Les Vins du Tour de France 2015 — 18. etappe Gap — Saint-Jean-de-Maurienne

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Det var trist å se Tejay van Gar­de­ren bry­te pga syk­dom. Man­ge fort­set­ter, til tross for syk­dom. Mark Caven­dish had­de mage­pro­ble­mer på 15. etap­pe, sist søn­dag. Men om målet er å vin­ne noen etappe­sei­ere, så kan man kla­re å hen­ge med og kom­me gjen­nom en etap­pe, med håp om å være bed­re på en sene­re etap­pe. En hjelpe­ryt­ter som kla­rer å hen­ge med, kan gjø­re nyt­te på en sene­re etap­pe. Kjø­rer man for pall­plass i sam­men­dra­get, kan man ikke gjø­re det. Taper man mye tid på en enkelt­etap­pe, er løpet kjørt.

Det all­tid mor­somt når det duk­ker opp en ny og (i alle fall for meg) ukjent ryt­ter og vin­ner. Jeg har nok lagt mer­ke til at det er en skjeg­ge­te ryt­ter i fel­tet, men noe mer har ikke jeg sett til Simon Gesch­ke. Laget er blant annet spon­set av hår­pleie­mid­del­fir­ma­et Alpe­c­in. Når hår­fag­re Mar­cel Kit­tel mang­ler, hjel­per det kan­skje med et flott skjegg? Og i Tysk­land bør man være for­nøyd med en fem­te etappe­sei­e­ren. Og det er godt timet ved at tysk TV igjen sen­der Tour de Fran­ce, etter å ha latt være å sen­de det i år.

Hva som egent­lig sjed­de med Alber­to Con­ta­dor, har jeg ikke helt fått med meg. Fikk han meka­nis­ke pro­ble­mer pga et fall, eller falt han pga meka­nis­ke pro­ble­mer? I alle fall blir det sta­dig mind­re sann­syn­lig at han syk­ler i ordent­lig gult i Paris. Nai­ro Quin­ta­na må også hen­te fram noe mer enn han klar­te å vise fram i dag. I en peri­ode i den sis­te bak­ken var det 4 Moi­vestar­ryt­te­re i grup­pen med Froo­me, men klar­te like­vel ikke å set­te inn et ordent­lig angrep. Og vi så at det fort­satt er liv i Rigo­ber­to Uran, men han er for langt bak til å bety noe i sammendraget.

Og Peter Sagan frem­står som en fan­tas­tisk ryt­ter, selv om han ennå ikke har klart å vin­ne en etappe.

For franks­men­ne­ne var den sto­re skuf­fel­sen at Thi­baud Pinot ikke klar­te å hen­te hjem en sei­er i dag hel­ler. Det var uru­ti­nert syk­ling av en over­iv­rig syk­list som send­te ham i asfal­ten i dag. Han begyn­te å trå for tid­lig i utgan­gen av svin­gen, og fikk den venst­re peda­len i bakken.

18. etap­pe er nok en fjell­e­tap­pe, med ingre­di­en­ser til å ta motet fra man­ge. Ryt­ter­ne skal f.eks. over Col de la Mor­te, dødens pass. Jeg aner ikke hvor­for den­ne fjell­over­gan­gen har fått det­te nav­net. Men noen opp­munt­ring til slit­ne syk­lis­ter, kan det nep­pe være.

Vi må ven­te man­ge angrep på Froo­me, også på den­ne etap­pen. Men når Val­ver­de lig­ger under et minutt bak Quin­ta­na, er jeg ikke over­be­vist om at han vil kjø­re for Quin­ta­na og ikke for seg selv.

TdF_2015_18Igjen er det fjell. Og som jeg har skre­vet så man­ge gan­ger før: I fjel­le­ne fin­ner vi ikke vin. Men vi kan fin­ne en del vin i dale­ne, og der skal vi lete. Men det er en utford­ring at vi beve­ger oss innen­for et gans­ke lite områ­de. Alpe­ne er et stort fjell­mas­siv. Men den frans­ke delen av Alpe­ne er egent­lig ikke så stor. Man syk­ler for en stor del fram og til­ba­ke og på kryss og tvers i de sam­me fjellene.

Dagens etap­pe star­ter i Gap, som var mål­by på man­da­gens etap­pe. Dagens og de to nes­te etap­pen går i det sam­me fjell­om­rå­det, omgitt av de sam­me dale­ne. Den som grans­ker kar­tet, vil se at ryt­ter­ne, like eter mel­lom­sprin­ten og lange­so­nen på dagens etap­pe, pas­se­rer ca 5 km fra Alpe d’Huez. Så om vi skal ned i dale­ne, blir det i prak­sis de sam­me dale­ne for alle tre etappene.

I mor­gen star­ter etap­pen der dagens etap­pe ender. De syk­ler en sløy­fe nord­over, men kom­mer så inn igjen på en del av de sam­me vei­ene som de skal syk­le i dag, bare i mot­satt retning.

