ReTour de France. Paris –Kiel. Etappe 7: Antwerpen — Breda

Søn­dag 2. august 2015. Syk­let dis­tan­se i dag: 90,3 km. Sam­let syk­ling så langt: 733,5 km. Hele ruten på Stra­va.

Det ble en litt sen start. Først måt­te jeg bort til Ibis-hotel­let for å hen­te syk­ke­len. Ikke at det var så langt, men jeg vel­ger nok ikke Mercu­re i Ant­wer­pen en annen gang. Litt klo­ke­re, og etter kla­re instruk­ser hjem­me­fra, måt­te jeg sør­ge for å få litt nød­pro­vi­ant, sånn for sik­ker­hets skyld. Det­te var søn­dag. Jeg had­de sett en Carre­four Express som had­de åpent fra klok­ken 10 på søn­da­ger. Jeg dro inn­om der og kjøp­te en pak­ke kjeks, og et par pak­ker nøt­ter. I til­legg kjøp­te jeg tann­pas­ta, som jeg var i ferd med å gå tom for.

Ant­wer­pen ble på Copen­ha­ge­nize Index for 2015 ran­gert som den 9. bes­te sykkel(stor)byen i ver­den. Det­te er noe av det de skriver:

The best lar­ge city in Bel­gi­um for cycling, Antwerp has a firm grip on the Top 20 index, even though they’ve slip­ped two places in 2015. The posi­ti­ve poli­tics that came out of City Hall sin­ce the last Index in 2013 have dried up with the last election. The­re is actual­ly talk from the cur­rent poli­ti­ci­ans about how to get more cars into the city cent­re. Serious­ly. In 2015. Cle­ar influ­en­ces from across the bor­der in The Nether­lands have given the city an impres­si­ve modal share for bicy­c­les and the bicy­cle as trans­port is embraced by all ages and wages. The­re are amp­le par­king faci­lities around the city and the tra­in sta­tion par­king remains one of the best in Euro­pe. The citizens have excel­lent opport­u­nities to use bike share sys­tems, as well. Smal­ler cities, like Ghent, were not ran­ked but as far as lar­ger cities go, Antwerp deser­ves its ran­king as one of the best cities in the world.”

Nå syk­let ikke jeg så vel­dig mye rundt i Ant­wer­pen. Det var stort sett syk­kel­felt de fles­te ste­der. Syk­kel­par­ke­rin­gen prøv­de jeg ikke sær­lig mye, og ikke den ved jern­bane­sta­sjo­ne­ne. De vei­ene jeg syk­let inn og ut, var bra. Men så vel­dig impo­nert var jeg strengt tatt ikke. Bysyk­le­ne ser ut til å være av sam­men type som de vi har i Oslo.

WIMG_7471_DxODet gikk greit å fin­ne vei­en ut av byen, og jeg syk­let stort sett på syk­kel­felt. Men det tar all­tid tid å kom­me ut av sto­re byer. Det blir man­ge stopp på rødt lys, stopp for å sjek­ke at man er på rett vei, osv.

Jeg kom inn på en fin syk­kel­vei langs en av kanalene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det var man­ge and­re som også var ute og syk­let på søndagstur.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAnt­wer­pen er en stor havne­by, og synes å være en omlas­tings­havn mel­lom hav­gå­en­de far­tøy og kanalbåter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERACon­tai­ne­re er ikke vak­re. Men svært så prak­tis­ke ved las­ting og los­sing, og ikke minst ved multi­mo­dal transport.

Antwerpen, ContainereHer er en av de ikke aller størs­te kanal­bå­te­ne, med et navn noen av oss liker.

Idefix, båtJeg lurer på hva det­te egent­lig betyr. Det er åpen­bart en hunde­klubb. Men hvem biter og hvem blir bitt?

HundeklubbVi tok etter­hvert av fra den­ne sto­re kana­len, og fulg­te en litt mind­re kanal i ret­ning nord­over. Som nevnt var det søn­dag for­mid­dag, og man­ge var ute på tur. Jeg har tid­li­ge­re vært inn­om det­te med syk­kel­kul­tur og syk­kel­tur. Her var det alle vari­an­ter av syklister.

