Les Vins du Tour de France 2015 — 14. etappe Rodez — Mende

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Så ble det ende­lig en sei­er til den evi­ge toer, Greg Van Aver­ma­et. Nå deles ikke sei­ere ut til den som for­tje­ner det mest. Men om noen for­tje­ner å vin­ne etter å ha vært nær så man­ge gan­ger, så er det Greg Van Aver­ma­et. Men om Peter Sagen fikk nok en andre­plass, har han alle­re­de vun­net så mye i sin kar­rie­re at han på ingen måte er noen evig toer. Og han har den grøn­ne trøy­en, som jeg tror han vil beholde.

I føl­ge Cycling Weekly har Tinkoff Saxo nå erkjent at Alber­to Con­ta­dors drøm om “the double” er over. Slik det nå ser ut, må han i alle fall sør­ge for ikke å kom­me bak Chris Froo­mes hjelpe­ryt­ter Geraint Tho­mas i sammendaraget.

Alex­an­der Kristoff har åpen­bart ikke klart å beva­re for­men fra tid­li­ge­re i seson­gen, og Edvald Boa­sson Hagen synes ennå ikke å ha fun­net den.

I dag ven­ter nok en opp og ned etap­pe. Også det­te er en etap­pe hvor et brudd med ufar­li­ge ryt­te­re kan få lov til å gå. Lage­ne til sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne vil kun­ne vel­ge å spa­re seg til Alpe­ne, frem­for å bru­ke kref­ter på å kjø­re inn et brudd som ikke betyr noe fra eller til i sam­men­dra­get. Spurt­la­ge­ne vet at de mest typis­ke spur­ter­ne vil være sjanse­løse i avslut­nin­gen av dagens etap­pe. I mor­gen ven­ter en mer typisk spurt­etap­pe, så de kan vel­ge å spa­re kref­te­ne til da.

14. etap­pe tar oss gjen­nom den delen av Mas­sif Cen­tral som heter Les Ceven­nes. En stor del av etap­pen går gjen­nom dalen Gor­ges du Tarn, og avslut­tes opp stig­nin­gen i Men­de, opp til la Croix Neu­ve, en stig­ning gjer­ne kal­les La Mon­tée Lau­rent Jala­bert (Lau­rent Jala­bert er fra Men­de). Jeg føl­ger Tour de Fran­ce på fransk TV. Der er Lau­rent Jala­bert eks­pert­kom­men­ta­tor. Noe mor­somt må de vise om den­ne bakken.

Det er 3 km med en gjen­nom­snitt­lig stig­ning på 10,1% og 13% på det brat­tes­te. Man skal være god til å klat­re for å vin­ne her.  Sist den­ne avslut­nin­gen ble syk­let i Tour de Fran­ce, i 2010, vant Joaquim Rod­ri­guez.

TdF_2015_14Den­ne gan­gen må vi star­te med en inn­fø­ring i deler av fransk geo­gra­fi. Frank­ri­ke har fem fjell­om­rå­der. Alle kjen­ner Alpe­ne. Alle som føl­ger Tour de Fran­ce kjen­ner også Pyre­ne­ene. Mel­lom dis­se har vi Mas­sif Cen­tral, som vi skal gjen­nom i dag. I til­legg er Vos­ges vest for Alsa­ce, med top­pen La Plan­che des Bel­les Fil­les, hvor det var mål­gang i 2012 og 2014. Vide­re Jura ved gren­sen mot Sveits øst for Lac Lemain, hvor det var mål­gang på Col de la Croix i 2012. De som er litt inter­es­sert i geo­lo­gisk his­to­rie, kjen­ner Jura­ti­den. Den har navn fra Jurafjel­le­ne, og det er her­fra vi også har navn som Juras­sic Parc. Men jeg skal ikke gå noe nær­me­re inn på det.

I Tour de Fran­ce er man inn­om Alpe­ne og Pyre­ne­ene hvert år. Det er ofte vært lagt inn noen fla­te og let­te etap­per mel­lom dis­se, ute ved kys­ten, slik at man ikke så ofte har besøkt Mas­sif Cen­tral. Men det hen­der. Det hen­der man har etap­per i Jura, som Plan­che de bel­le fil­les (bal­lon d’alsace).

