ReTour de France. Paris — Kiel. Ferge ved reisens slutt

Selv om jeg ennå ikke er hjem­me, så slut­ter i grun­nen min rei­se her. Jeg er i Kiel, og har syk­let 1335 kilo­me­ter på min rei­se fra Paris.

Før jeg rei­ser fra Kiel, håper jeg på å få tid til litt shop­ping. Nå er ikke jeg et shop­ping­men­ne­ke. Det plei­er å gå gans­ke fort når jeg først bestem­mer meg. I mine bager er det ikke noe mer rent tøy. Det er helt i hen­hold til pla­nen. Det enk­les­te er å kjø­pe noe nytt til båt­tu­ren. Jeg tren­ger det nok uan­sett. Det er et gans­ke stort shop­ping­sen­ter ikke langt fra hotel­let, så der fin­ner jeg nok det jeg skal ha.

Nå gjen­står bare en ikke sær­lig spen­nen­de båt­rei­se hjem, med Color Fan­ta­sy. Jeg må inn­røm­me at jeg er glad for at jeg ikke skal ut på en ny, lang syk­kel­e­tap­pe i dag. I dag skal jeg spi­se en lunsj­buf­fet ombord. Jeg kan drik­ke øl eller vin til, uten å ten­ke på at jeg skal syk­le vide­re etter­på. Jeg er ikke redd for pro­mil­le av en øl når jeg skal syk­le vide­re. Men alko­hol er defi­ni­tivt ikke pre­sta­sjons­frem­men­de. Så jeg har holdt meg til vann eller alko­hol­fritt øl til lunsj. Det kom­mer jeg ikke til å gjø­re i dag.

Kiel­fer­gen er på ingen måte den ver­ste båten man kan rei­se med. Men rei­sen er litt lang. Det er ikke stort å fin­ne på ombord i sli­ke båter, i alle fall når man har reist med en del sli­ke før, og ikke er så begeist­ret for dis­co og diver­se show. Kan­skje det bes­te jeg kan gjø­re etter lunsj er å leg­ge meg på sen­gen for å hvi­le trøt­te ben, og kan­skje et trøtt hode?

Inn­til vi er klar av Dan­mark, kan man se på utsik­ten. Men ellers er det ikke stort å fin­ne på. Jeg kom­mer sik­kert ti lå ta en tur inn­om butik­ke­ne ombord, men kom­mer nep­pe til å kjø­pe noe. Om kvel­den er det for­hå­pent­lig­vis en bed­re mid­dag — jeg har i alle fall bestilt i den bes­te res­tau­ran­ten ombord. For den som gid­der er det nok et show, dis­co eller noe annet etter­på. Men jeg tvi­ler på at jeg gid­der. En god natts søvn og hvi­le for slit­ne ben, er nok hel­ler å fore­trek­ke, før ankomst Oslo.

Jeg har bare drøyt 500 meter hjem fra der båten leg­ger til land, så det blir nep­pe en begi­ven­hets­rik etap­pe. Har det så vært rn fin tur? Absolutt!

Mitt utgangs­punkt den­ne gan­gen var at jeg had­de lyst til å syk­le en lang tur. Det had­de jeg ald­ri gjort før. Jeg vil­le vite hvor­dan en slik tur vil­le være, og hvor­dan jeg tak­let en slik tur.

I utgangs­punk­tet var min plan å syk­le langs Rhô­nen fra Gene­ve til Mid­del­ha­vet, og til vår lei­lig­het. Det vil­le ha vært en bety­de­lig kor­te­re tur, ca 500 km. Det skul­le ha vært min 60-års­dags­pre­sang til meg selv. Jeg lek­te også med tan­ken om å syk­le hjem fra Paris etter Tour de Fran­ce, der­som turen ned­over had­de gitt mer­smak. Men så opp­sto det noe ufor­ut­sett, som gjor­de at jeg ikke kun­ne rei­se ned­over som plan­lagt. Da begyn­te pla­nen om å syk­le fra Paris til Kiel å bli mer konkret.

Jeg ga meg selv to uker, og sat­set på at det bur­de hol­de. Der­et­ter pluk­ket jeg ut en del ste­der jeg had­de lyst til å kom­me inn­om på turen, uten at jeg egent­lig vil­le set­te av tid til å se stort der. Man må gjø­re vis­se prio­ri­te­rin­ger, og jeg valg­te den­ne gan­gen å prio­ri­te­re sykling.

