ReTour de France. Paris-Kiel — etappe 1: Paris — Compiegne

Man­dag 26. juli 2015. Syk­let dis­tan­se: 109,7 km. Den som vil se mer pre­sist hvor jeg syk­let, kan se på GPS-spo­ret på Stra­va.

Start fra Paris man­dag mor­gen. Det var ganeks kjø­lig og det reg­net. Så det var ikke akku­rat noen drøm­me­start. Jeg er ikke vant til å syk­le med mye baga­sje på syk­ke­len, kan­skje med unn­tak for når jeg er på lør­dags­han­del med min vare­syk­kel hjem­me. En tungt las­tet syk­kel er på alle måter bety­de­lig tre­ge­re enn en syk­kel uten last. Aksel­le­ra­sjo­nen er lang­som­mere, og balan­sen er dår­li­ge­re. Det går greit. Men å manøv­re­re med tungt las­tet syk­kel gjen­nom Paris sen­trum i regn­vær, det var en utfrod­ring — selv om Paris med åre­ne har blitt en gans­ke god by å syk­le i.

Turen gikk mot nord. Jeg pas­ser­te litt vest for Gare du Nord, og der­et­ter på nord­si­en. Det er ikke akku­rat Paris’ bes­te strøk. Jeg tror ikke jeg vil­le ha tatt inn på det­te hotellet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris-Kiel — etap­pe 1: Paris — Com­pieg­ne

ReTour de France — midtveisevaluering

I alle fall i aka­de­mia er “midt­veise­va­lu­e­ring” et vel­kjent begrep. Man tar en gjen­nom­gang når man er omtrent halv­veis. Det har man nok gjer­ne eva­lu­e­rin­gen når omtrent halve tiden er brukt opp. Det er vans­ke­li­ge­re å måle hvor langt man egent­lig har kommet.

Jeg befin­ner meg nå i Utrecht, og har kom­met omtrent halv­veis.  Jeg har brukt 8 dager så langt, hvil­ket betyr at jeg lig­ger ca en dag bak skje­ma­et for å rek­ke båten hjem.

Pla­nen var å ta med litt fra hver av etap­pe­ne i den­ne midt­veise­va­lu­e­rin­gen. Men det ble alt for mye. Jeg har i ste­det valgt å skri­ve en beskri­vel­se av hver etap­pe. Jeg er slett ikke halv­fer­dig med det. Slikt tar tid. Selv om jeg har godt til å ten­ke og grub­le over ide­er, er det ikke muig å skri­ve det­te mens jeg syk­ler. Det mes­te av tiden går i prak­sis med til syk­ling, soving og spi­sing. Men de kom­mer, noen kan­skje først etter at jeg har kom­met hjem. Og det er hel­ler ikke sik­kert at de kom­mer kronologisk.

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce — midt­veise­va­lu­e­ring