Mas­sif Cen­tral er gam­melt fjell — rundt 500 mill år eller så. I områ­det er det man­ge utdød­de vul­ka­ner — vi får i alle fall håpe de er utdød­de. Man trod­de at vul­ka­nen på Vesta­manne­jer på Isa­land var utdødd, helt til den begrav­de det mes­te av øya og byen i 1973. Man kan ald­ri sto­le på vuklaner.

For 200 mil­lio­ner år siden var sto­re deler av Mas­sif Cen­tral dek­ket av hav. Sand, skjell, død fisk og mye annet sank til bunns, og ble etter hvert for­ste­net. Det­te dan­net tyk­ke kalkstenslag.

Den syd­li­ge delen av Mas­sif Cen­tral, kalt Les Ceven­nes, består for en stor del av sli­ke kalk­stens­lag. De dan­ner noen høy­slet­ter, som lokalt kal­les Caus­se. Når ryt­ter­ne tar av fra Gor­ges du Tarn i Saint-Eni­mie, for å syk­le over til Men­de, syk­ler de over Caus­se de Sau­ve­ter­re.

Kar­tet neden­for viser geo­lo­gi­en i depar­te­men­tet Loze­re, som det mes­te av dagens etap­pe går gjen­nom. Lozere_geologiDe røde områ­de­ne er gra­nitt, som blant annet omfat­ter Mont Loze­re og områ­de­ne len­ger nord i Mas­sif Cen­tral. Had­de vi beve­get oss litt len­ger syd, til Mont Aigou­al, er det også et gra­nit­t­om­rå­de. Gra­nitt er, om jeg har for­stått det rett, en berg­art som dan­nes nede i mag­ma­en. Det en vul­kansk berg­art, men ikke en berg­art som dan­nes ved utbrudd, som lava og basalt. Og som man vet: Gra­nitt er hardt, så det er ikke over­ras­ken­de at de høy­es­te fjel­le­ne i områ­det er gra­nitt. De har mot­stått ero­sjon bed­re enn annet fjell.

De blå områ­de­ne er kalk­stein, dan­net på gam­mel sjø­bunn. Dagens eat­ppe går gjen­nom det­te kalk­steinsom­rå­det. Det­te er sedi­men­tæ­re berg­ar­ter, alt­så som er avsatt lag­vis etter som nytt mate­ria­le sank til bunns, og som igjen bidro til å øke tryk­ket og der­med for­ste­nin­gen.  Man kan tyde­lig se lag­de­lin­gen i fjel­let, som her langs bak­ken opp fra Saint-Eni­mie mot Caus­se de Sau­ve­ter­re, hvor ryt­ter­ne skal syk­le i dag.

WIMG_5498_DxOGor­ges du Tarn er et eksem­pel på hva vann kan utret­te om det bare får lov til å hol­de på len­ge nok. Den er en av fle­re sli­ke daler i områ­det. Van­net gra­ver seg ned. I til­legg for­vit­rer dal­si­de­ne, som bidrar til å vide den ut.

WIMG_5300_DxOPro­ses­sen er både meka­nisk og kje­misk. Regn­vann løser opp kalk­stein. Det bidrar til ero­sjon. Men det er også den­ne pro­ses­sen som dan­ner drypp­steins­hu­ler, som det fin­nes man­ge av i områ­det. Mel­lom Gor­ges du Tarn og Gor­ges du Jon­te litt len­ger syd, fin­ner vi Aven Armand. ‘Aven’ beteg­ner en grot­te som har åpnin­gen opp, mens Grot­te er grot­ter som har åpning fra siden. Bil­det neden­for er fra Aven Armand. Skul­le du være i områ­det, så besøk noen sli­ke grotter.

W2001K-092Oppe på kalk­steins­pla­tå­ene er det gans­ke tørt og ikke vel­dig frukt­bart. Om jeg har for­stått det rett, hen­ger det sam­men med at van­net tren­ger gjen­nom kalk­stei­nen. Men jeg må inn­røm­me at jeg nå refe­re­rer gans­ke mye som jeg mener å hus­ke fra hva guid­er har for­talt, og hva jeg har lest — uten at jeg har fun­net til­ba­ke til kil­de­ne. Jeg er jurist og ikke geo­log, så jeg garan­te­rer ikke rik­tig­he­ten av alt jeg sier om dette.