Så begyn­te jeg å lage ruter med Stra­va. Det ble len­ger enn jeg trod­de da jeg så hvor lan­ge hver av dis­se rute­ne ble. Det er mulig å fin­ne en kor­te­re rute fra Paris til Kiel. Men jeg vil­le sær­lig inn­om Neder­land, og da ble det slik. Men sat­set på at det fikk gå, noe det også har gjort.

Nå har jeg fått en viss erfa­ring med å syk­le lang­tur. Jeg har også kon­sta­tert at jeg hr tak­let det greit, fak­tisk bed­re enn jeg trod­de. Bort­sett fra at jeg har våk­net hver mor­gen med tun­ge og gans­ke “døde” bein som det har tatt tid å få i gang og få opp i marsj­fart, som jeg måt­te reg­ne med, har det gått helt greit. Jeg mener også at for­men har blitt mye bed­re i løpet av dis­se to uke­ne. Stra­va har en funk­sjon hvor de måler “Form and fresh­ness”. Ikke spør meg om hvor­dan de bereg­ner det­te. Men de har to kur­ver, en som fiser “fit­ness”, og en som viser “fati­gue”. Så har de et tall for “form” som er dif­fe­ran­sen mel­lom dis­se to. “Fit­ness” har nes­ten dob­let seg i løpet av turen. Men det har også “fati­gue”. Så det tal­let som skal indi­ke­re “form” er akku­rat nå gans­ke dår­lig, for­di jeg er sliten.

Det stem­mer gans­ke godt med mine egg­ne vur­de­rin­ger. Jeg mener at jeg syk­ler med bety­de­lig lave­re puls enn jeg har gjort tid­li­ge­re. Selv i mot­bak­ker har jeg stort sett lig­get i det som reg­nes som “sone 2”. Men jeg har ikke hatt kraft til å gi på.Jeg har rett og slett ikke orket å trå til litt for å få opp far­ten. Det har vært bei­na som ikke har vil­let mer. Men etter hvi­le og resti­tu­sjon bør det bed­re seg.

Kan­skje stop­pet jeg på et rik­tig tids­punkt. Da jeg skul­le leg­ge meg søn­dag kveld, had­de jeg en viss tendens til kram­pe i bei­na. Ikke mye, men litt, slik at jeg måt­te tøye litt og pas­se på at jeg ikke spen­te vis­se musk­ler.  Slik sett er nok greit at jeg ikke skal ut på noen lang etap­pe i dag. Jeg har også blitt litt sol­brent på en skul­der og har blitt sår i hendene.

Apro­pos kram­per, evt akhilles­pro­ble­mer, osv. Jeg ble anbe­falt noen tøy­e­øvel­ser av legen en gang jeg had­de akhilles­pro­ble­mer. Som fore­byg­gen­de til­tak, bru­ker jeg nå all­tid rulle­trap­per til å gjø­re sli­ke tøy­in­ger. Jeg står på kan­ten, slik at hælen kom­mer godt uten­for trin­net, og tøy­er så godt jeg kan. Noen gan­ger veks­ler jeg mel­lom høy­re og venst­re ben, for å få hele kropps­tyng­den på et ben om gangen.

Rulletrapp

Som jeg har nevnt før, har jeg smurt baken med Cha­mois beskyt­tel­ses­krem. Om det har hjul­pet? Effek­ten av fore­byg­ge­ne til­tak kan man ikke få avklart uten kon­trol­ler­te for­søk. Men prof­fe­ne bru­ker slikt, og de har vel en viss erfa­ring for at det hjel­per. I alle fall kun­ne det ikke ska­de. Jeg har stort sett sit­tet på syk­ke­len 6–8 timer (nes­ten) hver dag i to uker.Jeg er ikke noe sår i baken etter turen. Men om jeg vil­le ha vært det uten? Jeg aner ikke.

Jeg får også ta med at jeg selv­føl­ge­lig har syk­let med syk­kel­shorts. Det er sli­ke de som vil bestem­me hvor­dan and­re skal kle seg når de syk­ler, els­ker å hate. Det er laget for å syk­le med, med en pol­st­ring (pad­ding) som beskyt­ter utsat­te ste­der. Hvis jeg had­de syk­let med “van­li­ge klær” kun­ne jeg har smurt meg så mye jeg vil­le, men baken vil­le like­vel ha sett ut som et styk­ke rått kjøtt. Funk­sjo­nel­le klær som pas­ser til opp­ga­ven„ det er det som tel­ler. Ikke hva en gjeng  som ikke skjøn­ner seg på syk­ling mener om hvor­dan folk bør se ut og kle seg.

