Les Vins du Tour de France 2014 — 19. etappe Saint-Jean-de-Maurienne — La Toussuire — Les Sybelles

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Stor fransk jubel i går, men fransk dob­belt­sei­er og fire fransk­menn balnt de ti bes­te. Og Romain Bar­det er a poeng med Joa­chim Rod­ri­guez i kam­pen om klatre­trøy­en. Kam­pen om klatre­trøy­en er fort­satt helt åpen, så vi må reg­ne med angrep fra ryt­te­re som vil sik­re seg den­ne, i til­legg til fra sammenlagtkandidatene.

Motor­syk­lis­ten som kjør­te ned Jacob Fugl­sang had­de vir­ke­lig for­tjent å få noen flas­ker kas­tet på seg, og der­et­ter blitt ute­stengt for et par dager. Men det var en av ritt­kom­mis­ære­ne, og ikke en foto­graf den­ne gangen.

Ingen lyk­tes med noe ordent­lig angrep på Chris Froo­me. Quin­ta­na og Con­ta­dor begyn­ner vir­ke­lig å få dår­lig tid. Kan­skje var det for å vin­ne litt sym­pa­ti hos fransk­menn at Chris Froo­me valg­te å sva­re på fransk da han ble inter­vju­et av fransk TV etter sei­ers­ser­mo­ni­en. Han snak­ker utmer­ket fransk, men har til nå valgt å sva­re på engelsk og så bli oversatt.

Fle­re fjell ven­ter på den 19. etap­pen. Noen er de sam­me som i går. De skal f.eks. opp Col du Glan­don i dag også, men fra mot­satt side, og i dag er den bare et steg på vei­en opp til Col de la Croix de Fer. For Alber­to Con­ta­dor og Nai­ro Quin­ta­na blir det nær­mest vinn eller for­svinn i dag og og i mor­gen. Con­ta­dor har vun­net så mye i sin kar­rie­re at noe annet enn sei­er er gans­ke uin­ter­es­sant. Nai­ro Quin­ta­na har alle­re­de en andre­plass bak Chris Froo­me, samt ung­doms­trøye (og klatre­trøye) fra 2013, og sat­ser på å avan­se­re. Spen­nen­de blir det i alle fall.

TdF_2015_19Som jeg skrev i går, beve­ger vi oss innen­for et gans­ke begren­set fjell­om­rå­de innen­for De frans­ke alper. Dagens etap­pe går i sin hel­het innen­for depar­te­men­tet Savoie, der­for tar vi for oss vin fra Savoie i dag, selv om vi må litt bort fra etap­pen for å fin­ne dem.

Ryt­ter­ne syk­ler et styk­ke nord­over i en dal jeg ikke har fun­net nav­net på, opp til mel­lom­sprin­ten og litt til, før de snur og syk­ler syd­over og ut av dalen på den and­re siden. Hvis de had­de fort­satt et par mil til, vil­le de ha kom­met ut i det som må være Val d’Isè­re, det er i alel fall den daeln som elven Isè­re ren­ner gjen­nom.  Tar vi til høy­re når vi kom­mer inn i dalen, kom­mer vi til Alber­vil­le. Men vi tar til venst­re. Her fin­ner vi en del vin, som for­trinns­vis dyr­kes i de syd­vend­te skrå­nin­ge­ne på dalens nordside.

Vi skal den­ne gan­gen ha vin fra områ­det Savoie.

I en artik­kel om Savoie i La Revue du Vins de Fran­ce skri­ver de at Savoie er et av de vans­ke­ligs­te områ­de­ne å gjø­re seg kjent med for en nybe­gyn­ner. Det er kom­pli­sert med man­ge drue­sor­ter og crus. Det er fire AOP-områ­der, 23  crus og 23 drue­sor­ter. Pro­duk­sjo­nen er liten, dis­tri­bu­sjo­nen er ikke sær­lig god og de bes­te vine­ne er nær­mest hemmelige.

