Når ble sist noen drept av øreplugger, Ing-Cristine Ericson? @presserom @tryggtrafikk

Den­ne saken har blitt lig­gen­de en stund i ferie­dvale, men har dess­ver­re ikke mis­tet sin aktualitet.

Ta ut øre­plug­ge­ne i tra­fik­ken” opp­ford­rer vei­myn­dig­he­te­ne, i føl­ge Oslo­by, den 19. juli. Det er en kom­men­tar til at like man­ge ble drept i Oslo­tra­fik­ken førs­te halv­år 2015 som i 2014, mens antal­let drep­te ellers i lan­det har gått ned.

Jeg er fak­tisk helt ute av stand til å for­stå hvor­dan noen kan bli drept av øre­prop­per. Er det slik at hvis musik­ken blir for hef­tig, så slår de vilt på hodet, noen gan­ger så hardt at man slås ihjel? Eller vik­ler de seg om hal­sen på bru­ke­ren og kve­ler ved­kom­men­de om musik­ken blir for kje­de­lig? At man kan få hør­sel­ska­der, det er for­ståe­lig. Men at man kan bli drept, eller bli påført and­re ska­der, det synes jeg Sta­tens veg­ve­sen og Trygg Tra­fikk må for­kla­re oss. Jeg vil også gjer­ne ha en doku­men­ta­sjon av de døds­fall som måt­te ha skjedd på den­ne måten.

Også når det gjel­der hardt skad­de, er det alt­for man­ge myke tra­fi­kan­ter. Den enk­le kon­klu­sjo­nen: Byen er alt­for dår­lig til­rette­lagt for mye tra­fi­kan­ter. Det skyl­des ikke at for man­ge hører på musikk.

Tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå viser at også blant dem som ble hardt ska­det i Oslo-tra­fik­ken i fjor var syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re flest. 53 myke tra­fi­kan­ter ble hardt ska­det i fjor. 20 hardt ska­det satt i bil.

Det aller far­ligs­te, iføl­ge sta­ti­stik­ken, er å være fot­gjen­ger, også i fotgjengerfelt.”

Så kom­mer dette:

Alle de tre som omkom i år var eld­re personer.”

Hvor man­ge av dis­se tre bruk­te øre­prop­per, bort­sett fra even­tu­el­le høre­ap­pa­ra­ter? Når ble det et pro­blem at eld­re går med øre­prop­per i tra­fik­ken? Av de omkom­ne var to fot­gjen­ge­re og en syk­list. Syk­lis­ten var pro­fes­sor Nils Chris­tie. Han kjen­te jeg gans­ke godt. Og er det en ting jeg er gans­ke så sik­ker på, så er det det­te: Nils syk­let ikke med ørepropper!

Som van­lig leg­ger Sta­tens veg­ve­sen og Trygg Tra­fikk et hoved­an­svar på ofre­ne, og mener at ofre­ne må skjer­pe seg. Det er som om de skul­le ha sagt til alle jenter:

Ikke kle dere på en måte som noen vil kun­ne opp­fat­te som utford­ren­de. Ikke opp­søk ste­der der dere risi­ke­rer å møte menn som har lyst på sex, og drikk for all del ikke alko­hol. Da risi­ke­rer dere å bli vold­tatt, og skul­le det skje, var det for­di dere var uforsiktige.”

For vei­myn­dig­he­te­ne, Trygg Tra­fikk og medi­er er det åpen­bart fort­satt gang­bart å sky­ve ansva­ret i tra­fik­ken over på ofre­ne. Les grun­dig hva Ing-Cris­ti­ne Ericson i Sta­tens veg­ve­sen sier:

Ing-Cris­ti­ne Ericson i Sta­tens veg­ve­sen mener Oslo skil­ler seg ut fra res­ten av lan­det. Det er ikke bil­ulyk­ker som er årsa­ken til døds­fal­le­ne i tra­fik­ken, men syk­lis­ter og gåen­de som dør i møte med biler.”

Det er en for­fer­de­lig og full­sten­dig menings­løs utta­lel­se. Når noen utta­ler seg som Ing-Chris­ti­ne Ericson gjør her, blir man fris­tet til å si: Gå og vask mun­nen din med såpe!

Jeg møter biler hver dag, som fot­gjen­ger, syk­list og noen gan­ger også som bilist. Men jeg har ald­ri blitt drept eller ska­det i noen av dis­se møtene.

Syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re dør ikke “i møte med biler”. De blir kjørt ned av bilis­ter. Ikke i møte med biler. Bile­ne kjø­rer ikke av seg selv. Det er føre­re i dis­se bile­ne, og det er de som avgjør hvor fort de kjø­rer, det er de som er opp­merk­som­me eller uopp­merk­som­me, osv. Du ser­ve­rer rent tøv, Ing-Cris­ti­ne Ericson. At noen kan si noe slikt, er pin­lig, både for deg og for Sta­tens vegvesen.

Har dere egne tre­nings­sam­lin­ger i Sta­tens veg­ve­sen, even­tu­elt sam­men med poli­ti­et, hvor inn­lei­de svada­kon­su­len­ter skal tre­ne dere i å uttryk­ke dere på måter som får ska­der i tra­fik­ken til å frem­stå nær­mest som noen slags uun­gåe­li­ge natur­ska­der? Hen­del­ser som dere tre­ner på å omta­le slik at ingen skul­le fin­ne på å ten­ke at bilis­ten kan ha noe ansvar? Det er gans­ke kon­se­kvent fører­løse biler som er involvert i dis­se hen­del­ser, hvor det nes­ten ald­ri synes å sit­te en bilist bak rat­tet — om man skal tro på deres utsagn.

Ing-Cris­ti­ne Ericson fortsetter:

- Jo fle­re som syk­ler og går, jo fle­re ulyk­ker er det risi­ko for. Vi har et klart mål om å få fle­re til å syk­le og gå, men da må vi også set­te inn til­tak så folk ikke ska­des alvor­lig eller dør, sier Ericson.”

Empi­ri, Ing-Cris­ti­ne Ericson! Hvor har du det­te fra? Ren syn­sing? Vi ser ofte påstan­der om at fle­re syk­lis­ter fører til fle­re ulyk­ker. Men går man inn og ser på sta­ti­stikk, sier den hel­ler det mot­sat­te: Fle­re syk­lis­ter gir fær­re ulyk­ker. Helse­di­rek­to­ra­tet skri­ver for eksem­pel, under over­skrif­ten “Fle­re syk­lis­ter gir tryg­ge­re syk­lis­ter”:

I 2014 ble det regist­rert 2184 ska­der rela­tert til syk­ling ved Oslo ska­de­lege­vakt. Øknin­gen i antall syk­kel­ska­der de sis­te ti åre­ne er pro­por­sjo­nal med befolk­nings­veks­ten i Oslo. Imid­ler­tid har antall syk­lis­ter økt, så i prak­sis går ande­len ska­de­de ned. ”

I bladet “Sam­ferd­sel” kan vi under over­skrif­ten “Ikke så far­lig å syk­le like­vel” lese at antall skad­de og drep­te syk­lis­ter har gått kraf­tig ned, selv om antal­let syk­lis­ter har økt.

Stil­les det ikke noen krav om at deres påstan­der skal være doku­men­ter­ba­re? Er det fritt fram for folk i Sta­tens veg­ve­sen å ser­ve­re ufun­dert syn­sing offent­lig, slik du gjør?

En av de sik­res­te byene å syk­le i er Amster­dam, hvor syk­kelt­ett­he­ten er sær­de­les høy. Vi vet at i Amster­dam var antall skad­de og drep­te syk­lis­ter (og fot­gjen­ge­re) meget høyt, inn­til antal­let syk­lis­ter begyn­te å øke vesent­lig, og antall bilis­ter ble sterkt redusert.

Du utta­ler deg som repre­sen­tant for Sta­tens veg­ve­sen, Ing-Cris­ti­ne Ericson. Da kan det hen­de at folk kom­mer i ska­de for å tro at du har et fak­tisk grunn­lag for det du sier, noe man egent­lig bur­de kun­ne leg­ge til grunn i sli­ke til­fel­ler. Vi som har fulgt med på en del utta­lel­ser fra Sta­tens veg­ve­sen, vet at det ikke er noe vi kan base­re oss på. Vi har f.eks. ikke glemt da Guro Ranes men­te å kun­ne fast­slå at “syk­lis­ter har ofte skyl­den”, basert på den hun kun­ne se fra sitt kon­tor­vin­du. Ren syn­sing, uten faktagrunnlag.

