Mye feil om trafikkregler fra Drive trafikkskole

Noe som kal­ler seg Dri­ve tra­fikk­sko­le på Hamar har laget, eller i alle fall dis­tri­bu­ert, en pla­kat om hvor­dan de mener syk­lis­ter bør opp­tre i tra­fik­ken. Den ser slik ut:

Drive_plakatPla­ka­ten er skre­vet som om den gjør rede for tra­fikk­reg­le­ne. Det gjør den ikke. Her er det mye feil. Man ven­ter fak­tisk at en tra­fikk­sko­le kan tra­fikk­reg­le­ne, og at det som de pre­sen­te­rer om dis­se, fak­tisk er korrekt.

I en kom­men­tar i dis­ku­sjo­ne­ne på Face­bo­ok skri­ver Dri­ve tra­fikk­sko­le at de sær­lig viser til tra­fikk­reg­le­ne § 18, uten at jeg kla­rer å for­stå hvor­dan de leser denne.

De viser også til at de sier hva man bør gjø­re. Den som kan lese, ser at det ikke er sant. For på pla­ka­ten står det fak­tisk “Du kan IKKE”.

Ved å spre myter som det­te, bidrar Dri­ve tra­fikk­sko­le til het­sen mot syk­lis­ter, og til å byg­ge opp under fore­stil­lin­gen om at ingen syk­lis­ter føl­ger tra­fikk­reg­le­ne. Slik byg­ger de opp under den far­li­ge aggre­sjo­nen mot syk­lis­ter. Det er ikke det­te en tra­fikk­sko­le bør formidle.

Ja, alle som fer­des i tra­fik­ken er tra­fi­kan­ter. Og hva så? I en slik lis­te kun­ne man også ha inkul­dert fot­gjen­ge­re, osv. Men det som omfat­ter alt, sier van­lig­vis ikke noe. “Tra­fi­kant” er ikke en kate­go­ri som tra­fikk­reg­le­ne ope­re­rer med. Den er ubrukelig.

Det man der­imot kun­ne ha sagt, men da med adres­se til bilis­te­ne (og vor­den­de bilis­ter, som vel er en tra­fikk­sko­les mål­grup­pe) er omtrent dette:

Syk­lis­ter er kjø­ren­de og har like stor rett til å bru­ke kjøre­ba­nen som and­re kjørende.

At man ikke skal syk­le på rødt, er greit nok. Vi vet at man­ge syk­lis­ter syk­ler på rødt, akku­rat som man­ge bilis­ter kjø­rer på rødt. Beg­ge deler er ulov­lig, men bilis­te­nes rødlys­kjø­ring er farligere.

Det er lov å syk­le over fotgjengerovergang.

Det er det­te en tra­fikk­sko­le bør lære vor­den­de bilis­ter. Det står uttryk­ke­lig i tra­fikk­reg­le­ne § 18, nr. 3, førs­te punkt­um.

3. Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gående. ”

Kjø­ren­de (også syk­lis­ter) har vike­plikt for gåen­de i gang­felt. Det­te står uttryk­ke­lig i tra­fikk­reg­le­ne § 9, nr 2, annet ledd:

Ved gang­felt hvor tra­fik­ken ikke regu­le­res av poli­ti eller ved tra­fikk­lys­sig­nal, har kjø­ren­de vike­plikt for gåen­de som befin­ner seg i gang­fel­tet eller er på veg ut i det.”

Den som syk­ler er kjø­ren­de, ikke gåen­de. Når det står at man har vike­plikt for gåen­de, gjel­der ikke det­te over­for kjø­ren­de, som syk­lis­ter. Går man av syk­ke­len, og lei­er den, da reg­nes man som gåen­de. Det føl­ger av tra­fikk­reg­le­ne § 2 nr 3, bok­stav c:

3. Som gåen­de reg­nes også den som
(…)
c)    Lei­er syk­kel eller moped, tril­ler barne­vogn eller bru­ker lekekjøretøy.”

