ReTour de France. Paris-Kiel — etappe 1: Paris — Compiegne

Man­dag 26. juli 2015. Syk­let dis­tan­se: 109,7 km. Den som vil se mer pre­sist hvor jeg syk­let, kan se på GPS-spo­ret på Stra­va.

Start fra Paris man­dag mor­gen. Det var ganeks kjø­lig og det reg­net. Så det var ikke akku­rat noen drøm­me­start. Jeg er ikke vant til å syk­le med mye baga­sje på syk­ke­len, kan­skje med unn­tak for når jeg er på lør­dags­han­del med min vare­syk­kel hjem­me. En tungt las­tet syk­kel er på alle måter bety­de­lig tre­ge­re enn en syk­kel uten last. Aksel­le­ra­sjo­nen er lang­som­mere, og balan­sen er dår­li­ge­re. Det går greit. Men å manøv­re­re med tungt las­tet syk­kel gjen­nom Paris sen­trum i regn­vær, det var en utfrod­ring — selv om Paris med åre­ne har blitt en gans­ke god by å syk­le i.

Turen gikk mot nord. Jeg pas­ser­te litt vest for Gare du Nord, og der­et­ter på nord­si­en. Det er ikke akku­rat Paris’ bes­te strøk. Jeg tror ikke jeg vil­le ha tatt inn på det­te hotellet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJeg fant omsi­der syk­kel­vei­en ut av Paris langs kana­len. Her er det en gans­ke mor­som bro, hvor man hei­ser den opp når båte­ne skal under.

Paris hevebro

Men det var ikke sto­re båten som skul­le under den­ne gangen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Syk­kel­vei­en langs kana­len var fin. Men det reg­net gans­ke kraftig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERALitt len­ger oppe langs kana­len stop­pet jeg for å lete etter turens førs­te geocache. Her fikk jeg også for førs­te gang se en av Paris’ gans­ke nye trik­ker. Man har trik­ker også i Paris, men så vidt jeg vet bare i utkant­e­ne. I de mer sen­tra­le dele­ne er det metro og RER som gjel­der for skinne­gå­en­de trans­port. Mens jeg var her, slut­tet det å reg­ne, og solen kom fram. Jeg kun­ne ta av og pak­ke ned regn­tøy­et. Og hel­dig­vis kom det ikke noe mer regn den dagen.

Parus, trikk
Par­us, trikk

Turen fort­sat­te langs kana­len. Syk­kel­vei­en var fin, med dek­ket kunen vært lit bed­re. Det var gans­ke ujevnt, noe som mer­kes med en tungt las­tet sykkel.

Paris, sykkelvei langs kanal

Noen gan­ger gikk syk­kel­vei­en gjen­nom par­ker, som i Paris ofte betyr en liten skog.

Paris, sykkelvei i skog

Turen gikk øst for Char­les de Gaul­le fly­plas­sen. Det var gans­ke stor fly­tra­fikk. Her fant jeg turens and­re geocahe. Det er et bra sted for folk som dri­ver pla­ne spotting.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I Frank­ri­ke, og i man­ge and­re land, plei­er man å pyn­te rund­kjø­rin­ger, gjer­ne med noe som har en lokal til­knyt­ning. Hva slags til­knyt­ning det­te har til ste­det, vet jeg ikke. Noen vil ha opp­da­get at jeg ikke bare liker syk­kel. Jeg liker også tog, og lik­te der­for den­ne rundkjøringen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Syk­kel­in­fra­struk­turem varie­rer gans­ke mye. Men skal man lage tur­vei­er, som den­ne var skil­tet som (Voie vert), kan man gjer­ne skil­le gåen­de og syklende.

Voie vert

Jeg had­de ennå ikke kom­met til de kjen­te bro­steinsom­rå­de­ne fra Paris-Rou­baix. Men bro­stein kan man fin­ne over alt. Det er ikke slik bro­steins­par­kett som man har lagt i Torg­gata. Det er ikke noe godt å syk­le på, sær­lig med tungt las­tet sykkel.

Broarwun

Com­pieg­ne er det ste­det hvor våpen­hvile­av­ta­len etter førs­te ver­dens­krig ble under­teg­net, i en jern­bane­vogn som står litt uten­for. Da Frank­ri­ke kapi­tu­ler­te under and­re ver­dens­krig, insis­ter­te Hit­ler på at kapi­tu­la­sjons­er­klæ­rin­gen skul­le under­teg­nes på det sam­me sted som Tysk­land had­de under­teg­net den, etter hans mening, ydmy­ken­de avta­len etter førs­te ver­dens­krig. Det er også starts­te­det for syk­kel­rit­tet Paris-Rou­baix, som alt­så ikke star­ter i Paris, til tross for navnet.

Nord-Frank­ri­ke er gans­ke anner­le­des enn Frank­ri­ke len­ger sør, og man mer­ker en tyde­lig flamsk påvirk­ning, ikke minst i arikitekturen.

20150727205323_IMG_7339

Da jeg kom til Com­peig­ne, tok jeg inn på et Ibis bud­get hotell. Ibis er, så vidt jeg vet, den rime­ligs­te kje­den innen­for kje­den Accor. Og Ibis bud­get er de rime­ligs­te av Ibis-hotel­le­ne. Det er ikke noen spen­nen­de eller spe­si­elt sjar­me­ren­de hotel­ler. Men de er gjer­ne rela­tivt moder­ne og stan­dar­den er helt grei. Man fin­ner sik­kert mer sjar­me­ren­de og mer per­son­li­ge hotel­ler om man leter blant de uav­hen­gi­ge. Men da bør man ha gjort litt rese­arch på for­hånd. Jeg har som regel ikke bestemt meg for hvor jeg skal, når dagen begyn­ner. Jeg har noen alter­na­ti­ver, så får jeg se hvor langt jeg kom­mer (som regel ikke så langt som jeg had­de håpet på). Da kan man ikke dri­ve mye rese­arch for å fin­ne hyg­ge­li­ge hotel­ler, og man kan ikke booke på for­hånd. Når man bare kom­mer inn til byen en gang på kvel­den, sli­ten og svett, og alt man tren­ger er en dusj og en seng, da er sli­ke kje­de­ho­tel­ler helt utmerkede.

Da jeg ankom på syk­kel, ga man­nen i resep­sjo­nen meg den­ne, som en souvenr.

20150727233919_IMG_7361

For noen år siden les­te jeg i et fransk syk­kel­blad at øl er en utmer­ket resti­tu­sjons­drikk. De anbe­fal­te føl­gen­de etter tre­ning, syk­kel­tur m.m: Drikk vann, ta en dusj og så en øl. Her er dagens restitusjonsdrikk.

2015-08-03_07-12-28

ReTour de France. Paris-Kiel

Sykkelturer

 

 

Print Friendly, PDF & Email