Hva slags use­riøs gjeng er dere egent­lig i Sta­tens veg­ve­sen? Kom med doku­men­ta­sjon, hvis dere sit­ter på noen som viser at de fles­te rap­por­ter på det­te områ­det er feil. Eller kryp til kor­set og trekk dine utta­lel­ser til­ba­ke, Ing-Cris­ti­ne Ericson, og be om unskyld­ning til folk som sykler.

Om fot­gjen­ge­re, sier Ing-Cris­ti­ne Ericson:

- I gang­felt er det man­ge som ten­ker at her har jeg rett til å gå, og går over uten å se seg for. Men det er en falskt trygg­het. Det er bilis­ter som av uli­ke grun­ner ikke føl­ger med. I til­legg er det man­ge som hører på musikk, leser på tele­fo­nen eller sen­der tekst­mel­din­ger. Hvis bilis­te­ne i til­legg ikke føl­ger med, kan ulyk­ken skje, sier Ericson.”

Det er en litt mor­som uklar­het i den for­mu­le­rin­gen. Er det man­ge bilis­ter som “hører på musikk, leser på tele­fo­nen eller sen­der tekst­mel­din­ger”? Det er nok en god del av dem. Ta også med at de snak­ker i mobil­te­le­fon, og at de kjø­rer for fort.

Vi kan også lese:

Dis­trak­sjon var en vik­tig med­vir­ken­de fak­tor til fle­re ulyk­ker med syk­lis­ter og bil, iføl­ge en ulyk­kes­gjen­nom­gang Trans­port­øko­no­misk insti­tutt har gjort. De fles­te kryss­ulyk­ke­ne skjed­de når bilen sving­te til venst­re uten at føre­ren så syk­ke­len eller motorsykkelen.”

Når føre­ren av bilen ikke så syk­lis­ten, da kan det i alle fall ikke skyl­des at syk­lis­ten var dis­tra­hert av noe. Det er en klas­sisk ulyk­ke: Bilis­ten over­hol­der ikke vike­plik­ten over­for syk­lis­ten. Slikt bør det slås hardt ned på. Ikke gjør som Ing-Cris­ti­ne Ericson, og legg skyl­den på syk­lis­ten. Fører­kort­be­slag, og straff for uakt­som kjø­ring bur­de være selv­sag­te reak­sjo­ner over­for sli­ke bilis­ter. Alt­for man­ge bilis­ter slip­per unna ved ulyk­ker som skyl­des deres uakt­som­me kjø­ring, uten noen reak­sjon som mar­ke­rer at det ikke er aksep­ta­belt. Poli­ti­et iden­ti­fi­se­rer seg gjer­ne med bilis­ten, og er ofte svært ras­ke til å fri­kjen­ne bilis­ten. Man kan gjer­ne si at det er ret­ten, og ikke poli­ti­et som fri­kjen­ner. Men om poli­ti­et ikke rei­ser til­ta­le eller skri­ver ut et fore­legg, da kom­mer det som regel ingen sak opp for retten.

Hun fort­set­ter:

- Vi job­ber mye med å for­bed­re sik­ker­he­ten for syk­lis­ter i kryss, for­di det er en risiko­fylt situa­sjon, sier Ericson. Både Vei­ve­se­net og Oslo kom­mu­ne job­ber med å for­bed­re hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo for å øke sik­ker­he­ten for syklistene.”

Det­te er i alle fall på gren­sen til løgn, om ikke ren løgn. Det er Sta­tens veg­ve­sen som har laget hel­ve­tet i Bjør­vi­ka, og de synes å være helt uten evne til å ta selv­kri­tikk. Nå er de i gang med å gjen­ta fei­le­ne i Dag Ham­mar­skjølds vei. Det er Sta­tens veg­ve­sen som har ansva­ret for den mang­len­de syk­kel­vei­en mel­lom Ruse­løk­ka og Bjør­vi­ka — her har Sta­tens veg­ve­sen sør­get for still­stand i i alle fall 20 år. De vil­le også lage et Stor­o­kryss som var ubru­ke­lig for syk­lis­ter, som Oslo kom­mu­ne hel­dig­vis for­kas­tet. Det er Sta­tens veg­ve­sen som gans­ke så kon­se­kvent prio­ri­te­rer bilister.