Det vokser for det mes­te gress og bus­ker på dis­se pla­tå­ene. En av de tra­di­sjo­nel­le nærin­ge­ne i områ­det er saue­hold, og sau­en bei­ter på dis­se områ­de­ne. Det­te er et gans­ke typisk land­skap fra Les Gran­de Caus­ses, omtrent ved Côte de Sau­ve­ter­re, som ryt­ter­ne skal over mel­lom Sain­te-Eni­mie og Mende.

WIMG_5514_DxOMål­gan­gen er ved la Croix Neu­ve, en bak­ke på ca 3 km med en gjen­nom­snitt­lig stig­ning på 10,1%, og selve mål­gan­gen er ved en fly­stri­pe på pla­tå­et på top­pen. Om jeg har for­stått det rett, bru­kes den­ne fly­stri­pen mest av seilflygere.

Vi var der for et par måne­der siden. Noe av det som all­tid er frust­re­ren­de når man skal for­be­re­de slikt som det­te om Tour de Fran­ce, er at kart over etap­pe­ne og detal­jer først offent­lig­gjø­res i begyn­nel­sen av juni. På den tiden vi var der, had­de vi bare et grovt over­sikts­kart over hele touren, og måt­te gjet­te oss til res­ten. Vi kjør­te fak­tisk opp den avslut­ten­de bak­ken, uten å vite at det­te var avslut­nin­gen på etap­pen. (Selv om bak­ken “bare” er klas­si­fi­sert som andre­ka­te­go­ri, er 3 km med 10,1% stig­ning mer enn hva jeg kla­rer, så jeg prøv­de meg ikke på syk­kel.) Jeg bur­de nok ha gjort litt bed­re rese­arch, siden det­te er en avslut­ning som har vært brukt fle­re gan­ger før. Men det gjor­de at jeg ikke tok noen bil­der fra ste­det hvor dagens mål­gang er. Nes­te gang jeg måt­te være på de kan­ter, skal jeg sør­ge for å doku­men­te­re det ordent­lig. Men tar vi av fra hoved­vei­en omtrent der ryt­ter­ne går i mål, kom­mer vi til et utsikts­punkt med flott utsikt over Men­de. Der står det også et stort kors, som er godt syn­lig fra byen. Det var dit vi var på vei da vi kjør­te opp avslutningsbakken.

WIMG_5573_DxOMen så langt har det­te blitt en svært så tørr etap­pe, uten noe å drik­ke. Det mes­te av etap­pen går i depar­te­men­tet Loze­re, som er i regio­nen Lan­gue­doc-Rous­sil­lon. Lan­gue­doc-Rous­sil­lon er det områ­det i Frankrke, og vel også i ver­den hvor det pro­du­se­res mest vin. Men det er de fire and­re depar­te­men­te­ne, og ikke Loze­re som bidrar til det­te. Loze­re er et av Frank­ri­kes tyn­nest befol­ke­de depar­te­men­ter, har ikke mye inter­es­sant vin å by på. Det er seks kom­mu­ner hvor man kan pro­du­se­re vin klas­si­fi­sert som IGP Pays d’Oc, alt­så land­vin fra Lan­gue­doc. Som et apro­pos til debat­ten om norsk kom­mune­struk­tur: Frank­ri­ke har 36.000 kom­mu­ner. Mer enn 20.000 har fær­re enn 500 inn­byg­ge­re. Had­de det ikke vært for at Frank­ri­ke er en del av det sto­re og far­li­ge lan­det kjent som Utlan­det, og er med i EU (til og med en av grunn­leg­ger­ne), måt­te det ha vært et eldo­ra­do for Sen­ter­par­ti­et. Seks kom­mu­ner i Frank­ri­ke, det er ikke stort. Noe vik­tig vin­om­rå­de er det­te ikke.

Nede i en dal som Gor­ges du Tarn dyr­kes det ikke vel­dig mye, og vin fin­ner man lite av. Had­de vi for­flyt­tet oss len­ger syd­over i Lan­gue­doc-Rous­sil­lon, kun­ne vi ha sett at man kan pro­du­se­re sær­de­les god vin på sli­ke kalk­steins­pla­tå­er, som f.eks. i Ter­ras­ses de Larac. Men når vi er mer enn 1000 meter over havet, da er for høyt (i prak­sis for kaldt) for vinproduksjon.

