Mye feil om trafikkregler fra Drive trafikkskole

Noe som kaller seg Drive trafikkskole på Hamar har laget, eller i alle fall distribuert, en plakat om hvordan de mener syklister bør opptre i trafikken. Den ser slik ut:

Drive_plakatPlakaten er skrevet som om den gjør rede for trafikkreglene. Det gjør den ikke. Her er det mye feil. Man venter faktisk at en trafikkskole kan trafikkreglene, og at det som de presenterer om disse, faktisk er korrekt.

I en kommentar i diskusjonene på Facebook skriver Drive trafikkskole at de særlig viser til trafikkreglene § 18, uten at jeg klarer å forstå hvordan de leser denne.

De viser også til at de sier hva man bør gjøre. Den som kan lese, ser at det ikke er sant. For på plakaten står det faktisk “Du kan IKKE”.

Ved å spre myter som dette, bidrar Drive trafikkskole til hetsen mot syklister, og til å bygge opp under forestillingen om at ingen syklister følger trafikkreglene. Slik bygger de opp under den farlige aggresjonen mot syklister. Det er ikke dette en trafikkskole bør formidle.

Ja, alle som ferdes i trafikken er trafikanter. Og hva så? I en slik liste kunne man også ha inkuldert fotgjengere, osv. Men det som omfatter alt, sier vanligvis ikke noe. “Trafikant” er ikke en kategori som trafikkreglene opererer med. Den er ubrukelig.

Det man derimot kunne ha sagt, men da med adresse til bilistene (og vordende bilister, som vel er en trafikkskoles målgruppe) er omtrent dette:

Syklister er kjørende og har like stor rett til å bruke kjørebanen som andre kjørende.

At man ikke skal sykle på rødt, er greit nok. Vi vet at mange syklister sykler på rødt, akkurat som mange bilister kjører på rødt. Begge deler er ulovlig, men bilistenes rødlyskjøring er farligere.

Det er lov å sykle over fotgjengerovergang.

Det er dette en trafikkskole bør lære vordende bilister. Det står uttrykkelig i trafikkreglene § 18, nr. 3, første punktum.

3. Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. “

Kjørende (også syklister) har vikeplikt for gående i gangfelt. Dette står uttrykkelig i trafikkreglene § 9, nr 2, annet ledd:

“Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det.”

Den som sykler er kjørende, ikke gående. Når det står at man har vikeplikt for gående, gjelder ikke dette overfor kjørende, som syklister. Går man av sykkelen, og leier den, da regnes man som gående. Det følger av trafikkreglene § 2 nr 3, bokstav c:

“3. Som gående regnes også den som
(…)
c)    Leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy.”

Hvis man går av sykkelen og leier den over et fotgjengerfelt, da har andre kjørende vikeplikt. Men om man som syklist f.eks. krysser en forkjørsvei, da forvisser man seg om at det er klart og sykler over. At man har vikeplikt for kryssende trafikk, betyr slett ikke at man skal gå av sykkelen å leie den, så lenge det er klart. Å antyde noe slikt, er omtrent like dumt som å si at bilister må gå ut av bilen og skyve den, når man krysser vei hvor kryssende trafikk ikke har vikeplikt.

Det en trafikkskole bør opplyse om, og innprente hos sine elever, er dette:

Det at man ikke har vikeplikt, betyr ikke at man har påkjørsrett.

De kan f.eks. fortelle sine elever om denne saken, hvor en bilist ble dømt for uaktsom kjøring etter å ha kjørt på en syklist i et fotgjengerfelt.

Selvsagt sykler man, også når man krysser i et fotgjengerfelt, forutsattat det ikke er så mange fotgjengere i fotgjengerfeltet at det er til sjenanse for dem. Hvis det er tett trafikk, kan man velge å gå av sykkelen og skifte staus til fotgjenger, slik at trafikken får vikeplikt. Noe annet er at mange bilister stopper for å slippe over syklister, vikeplikt eller ei. Vi skal ikke glemme at de fleste bilister heldigvis er høflige og hensynsfulle.

Når vi er inne på dette med fotgjengerfelt. “Rød mann” gjelder ikke for syklister. Det er lov å sykle på “rød mann”, og reglene som gjelder er som ellers når man krysser en vei. Men når kryssende trafikk har rødt lys, har de uansett plikt til å stoppe, vikeplikt for fotgjengere eller ikke. Derfor er det ikke så dumt å krysse en vei på sykkel i fotgjengerfelt, på “grønn mann”.  I Norge er dessuten mange kryss så dårlig utformet at det ikke er tilrettelagt for at man skal kunne krysse på sykkel. Da er fotgjengerfeltet og eventuell “grønn mann” det beste man har å holde seg til. Når den ubrukelige bastardløsningen “Gang- og sykkelvei” krysser en annen vei, ender den gjerne i et fotgjengerfelt, ikke noe annet. Som syklist har man ikke noe valg. Man krysser selvfølgelig i fotgjengerfeltet, og man går selvfølgelig ikke av sykkelen — med mindre man har behov for å stanse biltrafikken.

