ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 8: Breda — Tilburg, Utrecht

Man­dag 3. august 2015. Syk­let dis­tan­se i dag: 46,1 km. For den syk­le­de delen av ruten, se Stra­va. Sam­let syk­ling så langt: 779,6.

Jeg had­de ambi­sjo­ner om å syk­le til Utrecht, gjø­re en stopp der, og så syk­le et styk­ke vide­re. Jeg had­de fak­tisk sett ut Zwol­le som et mulig mål for dagen, Tine­ke, i full­sten­dig utvi­ten­het om at det er byen du kom­mer fra, og at den er kåret til Neder­lands bes­te syk­kel­by. Den lå bare i til­syne­la­ten­de pas­se avstand på vei­en mot Gro­nin­gen. Men slik skul­le det ikke gå.

Da jeg hen­tet syk­ke­len ut av lager­rom­met hvor den var par­kert, hør­te jeg en ulyd i syk­ke­len. Uly­den vis­te seg å kom­me fra en bruk­ket eike i bak­hju­let. Det kan man ikke syk­le med. Det gir litt kast i hju­let, og fort­set­ter man med det­te uten å repa­re­re det, blir ska­den fort ver­re. Jeg spur­te den meget hjelp­som­me damen i resep­sjo­nen om det var et syk­kel­verk­sted i nær­he­ten. Hun for­klar­te vei­en til ett, og mar­ker­te det på kar­tet. Mye er stengt på man­da­ger i Neder­land, eller åpner sent. Det­te var hel­dig­vis åpent fra mor­ge­nen på man­dag, noe damen også sjekket.

Breda sykkelverksted Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 8: Bre­da — Til­burg, Utrecht

ReTour de France. Paris –Kiel. Etappe 7: Antwerpen — Breda

Søn­dag 2. august 2015. Syk­let dis­tan­se i dag: 90,3 km. Sam­let syk­ling så langt: 733,5 km. Hele ruten på Stra­va.

Det ble en litt sen start. Først måt­te jeg bort til Ibis-hotel­let for å hen­te syk­ke­len. Ikke at det var så langt, men jeg vel­ger nok ikke Mercu­re i Ant­wer­pen en annen gang. Litt klo­ke­re, og etter kla­re instruk­ser hjem­me­fra, måt­te jeg sør­ge for å få litt nød­pro­vi­ant, sånn for sik­ker­hets skyld. Det­te var søn­dag. Jeg had­de sett en Carre­four Express som had­de åpent fra klok­ken 10 på søn­da­ger. Jeg dro inn­om der og kjøp­te en pak­ke kjeks, og et par pak­ker nøt­ter. I til­legg kjøp­te jeg tann­pas­ta, som jeg var i ferd med å gå tom for.

Ant­wer­pen ble på Copen­ha­ge­nize Index for 2015 ran­gert som den 9. bes­te sykkel(stor)byen i ver­den. Det­te er noe av det de skriver:

The best lar­ge city in Bel­gi­um for cycling, Antwerp has a firm grip on the Top 20 index, even though they’ve slip­ped two places in 2015. The posi­ti­ve poli­tics that came out of City Hall sin­ce the last Index in 2013 have dried up with the last election. The­re is actual­ly talk from the cur­rent poli­ti­ci­ans about how to get more cars into the city cent­re. Serious­ly. In 2015. Cle­ar influ­en­ces from across the bor­der in The Nether­lands have given the city an impres­si­ve modal share for bicy­c­les and the bicy­cle as trans­port is embraced by all ages and wages. The­re are amp­le par­king faci­lities around the city and the tra­in sta­tion par­king remains one of the best in Euro­pe. The citizens have excel­lent opport­u­nities to use bike share sys­tems, as well. Smal­ler cities, like Ghent, were not ran­ked but as far as lar­ger cities go, Antwerp deser­ves its ran­king as one of the best cities in the world.”

Nå syk­let ikke jeg så vel­dig mye rundt i Ant­wer­pen. Det var stort sett syk­kel­felt de fles­te ste­der. Syk­kel­par­ke­rin­gen prøv­de jeg ikke sær­lig mye, og ikke den ved jern­bane­sta­sjo­ne­ne. De vei­ene jeg syk­let inn og ut, var bra. Men så vel­dig impo­nert var jeg strengt tatt ikke. Bysyk­le­ne ser ut til å være av sam­men type som de vi har i Oslo.

WIMG_7471_DxO Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris –Kiel. Etap­pe 7: Ant­wer­pen — Bre­da