Hvis man går av syk­ke­len og lei­er den over et fot­gjen­ger­felt, da har and­re kjø­ren­de vike­plikt. Men om man som syk­list f.eks. krys­ser en for­kjørs­vei, da for­vis­ser man seg om at det er klart og syk­ler over. At man har vike­plikt for krys­sen­de tra­fikk, betyr slett ikke at man skal gå av syk­ke­len å leie den, så len­ge det er klart. Å anty­de noe slikt, er omtrent like dumt som å si at bilis­ter må gå ut av bilen og sky­ve den, når man krys­ser vei hvor krys­sen­de tra­fikk ikke har vikeplikt.

Det en tra­fikk­sko­le bør opp­ly­se om, og inn­pren­te hos sine ele­ver, er dette:

Det at man ikke har vike­plikt, betyr ikke at man har påkjørsrett.

De kan f.eks. for­tel­le sine ele­ver om den­ne saken, hvor en bilist ble dømt for uakt­som kjø­ring etter å ha kjørt på en syk­list i et fotgjengerfelt.

Selv­sagt syk­ler man, også når man krys­ser i et fot­gjen­ger­felt, for­ut­sattat det ikke er så man­ge fot­gjen­ge­re i fot­gjen­ger­fel­tet at det er til sje­nan­se for dem. Hvis det er tett tra­fikk, kan man vel­ge å gå av syk­ke­len og skif­te staus til fot­gjen­ger, slik at tra­fik­ken får vike­plikt. Noe annet er at man­ge bilis­ter stop­per for å slip­pe over syk­lis­ter, vike­plikt eller ei. Vi skal ikke glem­me at de fles­te bilis­ter hel­dig­vis er høf­li­ge og hensynsfulle.

Når vi er inne på det­te med fot­gjen­ger­felt. “Rød mann” gjel­der ikke for syk­lis­ter. Det er lov å syk­le på “rød mann”, og reg­le­ne som gjel­der er som ellers når man krys­ser en vei. Men når krys­sen­de tra­fikk har rødt lys, har de uan­sett plikt til å stop­pe, vike­plikt for fot­gjen­ge­re eller ikke. Der­for er det ikke så dumt å krys­se en vei på syk­kel i fot­gjen­ger­felt, på “grønn mann”.  I Nor­ge er dess­uten man­ge kryss så dår­lig utfor­met at det ikke er til­rette­lagt for at man skal kun­ne krys­se på syk­kel. Da er fot­gjen­ger­fel­tet og even­tu­ell “grønn mann” det bes­te man har å hol­de seg til. Når den ubru­ke­li­ge bas­tard­løs­nin­gen “Gang- og syk­kel­vei” krys­ser en annen vei, ender den gjer­ne i et fot­gjen­ger­felt, ikke noe annet. Som syk­list har man ikke noe valg. Man krys­ser selv­føl­ge­lig i fot­gjen­ger­fel­tet, og man går selv­føl­ge­lig ikke av syk­ke­len — med mind­re man har behov for å stan­se biltrafikken.