Folk på sykkeltur
Vei­en var bra, og noen var på fisketur.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFami­li­er på tur (tror jeg, jeg spur­te ikke).

Syklister på søndagsturFolk i alle ald­re. Og som jeg har nevnt noen gan­ger: Elsyk­kel er popu­lært. Jeg fikk et inn­trykk av at elsyk­ler sær­lig var popu­lært blant godt voks­ne damer.

Syklister på tur, BelgiaHer ven­ter man på at lyset skal bli grønt. Det kan se ut som om beg­ge dis­se har tenkt å ta star­ten. Men det var nok rått parti.

Syklister på tur, BelgiaDet var syk­ler for de med spe­si­el­le behov.

RullestolsyklerEnde­ne lot seg i liten grad for­styr­re av syklistene.

Syklist og ender

Når noen som er ute på tre­nings­tur pas­se­rer noen på søn­dags­tur, og sam­ti­dig må unn­gå å syk­le på ende­ne, kre­ves kon­sen­tra­sjon. Jeg tror ikke det var noen som for­tal­te dis­se syk­lis­te­ne at de var feil kledt og had­de feil type sykkel.

Syklister, enderDet var fami­li­er med barn. Mor kom litt len­ger bak, og fun­ger­te vel litt som en Voi­tu­re balai i f.eks. Tour de Fran­ce: Feie­bi­len. Den som kjø­rer bakerst og ser til at man ikke mis­ter noen underveis.

Familie på sykkeltur.Og det var fler på tre­nings­tur. Det som vir­ke­lig var ute på rask og hard tre­nings­tur, valg­te nok and­re vei­er. Men det var man­ge på tre­nings­tur langs den­ne vei­en, og det hele så ut til å fun­ge­re helt konfliktfritt.

Syklister, treningsturDet­te så ut til å være et gans­ke typisk tur­mål for man­ge av de som var ute på tur.

Cafe, syklisterBåt­fol­ket gjor­de åpen­bart også bruk av kanalen.

Båter, kanalJeg stan­set ved den­ne cafe­en, og spis­te lunsj. Jeg var slett ikke den enes­te syk­lis­ten her. Cafe, syklister“Dame med kurv” har blitt en syk­kel­kli­sjé. Jeg så ikke så mye til dem, og skal kom­me litt nær­me­re til­ba­ke til dem når vi kom­mer til Utrecht. Det om der­imot synes å være svært popu­lært, er kløv­ves­ker i uli­ke far­ger, stør­rel­ser og fason­ger. De er jo svært prak­tis­ke. Man får med seg mer meg to ves­ker, og ved å ha en på hver side kan man balan­se­re las­ten. Og igjen: Elsyk­ler er populært.

Elsykkel med kløvKana­len drei­et i en bue øst­over. Her tok jeg av fra kana­len, og sat­te kur­sen mot nord. Nå var jeg ute på rela­tivt lite tra­fik­ker­te små­vei­er. Men den loka­le (?) AmCar-klub­ben had­de åpen­bart en utflukt er den­ne dagen.

Amar og syklistDen­ne damen opp­fø­rer seg omtrent like uan­svar­lig som “hjelm­fe­en” i den fil­men som Sunn­ås syke­hus har fått laget.

Amcar med stående dameJeg bru­ker van­lig­vis hjelm når jeg syk­ler, og har brukt det under hele den­ne turen. Men jeg bru­ker også all­tid sik­ker­hets­bel­te når jeg kjø­rer bil. Det kan umu­lig den­ne hjelm­fe­en gjø­re. Et klart eksem­pel på at en bilist som opp­trer ufor­svar­lig, skal belæ­re syklister.

Her så jeg en inter­es­sant vari­ant av syk­list­ty­pen “mann med kurv”, som var ute på tur med hun­den. Jeg har en nabo, hvis hund plei­er å sit­te i barne­se­tet bak på sykkelen.

Mann med kurv og hundJeg begyn­te nå å nær­me meg gren­sen til Neder­land. Jeg tenk­te at jeg skul­le gjø­re et for­søk på å få med meg et par geocacher til, før jeg for­lot Bel­gia. Jeg kun­ne ikke bru­ke mye tid på geocacher.

