Les Vins du Tour de France 2015 — 15. etappe Mende — Valence

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Det var stor skuf­fel­se hos de frans­ke kom­men­ta­to­re­ne da Ste­ve Cum­mings kom som en kule, til­syne­la­ten­de fra intet, og snøt dem for det de trod­de skul­le bli en fransk dob­bels­ei­er, og det på en etap­pe hvor den frans­ke pre­si­den­ten var til ste­de, og det hele. På den annen side. 18. juli, Nel­son Man­delas fød­sels­dag, er en vik­tig dag i Sør-Afri­ka. For å hyl­le Nel­son Man­dela syk­let det Sør-Afri­kans­ke laget MTN-Qhu­be­ka med oran­sje hjel­mer. Og hva kun­ne vel være bed­re enn å ta lagets førs­te grand tour-sei­er på akku­rat den­ne dagen?

Det var litt mor­somt å se pre­si­dent François Hol­lan­des besøk hos fransk TV. Han var selv­sagt også skuf­fet over at det som så ut til å skul­le bli fransk sier, glapp. Etter at Gerard Holtz had­de gjort unna det avtal­te inter­vju­et, hvor han for­tal­te om sin syk­kel­in­ter­es­se, vil­le Hol­lan­de også gjer­ne snak­ke med Lau­rent Jala­bert. Han var også åpen­bart en Jala­bert-fan. Sam­men mim­ret de litt om Lau­rent Jala­berts sei­er her i 1995, mens man nok en gang kjør­te en repri­se på Jala­berts avslut­ning av den etappen.

Peter Sagan, som sat­set frisk og svært gjer­ne vil ha en etappe­sei­er, end­te på fem­te plass, og sik­ret for­spran­get i kam­pen om den grøn­ne trøy­en. Jeg var over­ras­ket over at and­re lag med spur­te­re lot et brudd med Peter Sagan få gå. Men de var kan­skje ikke ster­ke nok til å kjø­re det inn, og Etixx Quick­Step var kan­skje ikke inter­es­sert, så len­ge Rigo­ber­to Uran også satt i bruddet.

Fre­dag så vi at Sky ikke gadd å sva­re da Vin­cen­zo Nibali angrep opp Plateu de Beil­le, en klar demon­stra­sjon av at man ikke anså Nibali som noen trus­sel. I går lot lage­ne med sam­men­lagt­kan­di­da­ter et brudd med Rigo­ber­to Uran få gå — også en klar demon­stra­sjon av at de ikke anser ham som noen trussel.

15. etap­pe star­ter, om ikke på sam­me sted, så i alle fall i sam­me by som gårs­da­gens mål­gang. Det­te er André Grei­pels sis­te sjan­se til å hen­te inn noe av Peter Sagans for­sprang før Paris. Nå skal ryt­ter­ne inn i fjel­le­ne, og mel­lom­sprin­te­ne kom­mer også stort sett etter at man har pas­sert noen fjell, så her vil ikke de mest upre­ge­de spur­ter­ne kla­re å hen­te mye. Dagens etap­pe går mer ned enn opp, så det er en etap­pe som favo­ri­se­rer gode utfor­kjø­re­re. Noen som ikke taper for mye opp den sis­te stig­nin­gen, vil kun­ne kla­re å kjø­re inn en del ned bak­ke­ne. Og de som kom­mer først over den sis­te top­pen vil kun­ne få pro­ble­mer med å hol­de unna når utfor­spe­sia­lis­te­ne set­ter opp far­ten ned­over — med mind­re det er en god utfor­kjø­rer som kom­mer først over top­pen. Edvald Boa­sson Hagen har tid­li­ge­re vist at han både kan klat­re, og hol­de unna ned­over. Så kan­skje er det en etap­pe som kan pas­se ham?

Ellers har jeg opp­da­get en mor­som, ny tje­nes­te: Det engels­ke sel­ska­pet Dimension data leve­rer bl.a GPS-data fra syk­lis­te­ne i Tour de Fran­ce. Går man inn på http://letour-livetracking.dimensiondata.com/ kan man vel­ge hvil­ke ryt­te­re man vil føl­ge, og få data for dem. Hvis noen øns­ker å føl­ge med på hvor­dan Alex­an­der Kristoff og Edvald Boa­sson Hagen lig­ger an, kan man mar­ke­re dem som favo­rit­ter og få live opp­da­te­rin­ger. De under­stre­ker at det­te er en beta­ver­sjon, som av og til kan gjø­re mer­ke­li­ge ting. Og man får ikke helt kon­ti­nu­er­li­ge oppdateringer.

