Les Vins du Tour de France 2015 — 12. etappe Lannemezan — Plateau de Beille

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Sky viser styr­ke når både Richie Por­te og Geraint Tho­mas nok en gang sit­ter med helt inn i fina­len. Sky har også fort­satt hele laget intakt, mens Tinkoff Saxo har mis­tet Ivan Bas­so og Danie­le Benna­ti. Tinkoff Saxo har sat­set på å vin­ne alt: Giro d’I­ta­lia og Tour de Fran­ce til Alber­to Con­ta­dor, i til­legg til grønn trøye for Peter Sagan. Lite tyder på at Alber­to Con­ta­dor er i stand til å vin­ne årets tour. Men Peter Sagan bør kun­ne kla­re den grøn­ne trøy­en. I til­legg til avslut­nings­etap­pen i Paris, gjen­står bare en klar spurt­etap­pe, mens det er fle­re halv­har­de etap­per som kan pas­se f.eks. Peter Sagan. Men vi er bare halv­veis, så mye kan fort­satt skje.

Lau­rent Jala­bert, eks­pert­kom­men­ta­tor for fransk TV, min­net om at vi ikke skal glem­me Tejay van Gar­de­ren. Han tåler stor belast­ning over lang tid, og hen­ger med hele vei­en. BMC har også fort­satt hele laget intakt. Men han mang­ler aksel­le­ra­sjo­nen til Alber­to Con­ta­dor og Chris Froo­me, og syk­ler der­med mind­re spek­ta­ku­lært — og bilr let­te­re oversett.

Zak­kari Demp­ster fra Bora Argon 18 ble, om jeg har for­stått det rett, den førs­te i år som hav­net uten­for tids­gren­sen, og jeg reg­ner med at han der­for ikke star­ter i dag. Han blir nep­pe den siste.

12. etap­pe er en typisk hai­kjeft. Vi må reg­ne med at Chris Froo­me vil bli angre­pet fra alle kan­ter. Selv kan han avven­te angrep og for­sva­re seg mot dem. Det er ingen grunn til at han skal angri­pe selv, men mind­re han også den­ne gan­gen mener han har kref­ter til å set­te inn et rykk de sis­te fem kilo­me­ter­ne opp mot mål.

TdF_2015_12Nå er vi inne i et vin­fat­tig områ­de. Ariè­ge er et av de tyn­nest befol­ke­de depar­te­men­te­ne i Frank­ri­ke. Går man inn på siden for Gastro­no­mie et les pro­duits du ter­roir på nett­si­de­ne til turis­myn­dig­he­te­ne i Ariè­ge, fin­ner vi ikke ett ord om vin. Sli­ke turis­kon­to­rer plei­er ikke å være så vel­dig selek­ti­ve med hva de rekla­me­rer for, og all vin som pro­du­se­res på de under­ligs­te ste­der er selv­sagt av høy kva­li­tet — i føl­ge turis­kon­to­re­ne. Så når det ikke nev­nes av dis­se, da er det ikke mye man har å vise til.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2015 — 12. etap­pe Lanne­mezan — Plateau de Beil­le