Cache­ne er gra­dert med ulik vans­ke­lig­hets­grad og ulik vans­ke­lig­hets­grad for ter­reng. En cache med høy vans­ke­lig­hets­grad kan være vans­ke­lig å fin­ne for­di den er godt skjult, mens det er vel­dig lett å kom­me til ste­det hvor den er. En cache med høy ter­reng­vans­ke­lig­hets­grad kan være lett å få øye på, men svært vans­ke­lig å nå. Man må f.eks. klat­re høyt opp i et tre, klat­re i en skrå­ning, eller ut i annet, kre­ven­de ter­reng. Jeg had­de bare las­tet ned cacher som lå nær vei­en, med lav vans­ke­lig­hets­grad og lav ter­reng­vans­ke­lig­hets­grad. Langs den­ne vei­en lå det en serie gans­ke enk­le cacher, og jeg had­de tatt sik­te på å fin­ne en eller to av disse.

Man­nen med kur­ven, og den gjen­gen som kom­mer i bak­grun­nen på bil­det over, var ute i sam­me ærend. Ved fel­les inn­sats fant vi den­ne cachen. De spur­te om jeg had­de tenkt å ta hele seri­en. Jeg sa at jeg ikke had­de tid. Den var enkel, for­sik­ret de. De had­de fun­net 12 cacher på to timer. Det er egent­lig et gans­ke godt utbyt­te. Men jeg had­de ikke tid til å bru­ke to timer på å lete etter cacher. Den nes­te cachen i seri­en som jeg had­de sett meg ut, fant jeg ikke — og jeg sat­te kur­sen mot Nederland.

Min rute ledet meg langs den­ne veien.

Vei gjennom skogEn liten avstik­ker, kan­skje 50 meter fra den­ne vei­en, og jeg fant nok en cache i Bel­gia. Den var av en type man ofte kan stø­te på: En fuglekasse.

Nå var jeg bare et par hund­re meter fra Neder­land. Jeg vur­der­te å føl­ge den­ne sti­en, som bare er et par hund­re meter lang. Her er Neder­land til venst­re og Bel­gia til høy­re. Men jeg valg­te å føl­ge veien.

Grensesti, Nederland - BelgiaNok en gang var det en gren­se jeg pas­ser­te uten å mer­ke det. Da det duk­ket opp en cafe som het Cafe in Hol­land, reg­net jeg med at jeg var kom­met til Neder­land. Da jeg stop­pet opp og så på ste­det, kom en dame bort og sa at det ikke var noe bra sted, uten at jeg ba hen­ne utdy­pe det.

Cafe in HollandDet var også kom­met små, neder­lands­ke flagg på stol­pe­ne langs veien.

Nederlandsk veimarkeringJeg kom så ut på en vei som jeg også tid­li­ge­re har sett i Neder­land. Det har vært en vei med to kjøre­felt. Men man har rett og slett fjer­net det ene, for å gi plass til to syk­kel­felt med gans­ke god bred­de. Det er toveis­tra­fikk, så bilis­te­ne tvin­ges til å hol­de lav fart. Når de møter hver­and­re må de nød­ven­dig­vis svin­ge ut i syk­kel­fel­te­ne. Men vi får tro at de vet at de svin­ger ut i syk­kel­felt, og respek­te­rer at de må vike for syk­lis­ter. Den tid­li­ge­re kant­mar­ke­rin­gen er fort­satt syn­lig. Det er et klart eksem­pel på at man har valgt å prio­ri­te­re syklister.

Vei med sykkelfelt, NederlandJeg var på vei til Baar­le-Her­tog, og lur­te på om jeg had­de krys­set gren­sen til Bel­gia, da syk­kel­fel­te­ne skif­tet far­ge til rødt. Men jeg var fort­satt i Nederland.

Vei, røde sykkelfeltDa jeg kom inn i det uover­sikt­li­ge områ­det Baar­le-Her­tog, var det et skilt.

Skilt BaarleDen bel­gis­ke delen heter Baarle­Her­tog og den neder­lands­ke Baar­le-Nas­sau, reg­ner jeg med at jeg kom inn i Bel­gia da jeg pas­ser­te det­te skiltet.

