ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 8: Breda — Tilburg, Utrecht

Man­dag 3. august 2015. Syk­let dis­tan­se i dag: 46,1 km. For den syk­le­de delen av ruten, se Stra­va. Sam­let syk­ling så langt: 779,6.

Jeg had­de ambi­sjo­ner om å syk­le til Utrecht, gjø­re en stopp der, og så syk­le et styk­ke vide­re. Jeg had­de fak­tisk sett ut Zwol­le som et mulig mål for dagen, Tine­ke, i full­sten­dig utvi­ten­het om at det er byen du kom­mer fra, og at den er kåret til Neder­lands bes­te syk­kel­by. Den lå bare i til­syne­la­ten­de pas­se avstand på vei­en mot Gro­nin­gen. Men slik skul­le det ikke gå.

Da jeg hen­tet syk­ke­len ut av lager­rom­met hvor den var par­kert, hør­te jeg en ulyd i syk­ke­len. Uly­den vis­te seg å kom­me fra en bruk­ket eike i bak­hju­let. Det kan man ikke syk­le med. Det gir litt kast i hju­let, og fort­set­ter man med det­te uten å repa­re­re det, blir ska­den fort ver­re. Jeg spur­te den meget hjelp­som­me damen i resep­sjo­nen om det var et syk­kel­verk­sted i nær­he­ten. Hun for­klar­te vei­en til ett, og mar­ker­te det på kar­tet. Mye er stengt på man­da­ger i Neder­land, eller åpner sent. Det­te var hel­dig­vis åpent fra mor­ge­nen på man­dag, noe damen også sjekket.

Breda sykkelverkstedJeg syk­let bort til verk­ste­det og spur­te om de kun­ne repa­re­re hju­let. Det kun­ne de. Jeg ba dem også ta en gene­rell sjekk på syk­ke­len, noe de også kun­ne gjø­re. Kom til­ba­ke om halv­an­nen time, var beskje­den jeg fikk.

Da jeg så han her, som satt og vin­ket i et butikk­vin­du like ved, måt­te jeg selv­sagt ta en tur bort og vin­ke til ham.

Steiff bamse, BredaJeg gikk til­ba­ke til hotel­let og benyt­tet meg av hotel­lets inter­nettil­gang. Jeg had­de på syk­kel­sko, og de er sær­de­les lite egnet til å gå med. Mine and­re sko lå i en bag inne i baga­sje­opp­be­va­rin­gen. Så jeg ble sit­ten­de der. Jeg had­de til­brakt så mye tid ute, at det var helt greit å være innen­dørs en times tid. Da tiden var gått, gikk jeg til­ba­ke til syk­kel­verk­ste­det og hen­tet hen­tet sykkelen.

Jeg had­de tid­li­ge­re spurt på hotel­let hvor man kun­ne få tak i syk­kel­kart over Neder­land. De hen­vis­te til en butikk som heter ANWB. Men de fant sam­ti­dig ut at den først åpnet kl. 12 på man­da­ger, så jeg tenk­te at jeg fikk lete etter det i Utrecht eller et ann­det sted. Men innen syk­ke­len var fer­dig, var klok­ken nes­ten 12. Så da kun­ne jeg lite godt dra dit, og det var like greit å spi­se lunsj før jeg syk­let videre.

Mens jeg spis­te, grans­ket jeg mitt nyinn­kjøp­te syk­kel­kart. All for­kla­rin­gen var bare på neder­landsk. Men jeg klar­te like­vel å for­stå såpass at de num­mer­ne som jeg trod­de mar­ker­te syk­kel­ru­ter, egent­lig mar­ke­rer knute­punk­ter. Når det f.eks. sto tal­let 60 på det skil­tet, med kart, som jeg omtal­te til for­ri­ge etap­pe, så er det knute­punkt nr 60, ikke vei num­mer 60. Når skil­tet peker til 61, da sier de ikke at det­te er syk­kel­rute nr 61, men at det­te er vei­en til knute­punkt nr 61. Jeg synes egent­lig at det­te er litt for­vir­ren­de, men man blir sik­kert vant til det. Det betyr at man i ste­det for å fin­ne én vei man vil føl­ge, må man lage en lis­te av knute­punk­ter langs den ruten man vil føl­ge, og føl­ge vei­ene til dis­se. Kan­skje der det slik det fun­ge­rer i Bel­gia også, det vet jeg ikke.

