ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 13: Hamburg — Timmendorfer Strand

Lør­dag 8. august 2015. Syk­let dis­tan­se 89,9 km. Sam­let dis­tan­se til nå: 1257,9 km. Se dagens etap­pe på Stra­va.

Jeg had­de laget en alter­na­tiv plan for det til­fel­let at tiden skul­le til­la­te det, å syk­le en omvei om Lübeck, og over­nat­te der.

Dagens førs­te ned­tur: Det reg­net. Ikke sær­lig fris­ten­de å kom­me av gårde.

Dagens and­re ned­tur: Det var ikke hotell­rom å opp­dri­ve i Lübeck, i alle fall ikke som jeg klar­te å fin­ne. Jeg fikk bare opp hotel­ler som lå 20–40 km fra Lübeck. For meg var avstan­den til Lübeck i seg selv ikke så vel­dig vik­tig. Jeg kom uan­sett ikke til å syk­le 20–40 km for å kom­me inn til Lübeck etter at jeg had­de tatt inn på hotel­let. Det var langt vik­ti­ge­re at hotel­let lå på et pas­sen­de sted i for­hold til min rute. Jeg kun­ne ikke hav­ne på et hotell som brak­te meg langt ut av kurs. Jeg måt­te sjek­ke belig­gen­he­te­ne for dis­se hotel­le­ne. Hotel­let jeg var på had­de en vel­dig treg inter­nett­for­bin­del­se. Så det tok tid å sjek­ke belig­en­he­te­ne for alle dis­se hotel­le­ne. Jeg end­te med å bestil­le hotell et sted som heter Tim­mendor­fer Strand, et bade­sted ved Øster­sjø­en. Dagens tur vil­le bli noe len­ger, mens mor­gen­da­gens etap­pe til gjen­gjeld vil­le bli litt kor­te­re.  Men jeg vil­le til Lübeck, ikke til et ferie­sted langs kysten.

Også i Ham­burg var det tyde­lig at bilen had­de vært, og til dels fort­satt var kon­gen, når man kun­ne set­te av mer en halv­par­ten av for­tau­et til par­ke­ring, som her.

Parkering Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 13: Ham­burg — Tim­mendor­fer Strand

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 12: Bremen — Hamburg

Fre­dag 7. august 2015. Syk­let dis­tan­se: 130,6 km. Sam­let dis­tan­se til nå: 1159 km. Se dagens etap­pe på Stra­va.

Jeg våk­net til tor­den og plask­regn. Ikke akku­rat det været som inspi­re­rer til å kom­me raskt av går­de. Det er sli­ke mor­ge­ner det er lett, i alle fall for meg, å gjø­re litt av alle de små­ting man gjer­ne vil ha gjort. Jeg skrev sik­kert litt på et blogg­inn­legg eller gikk gjen­nom bil­der (det var noe jeg gjer­ne gjor­de mens jeg spis­te fro­kost, ingen grunn til å være vel­dig sosi­al når man spi­ser fro­kost ale­ne). Jeg kjøp­te et post­kort og et fri­mer­ke, og skrev det for å sen­de det til min mor. Og jeg gikk til et apo­tek for å kjø­pe diver­se Compe­ed gnag­sår­plas­ter, for å set­te på noen hen­der som begyn­te å bli litt såre, med antyd­ning til vann­blem­mer. Men det var hel­dig­vis bare antyd­nin­ger. Det had­de ikke blitt vann­blem­mer ennå, og det ble det ikke res­ten av turen hel­ler. WIMG_7795_DxOMen det var bare å bite i det sure, eller kan­skje våte, eplet, ifø­re seg regn­tøy og kom­me av går­de. Hel­dig­vis var tem­pe­ra­tu­ren OK. Det gjør ikke så vel­dig mye om man blir litt våt, så len­ge det ikke er kaldt. Men å bli våt og kald, det er ikke noe tri­ve­lig når man syk­ler. Men jeg fore­trek­ker selv­sagt at det ikke reg­ner. Jeg var ikke den enes­te som syk­let i regnet.

Syklister i regn, Bremen Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 12: Bre­men — Ham­burg

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 11: Leer — Bremen

Tors­dag 6. august 2015. Dag­nes dis­tan­se: 118, 88 km. Syk­let dis­tan­se til nå: 1028,4 km. Se dagens etap­pe på Stra­va.

I løpet av den­ne etap­pen pas­ser­te jeg 1.000 syk­le­de kilo­me­ter, siden jeg star­tet fra Paris.

Det hotel­let jeg had­de hav­net på, Hotel Lan­ge, var gans­ke usen­tralt i for­hold til sen­trum i Leer. Så da jeg kom dit, gans­ke sent, trøtt og sli­ten, var det helt uak­tu­elt å dra inn til byen. Så jeg gikk glipp av Leer, bort­sett fra da jeg syk­let gjen­nom. Jeg tror jeg skul­le ha vært hel­dig om jeg had­de fun­net en like god res­tau­rant med like fin belig­gen­het inne i byen. Ser man etter et stopp for nat­ten langs vei­en i det­te områ­det, kan det trygt anbe­fa­les. Ikke var det dyrt heller.

WIMG_7745_DxO WIMG_7746_DxO WIMG_7748_DxO Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 11: Leer — Bre­men