TdF_2015_15Vi star­ter i depar­te­men­tet Loze­re, og sis­te del er i Arde­che. Ingen av dem er sær­lig godt kjent som vin­om­rå­der. Loze­re kom­men­ter­te jeg til for­ri­ge etap­pe, og det er ingen grunn til å gjen­ta det.

Vi kom­mer så over i Ardèche. Jeg nev­ner at jeg har et gans­ke sært for­hold til byen Aubenas, hvor det er mel­lom­sprint og lan­ging. Jeg har bare vært der på et svært kort besøk. Da vi kjøp­te lei­lig­het i Frank­ri­ke, og jeg begyn­te et arbeid for å res­tau­re­re det lil­le jeg en gang had­de kun­net av fransk, og kan­skje løf­te mine fer­dig­he­ter opp på et nivå hvor jeg fak­tisk kun­ne bru­ke fransk, hen­tet jeg fram et gam­melt språk­kurs som opp­rin­ne­lig var pro­du­sert av NRK (egent­lig var det vel et svensk kurs som var bear­bei­det til norsk av NRK). Det var en serie med seks bøker og til­hø­ren­de kas­set­ter (som jeg spil­te over til mp3-for­mat), som het “Par Ici”. Hoved­per­sone­ne i de bøke­ne bor i Aubenas, så der­for les­te jeg en del om Aubenas og Arde­che, uten at jeg aner om det ga et noen­lun­de kor­rekt bil­de av byen og områ­det. Noen av dem flyt­tet til Lyon på grunn av arbeids­løs­he­ten i Aubenas, men leng­tet hele tiden til­ba­ke. Men jeg skal ikke gå nær­me­re inn på det.

Da 12. etap­pe i Tour de Fran­ce 2010 fulg­te omtrent sam­me rute, dog i mot­satt ret­ning, skrev jeg bl.a. dette:

Ser man på turist­in­for­ma­sjon fra Arde­che frem­he­ver de sin vin. Det har de grunn til. Men det­te er Rhô­ne-vin fra høyre­bred­den, alt­så vest-siden av elven. For­uten den tid­li­gere nevn­te Saint-Joseph omfat­ter det Cor­nas, Saint-Péray og Côtes-du-Viva­rais, samt noe vin klas­si­fi­sert som Côtes-du-Rhô­ne. Når man klat­rer opp på fjell­pla­tået og inn i det som land­skaps­mes­sig kan kal­les det egent­lige Arde­che, for­la­ter man de inter­es­sante vinmarkene.”

Noen gan­ger må man bare erkjen­ne at man har lært litt siden sist. Som en slags unn­skyld­ning, får jeg si det­te: Det er ikke så vans­ke­lig å få en viss over­sikt over fransk vin på det øvers­te klas­si­fi­ka­sjons­ni­vå­et, det som før het AOC, og som nå heter AOP. Men på nivå­et under, IGP, der er det vans­ke­lig å få over­sikt. Det mes­te av vin­lit­te­ra­tu­ren nøy­er seg gjer­ne med AOP-nivå­et, som kan være mer enn omfat­ten­de nok. Men IGP-klas­si­fi­sert vin behø­ver ikke på noen måte å stå til­ba­ke for AOP-vin.

I mitt “hjem­me­om­rå­de”, Lan­gue­doc Rous­sil­lon, er noe av den bes­te vinen klas­si­fi­sert på det­te nivå­et. Her kan man for­hol­de seg gans­ke fritt til tra­di­sjo­ne­ne, og det er gjer­ne her nyska­pin­gen skjer. Noen for­sø­ker å dyr­ke kva­li­tets­vin i områ­der som tid­li­ge­re ikke har hatt slik pro­duk­sjon, for­sø­ker seg med dru­er som tra­di­sjo­nelt ikke har vært dyr­ket i områ­det, osv. Først når man har opp­nådd suk­sess og kva­li­tets­ni­vå­et er etab­lert, da kan man begyn­ne å håpe på en AOP-klassifisering.

