Les Vins du Tour de France 2015 — 16. etappe Bourg-de-Péage — Gap

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Så ble det en spurt, og Andrè Grei­pel vis­te seg igjen som den ras­kes­te. Peter Sagan fes­tet gre­pet om den grøn­ne trøy­en, men fikk ikke den etappe­sei­e­ren han så gjer­ne vil ha. Men jeg tror at Peter Sagan vil kun­ne pluk­ke noen fle­re poeng på etap­pe­ne som kom­mer, noe André Grei­pel nep­pe vil kla­re. Så kam­pen om den grøn­ne trøy­en kan godt være avgjort før ryt­ter­ne kom­mer til Paris. Ver­ken Alex­an­der Kristoff eller Edvald Boa­sson Hagen nåd­de helt opp den­ne gan­gen hel­ler. Tred­je og fem­te­plass er på ingen måte dår­lig, men syk­kel er i stør­re grad enn man­ge and­re idret­ter, en sport hvor “the win­ner takes it all”.

Man unn­går ikke snakk om doping, og det er all­tid den som leder som det stil­les flest sør­s­mål ved, nå Chris Froo­me. Jeg vet selv­følg­leig like lite som de fles­te and­re. Men jeg synes ærlig talt ikke at man er så vel­dig over­le­gen når man leder med tre minut­ter og ti sekun­der etter å ha syk­let nes­ten 2.500 kilo­me­ter. Det betyr at han i snitt har syk­let ca 7–8/100 sekund for­te­re enn sine nær­mes­te kon­kur­ren­ter per kilometer.

Christ Froo­me har så langt vun­net én etap­pe, og da med omtrent sam­me tids­mar­gin som Rafal Maj­ka vant med dagen etter. Alle kan se at Alber­to Con­ta­dor ikke er like sterk som han var under Giro d’I­ta­lia, og at det er for hardt å sat­se på beg­ge dis­se etappe­rit­te­ne sam­me sesong. Nai­ro Quin­ta­na synes å ha blitt ster­ke­re i løpet av touren så langt. Han kan godt ta inn en del av Chris Froo­mes ledel­se når ryt­ter­ne kom­mer inn i Alpe­ne. Tejay van Gar­de­ren er også fort­satt på skudd­hold. Vin­cen­zo Nibali frem­står bare som en skyg­ge av sitt gam­le jeg. Rio­ber­to Uran er hel­ler ikke i nær­he­ten av det han har vist i tid­li­ge­re år.

Syk­kel er en lags­port. Det er helt tyde­lig at Sky er det ster­kes­te laget på de har­de etap­pe­ne. Chris Froo­me har gjer­ne hatt med seg to hjelpe­ryt­te­re helt inn i fina­len på de har­des­te etap­pe­ne. Nai­ro Quin­ta­na har gjer­ne hatt med seg Ales­san­d­ro Val­ver­de, men Val­ver­de synes ikke å ha vært så vel­dig opp­tatt av å hjel­pe Quin­ta­na. De and­re sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne har i stor grad vært ale­ne på slut­ten. Det er vel også noe som bidrar til at man kan kla­re å syk­le drøyt tre minut­ter for­te­re på 2.500 kilometer?

Dave Brails­ford del­tok i en dis­ku­sjon om det­te på fransk TV etter gårs­da­gens etap­pe. Om Chris Froo­mes rykk opp til La Pier­re-Saint-Mar­tin på den 10. etap­pen. I føl­ge Brails­ford var det­te en etap­pe de had­de sett seg ut på for­hånd, og de kjør­te helt etter pla­nen: Noen få kilo­me­ter før mål fla­tet etap­pen litt ut. Da kun­ne Chris Froo­me dra nyt­te av sine tempo­fer­dig­he­ter og ryk­ke, noe han lyk­tes med.

Om jeg hus­ker rett, så sa Chris Froo­me omtrent det­te etter at han og hele laget had­de kjørt hardt og han had­de vun­net en hard etap­pe i årets Cri­te­ri­um Dauphi­né: Man kan kjø­re sånn på én etap­pe, men ver­ken han eller laget kan gjø­re det fle­re dager på rad. På de to nes­te etap­pe­ne i Pyre­ne­ene kjør­te han og laget ikke for etappe­sei­er, men kjør­te hel­ler avven­ten­de og svar­te på angrep fra hoved­kon­kur­ren­te­ne. Etter å ha for­søkt å føl­ge Sky og Froo­me opp til La Pier­re-Saint-Mar­tin had­de vel dis­se ryt­ter­ne også behov for å kjø­re litt roli­ge­re, og had­de ikke så mye å angri­pe med i fjellene.

Årets tour er på ingen måte avgjort. Det kom­mer til å stå mel­lom Chris Froo­me, Nai­ro Quin­ta­na og Tejay van Gar­de­ren, men Chris Froo­me har enn så len­ge et overtak.

16. etap­pe får vi en for­smak på Alpe­ne. Det går opp­over og opp­over, om enn ikke så vel­dig bratt, bort­sett fra to top­per (and­re kate­go­ri) som skal pas­se­res, før etap­pen avslut­tes med en utfor­kjø­ring ned til Gap.