Syk­lis­ter har lov til å syk­le på for­tau­et. Det frem­går av den tid­li­ge­re siter­te tra­fikk­reg­le­ne § 18, nr. 3, førs­te punkt­um. Jeg synes det er en dum regel, og mener at hoved­re­ge­len bør være at man ikke har lov til å syk­le på for­tau­et. Så vidt jeg vet er det bare Island og Nor­ge som til­la­ter syk­ling på for­tau­et. I syk­kel­lan­det Dan­mark risi­ke­rer man å bli bøt­lagt for slikt. Å til­la­te syk­ling på for­tau­et var en typisk poli­ti­ker­løs­ning, hvor man skjøv pro­ble­met over på and­re, i ste­det for å løse det. Med et slikt ved­tak kun­ne tafat­te og syk­kel­fiendt­li­ge poli­ti­ke­re trå van­net ennå noen år, uten å gjø­re noe for å leg­ge til ret­te for syk­ling. Vi kan like det eller ikke. Uan­sett er det til­latt å syk­le på for­tau­et, akku­rat som det er til­latt å syk­le i kjøre­ba­nen. Og det er til­latt å veks­le mel­lom kjøre­bane og for­tau, når det er hen­sikts­mes­sig. Selv syk­ler jeg van­lig­vis ikke på for­a­tu­et. Men hvis det er få fot­gjen­ge­re der, hen­der det at jeg svin­ger opp på for­tau­et for å syk­le for­bi bilis­ter som har slått seg sam­men for å dan­ne sine bil­re­li­giø­se pro­se­sjo­ner, kalt . For som de fles­te syk­lis­ter har erfart: Det er bilis­te­ne som lager kø og hind­rer tra­fik­ken, det er ikke syklistene.

Noe annet er at syk­ling på for­tau­et gir en falsk trygg­het. Ulyk­ker mel­lom bilis­ter og syk­lis­ter skjer van­lig­vis i krys­nings­punk­ter, ikke når man syk­ler langs vei­en. Syk­lis­ter som kom­mer ut i vei­en fra for­tau, kom­mer fra kan­ter hvor and­re tra­fi­kan­ter, som bilis­ter, ikke er for­be­redt på at det kan kom­me syk­lis­ter. Og den som kom­mer fra for­tau har vike­plikt for annen trafikk.

En tra­fikk­sko­le bør lære sine ele­ver at selv om syk­lis­ter har lov til å syk­le på for­tau­et, så har man ikke noen plikt til å gjø­re det. Syk­lis­ter er kjø­ren­de, og skal for­trinns­vis bru­ke kjøre­ba­nen. Dess­ver­re synes det som om noen bilis­ter tror at syk­lis­ter skal syk­le på for­tau­et. Jeg er sik­kert ikke den enes­te som har opp­levd tuten­de bilist­tul­lin­ger som peker mot fortauet.

Dri­ve tra­fikk­sko­le fort­set­ter med sin vranglære:

Du har vike­plikt for and­re kjøretøy.

Ja, de all­min­ne­li­ge vike­plikt­reg­ler gjel­der. Syk­lis­ter har vike­plikt for tra­fikk fra høy­re, og for tra­fikk på for­skjørs­vei. Dess­ver­re er tra­fikk­reg­le­ne også slik at den som kom­mer fra syk­kel­vei har vike­plikt for krys­sen­de tra­fikk. Tra­fikk­reg­le­ne er utfor­met av folk som bare har tenkt på bil, eller i alle fall har prio­ri­tert bil. Det er et visst håp om at det­te blir ret­tet opp. For en som sterkt mis­li­ker Frem­skritts­par­ti­et, er det et tanke­kors at det måt­te en sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra FrP til, før det i det mins­te ble noen vil­je til å se på det­te. Så får i se hva resul­ta­tet ble. De såkal­te “rødgrøn­ne” regje­rin­gen, med sam­ferd­ses­mi­nis­te­re fra trak­tor­pa­ri­et, avvis­te alle for­slag om å ta tak i dette.

Det en kjøre­sko­le bør lære sine ele­ver, er dette:

Som bilist har du den sam­me vike­plik­ten over­for syklsi­ter som over­for and­re kjø­ren­de.

De kun­ne gjer­ne ha lagt til at den vik­tigs­te grun­nen til syk­kel­ulyk­ker som med­fø­rer alvor­lig per­son­ska­de er bilis­ter som ikke over­hol­der sin vike­plikt over­for syklsi­ter. De bør der­for under­stre­ke at man som bilist må være eks­tra akt­som, og for­sik­re seg om at det ikke kom­mer syk­lis­ter fra høy­re, at det ikke er syk­lis­ter på for­kjørs­vei, og at det ikke kom­mer syk­lis­ter i mot når man skal svin­ge til venstre.