Det er på IGP-nivå­et man må lete etter inter­es­sant vin fra Ardèche, om vi ikke går til de tid­li­ge­re nevn­te Rhô­ne-klas­si­fi­se­rin­ge­ne langs Rhô­nens høyre­bredd. Det var litt til­fel­dig at jeg opp­da­get noen per­ler her­fra. Like før påske var jeg i Paris, som jeg plei­er å være på den tiden. Vi spis­te på en liten res­tau­rant som heter Qui Plu­me la Lune, en res­tau­rant jeg varmt anbe­fa­ler. Vi bestil­te en av ste­dets mange­ret­ters meny­er (man har ikke noe valg, de har ikke à la carte), med til­hø­ren­de vin­mey. Ste­det had­de ikke bare utsøkt mat, men også meget gode og inter­es­san­te viner. Jeg har sagt det før, men det tåler å gjen­tas: Jeg har opp­da­get man­ge gode viner og lært mye om vin ved å føl­ge vin­kel­ner­nes anbe­fa­lin­ger på gode res­tau­ran­ter, gjer­ne i form av den vin­me­ny­en de har satt sam­men, samt å stil­le noen spørs­mål om noen av dis­se vinene.

De to førs­te vine­ne vi fikk var hvit­vi­ner fra Ardèche. Den førs­te var en Char­don­nay pro­du­sert av Louis Latour. Gran­de Ardèche 2009. Louis Latour er en meget aner­kjent Bur­gund-pro­du­sent. Men de begyn­te å se seg om etter and­re ste­der hvor de kun­ne pro­du­se­re en rime­li­ge­re Char­don­nay av god kva­li­tet, uten­for Bur­gund. I 1979  lan­det de på Ardèche, hvor de har byg­get opp en pro­duk­sjon. Den­ne vinen var en av de bes­te Char­don­nay-viner jeg har smakt som er pro­du­sert uten­for Bur­gund, kan­skje den bes­te. Sti­len er som hvit bur­gun­der, med blant annet et preg av mode­rat fat­lag­ring. Had­de jeg ikke visst hva det var, vil­le jeg gans­ke sik­kert ha plas­sert den­ne vinen i Bur­gund og gitt den gans­ke god sco­re blant hvi­te bur­gun­de­re. Men en utsalgs­pris på 12,90€ (for 2012-årgang) gir det­te svært god vin for pen­ge­ne. Og det er langt unna hva man må beta­le for en god, hvit burgunder.

Den and­re vinen var pro­du­sert av Syl­vain Bock, som sat­ser på natur­vin. Ingen bruk av svo­vel i kla­rin­gen av vinen, eller and­re kje­mi­ka­li­er i noen del av pro­duk­sjons­pro­ses­sen. Det var en vin med det noen kryp­tis­ke nav­net Ne fais pas sans blanc”. Den er laget med 2/3 char­don­nay og 1/3 gre­nache blanc. Den er ikke fat­lag­ret. Den har en meget frisk og ren smak. Det er ingen dyr vin. Jeg har sett den til salgs for 11,60€.

Beg­ge dis­se pro­du­sen­te­ne hol­der til i Alba la Romai­ne, som er en gam­mel romersk by. Det pro­du­se­res 60% rødvin og 40% hvit­vin i området.

Ingen av dis­se vine­ne er i salg i Nor­ge. Sist jeg sjek­ket, had­de Vin­mono­po­let sju viner fra Ardèche i sine lis­ter: En rosé, fire røde og to hvi­te (hvor­av en er utsolgt). Områ­det er angitt somFrank­ri­ke, Rhô­ne Sør, Ardèche”, som jeg ikke får til å stem­me helt.  Selv om noen av de klas­si­fi­ser­te Rhô­ne-områ­de­ne lig­ger i Ardèche, er det ikke noe områ­de i Rhône­klas­si­fi­se­rin­gen som heter Ardèche. De to hvit­vi­ne­ne er laget med and­re dru­er enn de to som jeg har smakt.

