Les Vins du Tour de France 2014 — 19. etappe Saint-Jean-de-Maurienne — La Toussuire — Les Sybelles

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Stor fransk jubel i går, men fransk dob­belt­sei­er og fire fransk­menn balnt de ti bes­te. Og Romain Bar­det er a poeng med Joa­chim Rod­ri­guez i kam­pen om klatre­trøy­en. Kam­pen om klatre­trøy­en er fort­satt helt åpen, så vi må reg­ne med angrep fra ryt­te­re som vil sik­re seg den­ne, i til­legg til fra sammenlagtkandidatene.

Motor­syk­lis­ten som kjør­te ned Jacob Fugl­sang had­de vir­ke­lig for­tjent å få noen flas­ker kas­tet på seg, og der­et­ter blitt ute­stengt for et par dager. Men det var en av ritt­kom­mis­ære­ne, og ikke en foto­graf den­ne gangen.

Ingen lyk­tes med noe ordent­lig angrep på Chris Froo­me. Quin­ta­na og Con­ta­dor begyn­ner vir­ke­lig å få dår­lig tid. Kan­skje var det for å vin­ne litt sym­pa­ti hos fransk­menn at Chris Froo­me valg­te å sva­re på fransk da han ble inter­vju­et av fransk TV etter sei­ers­ser­mo­ni­en. Han snak­ker utmer­ket fransk, men har til nå valgt å sva­re på engelsk og så bli oversatt.

Fle­re fjell ven­ter på den 19. etap­pen. Noen er de sam­me som i går. De skal f.eks. opp Col du Glan­don i dag også, men fra mot­satt side, og i dag er den bare et steg på vei­en opp til Col de la Croix de Fer. For Alber­to Con­ta­dor og Nai­ro Quin­ta­na blir det nær­mest vinn eller for­svinn i dag og og i mor­gen. Con­ta­dor har vun­net så mye i sin kar­rie­re at noe annet enn sei­er er gans­ke uin­ter­es­sant. Nai­ro Quin­ta­na har alle­re­de en andre­plass bak Chris Froo­me, samt ung­doms­trøye (og klatre­trøye) fra 2013, og sat­ser på å avan­se­re. Spen­nen­de blir det i alle fall.

TdF_2015_19 Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2014 — 19. etap­pe Saint-Jean-de-Mau­rien­ne — La Tous­suire — Les Sybel­les