Det fin­nes også noen leng­re ruter som har navn. Men jeg har ikke helt klart å fin­ne ut av dis­se. Det fin­nes også et nett av Euro­pe­is­ke syk­kel­ru­ter, laget for leng­re turer. Se Euro­ve­lo. Hvor gode de er, og hvor godt mer­ket de er, kan nok variere. Det går f.eks. en slik rute, Pil­grims Route, EV 3, fra Trond­heim til San­tia­go de Com­pos­te­la. Men ingen sli­ke ruter gikk akku­rat den vei­en jeg skul­le, i alle fall ikke som jeg klar­te å finne.
Man kan få med seg en del med en helt van­lig sykkel.

Mann på sykkel med stigeJeg mer­ket meg at Neder­land synes å være omtrent der Nor­ge og Dan­mark var for en god del år siden når det gjel­der beta­lings­kort. Alle neder­len­de­re har et nasjo­nalt debet­kort, omtrent som alle i Nor­ge har bank­kort med Ban­kAxept, og man i Dan­mark har Dan­kort. Det­te aksep­te­res over alt. Men det er er man­ge ste­der som bare aksep­te­rer det­te, ikke inter­na­sjo­na­le kort.  Det kan være en utford­ring for utlen­din­ger, og man må i stør­re grad enn hva i alle fall jeg er vant til­ba­ke, gå til­ba­ke til å bru­ke gam­mel­dag­se kontanter.

Siden jeg ikke kom av går­de før etter lunsj, bestem­te jeg meg for at det fikk bli en kort tur den dagen, bare til Utrecht.

Jeg mer­ket da at den venst­re sko­en ikke len­ger klik­ket inn i peda­len som den skul­le. Jeg kik­ket på sko­en, og kon­sta­ter­te at sær­lig den venst­re klos­sen var helt utslitt.

Sykkelsko med utslitt klossDet var anta­ge­lig å gå mel­lom hotel­let og syk­kel­verk­ste­det som tok knek­ken på det sis­te. Det er en enkel sak å fik­se, jeg måt­te bare ha nye klosser.

Her mer­ket jeg en side ved neder­landsk syk­kel­kul­tur som jeg ikke var helt for­be­redt på. Jeg dro til­ba­ke til det syk­kel­verk­ste­det som had­de fik­set syk­ke­len, og spur­te om de had­de sli­ke. Det had­de de ikke. Det vrim­ler av syk­kel­bu­tik­ker og syk­kel­verk­ste­der i Neder­land, noe jeg synes er flott. Jeg håper vi får se fle­re syk­kel­bu­tik­ker, og ikke bare sports­for­ret­nin­ger som sel­ger syk­ler, i Nor­ge også. Og at det blir fle­re sykkelverksteder.

Men om ikke alle, så i alle fall de aller fles­te syk­kel­bu­tik­ker og ‑verk­ste­der i Neder­land dri­ver først og fremst med de typis­ke, neder­lands­ke bysyk­ler. Det er tross alt sli­ke syk­ler det er flest av. Noe som er en helt kurant vare de fles­te ste­der som sel­ger syk­ler i Nor­ge, og som hel­ler ikke er sær­lig kost­bar, var på ingen måte van­lig her. Jeg spur­te om det var noen and­re butik­ker som kun­ne ten­kes å ha sli­ke. Han nevn­te en. Men det var man­dag. Jeg var alle­re­de blitt for­talt av en forbi­pas­se­ren­de, da jeg tid­li­ge­re på dagen had­de stan­set uten­for en syk­kel­bu­tikk, at alle syk­kel­bu­tik­ker var stengt på man­da­ger. Den butik­ken jeg var blitt hen­vist til, var selv­sagt stengt.

Det var ikke noe alvor­lig pro­blem. Det før­te til at sko­en av og til glapp ut av peda­len. Hvis jeg had­de skul­let opp en bratt bak­ke, eller skul­le ha tråk­ket til i en spurt, vil­le det ha vært helt øde­leg­gen­de. Men på tur i fla­te Neder­land, der gikk det. Det ble kan­skje litt som å syk­le med van­li­ge, løse peda­ler. Jeg mer­ket at den høy­re sko­en hel­ler ikke satt så godt i peda­len som den skul­le. Men jeg syk­let vide­re, med håp om å nå Utrecht. Det var ikke så vel­dig langt.

Jeg bestem­te meg for at jeg fikk syk­le vide­re med sko­ene slik de var. Og egent­lig had­de jeg ikke noe valg. Jeg syk­let til­ba­ke til hotel­let, hen­tet baga­sjen og la i vei mot Utrecht.