Syklister har lov til å sykle på fortauet. Det fremgår av den tidligere siterte trafikkreglene § 18, nr. 3, første punktum. Jeg synes det er en dum regel, og mener at hovedregelen bør være at man ikke har lov til å sykle på fortauet. Så vidt jeg vet er det bare Island og Norge som tillater sykling på fortauet. I sykkellandet Danmark risikerer man å bli bøtlagt for slikt. Å tillate sykling på fortauet var en typisk politikerløsning, hvor man skjøv problemet over på andre, i stedet for å løse det. Med et slikt vedtak kunne tafatte og sykkelfiendtlige politikere trå vannet ennå noen år, uten å gjøre noe for å legge til rette for sykling. Vi kan like det eller ikke. Uansett er det tillatt å sykle på fortauet, akkurat som det er tillatt å sykle i kjørebanen. Og det er tillatt å veksle mellom kjørebane og fortau, når det er hensiktsmessig. Selv sykler jeg vanligvis ikke på foratuet. Men hvis det er få fotgjengere der, hender det at jeg svinger opp på fortauet for å sykle forbi bilister som har slått seg sammen for å danne sine bilreligiøse prosesjoner, kalt . For som de fleste syklister har erfart: Det er bilistene som lager kø og hindrer trafikken, det er ikke syklistene.

Noe annet er at sykling på fortauet gir en falsk trygghet. Ulykker mellom bilister og syklister skjer vanligvis i krysningspunkter, ikke når man sykler langs veien. Syklister som kommer ut i veien fra fortau, kommer fra kanter hvor andre trafikanter, som bilister, ikke er forberedt på at det kan komme syklister. Og den som kommer fra fortau har vikeplikt for annen trafikk.

En trafikkskole bør lære sine elever at selv om syklister har lov til å sykle på fortauet, så har man ikke noen plikt til å gjøre det. Syklister er kjørende, og skal fortrinnsvis bruke kjørebanen. Dessverre synes det som om noen bilister tror at syklister skal sykle på fortauet. Jeg er sikkert ikke den eneste som har opplevd tutende bilisttullinger som peker mot fortauet.

Drive trafikkskole fortsetter med sin vranglære:

Du har vikeplikt for andre kjøretøy.

Ja, de allminnelige vikepliktregler gjelder. Syklister har vikeplikt for trafikk fra høyre, og for trafikk på forskjørsvei. Dessverre er trafikkreglene også slik at den som kommer fra sykkelvei har vikeplikt for kryssende trafikk. Trafikkreglene er utformet av folk som bare har tenkt på bil, eller i alle fall har prioritert bil. Det er et visst håp om at dette blir rettet opp. For en som sterkt misliker Fremskrittspartiet, er det et tankekors at det måtte en samferdselsminister fra FrP til, før det i det minste ble noen vilje til å se på dette. Så får i se hva resultatet ble. De såkalte “rødgrønne” regjeringen, med samferdsesministere fra traktorpariet, avviste alle forslag om å ta tak i dette.

Det en kjøreskole bør lære sine elever, er dette:

Som bilist har du den samme vikeplikten overfor syklsiter som overfor andre kjørende.

De kunne gjerne ha lagt til at den viktigste grunnen til sykkelulykker som medfører alvorlig personskade er bilister som ikke overholder sin vikeplikt overfor syklsiter. De bør derfor understreke at man som bilist må være ekstra aktsom, og forsikre seg om at det ikke kommer syklister fra høyre, at det ikke er syklister på forkjørsvei, og at det ikke kommer syklister i mot når man skal svinge til venstre.

Rådet til syklister er at man i slike situasjoner aldri kan stole på bilister. Men det er ikke noe som bør utformes som om man har plikt til å vike.

Det fortsetter.

Du BØR ABSOLUTT IKKE kjøre forbi andre kjøretøy på deres høyre side.

Det er vel det eneste stedet Drive trafikkskole i prinsippet uttrykker seg som om de gir råd, og ikke formidler forbud. Men når det føyer til “absolutt ikke”, og skriver med STORE BOKSTAVER, blir det ikke så mye igjen av noe vennskapelig råd.

Vi kan igjen gå til trafikkreglene, denne gangen til § 18 nr 1:

1. Syklende kan kjøre forbi til høyre for annet kjøretøy enn sykkel og selvbalanserende kjøretøy.”

Den som sykler har lov til å kjøre forbi biler på deres høyre side. Når man sykler forbi stillestående eller tilnærmet stillestående bilkø, er det ofte mest hensiktsmessig.