Jeg syk­let førs­te uken uten hans­ker og uten annet til å beskyt­te hen­de­ne. Det var kan­skje ikke så lurt. Jeg star­tet med å smø­re hen­de­ne og bru­ke hans­ker først etter at jeg var begynt å bli sår, og da var det kan­skje for sent. Men det er ikke mer enn antyd­nin­ger til noen vann­blem­mer inne i hen­de­ne. Det er ikke noen egent­li­ge sår. Så det bør gå bra.

Vil jeg gjø­re det på nytt? Jeg drar gjer­ne på lang­tur igjen. Men det blir ikke den sam­me turen. Dess­uten: Nå har jeg fått vist over­for meg selv at jeg kan mak­te det­te, og det tren­ger jeg ikke gjø­re på nytt.

Man må gjø­re noen valg. Den­ne gan­gen var målet mitt egent­lig å syk­le langt, ikke å stop­pe for å se så man­ge ste­der under­veis. På syk­kel­tur ser man mas­se hele tiden. Man er til ste­de i omgi­vel­se­ne på en helt annen måte enn om man f.eks. kjø­rer bil. Ver­den er ikke noe som flim­rer for­bi uten­for vin­du­et. At det blir man­ge sever­dig­he­ter man bare må syk­le for­bi, kan man leve greit med.

Jeg tar gjer­ne noen syk­kel­tu­rer i Nord-Frank­ri­ke, kan­skje med baser i Lil­le for diver­se utfluk­ter, eller langs kys­ten av Nor­man­die og Bre­tag­ne, Og ikke minst Champag­ne og Loire­da­len. Vin og slott på syk­kel i Loire­da­len, det må bare bli bra. Jeg har besøkt slott i Loire før, men det tåler å gjen­tas. Gjen­nom vir­tu­el­le vin­tu­rer dit under diver­se Tour de Fran­ce, har jeg kon­sta­tert at det­te er et inter­es­sant vin­om­rå­de som bør utfors­kes mer.

Jeg vil gjer­ne syk­le mer i Neder­land og Bel­gia, men da kan­skje mer fra by til by, slik man bør gjø­re når man rei­ser fra by til by: Bru­ke en dag til trans­port, over­nat­te to net­ter på hvert inter­es­sant sted, slik at man får tid til å se ste­det — ikke bare kom­me om kvel­den og rei­se vide­re nes­te for­mid­dag. Sær­lig Neder­land har gitt mer­smak. For den som ikke er opp­tatt av å besti­ge fjell på syk­kel, slik Gun­nar Kag­ge har vært i som­mer, er det nes­ten et ide­elt syk­kel­land. Det er godt til­rette­lagt både i og mel­lom byer. Det er flatt og lett ter­reng. Det er stort sett kor­te avstan­der mel­lom byer, slik at man kan vel­ge kor­te eller lan­ge etap­per, alt etter hva man øns­ker. Men det kan være mot­vind og regn i Neder­land også. Å syk­le langs Mosel og eller Rhi­nen, kan også være flott.

I mer syk­kel­venn­li­ge land enn Nor­ge, er tog og syk­kel en utmer­ket kom­bi­na­sjon. Når det ikke er et mål i seg selv å syk­le hele vei­en, slik det har vært for meg, kan man gjer­ne bru­ke toget på noen av de lengs­te transoprtstrekningene.

NSBs “ser­vice” er så dår­lig at den må set­tes i anfør­sels­tegn. Et begren­set antall syk­ler på toget. Plas­ser kan ikke fot­hånds­be­stil­les. Og det er opp til konuk­tø­rens dags­hu­mør om man får med syk­ke­len eller ikke. Sagt på en annen måte: Det er ikke mulig å plan­leg­ge turer med kom­bi­na­sjon av syk­kel og tog i Nor­ge. Det er den gam­le mono­po­lis­tar­ro­gan­sen som viser seg. Kun­de­ne får ta til tak­ke med det vi øns­ker å til­by våre kun­der. Det er ikke vår opp­ga­ve å til­by det kun­de­ne etter­spør. Det er gans­ke enkelt elen­dig, og er i seg selv et argu­ment for at NSB bør få knkurranse.

Jeg måt­te ta toget en strek­ning for å hen­te inn for­sin­kel­se etter meka­nis­ke pro­ble­mer. Her bur­de jeg nok ha gjort det noe anner­le­des. Det ble vel en liten men­tal kort­slut­ning da jeg inn­så at jeg ikke had­de sjans til å ta igjen for­sin­kel­sen ved å leg­ge inn noen eks­tra lan­ge etap­per. Da ble det litt sånn at jeg må få gjort det for­test mulig. Jeg bur­de ha syk­let til Gro­nin­gen som plan­lagt, og hel­ler tatt toget fra f.ek. Gro­nin­gen til Bre­men. Men det kan ikke gjø­re om igjen nå.