Jeg må bare kon­sta­te­re at jeg må bite i meg det jeg skrev for fem år siden, og inn­se at jeg ikke had­de gjort godt nok for­ar­beid den gan­gen. Så vel­dig mye vet jeg fort­satt ikke om viner fra Ardèche, men det føy­er seg til den sta­dig leng­re lis­ten over vin­om­rå­der som bør utfors­kes nær­me­re. Den som har lever får se (og kan­skje smake).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Noe til­fle­dig har jeg kom­met over bryg­ge­ri­et Bour­ga­nel i Val les bains, som lig­ger litt nord for Aubenas. De har de van­li­ge type­ne, som Blon­de, Ambré, Brun og Blanch. I til­legg har de noen smak­sat­te ølty­per. Jeg smak­te først deres Biere aux Myr­til­les de l’Ar­de­che, som er øl med blå­bær fra Arde­che. Jeg synes øl med blå­bær er gans­ke godt, så den­ne lik­te jeg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Arde­che er også kjent for sin kas­tanje­pro­duk­sjon. Så det er ikke over­ras­ken­de at de også har øl smak­satt med kas­taj­ne. Det har jeg vært borte i før, bl.a. i øl fra Kor­si­ka. Kas­tan­je har ikke en vel­dig gjen­nom­tren­gen­de smak, så det er OK. Men jeg synes ikke at kasan­jen hever kva­li­te­ten på ølet.

Biere au NougatUnder sterk tvil kjøp­te jeg også en flas­ke Biere au Nou­gat. Nou­gat har en gans­ke karak­te­ris­tisk smak, og er gans­ke søtt. Det blir ikke et øl etter min smak, så jeg kom­mer nok ikke til å kjø­pe det igjen.

De har også et øl med kas­tanje­hon­ning. Der sat­te jeg gren­sen. En ting er at jeg gene­relt ikke er noe glad i hon­ning. Dess­uten liker jeg ikke vel­dig søte til­set­nin­ger i øl. Så tvi­len kom den­ne gan­gen ikke til­tal­te til gode, så jeg kjøp­te ikke det ølet.

Jeg har to gans­ke uli­ke min­ner fra mål­byen Valen­ce. Da jeg var på Inter­rail i 1975, had­de vi gans­ke til­fel­dig valgt ut Valen­ce som en by hvor vi gjor­de en stopp. Som det gjer­ne var for oss unge inter­rai­le­re, så var vi dår­lig for­be­redt og viss­te ikke noe om ste­det på for­hånd. Vi var jo ikke som alle de van­li­ge turis­te­ne, som gikk rundt og dras­set på guide­bø­ker, må vite! Vi skul­le opp­da­ge, om ikke ver­den, så i alle fall Euro­pa, på egen­hånd. Vi tok inn på et bil­lig hotell, og spis­te på en gans­ke enkel res­tau­rant. Her kom vi i snakk med en gans­ke ned­trykt bel­gi­er, som had­de vært i en bil­ulyk­ke. Hans kone lå fort­satt på syke­hu­set. Ellers til­brak­te vi mye av dagen i byens sto­re park, uten å vite om det var noe annet inter­es­sant å fin­ne på i byen. Vi skul­le rei­se vide­re med nattog til Bar­ce­lo­na. Toget had­de anta­ge­lig­vis star­tet i Paris, og var i Valen­ce ca 03.30. Å ven­te på toget midt på nat­ten i en helt stengt by, er ikke sær­lig spennende.

Noe jeg lær­te på mine inter­rail­tu­rer var at man ikke opp­da­ger så mye når man ikke vet hva man skal se etter. Alt­så at man bør for­be­re­de seg når man skal reise.

35 år sene­re var jeg der igjen. Den gang had­de jeg valgt ut byen som et pas­sen­de sted for å mar­ke­re vår 30-års bryl­lups­dag. Nå had­de jeg gjort for­un­der­sø­kel­ser, og had­de bed­re råd enn da jeg var ung inter­rai­ler. Jeg had­de bestilt en suite på Mai­son Pic, som enten er et lite hotell med en tre­stjer­ners res­tau­rant, eller en tre­sjer­ners res­tau­rant med et utmer­ket hotell, alt etter hvor­dan man ser det. Jeg har beskre­vet Mai­son Pic nær­me­re her, og skal ikke gjen­ta det. Det er et besøk som tåler å gjen­tas, når anled­nin­gen måt­te by seg.

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email