ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 4: Roubaix — Gent

Tors­dag 29. juli 2015, Olsok. Syk­let dis­tan­se i dag: 95,2 km. Sam­let syk­let dis­tan­se til nå: 434,7 km. For hele ruten, se Stra­va.

Gårs­da­gens etap­pe var lang, og hang i da jeg våk­net. Det var gans­ke kjø­lig, og innen jeg var fer­dig med fro­kos­ten, plask­reg­net det. Det var gans­ke lett å bestem­me seg for at det­te ikke skul­le bli en ny, anstren­gen­de etap­pe. Jeg bestem­te meg for å dra til Gent, ikke len­ger. Van­lig­vis har jeg star­tet med noen alter­na­ti­ve ende­punk­ter, så får jeg se hvor langt jeg kom­mer. Der­for har jeg ikke bestilt hotel­ler på for­hånd. Men den­ne gan­gen bestil­te hotell i Gent på for­hånd. Der­med var det gans­ke bestemt at det var dit jeg skul­le. Og jeg had­de ikke hast­verk med å kom­me i gang.
Jeg vet ikke stort om Rou­baix. Det enes­te jeg viss­te var at Rou­baix er ende­punk­tet for syk­kel­rit­tet Paris — Rou­baix. Egent­lig er det ikke Rou­baix som gjør det­te rit­tet spe­si­elt inter­es­sant, men alle bro­steins­par­ti­ene, som vi var inn­om i går. Det er dis­se som gjør at rit­te har fått til­nav­net “Hel­ve­tet i nord”.

Had­de det ikke vært for det­te, had­de jeg vel nep­pe dratt hit i det hele tatt. Områ­det er en klyn­ge av mer eller mind­re sam­men­voks­te små­byer, hvor man­ge sik­kert er like inter­es­san­te eller like uin­ter­es­san­te, i alle fall så len­ge man ikke er sær­lig inter­es­sert i syk­kel. Hoved­byen i områ­det er Lil­le, og jeg har sett hele omrdå­et omtalt som Lil­le Metrop­li­tan. Nes­te gang jeg måt­te fin­ne på å dra til områ­det, vel­ger jeg nok Lil­le, som jeg har inn­trykk av er en på man­ge måter mer inter­es­sant by.

Men når jeg først var i  Rou­baix, måt­te jeg ta en tur for å se på den vel­o­dro­men hvor rit­tet ender. Det var dusk­regn, men ikks så galt vær. Det er en gam­mel vel­o­drom. Det lig­ger en moder­ne, innen­dørs vel­o­drom ved siden av. Det er stort sett den som bru­kes til kon­kur­ran­ser, sik­kert også til seriøs tre­ning. Men den gam­le lig­ger der, helt åpen. Det er bare å svin­ge inn. Ingen spør hva du skal, eller hind­rer deg. Det var i alle fall ingen som spur­te meg. Når jeg først var der, måt­te jeg syk­le en run­de på vel­o­dro­men. Det skum­melt å syk­le i en vel­o­drom, i alle fall for en som ald­ri har gjort det før. Dose­rin­ge­ne er brat­te, og egent­lig skal man nok ha mye stør­re fart enn hva jeg had­de. Men det er gøy å ha prøvd. 
Roubaix velodrome
 Jeg had­de kon­sta­tert at jeg had­de mis­tet en skrue som hol­der et av sta­ge­ne på baga­sje­bret­te på plass. Ikke et som bærer tyng­den. Men like­vel: Når jeg syk­ler med mye baga­sje, da vil jeg ha et baga­sje­brett som er fes­tet ordentlig. 

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 4: Rou­baix — Gent

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 10: Assen — Leer

Ons­dag 5. august 2015. Syk­let dis­tan­se i dag: 122,9 km. Se hele ruten på Stra­va. Sam­let syk­ling sålangt: 909,5 km.

Jeg hen­tet syk­ke­len ut av et møte­rom, som for anled­nin­gen var omgjort til syk­kel­par­ke­ring. Hvis man vil, fin­ner man en løsning.

Sykkelparkering, hotell, AssenOns­dag er mar­keds­dag i Assen. Før jeg dro hold stort sett sel­ger­ne på å rig­ge opp sine boder.

Markedsdag, Assen Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 10: Assen — Leer