En vik­tig for­skjell mel­lom bl.a Neder­land og Nor­ge er at i Neder­land respek­te­res syk­lis­ter på en helt annen måte enn i Nor­ge. Jeg vet ikke om det også i Neder­land er bilis­ter som tror de eier vei­en, og vil ha syk­lis­ter bort fra “sitt” ter­ri­to­ri­um. Men også i Neder­land fin­nes det en del som synes å mene at det å kjø­pe bil sam­ti­dig gir med­lem­skap i en slags tra­fik­kens adel, som gir pri­vi­le­gi­er som at man kan heve seg over reg­ler, og for eksem­pel par­ke­re i syk­kel­vei­en. De ser ikke ut til å være så man­ge der som i Nor­ge. Men de fin­nes. Det­te var par­ke­rings­plass i nær­he­ten av en park, som det åpen­bart var popu­lært å besø­ke om som­mer­en. Det var tyde­lig skil­tet at par­ke­rings­plas­sen var full, med hen­vis­ning til en annen par­ke­rings­plass. Men noen syn­tes åpen­bart at så len­ge de fant plass ved syk­kel­vei­en, kun­ne de stå der. Tau dem bort så fort som mulig, det er det enes­te som hjel­per mot slike.

Parkering i sykkelveiI Neder­land er det få syk­lis­ter som bru­ker hjelm. Men jeg mer­ket meg også at man­ge hel­ler ikke bru­ker hjelm når de kjø­rer moped/scooter. Og: Mope­der har tyde­lig­vis lov til å bru­ke syk­kel­vei og syk­kel­felt. Det skal jeg kom­me til­ba­ke til. Men det er en side ved den neder­lands­ke infra­truk­tu­ren som det ikke er noen grunn til å ta etter.

Mopeder i sykkelfelt, NederlandTuren gikk stort sett langs små­vei­er, med og uten syk­kel­felt. Pad­ding­ton had­de tyde­lig­vis lagt årets som­mer­fe­rie til Nederland.

Paddington på ferieDen styg­ge and­un­gen” var fort­satt grå, men begyn­te å få fasong som en svane.

Svane med ungeJeg kom ut på en fin syk­kel­vei, igjen en vei av den typen som gjør det godt å være syklist.

Sykkelvei, WaspikJeg var ikke kom­met så man­ge mil fra Bre­da, før jeg hør­te en knekke­lyd. Ny eike var bruk­ket. Fra der jeg var, så det ut til at Til­burg var nær­mes­te jern­bane­sta­sjon. Det var litt iro­nisk. For i går had­de jeg vur­dert enten Til­burg eller Beda da jeg valg­te å avbry­te turen til Utrecht. Og nå hav­net jeg like­vel i Tilburg.

Til­burg var ikke helt til­ba­ke til start på etap­pen. Men det var ikke så langt unna. Jeg var omtrent like langt fra målet som da jeg star­tet den dagen. Jeg tok toget til Utrecht. Det går utmer­ket å ta med syk­kel på toget i Neder­land. Her har NSB mye å lære. Men kon­duk­tø­ren kun­ne for­tel­le meg at jeg skul­le ha hatt en eks­tra bil­lett til syk­keln til 6€ (avstand­s­uav­hen­gig). Det had­de jeg ikke. Jeg had­de kjøpt bil­let­ten på en auto­mat, og der sto det ikke noe om bil­lett for syk­ler. Om det had­de stått noe, had­de det uan­sett stått på neder­landsk, noe som ikke had­de vært til stort hjelp for meg. Jeg for­klar­te at jeg ikke viss­te at jeg måt­te han en slik bil­lett. Det var greit, men jeg måt­te kjø­pe det om jeg skul­le rei­se mer med syk­kel på tog i Nederland.

Jeg syk­let til et hotell, nok en gang ble det Ibis. Det lå litt len­ger fra sen­trum enn jeg fikk inn­trykk av fra beskri­vel­sen av hotel­let. Men det var greit nok, og det var hyg­ge­li­ge folk. Jeg tok en dusj, og gikk ut for å spi­se mid­dag. I Neder­land bor mang i hus­bå­ter, som her i Utrecht.

Husbåter, UtrechtDet var en fin gang- og syk­kel­vei langs kana­len inn til byen.

Gang og sykkelvei, UtrechtEste­tikk og funk­sjon går ikke all­tid helt sam­men. Jeg synes at asfalt klart er det bes­te å syk­le på. Det må åpen­bart være en strid om prio­ri­te­rin­ge­ne i Utrecht, og noen vil ikke ha asfalt.

WIMG_7565_DxO

Da var blitt så sent at jeg var redd for at man­ge ste­der vil­le være i ferd med å sten­ge, i alle fall å sten­ge kjøk­ke­net. På man­ge av de ste­de­ne jeg har spist, har kjøk­ke­net stengt kl 22. Det ble indisk mat den dagen. Før spis­te jeg ofte indisk mat. Men det er ikke len­ger blant mine favo­ritt­kjøk­ken. Like­vel: Bra som en avveksling.

ReTour de France. Paris-Kiel

Sykkelturer
Print Friendly, PDF & Email