Rådet til syk­lis­ter er at man i sli­ke situa­sjo­ner ald­ri kan sto­le på bilis­ter. Men det er ikke noe som bør utfor­mes som om man har plikt til å vike.

Det fort­set­ter.

Du BØR ABSOLUTT IKKE kjø­re for­bi and­re kjøre­tøy på deres høy­re side.

Det er vel det enes­te ste­det Dri­ve tra­fikk­sko­le i prin­sip­pet uttryk­ker seg som om de gir råd, og ikke for­mid­ler for­bud. Men når det føy­er til “abso­lutt ikke”, og skri­ver med STORE BOKSTAVER, blir det ikke så mye igjen av noe venn­ska­pe­lig råd.

Vi kan igjen gå til tra­fikk­reg­le­ne, den­ne gan­gen til § 18 nr 1:

1. Syk­len­de kan kjø­re for­bi til høy­re for annet kjøre­tøy enn syk­kel og selv­ba­lan­se­ren­de kjøretøy.”

Den som syk­ler har lov til å kjø­re for­bi biler på deres høy­re side. Når man syk­ler for­bi stille­stå­en­de eller til­nær­met stille­stå­en­de bil­kø, er det ofte mest hensiktsmessig.

Det en tra­fikk­sko­le bør lære sine ele­ver, er blant annet at syk­lis­ter har lov til å syk­le for­bi på høy­re side. Vide­re bør de sterkt under­stre­ke det­te om beslek­te­de temaer:

Tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 3:

3. Kjø­ren­de som vil svin­ge har vike­plikt for gåen­de eller syk­len­de som skal rett fram på kjøre­ba­nen eller vegens skulder.”

Tra­fikk­reg­le­ne § 8 nr 1:

1. Kjø­ren­de som vil skif­te kjøre­felt, har vike­plikt for kjø­ren­de som befin­ner seg i det felt det skal kjø­res inn i eller som først må krysses.”

Da må vi min­ne om at syk­kel­felt er kjøre­felt, så den som krys­ser et syk­kel­felt har vike­plikt for syk­lis­ter i sykkelfeltet.

Vi må også ta med tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4:

4. Kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.”

Det­te gjel­der også når man krys­ser syk­kel­vei, gang- og syk­kel­vei m.m. Man­ge utkjørs­ler som krys­ser gang- og syk­kel­vei er dår­lig skil­tet, slik at skil­tin­gen kan for­le­de en til å tro at vike­plik­ten først gjel­der over­for det van­li­ge kjøre­fel­tet. Men man har på sli­ke ste­der også vike­plikt for syk­kel­vei og gang- og syk­kel­vei. Og det er gene­rell vike­plikt, alt­så vike­plikt for tra­fikk i beg­ge retninger.

Bruk lys.

Helt enig. Det er alt for man­ge syk­lis­ter som syk­ler i mør­ket uten å bru­ke lys.

Gi tegn hvis du skal end­re retning.

Også enig. Man­ge syk­lis­ter er for dår­li­ge til å gi tegn. Her må jeg inn­røm­me at jeg selv hel­ler ikke er så flink til å gjø­re det­te som jeg bur­de være.

For­hold deg til syk­kel­vei om det­te er til­gjen­ge­lig.

Det er ikke lett å for­stå hva de mener med det­te. Dri­ve tra­fikk­sko­le synes å være minst like dår­lig i norsk som de er i tra­fikk­reg­ler. Det­te er vel en slags mage­plask­ut­ga­ve av ifor­hold­ti­lis­men. Man for­hol­der seg til syk­kel­vei, akku­rat som man for­hol­der seg til and­re vei­er, som krys­sen­de tra­fikk osv. At man for­hol­der seg til noe, betyr ikke at man også bru­ker det. Jeg for­hol­der meg til and­re tra­fi­kan­ter, men det betyr ikke at jeg syk­ler på dem.