Vi kan gå til­ba­ke til områ­det nær star­ten på dagens etap­pe, og vel­ge en vin fra Côte de Mil­lau. Sist jeg var i områ­det, kjøp­te jeg en Le domai­ne du Vieux Noy­er, Rosé. De reg­nes for å være en av de bed­re pro­du­sen­te­ne i områ­det. Men det kom ikke blant mine favo­ritt­vi­ner. Den had­de en smak av jord­bær og brin­ger­bær, slik man ven­ter å fin­ne i en rosé. Men den had­de også et visst preg av tør­ket frukt, nes­ten som tør­ket fiken. Og det er ikke hva man ven­ter å fin­ne i en rosévin.

Vi kan også gå til den and­re enden av Gor­ges du Tarn, til det områ­det som heter Ispag­nac. Om vi kas­ter et lite blikk på det geo­lo­gis­ke kar­tet onven­for, er vi da i et av de områ­de­ne som er mer­ket med grønt, hvil­ket vil si at det er ski­fer, og ikke len­ger et kalksteinsområde.

Jeg leter all­tid etter lokal vin. Så da vi var i Gor­ges du Tarn, bestil­te jeg en rødvin fra WIMG_5377_DxODomai­ne des Cabri­del­les. Det er synd å si det, men det var ikke en vin som falt i min smak. Så jeg kom­mer nok til å lete etter en annen vin nes­te gang jeg måt­te være på de kanter.

Det ble visst­nok pro­du­sert en god del vin i områ­det før vin­lu­sen phyl­lox­e­ra utryd­det det mes­te av euro­pe­is­ke vin­stok­ker på and­re halv­del av 1800-tal­let. Den gang var det bare de bes­te områ­de­ne som ble replan­tet med nye vin­stok­ker, og Gor­ges du Tarn var tyde­lig­vis ikke et slikt områ­de. Så vin­pro­duk­sjo­nen i områ­det forsvant.

Nå har entu­si­as­ter begynt å plan­te vin­stok­ker i de syd­vend­te skrå­nin­ge­ne bak Sainte-Enimie.

WIMG_5437_DxOHvis man skal tro den loka­le turist­re­kla­men, pro­du­se­res det vin av god kva­li­tet. Men når sant skal sies, har jeg ikke så vel­dig stor til­lit til lokal turist­re­kla­me når det gjel­der akku­rat det­te. Selv har jeg ikke smakt den­ne vinen, så jeg har ikke noen selv­sten­dig grunn­lag for å mene noe om den. Drikk lokal vin når du er i områ­det. Men jeg har så langt ikke fun­net noe vin her­fra som det er verdt å lete etter.

Jeg anbe­fa­ler en tur i Gor­ges du Tarn, om enn ikke for vinens skyld. Du kan lese mer og Gor­ges du Tarn her. Den som inter­es­se­rer seg for slikt, kan dri­ve fjell­klat­ring, strikk­hop­ping, hule­klat­ring, og ikke minst kano­pad­ling. Det er også mulig­het for man­ge fot­tu­rer, til dels i gans­ke bratt ter­reng. Det er inter­es­sant natur (som står på UNESCOs ver­dens­arv­lis­te), med variert dyre- og fugle­liv. Det er ikke alle sti­ene som pas­ser for folk med høyde­skrekk, som meg. Jeg har bare vært her med bil, og har ikke syk­let i områ­det (dess­ver­re). Men skul­le jeg plan­leg­ge en syk­kel­tur i Gor­ges du Tarn, vil­le jeg nok vel­ge å syk­le den i mot­satt ret­ning av det ryt­ter­ne gjør på dagens etap­pe. Etap­pen går opp­strøms. Syk­ler man ned­strøms vil det fort­satt bli både opp og ned, men det blir mer ned enn opp. Med mind­re jeg var opp­tatt av klatre­tre­ning, vil­le jeg ikke ha lagt inn turen over til Men­de, som inne­bæ­rer gans­ke mye stig­ning. Jeg vil­le ha star­tet i Flo­rac eller Ispag­nac, og syk­let ned derfra.

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.