Vi kom­mer først inn i vin­om­rå­det Com­be de Savoie. Som så man­ge vin­om­rå­der i fjel­le­ne er også det­te en syd­vendt skrå­ning (eller kan­skje hel­ler syd-øst) som får mye sol og der­med gir grunn­lag for vin­pro­duk­sjon. Fort­set­ter man litt len­ger ned dalen kom­mer man til Clu­se de Cham­bé­ry.

I Com­be de Savoie pro­du­se­res det en del rødvin på dru­en Mon­deu­se. Så vidt jeg for­står er det­te en lokal drue, og den skal gi gode resul­ta­ter akku­rat her. La Revue du Vins de Fran­ce kal­ler det­te områ­det La ter­re des grands rou­ges.

Det førs­te områ­det vi kom­mer inn i er klas­si­fi­sert som Rous­set­te de Savoie og Vin de Savoie. Rous­set­te er en hvit drue og Rou­set­te de Savoie kan, som Vin de Savoie, pro­du­se­res i alle klas­si­fi­ser­te områ­der i Savoie — om jeg har for­stått det rett. Det er fire crus som kan set­te kom­mune­nav­net etter hoved­be­teg­nel­sen. Den førs­te er Saint-Jean-de-la-Por­te. Her lages i hoved­sak rødvin på Mon­deu­se. Det nes­te er Cru­et, hvor det lages hvit­vin på Jaquè­re, Char­don­nay og Rous­set­te. Men det lages også rødvin på Mon­deu­se og Gamay. Vi kom­mer så til Arbin, som synes å være det bes­te rødvins­om­rå­det. Igjen er det Mon­deu­se som domi­ne­rer. Det sis­te er Mon­tme­li­an. Her dyr­kes noe Jaquè­re og Rous­set­te, men urbai­se­rin­gen har spist seg inn på det området.

For­set­ter vi vide­re ned­over dalen kom­mer vi til Clu­se de Cham­bé­ry. Clu­se de Cham­bé­ry er delt inn i seks crus.

Chig­nin blir, i føl­ge mitt vinat­las, reg­net som vin­ho­ved­sta­den i Savoie. Det er ikke kvan­ti­tet, men kva­li­te­ten som har gitt områ­det den­ne pla­se­rin­gen. Den førs­te vinen jeg smak­te fra Savoie, var en Chig­nin. Den ga vir­ke­lig asso­sia­sjo­ner til friskt fjell.

Områ­det Cru Chig­nin-Ber­ge­ron reg­nes, fort­satt i føl­ge mitt vinat­las, som det aller bes­te områ­det. Men her er pro­duk­sjo­nen liten, bare 315 hl hvit­vin pr år, som skul­le bli kna­pt 50.000 flas­ker pr år.

Nord for Chig­nin lig­ger Cru Saint-Jeoire-Prieuré. Det er 20 ha og det pro­du­se­res 460 hl eller kna­pt 70.000 flas­ker pr år.

Litt len­ger nord lig­ger Cru Mon­ter­minod, som er enda mind­re, med en pro­duk­sjon på bare 150 hl eller 22.500 flas­ker pr år. Også den­ne vinen skal være svært ettertraktet.

Litt len­ger mot vest lig­ger to stør­re områ­der, Cru Apre­mont og Cru Aby­mes, hvor det pro­du­se­res hen­holds­vis 26.000 og 20.000 hl pr år.

For å set­te tal­le­ne i per­spek­tiv kan nev­nes at det pro­du­se­res ca 2,1 mill hl champag­ne og 6,8 mill hl Bor­deaux-vin pr år.

Vinen er ikke lett å få tak i. Men i Nor­ge er vi hel­di­ge som har Vin­mono­po­let, som har et rime­lig godt utvalg også av min­re kjen­te viner. De har lis­tet 12 viner fra Savoie, men bare 8 av dem er til­gjen­ge­li­ge. Pro­duk­sjo­nen er liten, og det mes­te drik­kes lokalt — ikke minst av turister.

I til­legg til AOP-områ­de­ne kom­mer IGP områ­det Vin des Allob­ro­ges, som omfat­ter en del av Savoie og Haut Savoie. Jeg har ikke vel­dig pre­si­se kart for IGP-områ­de­ne, men det kan se ut som om det omfat­ter noen av de områ­de­ne etap­pen går gjennom.

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email