Les vins du Tour de France 2015 3. etappe — Antwerpen — Huy

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Jeg så bare slut­ten på gårs­da­gens etap­pe. Jeg har lest at Alex­an­der Kristoff ble hind­ret av Vin­cen­zo Niba­lis velt, og at fel­tet ble split­tet i vin­den og at reg­net skap­te dra­ma­tikk. Jeg har ikke sett så mye om hva som egent­lig skjed­de med Edvald Boa­sson Hagen, men jeg har fått med meg at han var involvert i en velt. Uan­sett, de som ikke har ambi­sjo­ner i sam­men­dra­get, hel­ler ikke om grønn trøye, kan syn­ge: Du skal få en dag i mårå (som nå er i dag), som rein og ubrukt står. Med blan­ke ark og farge­stif­ter tell. Ny dag og nye sjanser.

3. etap­pe star­ter i hav­ne- og dia­mant­byen Ant­wer­pen, og ender med bak­ken Mur de Huy. Mur de Huy er et av man­ge eksemp­ler på at selv om Bel­gia ikke kan by på høye fjell, så kan de by på har­de bak­ker. Det er en bak­ke på ca 1,2 km, men en gjen­nom­snitts­stig­ning på 10%. Noen ste­der er det 17%, og det aller brat­tes­te ste­det skal være 26%. Bak­ken er nær­me­re beskre­vet i boken Moun­tain High. Det­te er van­lig avslut­ning i klas­si­ke­ren Flèche Wallon­ne. De fles­te spur­ter­ne vil ikke ha en sjans opp den­ne bak­ken. Det­te er en bak­ke for en ryt­ter som har kraft igjen til en bakkespurt.

Etap­pen er på 159,5 km, og må kun­ne karak­te­ri­se­res som små­kupert. Ut fra pro­fi­len er det­te en etap­pe hvor det er lett å ten­ke at en brudd kan gå inn. Men det skjer nep­pe så tid­lig i rit­tet. Det­te er den førs­te etap­pen i årets tour hvor det deles ut klatre­po­eng, så de som øns­ker å kun­ne ikle seg klatre­trøy­en for en peri­ode, vil ha en del å kjø­re for her. Fabi­an Can­cel­la­ras ledel­se er på ingen måte trygg, så her kan det også bli kamp om den gule trøyen.

TdF_2015_03WIMG_5199_DxOVi er i Bel­gia, ver­dens mest spen­nen­de øl-land. Litt øst for start­byen Ant­wer­pen fin­ner vi klos­te­ret og bryg­ge­ri­et West­mal­le. Det er et trappist-bryg­ge­ri. Vi var inn­om Trappist­bryg­ge­ri­er til and­re etap­pe, så jeg skri­ver ikke mer om dis­se bryg­ge­ri­ene gene­relt i dag.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 3. etap­pe — Ant­wer­pen — Huy

Les vins du Tour de France 2015 2. etappe Utrecht — Zélande

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Jeg fikk ingen poeng i Tour mana­ger ved at Rho­an Den­nis vant åpnings­etap­pen, for å si det slik. Den nors­ke inn­sat­sen var hel­ler skuf­fen­de, men den får vi leg­ge bak oss.

2. etap­pe er en 166 km lang, helt flat etap­pe som går fra Utrecht til Zélan­de. Neder­land er flatt (skjønt hele Neder­land er ikke så flatt som man­ge i Nor­ge synes å tro). Men etap­pen  går i flatt ter­reng ut mot havet, og der kan det være vind. Vi har ofte sett at vind kan føre til split­tel­ser i fel­tet på fla­te etap­per, så vin­den kan kom­me til å være avgjø­ren­de på den­ne etap­pen. Men det er ikke meldt mye vind, der­imot er det meldt regn. Det er ikke åpen­bart at det­te kom­mer til å ende i en masse­spurt, selv om etap­pens pro­fil til­si­er at fel­tet vil være sam­let. Blir det vind, vil det være vik­tig å posi­sjo­ne­re seg i fel­tet, slik at man ikke blir lig­gen­de bak en splitt når det går mot finalen.

