få lov til å være. Han had­de i alle fall en manøv­re hvor man ikke fikk inn­trykk av at det var Quin­ta­na han kjør­te for. Men det er vel ikke så lett å være degra­dert kaptein.

11. etap­pe er en klas­sisk Pyre­neer­etap­pe, med fjell som Col d’A­spin og Col du Tour­malet. Her må vi reg­ne med at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne kom­mer til å angri­pe hverandre.

TdF_2015_11Til sli­ke fjell­e­tap­per er det vans­ke­lig å fin­ne vin. Vi star­ter med Jurançon. Jurançon er et områ­de syd og vest for Pau. Ryt­ter­ne syk­ler øst­over fra Pau, og er strengt tatt ikke inn­om Jurançon. Egent­lig var ryt­ter­ne nær­me­re Jurançon i går. Men jeg valg­te å spa­re den­ne vinen til i dag. Jurançon er et land­skap med åser og daler som stor sett går i nord-syd ret­ning. Vinen dyr­kes for det mes­te i åsene.

I Jurançon har det vært dyr­ket vin len­ge. Om jeg hus­ker his­to­ri­en rett, var det pile­gri­mer på vei hjem fra San­tia­go de Com­pos­tel­la som had­de med seg vin­stok­ker fra Spa­nia til bl.a. det­te områ­det. Pile­gri­me­ne har betydd mye for utbre­del­se av bl.a. vin i Euro­pa. Vin fra områ­det er nevnt i teks­ter fra 998. Det var her uttryk­ket “cru” først ble tatt i bruk ved klas­si­fi­se­ring av vin. Det skjed­de på 1300-tal­let. Områ­det er pre­get av et kli­ma med varm vind fra Spa­nia og mye sol. Det gir dru­er med mye suk­ker og det pro­du­se­res mye søt vin.

Det pro­du­se­res to hoved­ty­per av vin, beg­ge hvi­te. Den ene er Le Jurançon som er søt og Le Juran­con Sec, som er tørr — slik nav­net sier. De er laget på dru­ene petit og gros man­seng og petit cour­bu. Dru­ene til den bes­te søte Le Jurançon høs­tes sent, gjer­ne så sent som i novem­ber eller desem­ber. Det­te gir over­modne dru­er med mye sukker.

Vin­mono­po­let har fire Jurançon-viner i sine lis­ter. Av dis­se er en tørr og tre søte. En av dem kom­mer på halv­flak­se. Søt vin er ikke noe man drik­ker mye av. Jeg fore­trek­ker å kjø­pe halv­flas­ker av slik vin.

Jeg tar med to Jurançon-viner jeg har kjøpt til tid­li­gere etap­per når touren har vært inn­om her. Beg­ge er pro­du­sert av Urou­lat.

Ved star­ten av dagens etap­pe kan vi fin­ne mye god vin. Men når vi kom­mer inn i fjel­lene er det best å nyte medbragt.

På den­ne etap­pen skal ryt­ter­ne inn­om byen Lour­des, kjent som Den katols­ke kir­kes Dis­ney­land. Van­net i ste­dets kil­de skal angi­ve­lig ha mira­kel­virk­nin­ger. Det er nes­ten gro­tesk å besø­ke ste­det, hvor syke men­nes­ker kom­mer i et despe­rat håp om å bli hel­bre­det. I en del and­re byer har man syk­kel­felt. I Lour­des har man rulle­stol­felt for de som skal tril­le fram til mira­kel­kil­den. Selv har jeg en boks pep­per­mynte­suk­ker­tøy laget med hel­lig vann fra Lour­des. Men jeg har ikke erfart at de hjel­per noe bed­re enn annet hvis jeg har vondt i halsen.

I det mins­te de litt over­tro­is­ke, og sær­lig katols­ke syk­lis­ter, bur­de vel fyl­le opp drikke­flas­ke­ne med mira­kel­vann før dagens etap­pe, og bru­ke det når de blan­der sports­drikk til flas­ke­ne. Nå har vel El Diab­lo pen­sjo­nert seg, så ryt­ter­ne tren­ger ikke gjø­re som den katols­ke og over­tro­is­ke ryt­te­ren Gigisykkeltegne­se­rien Le Tour de Fran­ce:

TdF_Gigi_LourdesMen vi lar vann være vann, hel­lig eller ikke.

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.