Avslut­nin­gen er den sam­me som 16. etap­pe i 2011, hvor det ble dob­belt norsk: Thor Hus­hovd vant foran Edvald Boa­sson Hagen. Men den­ne gan­gen skal de over en andre­ka­te­go­ri­stig­ning før de førs­te gang er inn­om Gap. Den stig­nin­gen var ikke med i 2011. Vi kos­ter på oss å mim­re litt med et klipp fra den etappen.

Med Edvald Boa­sson Hagen fikk sin revan­sje ved å vin­ne på en sær­de­les over­be­vi­sen­de måte inn til Pine­rolo dagen etter.

TdF_2015_16Bourg-de-Péa­ge er et besyn­der­lig navn, som betyr noe slikt som bomenge­byen, ikke akku­rat drøm­me­byen for Frem­skritts­par­ti­et. Skjønt i Frank­ri­ke er det helt van­lig at man beta­ler for å kjø­re på motor­vei­er, men det er noe helt annet. Byen utvik­let seg rundt en bro over elven Isè­re, byg­get av mun­ke­ne i Saint Bar­nard de Romans i 1033. Gans­ke man­ge byer og lands­byer har vokst fram på ste­der der man kun­ne krys­se en elv. Uten at jeg kjen­ner mer av del­ta­je­ne i his­to­ri­en, så mer enn anty­der nav­net at man måt­te beta­le for å krys­se den­ne broen.

Når vi skal inn i fjel­le­ne, må vi bunk­re ved star­ten. Bourg-de-Péa­ge lig­ger litt nord for Valen­ce, på øst­si­den, eller venstre­bred­den som fransk­menn plei­er å si, av Rhô­nen. Valen­ce utgjør den syd­li­ge avslut­nin­gen av det nord­li­ge Rhô­ne, men det er bare på høyre­bred­den at det pro­du­se­res kva­li­tets­vin så langt sør. Vi må et styk­ke len­ger mot sør, sør for Mon­té­li­mar, før det igjen blir vin­pro­duk­sjon av betyd­ning i den syd­li­ge delen av Rhô­ne, med unn­tak for et lite områ­de klas­si­fi­sert som Côte du Rhô­ne omtrent der elven Drô­me ren­ner ut i Rhô­ne.

Like etter start er dagens etap­pe inn­om Cro­zes-Hermi­ta­ge. Det er et områ­det som sær­lig er kjent for rødvin, laget først og frmest laget av Syrah. Det er en utmer­ket vin til blant annet vilt. Selv om Rhô­ne først og fremst er kjent for rødvin, lages det også hvit­vin, først og fremst av dru­ene rou­san­ne og mar­san­ne. Det gir en aro­ma­tisk hvit­vin, som tåler å lag­res. Det sies gjer­ne om den­ne vinen at den går i dvale etter noen år, for så å våk­ne opp igjen når den er ca 10 år gam­mel. Jeg anbe­fa­ler å sma­ke på hvit­vin fra Rhône.

Etap­pen drei­er så mot syd, og pas­se­rer i et gans­ke vin­tørt områ­de øst for Valen­ce. Etap­pen drei­er så øst­over, og føl­ger for en stor del elven Drô­me. Vi kom­mer inn i tre vin­om­rå­der, som — om jeg har for­stått det rett — stort sett er geo­gra­fisk over­lap­pen­de: Coteaux de Die, Cla­ret­te de Die og Cre­mant de Die.

Det­te er et for­vir­ren­de områ­de. Coteaux de Die pro­du­se­res på et lite områ­de innen­for et støri­re områ­de. Det er en tørr hvit­vin som lages på dru­en Clair­et­te. Clair­et­te de Die er en mus­se­ren­de vin laget på tra­di­sjo­nell meto­de, med annen­gangs­gjæ­ring på flas­ke. Den lages i hoved­sak av dru­en Mus­cat, alt­så ikke Clair­et­te. Men Clair­et­te kan være en til­leggs­drue. At Coteaux de Die lages på Clair­et­te, mens Clair­et­te de Die lages på Mus­cat — er det rart man blir litt forvirret?

Cre­mant de Die er også en mus­se­ren­de vin, som lages av mini­mum 55% Clairette.

Litt len­ger øst kom­mer vi til vin­om­rå­det Châ­til­lon-en-diois. Områ­dene her lig­ger i le for kal­de vin­der fra nord. Det lages her røde, hvi­te og rosé­vi­ner. Rødvin og rosé­vin lages med mest Gamay (hoved­dru­en i Beu­jo­lais) og Pinot Noir. Hvit­vin lages stort sett av Alli­goté og Chardonnay.

I mor­gen er det hvile­dag. Det er nok man­ge som ser fram til det, ikke minst Jean-Chris­tophe Péraud, som i det sis­te har holdt seg i den delen av fel­tet som den ene av fransk TVs to motorysk­kel­re­por­te­re, Cede­ric Vasseur, ga nav­net “Pelo­ton d’Am­bu­lance” etter den sto­re kræ­sjen på tred­je etap­pe. Så da tar jeg også en pau­se fra touren. Det er kan­skje en dag man kan dra ut og syk­le selv?

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.