Skilt - Baarle-HertogBaar­le-Her­tog og Baar­le-Nas­sau, har jeg omtalt et eget inn­legg, så det syk­ler jeg for­bi i den­ne omgang. Men det er en ting som er verdt å nev­ne: Den ruten jeg had­de glemt å las­te ned på GPS, gikk til Baar­le-Her­tog. Fra Baar­le-Her­tog var det en ny rute, og den had­de jeg las­tet ned.

Også i Neder­land opp­le­ver man dess­ver­re dette:

Bil i sykkelvei, NederlandPå vei inn­over i Neder­land, var det en rund­kjø­ring som så ut til å mar­ke­re et slags neder­landsk-bel­gisk fellesskap.

Rundkjøring, Nederland BelgiaMen fel­les­ska­pet var visst ikke ster­ke­re enn at man bare skil­tet til den neder­lands­ke kom­mu­nen Baar­le-Nas­sau, ikke til den bel­gis­ke Baarle-Hertog.

Skilt rundkjøringJeg har tid­li­ge­re uttalt en viss frust­ra­sjon over mer­king av bel­gis­ke syk­kel­ru­ter ikke var til noen hjelp for meg. I Neder­land fant jeg i alle fall et skilt med et kart. Det var imid­ler­tid ikke til stor hjelp for meg. Det mang­let det som etter min mening er nød­ven­dig på sli­ke kart, en klar mar­ke­ring at “du er her”. Jeg fant ikke ut så mye om rute­ne av det­te kar­tet. Men det var i alle fall et frem­skritt at det var et kart.

Sykkelskilt, kartJeg fulg­te et skilt som pek­te ut en syk­kel­vei, og som stem­te med GPSen. Jeg var litt over­ras­ket, og had­de strengt tatt ven­tet en litt bed­re standard.

Sykkelsti, NederlandDet ble sma­le­re. Men det var fort­satt asfalt, og det var i det mins­te klart mer­ket at det var en sykkelvei.

Sykkelsti - NederlandEtter hvert for­svant asfal­ten også.

Sykkelsti, NederlandJeg var litt ute av kurs. Her opp­da­get jeg en annen sne­dig­het med min Gar­min Edge 800. Dag Juli­us Moe had­de for­klart meg at man kun­ne set­te opp sving for sving navi­ge­ring. Men det måt­te gjø­res for hver enkelt rute. Man tryk­ker på fast­nøk­kelteg­net, og set­ter det opp for den ruten. Jeg synes det er tung­vindt at man må gjø­re det for hver enkelt rute, og ikke kan set­te det opp som et stan­dard­valg for ruter. Her opp­da­get jeg noe annet: Man må star­te ruten for å kom­me til mulig­he­ten for å end­re opp­sett for ruten. Men, om jeg har for­stått det rett, gene­re­res ruten og navi­ga­sjons­in­struk­sjo­ne­ne når ruten star­tes. Så når jeg had­de gjort det­te val­get etter at ruten var star­tet, fun­ger­te det ikke. Jeg måt­te stop­pe ruten og star­te den på nytt.

Jeg mer­ket meg at når vei­ene gikk gjen­nom tett­ste­der, var det mye ofte­re 30 km farts­gren­se, enn hva vi ser hos oss og man­ge and­re steder.

30 km/t Nederland.Det­te var også en vei­løs­ning som jeg lik­te: Bro­stein for bil­tra­fik­ken, og glat­te­re dek­ke for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Moder­ne biler er alt for kom­for­tab­le, og gir ingen følel­se av hvor fort det fak­tisk går. Man tren­ger å ris­tes litt, av vei­dek­ket, farts­dum­per osv.

