Les Vins du Tour de France 2015 — 17. etappe Digne-les-Bains — Pra-Loup

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Etter hvile­da­gen byr 17 etap­pe på en ny “hai­kjeft”, med mål­gang på en topp. Etap­pen er iden­tisk med fjer­de etap­pe i årets Cri­té­ri­um du Dauphi­né. Der vis­te Romain Bar­det at ved å angri­pe like før top­pen på Col d’Al­los og kjø­re som en vill­mann ned fra fjel­let, er det mulig å få et for­sprang som hol­der til å vin­ne etap­pen. Vi kan ta med at det var ikke så ulikt måten Edvald Boa­sson Hagen vant etap­pen inn til Pine­rolo i 2011, dog med den for­skjell at dagens etap­pe avslut­ter med en ny mot­bak­ke mot mål. Men slik Edvald ble fra­kjørt på etap­pen til Gap, skal vi nok ikke reg­ne med ham i dag. Han kan nok tren­ge et år til før han har kom­met seg etter opp­hol­det i Sky, og er til­ba­ke der han var for noen år siden. Romain Bar­det hus­ker vel også hvor­dan han syk­let tid­li­ge­re i år, og prø­ver kan­skje på en repri­se. Skjønt det er sik­kert også and­re som hus­ker hvor­dan han syk­let. Vi får også ta med at det var omtrent slik Ruben Plaza vant til Gap på mandag.

Peter Sagan arbei­der knall­hardt. Er det noen som vir­ke­lig for­tje­ner en etappe­sei­er, så er det Peter Sagan. Men etappe­sei­ere går til de som kom­mer først i mål, ikke til de som for­tje­ner det mest. Dagens etap­pe er vel i har­des­te laget for Peter Sagan, men han kom­mer sik­kert til å for­sø­ke. I prak­sis er det bare et uhell som nå kan hind­re ham i å vin­ne den grøn­ne trøyen.

Selv om etap­pen ikke har de aller har­des­te klat­rin­ge­ne, og slik sett frem­står som en slags opp­var­ming til det som ven­ter i dage­ne som kom­mer, må vi reg­ne med angrep. Chris Froo­me kom­mer til å bli angre­pet, men for­hå­pent­lig­vis bare av kon­kur­ren­ter og ikke av pub­li­kum. Både Alber­to Con­ta­dor og Nai­ro Quin­ta­na har sagt at de vil i gult før Paris, og da må de syk­le offen­sivt. Men vi må reg­ne med at de som føl­ger bak Chris Froo­me også kom­mer til å angri­pe hver­and­re. Det kan stå om å ber­ge en podium­plass i Paris.

TdF_2015_17Som all­tid når vi kom­mer inn i fjel­le­ne, sli­ter vi med å fin­ne vin. Etap­pen går gans­ke langt syd, og vi er i Pro­ven­ce. Hele, eller i alle fall det mes­te av etap­pen går innen­for IGP-områ­det Alpes-de-Hau­te-Pro­ven­ce. Jeg viser til noe av det jeg skrev om IGP-områ­der til 12. etap­pe, den opp til Plateu de Beil­le. I gode vin­om­rå­der kan man vin­ne mye helt utmer­ket vin klas­si­fi­sert på IGP-nivå, når pro­du­sen­ten øns­ker mulig­he­ter til å kun­ne eks­pe­ri­men­te­re, og ikke være bun­det av de stren­ge­re AOP-reg­le­ne. Men når vi er i et områ­de hvor det kun lages vin på IGP-nivå, da tyder det på at pro­du­sen­te­ne her ikke har klart å løf­te kva­li­te­ten opp til det som skal til på det høy­es­te klas­si­fi­ka­sjons­ni­vå­et. Det er til­fel­let i Alpes-de-Hau­te-Pro­ven­ce.

Kli­ma­et er mid­del­havs­kli­ma, men det er også påvir­ket av nær­he­ten til fjellene.

Det pro­du­se­res hvit­vin, rosé­vin og rødvin i områ­det. Dru­ene er typis­ke mid­del­havs­dru­er. De hvi­te dru­ene er ugni blanc, clair­et­te, char­don­nay og mus­cat à petits grains. De røde/blå/sorte er gre­nache, cin­sault, syrah og carig­nan, samt mer­lot og caber­net sauvigon.

Vine­ne beskri­ves som fruk­ti­ge og aro­ma­tis­ke, og er ikke laget for å skul­le lagres.

En annen utford­ring med viner fra sli­ke områ­der er å få tak i den. Pro­duk­sjo­nen er ikke så stor, og det mes­te drik­kes lokalt — ikke minst av turis­ter. Igjen gjel­der at er man på ste­det, da drik­ker man lokal vin. Men den er ikke lett å få tak i and­re steder.

Mål­ste­det Pra-Loup er også kjent for Géné­pi. Den er laget på en urt som så vidt jeg har klart å fin­ne ut, er Burot — en urt beslek­tet med Mal­urt. Og drik­ken sies å være beslek­tet med den mal­urt­ba­se­re Absinth. Det sies at man i områ­det kan kjø­pe tør­ke­de urter som til­se­tes for uttrekk (infu­sjon) vod­ka, omtrent som man kjø­per teposer.

Likø­ren grønn Char­treu­se sies å være en drikk med sam­me utgangs­punkt som Géné­pi, men den er langt mer kom­pleks og har nok langt fle­re urter. Og opp­skrif­ten er selv­føl­ge­lig hemmelig.

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email