ReTour de France. Paris — Kiel. Ferge ved reisens slutt

Selv om jeg ennå ikke er hjem­me, så slut­ter i grun­nen min rei­se her. Jeg er i Kiel, og har syk­let 1335 kilo­me­ter på min rei­se fra Paris.

Før jeg rei­ser fra Kiel, håper jeg på å få tid til litt shop­ping. Nå er ikke jeg et shop­ping­men­ne­ke. Det plei­er å gå gans­ke fort når jeg først bestem­mer meg. I mine bager er det ikke noe mer rent tøy. Det er helt i hen­hold til pla­nen. Det enk­les­te er å kjø­pe noe nytt til båt­tu­ren. Jeg tren­ger det nok uan­sett. Det er et gans­ke stort shop­ping­sen­ter ikke langt fra hotel­let, så der fin­ner jeg nok det jeg skal ha.

Nå gjen­står bare en ikke sær­lig spen­nen­de båt­rei­se hjem, med Color Fan­ta­sy. Jeg må inn­røm­me at jeg er glad for at jeg ikke skal ut på en ny, lang syk­kel­e­tap­pe i dag. I dag skal jeg spi­se en lunsj­buf­fet ombord. Jeg kan drik­ke øl eller vin til, uten å ten­ke på at jeg skal syk­le vide­re etter­på. Jeg er ikke redd for pro­mil­le av en øl når jeg skal syk­le vide­re. Men alko­hol er defi­ni­tivt ikke pre­sta­sjons­frem­men­de. Så jeg har holdt meg til vann eller alko­hol­fritt øl til lunsj. Det kom­mer jeg ikke til å gjø­re i dag.

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris — Kiel. Fer­ge ved rei­sens slutt

Baarle-Hertog, et Belgisk “øyrike” i Nederland

Jeg har all­tid vært fasci­nert av lillep­ut­sta­ter og enkla­ver i and­re land. De er ikke noød­ven­dig noen spen­nen­de ste­der å besø­ke i seg selv, ut fra van­li­ge kri­te­ri­er for å vel­ge reise­mål. Men det er noe med feno­me­net. I et Euro­pa hvor det har vært kri­ger nes­ten kon­stant, til freds­pro­sjek­tet EU kla­ret å gjø­re slutt på dem, i alle fall i Vest-Euro­pa etter and­re ver­denskrikg. Dess­ver­re med dår­li­ge peri­oder på Bal­kan, og det ser gans­ke mørkt ut i øst nå som Putin åpen­bart har som mål å gjen­rei­se det gam­le sov­je­tis­ke impe­ri­et. Land har inva­dert hver­and­re, gren­ser har blitt flyt­tet og stor­mak­ter har spist små­sta­ter til fro­kost. Så har noen områ­der fått bli lig­gen­de gjen­nom his­to­ri­en. Hvor­dan kan de ha over­levd som selv­sten­di­ge sta­ter, eller som frem­me­de ter­ri­to­ri­er i et annet land?

Con­ti­nue read­ing Baar­le-Her­tog, et Bel­gisk “øyrike” i Neder­land