Nå er det sør­ge­lig få syk­kel­vei­er å for­hol­de seg til i Nor­ge. I den grad noe er laget, er det som regel den ubru­ke­li­ge bas­tar­den “gang- og syk­kel­vei”, som ofte er så dår­lig utfor­met (og even­tu­elt ved­li­ke­holdt) at det er bed­re å syk­le i kjørebanen.

Det eksis­te­rer en myte om at syk­lis­ter ikke bru­ker syk­kel­vei­er, selv om det fin­nes. Som om syk­lis­ter vel­ger å utset­te seg selv for fare og ube­hag, bare ut fra en slags ond­sin­net gle­de over å irri­te­re bilis­ter. Man skal være tem­me­lig rus­ten i sitt blikk­bok­s­hode for å ten­ke i de baner. Gode syk­kel­vei­er blir brukt. Hvis en syk­kel­vei, eller sna­re­re en “gang- og syk­kel­vei” ikke bru­kes av syk­lis­ter, da er det et gans­ke sik­kert tegn på at den er for dår­lig utformet.

Dess­uten: De fles­te som maser om at syk­lis­ter ikke bru­ker syk­kel­vei­er, syk­ler som regel ikke selv. Hvis man skal vite om en form for syk­kel­vei fak­tisk er bruk­bar eller ikke, da må man syk­le der. Den som bare har sett en gang- og syk­kel­vei gjen­nom et bil­vin­du når de kjø­rer for­bi, har ikke noe grunn­lag for å utta­le seg. De som ikke har syk­let på dis­se vei­ene, bør hol­de kjeft.

Det er også til­latt å syk­le fle­re i bred­den. Det som ska­per kø og and­re pro­ble­mer er ikke syk­lis­ter som syk­ler fler i bred­den, men alle bilis­te­ne som kjø­rer rundt med fle­re tom­me seter i bredden.

En kjøre­sko­le bør også inn­pren­te føl­gen­de hos sine elever:

Det er all stans for­bud i syk­kel­felt. Syk­kel­bok­ser er for syklister.

Det er den som kjø­rer for­bi som har ansva­ret for at forbi­kjø­rin­gen skjer for­svar­lig. Man skal ven­te til det er klart, og sik­re at den som blir forbi­kjørt ikke sje­ne­res, og at man kom­mer inn igjen i tra­fik­ken uten å for­styr­re tra­fikk­strøm­men. Den som kjø­rer for­bi skal hol­de trygg avstand til syk­lis­ter, minst 1,5 meter. Man skal ikke pres­se seg for­bi sykls­ter når det er møten­de tra­fikk. For­bu­det mot å krys­se sperre­lin­je gjel­der også når man kjø­rer for­bi syk­lis­ter. For­bu­det mot å kjø­re for­bi i eller umid­del­bart foran vei­kryss, gjel­der også når man vil kjø­re for­bi syk­lis­ter. At en bilist er utål­mo­dig og lider av den utbred­te “må for­bi syk­list med en gang”-nevrosen, gjør ikke forbi­kjø­ring nød­ven­dig og betyr ikke at syk­lis­te­ne har noen plikt til å flyt­te seg bilistene.

Vor­den­de bilis­ter må også få inn­pren­tet at farts­gren­ser ikke bare er satt av hen­syn til bilis­te­ne, men også av hen­syn til annen tra­fikk. Bilis­ter respek­te­rer i alt for liten grad farts­gren­ser på 30 km/t.

Som et svar på til­ta­le, har noen utfor­met den­ne pla­ka­ten: Drive_plakat_svarDri­ve tra­fikk­sko­le bør par­ke­re sine biler for en stund, og beve­ge seg ut i tra­fik­ken på syk­kel. Da kan det hen­de de lærer et og annet som det kan være vik­tig å for­mid­le til elevene.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email