Brosteinsvei, NederlandJeg had­de et håp om å kom­me meg til Utrecht den­ne dagen. Men jeg måt­te inn­se at det vil­le jeg ikke rek­ke. Jeg trod­de ikke at det vil­le være så mye let­te­re å fin­ne over­nat­tings­ste­der og spise­ste­der på den neder­lands­ke lands­byg­da enn det had­de vært i Bel­gia. Jeg var ikke lys­ten på en ny kveld med mer eller mind­re despe­rat jakt på over­nat­tings- og spise­sted. Jeg kom til at det var på tide å fin­ne et sted for nat­ten. I prak­sis vil­le det si å set­te kur­sen for en by, hvor det er stør­re mulig­he­ter for å fin­ne hotel­ler. Jeg had­de val­get mel­lom Bre­da og Til­burg. Det var omtrent like langt til beg­ge. Val­get falt, gans­ke til­fel­dig, på Breda.

Jeg pluk­ket et hotell fra POI-lis­ten på min GPS. Den er, som jeg har nevnt noen gan­ger tid­li­ge­re, ikke helt nye og data­ene er ikke helt opp­da­tert. Jeg fikk inn­trykk av at syk­kel­for­hol­de­ne må ha blitt for­bed­ret siden min GPS ble opp­da­tert. Jeg fulg­te en skil­tet syk­kel­vei langs hoved­vei­en til Bre­da. Men GPSen vil­le sta­dig ha meg bort fra den­ne vei­en, og inn på and­re vei­er. Syk­kel­vei­en lå tyde­lig­vis ikke inne på GPSen.

På vei­en inn mot Bre­da, kun­ne jeg kon­sta­te­re at par­ke­ring innen­for syk­kel­felt, det har man også i Nederland.

Breda, parkering innenfor sykkelfeltOg den­ne per­sonen må tyde­lig­vis ha fått nok av noe, uten at jeg vet hva.

Statue, fått nokJeg var i Neder­land. Der er det gans­ke van­lig at hotel­ler har syk­ler som de lei­er ut til gjes­ter. (Det begyn­ner å kom­me på none nors­ke hotel­ler også.)

Golden Tulip, Breda, sykler

Det var en venn­lig og hjelp­som dame i resep­sjo­nen på hotel­let (Gol­den Tul­lip). Syk­ke­len ble satt inn på et lager­rom. Jeg fikk med meg en øl fra baren, og gikk opp på rom­met for å få en høyst påkrevd dusj.

Nydu­sjet og fin, gikk jeg ned i resep­sjo­nen og spur­te om hvor jeg bur­de gå for å få noe å spi­se. Hun ga meg et kart, og mar­ker­te det his­to­ris­ke sen­trum. Der var det man­ge res­tau­ran­ter. Hun hen­vis­te til butik­ken til ANWB, som synes å være en slags neder­landsk ver­sjon av NAF, uten at jeg vet noe mer. Nett­si­den er bare på neder­landsk. En kol­le­ga brøt inn, og min­net om at det var man­dag dagen etter og at mye er stengt man­dag for­mid­dag. En sjekk på net­tet vis­te at butik­ken først åpnet kl 12, og da håpet jeg at jeg skul­le være noen mil fra Breda.

Jeg fant en res­tau­rant i områ­det hun had­de hen­vist til.

Breda, restauranterI Neder­land syk­ler man selv­sagt også når man skal ut på byen. Vi får håpe at alko­hol­kon­su­met ikke er ufor­svar­lig stort.

Sykler, BredaRabobank spon­set len­ge et World Tour lag. De trakk seg som spon­sor etter alle doping­pro­ble­me­ne i syk­kel­spor­ten. Nå sat­ser de tyde­lig­vis på and­re sykler.

Rabobank sykkelJeg gjor­de som jeg had­de fått for vane: Jeg ba om å få en øl mens jeg les­te meny­en. Og som van­lig spur­te jeg om de had­de en lokal øl. Hun fore­slo Zun­dert, som bryg­ges litt syd for Bre­da. Zun­dert er et av to neder­lands­ke trappist­bryg­ge­ri­er, og det nyes­te. Ølet fikk Trappist­sta­tus i 2014. Jeg var så vidt inn­om det­te under kom­men­ta­ren til 2. etap­pe i årets Tour de Fran­ce. Jeg had­de lett etter det tid­li­ge­re, men ikke fun­net det. Det var et godt og inter­es­sant bekjentskap.

Zundert

ReTour de France. Paris-Kiel

Sykkelturer
Print Friendly, PDF & Email