Les Vins du Tour de France 2015 — 13. etappe Muret — Rodez

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Da er ryt­ter­ne fer­di­ge med Pyre­ne­ene. Nok en dag har Sky vist styr­ke. Det var liten grunn for dem til å kjem­pe om etappe­sei­er, så len­ge de had­de kon­troll på sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. Nok en gang satt trio­en Chris Froo­me, Geraint Tho­mas og RIche Por­te igjen helt til fina­len. Etter det jeg for­står er det klart at Richie Por­te for­la­ter Sky etter den­ne seson­gen, for å kjø­re for et lag hvor han kan være kap­tein. Slik Geraint Tho­mas kjø­rer, bør han også være klar for stør­re opp­ga­ver enn å hjel­pe Chris Froome.

13. etap­pe er en små­kupert etap­pe etter Pyre­ne­ene. Klat­rer­ne og sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne kan ta det rolig noen dager, og lade opp til Alpe­ne. Dagens etap­pe inne­hol­der noen stig­nin­ger, men ingen vir­ke­lig store.

Etter kraft­an­stren­gel­se­ne i fjel­le­ne frem­står det­te som en etap­pe hvor et ufar­lig brudd kan få lov til å gå inn. Det vil ha blitt så sto­re tids­dif­fe­ran­ser at man­ge ryt­te­re er helt ufar­li­ge i sam­men­dra­get. En tredje­ka­te­go­ri og to fjer­de­ka­te­go­ri­stig­nin­ger er for lite til å bety noen end­rin­ger i kam­pen om klatretrøyen.

To ryt­te­re som er helt uten betyd­ning i sam­men­dra­get er Edvald Boa­sson Hagen og Alex­an­der Kristoff, som lig­ger hen­holds­vi 1.23 og 1.47 bak Chris Froo­me. Beg­ge har også helt meldt seg ut av kam­pen om den grøn­ne trøy­en, i den grad de i det hele tatt har meldt seg på. Så vi kan håpe på at i alle fall en av dem kla­rer å kom­me seg med i et brudd.

Det går mye opp og ned. Etap­pen avslut­ter med en 570 meter lang bak­ke med 9,6% stig­ning. Det er ikke en avslut­ning for typis­ke spur­te­re. Men den kan kan­skje pas­se Edvald Boa­sson Hagen. Den vil nok også kun­ne pas­se Peter Sagan. Men siden han har den grøn­ne trøy­en, vil nok ver­ken Lot­to Sou­dal, Giant Apec­in eller Etixx Quick Step til­la­te at et brudd hvor han er med får gå.

TdF_2015_13Dagens etap­pe går langs en slags vin­mes­sig øst/vest gren­se. Vi kan star­te med å se litt på ter­ren­get, ved det­te satel­litt­bil­det fra NASA.

Frankrike Syd-vestFjell­om­rå­det omtrent midt på bil­det er Mas­sif Cen­tral, mens fjel­let nederst på venst­re side er Pyre­ne­ene. Den syd­li­ge utlø­pe­ren av Mas­sif Cen­tral heter Mon­tag­ne Noir. Mas­sif Cen­tral er ikke så høyt og dra­ma­tisk som Pyre­ne­ene og Alpe­ne. I dag star­ter etap­pen litt uten­for (syd-øst) for Tou­lou­se, som lig­ger litt vest for syd­spis­sen av Mon­tag­ne Noir. Vann­skil­let i Canal du Midi, som for­bin­der Atlan­ter­ha­vet og Mid­del­ha­vet, er omtrent i Toulouse.

Vest for Mas­sif Cen­tral er kli­ma­et pre­get av Atlan­ter­ha­vet. Det kom­mer mye kjø­lig og fuk­tig luft inn her­fra. Når den pres­ses inn i trak­ten mel­lom Mon­tag­ne Noir og Pyre­ne­ene, pres­ses luf­ten opp og avkjø­les. Den som ikke har glemt all fysik­ken fra sko­len, ved at luf­ten da kan hol­de på langt mind­re fuk­tig­het enn når den er varm. Så fuk­tig­he­ten skil­les ut og fal­ler ned som regn, eller til tider hag­gel. At man får den type være som man had­de i går, er ikke helt uvan­lig på den­ne siden av Pyreneene.

Syd og øst for Mas­sif Cen­tral er områ­det pre­get av Mid­del­ha­vet. Inne i den vest­li­ge delen av Mas­sif Cen­tral kan det­te variere.

Rei­ser vi litt mot syd-øst fra Tou­lou­se, slik at vi kom­mer så vidt over på øst­si­den av den syd­li­ge utsitkke­ren av Mon­tag­ne Noire, kom­mer vi til vin­om­rå­det Cabardès. Cabardès reg­nes til Lan­gue­doc, som er mid­del­havs­vin. Men Cabardès er et av de vest­ligs­te vin­om­rå­de­ne i Lan­gue­doc, slik at det er et av de vest­ligs­te av de øst­li­ge vin­om­rå­de­ne. Men områ­det er klima­mes­sig også pre­get av kon­tak­ten med Atlan­ter­ha­vet. Her dyr­kes dru­er kjent fra Bor­deaux, i til­legg til de typis­ke middelhavsdruer.

Drar vi fra Tou­lou­se i ret­ning nord-vest, kom­mer vi først til vin­om­rå­det Fron­ton og der­et­ter til Saint-Sar­don. Det­te er vest­li­ge, Atlan­ter­havs­ret­te­de vinområder.