Det en trafikkskole bør lære sine elever, er blant annet at syklister har lov til å sykle forbi på høyre side. Videre bør de sterkt understreke dette om beslektede temaer:

Trafikkreglene § 7 nr 3:

3. Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder.”

Trafikkreglene § 8 nr 1:

1. Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses.”

Da må vi minne om at sykkelfelt er kjørefelt, så den som krysser et sykkelfelt har vikeplikt for syklister i sykkelfeltet.

Vi må også ta med trafikkreglene § 7 nr 4:

4. Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.”

Dette gjelder også når man krysser sykkelvei, gang- og sykkelvei m.m. Mange utkjørsler som krysser gang- og sykkelvei er dårlig skiltet, slik at skiltingen kan forlede en til å tro at vikeplikten først gjelder overfor det vanlige kjørefeltet. Men man har på slike steder også vikeplikt for sykkelvei og gang- og sykkelvei. Og det er generell vikeplikt, altså vikeplikt for trafikk i begge retninger.

Bruk lys.

Helt enig. Det er alt for mange syklister som sykler i mørket uten å bruke lys.

Gi tegn hvis du skal endre retning.

Også enig. Mange syklister er for dårlige til å gi tegn. Her må jeg innrømme at jeg selv heller ikke er så flink til å gjøre dette som jeg burde være.

Forhold deg til sykkelvei om dette er tilgjengelig.

Det er ikke lett å forstå hva de mener med dette. Drive trafikkskole synes å være minst like dårlig i norsk som de er i trafikkregler. Dette er vel en slags mageplaskutgave av iforholdtilismen. Man forholder seg til sykkelvei, akkurat som man forholder seg til andre veier, som kryssende trafikk osv. At man forholder seg til noe, betyr ikke at man også bruker det. Jeg forholder meg til andre trafikanter, men det betyr ikke at jeg sykler på dem.

Nå er det sørgelig få sykkelveier å forholde seg til i Norge. I den grad noe er laget, er det som regel den ubrukelige bastarden “gang- og sykkelvei”, som ofte er så dårlig utformet (og eventuelt vedlikeholdt) at det er bedre å sykle i kjørebanen.

Det eksisterer en myte om at syklister ikke bruker sykkelveier, selv om det finnes. Som om syklister velger å utsette seg selv for fare og ubehag, bare ut fra en slags ondsinnet glede over å irritere bilister. Man skal være temmelig rusten i sitt blikkbokshode for å tenke i de baner. Gode sykkelveier blir brukt. Hvis en sykkelvei, eller snarere en “gang- og sykkelvei” ikke brukes av syklister, da er det et ganske sikkert tegn på at den er for dårlig utformet.

Dessuten: De fleste som maser om at syklister ikke bruker sykkelveier, sykler som regel ikke selv. Hvis man skal vite om en form for sykkelvei faktisk er brukbar eller ikke, da må man sykle der. Den som bare har sett en gang- og sykkelvei gjennom et bilvindu når de kjører forbi, har ikke noe grunnlag for å uttale seg. De som ikke har syklet på disse veiene, bør holde kjeft.

Det er også tillatt å sykle flere i bredden. Det som skaper kø og andre problemer er ikke syklister som sykler fler i bredden, men alle bilistene som kjører rundt med flere tomme seter i bredden.

En kjøreskole bør også innprente følgende hos sine elever:

Det er all stans forbud i sykkelfelt. Sykkelbokser er for syklister.

Det er den som kjører forbi som har ansvaret for at forbikjøringen skjer forsvarlig. Man skal vente til det er klart, og sikre at den som blir forbikjørt ikke sjeneres, og at man kommer inn igjen i trafikken uten å forstyrre trafikkstrømmen. Den som kjører forbi skal holde trygg avstand til syklister, minst 1,5 meter. Man skal ikke presse seg forbi syklster når det er møtende trafikk. Forbudet mot å krysse sperrelinje gjelder også når man kjører forbi syklister. Forbudet mot å kjøre forbi i eller umiddelbart foran veikryss, gjelder også når man vil kjøre forbi syklister. At en bilist er utålmodig og lider av den utbredte “må forbi syklist med en gang”-nevrosen, gjør ikke forbikjøring nødvendig og betyr ikke at syklistene har noen plikt til å flytte seg bilistene.

Vordende bilister må også få innprentet at fartsgrenser ikke bare er satt av hensyn til bilistene, men også av hensyn til annen trafikk. Bilister respekterer i alt for liten grad fartsgrenser på 30 km/t.

Som et svar på tiltale, har noen utformet denne plakaten: Drive_plakat_svarDrive trafikkskole bør parkere sine biler for en stund, og bevege seg ut i trafikken på sykkel. Da kan det hende de lærer et og annet som det kan være viktig å formidle til elevene.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.