Hvis man syk­ler med lande­vei­pe­da­ler, sjekk klos­ser på sko­ene før man drar, even­tu­elt bytt dem om de er slit­te. Jeg har mer­ket meg at i en kom­men­tar til et av inn­leg­ge­ne har det kom­met anbe­fa­lin­ger om en annen pedal fra Shi­mano, med off-raod cle­ats og stor fla­te. Jeg får se nær­me­re på det sene­re. Jeg kom­mer nok uan­sett til å skif­te peda­ler på syk­ke­len når­jeg kom­mer hjem. Jeg har et sett Shi­mano XT peda­ler ligge­de, som er bed­re egnet for tur i mar­ka, m.m. Og jeg har en lande­veisyk­kel om jeg skul­le leg­ge ut på en len­ger dags­tur på lande­vei. Den har slv­sagt landeveispedaler.

Ta en sjekk og even­tu­elt stram eike­ne noen gan­ger i løpet av en tur. Man bør i det hele tatt kun­ne mer om syk­kel­ved­li­ke­hold enn hva jeg kan.

Jeg skif­tet dek­ke­ne fra de Schwal­be Sam­my Slick, som ble levert med syk­ke­len, til Schwal­be Marat­hon Plus. Marat­hon Plus er nok dår­li­ge­re egnet i ter­reng, hvor Cyclo Cross syk­ler ofte bru­kes. Men bed­re på asfalt. Og ikke minst: De gir god beskyt­tel­se mot punk­te­ring. Jeg har i alle fall ikke hatt noen punk­te­ring i løpet av turen. Men om jeg vil­le ha punk­tert med and­re dekk? Umu­lig å si.

TIl meg selv: Ikke ta med mer foto­ut­styr enn det som fak­tisk blir brukt. Det er lite poeng i å ha med bal­last som ikke brukes.

Jeg har en stund drømt om et 28–300 mm objek­tiv, som et “one size fits all” reise­ob­jek­tiv. Men et slikt objek­tiv er tungt og dyrt. Det har begynt å kom­me noen superzoom kame­ra­er på mar­ke­det. Det vei­er mind­re og kos­ter mye mind­re enn et 28–300 mm objek­tiv. Nikon har en P900 som har en zoom som til­sva­rer 24–2000 mm, til langt mind­re enn det et 28–300 mm til min speil­re­fleks kos­ter. Jeg var inne på tan­ken om å kjø­pe en slik før turen, og leg­ge igjen mitt speil­re­fleks­ka­me­ra hjem­me. Men så lan­ser­te Canon sin G3X. Den har en zoom som til­sva­rer 24–600 mm for oss som har 35 mm kame­ra som refe­ran­se. Canons G‑serie er kom­pakt­ka­me­ra­er med proff­kva­li­tet. Hvis man er opp­tatt av å foto­gra­fe­re­re fug­ler, eller er spion eller papa­raz­zi­fo­to­graf, er kan­skje “2000” mm inter­es­sant. Men jeg tror at “600” mm er mer enn nok for meg. Jeg har nevnt at jeg har med en 70–200/2.8 telezoom. Jeg nevn­te den for­di det er den som vir­ke­lig vei­er noe. Men jeg har også en 17–40mm, og jeg har en tele­kon­ver­ter som utvi­der mein 70–200 til 140–400. Ingen av dem har jeg brukt under turen. Så bre­de­re vid­vin­kel enn 24 mm og stør­re tele enn 200 mm har jeg i prak­sis ikke sav­net. Kan man få alt i en pak­ke, som vei­er mind­re enn min Canon EOS D6 med 24–105 mm, da er det men enn hva jeg tren­ger på tur.

Min enes­te inn­ven­ding mot Canon G3X ut fra det jeg har lest om kame­ra­et, er at det ikke har GPS. I dag er det GPS i alle smart­te­le­fo­ner, i min lil­le Gar­min Vivoa­ct­ve “smart­klok­ke” og mye annet. Så hvor ikke i alle kameraer?