Det mest inter­es­san­te vin­om­rå­det ryt­ter­ne pas­se­rer på dagens etap­pe, er Gail­lac, lit vest for dagens etap­pe. Gail­lac lig­ger ved elven Tarn (som har gitt navn til depar­te­men­tet Tarn), som ren­ner ut i Garon­ne. Det er et av de elds­te vin­om­rå­de­ne i Frank­ri­ke, med vin­pro­duk­sjon helt til­ba­ke fra romer­ti­den. Noen hev­der at det­te er det elds­te vin­om­rå­det i Frank­ri­ke, and­re mener at det ble pro­du­sert vin enda tid­li­ge­re i områ­det rundt Narbon­ne. Jeg skal ikke blan­de meg inn i den diskusjonen.

Gail­lac lig­ger mel­lom Mid­del­ha­vet og Atlan­ter­ha­vet, og sies å kun­ne pro­du­sere viner innen­for beg­ge stil­ret­nin­ger — i til­legg til mer typisk inn­lands­vi­ner. Den­ne mulig­he­ten til å pro­du­se­re vin i fle­re sti­ler er på en måte en styr­ke, på en annen måte en svak­het. Det har gjort at viner fra Gail­lac ikke har noen klar identitet.

Opp­rin­ne­lig fikk ikke Bor­deaux sin posi­sjon i vin­ver­den på grunn av vinens kva­li­tet. Før man lær­te seg å dre­ne­re vin­mar­ke­ne, var vinen gans­ke tynn og sur. Går vi noen hund­re år til­ba­ke, vil­le man ha søte, ikke tør­re viner. Men Bor­deaux har en stra­te­gisk belig­gen­het, der den lig­ger ved ulø­pet av elve­ne Garon­ne og Dor­dog­ne. Vin fra and­re områ­der ble sendt ned­over dis­se elve­ne til Bor­deaux, og vide­re ut i ver­den der­fra. Men i Bor­deaux vil­le man ikke ski­pe ut den­ne vinen før deres egen vin var solgt.

På de tider var man ikke så nøye med hvor vinen egent­lig kom fra. Kraf­ti­ge­re vin fra and­re områ­der, blant annet Gail­lac, ble blan­det med bor­deaux­vin for å for­bed­re den­ne, og det ble solgt som bordauaxvin. På den måten ble viner fra Bor­deaux kjent, mens vin fra bl.a. Gail­lac for­ble ukjent — og slik er situa­sjo­nen i stor grad fortsatt.

Gail­lac er et av de områ­de­ne som hev­der å være ste­det hvor man først pro­du­ser­te mus­se­ren­de vin. Jeg skal ikke mene noe om akku­rat det hel­ler. Men de som kan doku­men­te­re den elds­te pro­duk­sjo­nen av mus­se­ren­de vin er Limoux, som er et styk­ke len­ger syd.

Uan­sett pro­du­se­res det en helt spe­si­ell mus­se­rende vin, med det som kal­les Met­hode Gail­la­coise. All god mus­se­rende vin lages med en etter­gjæ­ring på flas­ke. Den van­lige meto­den, gjer­ne omtalt som champag­ne­me­to­den, selv om det strengt tatt ikke er lov å bru­ke den beteg­nel­sen, er at det til­set­tes suk­ker etter at vinen har gjæ­ret ut, og før den tap­pes på flas­ke. Egent­lig til­set­tes en søt(et) drue­most som kal­les liqueur de tira­ge. Med Met­hode Gail­la­coise til­set­tes ikke suk­ker. Det er kun natur­lig suk­ker fra over­modne dru­er. Det gir en gans­ke karak­te­ris­tisk smak (her må jeg med­gi at jeg så langt ikke har smakt vinen, og kan bare gjen­gi and­res beskri­vel­se). I dag pro­du­se­res også mer moder­ne mus­se­ren­de vin, til­pas­set dagens smak.

Rei­ser vi litt mot nord-vest fra dagens mål­by, kom­mer vi til Mar­cil­lac, som er et annet inter­es­sant vinområde.

Mar­cil­lac består av en laby­rint av små daler. Områ­det er skjer­met av fjel­lene og syd­vendt, slik at det er et gans­ke varmt mikro­klima i Mar­cil­lac. Områ­det, eller i alle fall det klas­si­fi­serte AOP-områ­det, er ikke stort. Det er 180 ha og det pro­du­se­res årlig ca 7.000 hl. Det bur­de bli omtrent 100.000 flasker.

90% av pro­duk­sjo­nen er dru­en Man­sois, som er det loka­le nav­net på Fer Sevar­dou. Men man dyr­ker også de to “Bor­deaux-dru­ene” Mer­lot og Caber­net Franc. Vinen beskri­ves som dyp rød og med ikke alt for frem­tre­dende tan­ni­ner. Den kan der­for drik­kes rela­tivt ung, men tåler også lagring.

Selv om det ikke er så vel­dig langt mel­lom Mar­cil­lac og Gail­lac, for­flyt­ter vi oss mel­lom de øst­ligs­te områ­de­ne i vest, til de vest­ligs­te områ­de­ne i øst. Mens Mar­cil­lac lig­ger i den vest­lige avslut­nin­gen av høy­slet­tene i Lan­gue­doc og ser mot Mid­del­ha­vet, dan­ner Gail­lac den øst­li­ge avslut­nin­gen av Aqui­tai­ne-bas­sen­get og ser mot Atlan­ter­ha­vet. De lig­ger rygg mot rygg og ser hver sin vei.

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.