TdF_2015_02Det blir fort­satt øl, men i dag hol­der vi oss unna indu­stri­ø­let. Det har len­ge vært hev­det at vin i mode­ra­te meng­der kan være sunt, selv om det i Nor­ge er sær­de­les poli­tisk ukor­rekt å si noe slikt. I Nor­ge set­tes det gjer­ne lik­hets­tegn mel­lom alko­hol og fyll, og det har vans­ke­lig for å syn­ke inn at alko­hol kan nytes med mode­ra­sjon. Når har man visst kom­met til at det kan være bra med litt øl også. Jeg les­te for noen år siden i et fransk syk­kel­ma­ga­sin at øl er en utmer­ket resti­tu­sjons­drikk. De anbe­fal­te omtrent det­te etter en tre­nings­tur: Drikk vann, ta en dusj og ta en øl. Men nå har man også fun­net ut at øl kan redu­se­re risi­ko­en for alz­hei­mer og par­kin­son. Da bør man drik­ke godt og tren­dy øl, for det er visst sær­lig hum­le som skal ha slik virk­ning. Mot­to­et er åpen­bart: “La hum­la suse”!

Trappi­støl er et vel­kjent begrep for ølen­tu­si­as­ter. Det er øl bryg­get i et Trappist­klos­ter. Trappist­or­de­nen sprang ut av Cis­ter­ci­enser­or­de­nen, etter at noen men­te at den­ne var blitt for libe­ral. Orde­nen ble stif­tet av abbe­den ved de frans­ke La Trap­pe-klos­te­ret i 1664. Vi kan leg­ge til at Cis­ter­ci­enser­or­de­nen ble etab­lert i 1098 av mun­ker som men­te at Bene­dic­ti­ner­or­de­nen var blitt for libe­ral, og som vil­le være mer tro mot reg­le­ne fra den hel­li­ge St. Bene­dict. Det synes som det all­tid er noen som vil være mer rettro­en­de enn de rettro­en­de.  Men vi skal hol­de oss til øl, ikke til teo­lo­gi. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 2. etap­pe Utrecht — Zélan­de

Les vins du Tour de France 2015 1. etappe — prolog i Utrecht

Velo Vin RougeTegning av Mark Fairhurst, brukt med tillatelse. Du kan se flere av hans tegninger og kjøpe plakater på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twitter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Prolog

Årets tour star­ter med en pro­log, en tempo­etap­pe på 13,7 km, i Utrecht. Skjønt, om jeg har for­stått det rett, er etap­pen litt for langt til å kun­ne reg­nes som pro­log, uten at jeg hus­ker hvor lang en pro­log kan være. Uan­sett: Det er en kort tempo­etap­pe. Det er her tempo­spe­sia­lis­ter gjer­ne vil gri­pe sjan­sen til å kun­ne ifø­re seg den gule trøy­en. Etap­pen er helt flat. Men en tempo­etap­pe inne i en by vil all­tid være tek­nisk kre­ven­de, med en del svin­ger som kan være vans­ke­li­ge. Tony Mar­tin er nok en favo­ritt her. Og det er spen­nen­de å se om Fabi­an Can­cel­la­ra har fun­net til­ba­ke til den tempo­for­men han har hatt tid­li­ge­re. TdF_2015_01Når vi er i Utrecht, kan vi ikke la være å ta med at det er en by som er svært godt til­rette­lagt for syk­ling. Da Cope­ha­ge­nize nylig kom med sin kåring av ver­dens 20 bes­te syk­kel­byer, kom Utrecht på tredje­plass (etter Køben­havn og Amster­dam). Vi kan star­te med den­ne len­ken til nett­si­den Bicy­cle Rou­tes. Og vi kan ta med det­te bil­det fra Utrecht (foto: John Kaa­re Hovers­holm, brukt med tillatelse.)

UtrechtS

Utrecht_sykkelveiJeg tar også med det­te bil­det fra Utrecht, som viser hvor­dan en bygate kan se ut hvis man i prak­sis vel­ger å prio­ri­te­re fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter og kol­lek­tiv­tra­fikk foran pri­vat­bi­lis­ter, og ikke bare snak­ker om å gjø­re det, slik vi så alt for godt kjen­ner fra Oslo.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 1. etap­pe — pro­log i Utrecht

Les vins du Tour de France 2015 — Innledning

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Så er det like før vi ben­ker oss foran TV, kan­skje med noe godt i glas­set, kla­re til å føl­ge med på at and­re sli­ter. I år star­ter vi i Utrecht i Neder­land, fort­set­ter mot syd-vest før trans­fer til Pyre­ne­ene, via Mas­sif Cen­tral til Alpe­ne, og som van­lig med avslut­ning i Paris.

TdF_2015_00

Årets utga­ve av Tour de Fran­ce er ikke den mest spen­nen­de, vur­dert i et vin­mes­sig per­spek­tiv. Men om vi hol­der oss til syk­lin­gen, og ser bort fra vinen, bør det kun­ne bli en meget spen­nen­de tour. Vi star­ter i Neder­land, og der må det bli øl — even­tu­elt med litt gene­ver ved siden av.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2015 — Inn­led­ning