GPS og elekt­ro­nis­ke kart er bra. Men ikke noe gir bed­re over­sikt enn gam­mel­dag­se kart på papir. Dess­uten: De vir­ker også uten strøm og nett­for­bin­del­se. LIke­vel: De dings­e­ne jeg har satt mest pris på, i til­legg til uunn­vær­lig foto­ut­styr (hvor jeg nok også har hatt med noe som ikke er uun­vær­lig), er syk­kel-GPS og nett­brett i kom­bi­na­sjon. Jeg har blitt bed­re kjent med min Gar­min Edge 800. Anta­ge­lig har det skjedd en del på det­te områ­det i løpet av de sene­re år, men ras­ke­re elekt­ro­nikk etc.

Jeg er litt irri­tert over at Gar­min ikke leve­rer opp­da­te­rings­tje­nes­ter til dis­se. Jeg har en bil-GPS fra Gar­min. Nei,  jeg har fort­satt ikke bil. Men det er kjekt å ha sin egen, hvor egne vei­punk­ter og POI­er er lagt inn, som man kan med fra leie­bil til leie­bil. Den har et livs­tids­abon­ne­ment på kart, og jeg kan jevn­lig las­te ned opp­da­te­rin­ger, Jeg må også  gjø­re meg for­tro­lig med de uli­ke Open Map. kar­te­ne. Man kan ikke kjø­pe nye fra Gar­min sta­dig vekk. Det blir for dyrt. Man lag rute­ne, gjer­ne i Stra­va, og last dem ned på GPSen.

Det mes­te man kan gjø­re på et nett­brett, kan man i prin­sip­pet også gjø­re på en tele­fon. Jeg sier “i prin­sip­pet”, for vel­dig mye blir med­re med en litt stør­re skjerm, f..eks. å få over­sikt på et kart. Jeg synes skjer­men på tele­fo­nen er for liten til det­te. Mitt dash­bord er slik:

Dashbord

Nett­brett på top­pen av styre­ve­ss­ken, i en plast­lom­me som er fes­tet med en borre­lås. I til­legg min Gar­min Edge 800 som jeg bru­ker til navi­ge­ring, til  å log­ge turer, etc. Vide­re en Gar­min Ore­gon 550t, som jeg bru­ker når jeg leter etter goecacher.

Jegg har et nett­brett som tåler vann, en Sony Xpe­ria 2 med 4G. Da gjør det ikke noe om det skul­le kom­me en regn­skur. Og 4G gjør at jeg nes­ten all­tid får forbindelse …

Jeg had­de ett reserve­bat­te­ri, som kan bru­kes til å lade USB-dings­er. Men etter å ha rotet meg bort og gått tom for strøm mel­lom Gent og Ant­wer­pen, kjøp­te jeg et til. Like­vel kan det være lurt å spa­re litt på strøm­men. Skjer­men trek­ker mest. Ved å slå av skje­men når den ikke bru­kes, spa­rer man mye. Da jeg fikk var­sel om at det var lite strøm på mitt nett­brett og kob­let på et bat­ter, fikk eg etter kort tid mel­ding om at den ikke ladet. Bat­te­ri­et ga ikke nok strøm til at den ladet mens skjer­men var på. Av med skjer­men, og den ladet.

Det er sik­kert ikke sis­te gang jeg hav­ner på vill­spor. Litt nød­pro­vi­ant er lurt å ha. Jeg had­de ikke det da jeg ble mer og mer despe­rat i min leting etter over­nat­tings­sted i Bel­gia. Men jeg kjøp­te det etter­på. En pak­ke kjeks og en del nøt­ter. Man kan sik­kert vel­ge en del annet også. Man sjo­ko­la­de er nep­pe så lurt hvis det er en viss sann­syn­lig­het for at det kan bli varmt.

Det blir ikke noen ny lang­tur på meg med det førs­te. De nær­mes­te uke­ne blir det roligee resti­tu­sjons­tu­rer. Og ikke minst: De ture­ne blir uten bagasje.

Jeg har vært gans­ke trøtt i hodet også, i alle fall om kvel­den. Så det har vært vans­ke­lig å få skre­vet noe sær­lig. Van­lig­vis gjør jeg slikt om kvel­den. Men det mes­te den­ne gan­gen har fak­tisk vært skre­vet mens jeg ven­tet på at fro­kost­ser­ve­rin­gen skul­le åpne — et høyst uvan­lig tids­punkt for meg når det gjel­der å gjø­re sli­ke ting. Er det OK inter­nett på båten, gjør jeg kan­skje noen resie­rap­por­ter fer­dig på vei­en hjem. Ellers får  det ven­te til jeg er hjemme.

ReTour de France. Paris-Kiel

Sykkelturer
Print Friendly, PDF & Email