Les Vins du Tour de France 2015 — 21. etappe Finale: Sèvres — Grand Paris Seine Ouest — Paris Champs-Élysées

Så var ikke Chris Froo­me helt uslå­e­ålig, men det holdt akku­rat. Nai­ro Quin­ta­na sat­set friskt, men det holdt ikke helt. Fransk jubel med fransk seier.

Nå er det avslut­ning og para­de inn til Paris. Så blir det kamp om etappe­sei­e­ren. Nå kan vi igjen håpe på en norsk sei­er. Men jeg har mer tro på And­re Grei­pel, even­tu­elt Mark Caven­dish om han har kom­met seg etter å ha vært syk noen dager. Men skal jeg være helt ærlig: Leg­ger jeg all sjå­vi­nis­me til side, så håper jeg at Peter Sagan vin­ner. Slik som han har kjørt, vært med i spur­te­ne, gått i brudd, dratt om ikke fel­tet, så i alle fall brudd opp fjell. Men sei­e­ren går til den som krys­ser mål­lin­jen først, ikke den som for­tje­ner det mest.

I år kom­mer ryt­ter­ne inn til Place d’E­toi­le (Tri­umf­buen) fra vest, syk­ler 1/3 run­de, ned Ave­nue Mar­ceau til Sei­nen, ned Sei­nen til Tro­ca­dero, over til Eif­fel­tår­net, langs Sei­nen til Les Inva­li­des hvor etap­pen tar en avstik­ker vekk fra elven, for­bi nasjo­nal­for­sam­lin­gen og Musée d’Or­say, og så over plas­sen med pyra­mi­den i Louv­re, før man kom­mer inn på avslut­nin­gen med de van­li­ge ti run­de­ne opp Chams Ellysé­es til Tri­umf­buen og ned igjen til Louv­re. Også i år skal syk­lis­te­ne rundt Tri­umf­buen, slik at de ikke blir en skarp sving på top­pen av Champs Ellysées.

TdF_2015_21I Paris er det stil­le før stor­men. Skjønt stil­le?  Det blir nok mer stil­le når gate­ne sten­ges og bil­tra­fik­ken forsvinner.

_20150725_232100

Avslut­nin­gen er sam­me pro­se­dy­re hvert år, og det gjel­der også valg av vin: Det må bli champag­ne. Ikke bare er det en vin som pas­ser for anled­nin­gen, men champ­gne er også det som må kun­ne kal­les Paris’ loka­le vin, om vi hol­der litt mer kuriøs små­pro­duk­sjon uten­for. Dyr­kings­om­rå­de­ne for champag­ne star­ter under 100 km fra Paris.

Champag­ne er en mus­se­ren­de vin laget i Champag­ne, etter de reg­ler som gjel­der for champag­ne. Det bru­kes i prak­sis tre typer dru­er, to røde og en hvit: PPi­not Noir, Pinot Meuni­er og Char­don­nay. Av his­to­ris­ke grun­ner er også noen and­re dru­er til­latt, men de betyr lite i prak­sis. Skjønt noen pro­du­sen­ter har begynt å pro­du­se­re champag­ne som inne­hol­der alle til­lat­te druer.

Van­lig­vis er champag­ne laget med en blan­ding av røde og hvi­te dru­er. Men den kan også lages på enkelt­dru­er. En Blanc de blancs er en hvit vin laget bare med hvi­te dru­er, I prak­sis betyr det at den er laget av 100% Char­don­nay. En Blanc de noirs er en hvit vin laget med svar­te (røde) dru­er, Far­gen sit­ter i skal­le. Siler man skal­let fra med en gang, får vinen ver­ken smak eller far­ge av skal­let og det blir en hvit vin. Men en Blanc de Noirs har gjer­ne et preg av røde bær.

Mus­se­ren­de vin kan lages på fle­re måter. Det e to gjæ­rings­pro­ses­ser (skjønt det finens mus­se­ren­de vin som bare er gjæ­ret en gang). Først lages en stil­le vin. Den­ne kan bli lig­gen­de len­ge, gjer­ne på bunn­fal­let (sur lie). En cuve blan­des av fle­re viner, gjer­ne fra uli­ke år. Den­ne til­set­tes så drue­most, og gjæ­rer en gang til. Man lar ikke kar­bon­di­ok­sy­den slip­pe ut, slik at den løser seg i vinen og gir bob­ler når vinen åpnes og tryk­ket faller.

For champag­ne og annen bed­re mus­se­ren­de vin, skjer andre­gangs­gjø­ring på flas­ke. Enk­le­re mus­se­ren­de viner pro­du­se­res med annen­gangs­gjæ­ring på tank. Årgangs­champag­ne lages bare i eks­tra gode år.Det er fott­satt som­mer, selv om hete­bøl­gen i Frank­ri­ke har gitt seg. Jeg vil­le da ha valgt en blanc de blancs, som gjen­re har mer syre og er fris­ke­re enn standardchampagne.

Til den som vil ha en inn­fø­ring i mus­se­ren­de vin, abfe­la­er jeg Invold Tenn­fjords bok “Bob­ler”.

Tar du turen til Paris, så ikke reis uten 9788243008045boken Paris. En vei­vi­ser av Sven Egil Omdal. Det er en god og meget vel­skre­vet guide til Paris. Se nær­mere omta­le av boken her.

Der­med er det slutt for i år. Så langt vet vi at nes­te års tour star­ter ved Mont St Michel, og vi vet at den skal inn­om Andor­ra. Og vi kan reg­ne med at den slut­ter i Paris. Vi får vite mer i oktober.

 

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email