Ryter­ne skal over Col du Glan­don i dag, og den er klas­si­fi­sert som “HC”. I mor­gen skal de over det sam­me fjel­let, med da kom­mer man fra mot­satt kant, og fjel­let er ikke klas­si­fi­sert i det hele tatt. Det er “bare” et steg på vei­en mot Col de la Croix de Fer. Her­fra syk­ler de ned til omtrent der de star­tet, Saint-Jean-de-Mau­rie­un­ne, før de svin­ger omtrent 180 gra­der og syk­ler opp i fjel­le­ne igjen. Går vi fram til lør­dag, star­ter de litt len­ger øst enn de er i dag. Men etter 25 km er de igjen i Saint-Jean-de-Mau­rie­un­ne, og her­fra syk­ler de sam­me vei som dagen før, bare i mot­satt ret­ning.  De kom­mer så inn på den vei­en ryt­ter­ne skal syk­le i dag, men også nå i mot­sat ret­ning. Når man igjen tar av fra den vei­en som skal syk­les i dag, er det bare ca seks km til Bourg d’Oi­sans, som er foten av Alpe d’Huez.

Jeg tar med alt det­te for å illust­re­re at vi beve­ger oss innen­for et gans­ke lite geo­gra­fisk områ­de, og det er et områ­de hvor det pro­du­se­res lite vin. Vi er i et områ­de med man­ge ski­tu­ris­ter, og kan­skje også en del syk­kel­tu­ris­ter i som­mer­må­ne­de­ne. Vin­pro­duk­sjo­nen er som nevnt liten, og det mes­te drik­kes lokalt — ikke minst av turis­te­ne som, i like­het med meg, gjer­ne vil ha lokal vin. Det er i bes­te fall vans­ke­lig å fin­ne den­ne vinen uten­for området.

Dagens etap­pe star­ter i depar­te­men­tet Haut-Alpes, går inn i Isè­re og avslut­ter i Savoie. Vi er i Haut-Alpes i dag, og kom­mer ikke til­ba­ke til det­te depar­te­men­tet i løpet av den­ne touren. Isè­re og Savoie er der vi skal være de to nes­te dage­ne. Så vi tar Haut-Alpes i dag, og spa­rer Isè­re og Savoie, for å ha noe drik­ke igjen til de to dage­ne som kommer.

For å fin­ne vin, eller sna­re­re der jeg har fun­net noe vin, må vi len­ger mot øst, til den (kuns­tig) inn­sjøen, Lac de Ser­re-Ponçon. Noen hus­ker kan­skje fra fysikk­ti­me­ne at vann har stor varme­ka­pa­si­tet, hvil­ket vil si at det kan lag­re mye var­me. Det tar lang tid å var­me opp vann, og det tar til­sva­ren­de lang tid å kjø­le det ned. Der­med vir­ker sli­ke inn­sjø­er tem­pe­ra­tur­sta­bi­li­se­ren­de. De hol­der på var­men og bidrar til å var­me opp omgi­vel­se­ne og vin­te­ren, og vir­ker avkjø­len­de om som­mer­en. Lac de Ser­re-Ponçon, lig­ger ca 800 meter over havet, som er høy­ere enn der man van­lig­vis kan dyr­ke vindruer.

Den førs­te pro­du­sen­ten jeg vil nev­ne, Domai­ne Taver­nier, lig­ger i Embrun, i nord­enden av Lac de Ser­re-Ponçon. Jeg vet ikke mer om pro­du­sen­ten eller deres viner enn det som står på nett­si­dene, og det er ikke stort. I prak­sis nes­ten ingen ting.

De øvri­ge pro­du­sen­tene, i alle fall de jeg har fun­net, lig­ger langs dalen ned­over fra den syd-vest­re enden av Lac de Ser­re-Ponçon. Vi er i  La val­lée de la Duran­ce, dalen hvor elven Duran­ce ren­ner. Duran­ce kom­mer fra Bri­ançon, ren­ner ut i Lac de Ser­re-Ponçon og vide­re ned mot Rhônen.

Domai­ne Alle­mand lig­ger nede i den­ne dalen, og dyr­ker vin i syd­vendte skrå­nin­ger ca 600 meter over havet. De skri­ver at de bru­ker loka­le drue­sor­ter. Jeg vil tro at i alle fall en av dem er Mol­lard. Den­ne dru­en var for meg akku­rat like ukjent som vinen fra områ­det. Jeg kun­net kon­sta­tere at Oz Clar­ke ikke skri­ver om den. Her jeg sit­ter når jeg fer­dig­stil­ler det­te, har jeg ikke hatt mulig­het til å sjek­ke hva Jan­cis Robin­son even­tu­elt skri­ver. Alt jeg vet er det jeg har lest på den­ne nett­si­den.

De øvri­ge pro­du­sen­tene jeg har fun­net er Domai­ne de la Clochè­re, Domai­ne du Petit Août og Domai­ne de Tres­bau­don. De to førs­te synes å pro­du­sere vin på loka­le dru­er, mens den sis­te dyr­ker Caber­net Sau­vig­non, Syrah, Mer­lot og Vio­g­nier, i til­legg til det som synes å være en lokal utga­ve av Mus­cat. Det er også et coope­ra­tiv, Cave des Hau­tes Vig­nes. Da er det slutt. Mer vin har jeg ikke klart å fin­ne i det­te områ­det. Men det vis­te seg å være langt mer enn jeg had­de ven­tet. Den loka­le dru­en Mol­lard gjør at det kan være verdt å lete etter vin herfra.

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.