Omtrent sam­ti­dig med at det­te ble pub­li­sert i Oslo­by, skjed­de det to ulyk­ker med syk­lis­ter i Oslo. Den ene skjed­de ved at syk­lis­ten sat­te fast hju­le­ne mel­lom noen jern­pla­ter i for­bin­del­se med vei­ar­beid, der­et­ter vel­tet og ble påkjørt av en bil. Jeg vet ikke hvem som had­de ansva­ret for det vei­ar­bei­det. Men vi ser det så alt for ofte: Ved vei­ar­beid gjø­res det ikke noe for å sik­re eller vars­le syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Vi vet at det­te fører til ulyk­ker som fører til død eller alvor­lig per­son­ska­de, og det vet Sta­tens veg­ve­sen også. Men Sta­tens veg­ve­sen har ikke tatt tak i pro­ble­met. For Sta­tens veg­ve­sen gjel­der det sam­me som for poli­ti­ke­re: Deres ord er ikke noe verdt. Det gjen­nom deres hand­lin­ger at de reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne kom­mer til syne. Og da lar man hel­ler fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter bli drept frem­for å sik­re anleggsområder.

Vi har også sett at Sta­tens veg­ve­sen vel­ger å sper­re en vei for syk­lis­ter, og sen­de dem ut på en 3–4 mil lang omvei, når det er vei­ar­beid til for­del for bilis­ter. Slikt gjør bare en etat som gir full­sten­dig blaf­fen i folk som syk­ler og bare ten­ker på bilis­ter, slik som Sta­tens veg­ve­sen.

Den and­re var det typis­ke: En bilist (ikke en bil, men en fører av en bil) som ikke over­holdt vike­plikt for syk­list.

Hvis man tar sik­ker­het seriøst, da fjer­ner eller begren­ser man det som for­år­sa­ker faren, man maser ikke om hvor­dan man skal pas­se seg for det som er far­lig. Det er ikke øre­prop­per som dre­per. Det er bile­ne og bilis­te­ne som dre­per. Det er dis­se vi må gjø­re noe med. Bil­tra­fik­ken må ned, far­ten må ned, bilis­te­nes opp­merk­som­het må skjer­pes, og bilis­te­ne må i langt stør­re grad hol­des ansvar­lig for “ulyk­ker”. Men det stri­der vel så fun­da­men­talt mot alle instink­ter i Sta­tens bil­veg­ve­sen å gjø­re noe slikt.

Man skal kun­ne gå og syk­le trygt i en by, og det må bil­tra­fik­ken inn­ret­tes etter. I byer er biler noen gan­ger et nød­ven­dig onde, men like­fullt et onde (og i de fles­te til­fel­ler et unød­ven­dig onde), og må behand­les som det. Bilis­te­ne skal måt­te til­pas­se seg byen, man kan ikke for­set­te som man har gjort til nå, å til­pas­se byene til bile­ne. Bilis­te­ne skal måt­te til­pas­se seg fot­gjen­ge­re og syk­len­de i byen, slik man gjør i sivi­li­ser­te byer i Euro­pa. Nor­ge er på det­te områ­det et uland, som lig­ger håp­løst langt etter.

Bård Mor­ten Johan­sen i Trygg Tra­fikk bekref­ter at Trygg Tra­fikk er en bilist­or­ga­ni­sa­sjon, hvis hoved­bud­skap har vært: Bile­ne skal fram, vi and­re må pas­se oss for dem. Han sier:

Vi vil nok se at fle­re myke tra­fi­kan­ter vil bli drept og ska­det i tra­fik­ken. Det er en dys­ter spå­dom, men det er vel­dig kom­pli­sert å gjø­re noe med det.”

I alle fall vil det bli slik om man ikke er vil­lig til å ta tak i pro­ble­met, noe ver­ken Sta­tens veg­ve­sen eller Trygg Tra­fikk synes å være. Hvis fot­gjen­ger­felt ikke gir trygg­het, da sør­ger man for bed­re sik­ker­het i fot­gjen­ger­felt, man fjer­ner dem ikke.

Det som er et pro­blem, er at bilis­ter føler seg så alt for tryg­ge i tra­fik­ken. Moder­ne biler er for kom­for­tab­le, slik at de som sit­ter i bilen ikke har noen følel­se av hvor fort det egent­lig går. Farts­gren­ser set­tes med utgangs­punkt i bilen, ikke i de and­re som beve­ger seg på og langs vei­en. 50 km/t i tett­bygd strøk er alt­for fort. Farts­gren­sen bør gene­relt set­tes ned til 30 km/t, ofte lave­re. Bilis­ter som kjø­rer for fort, og uopp­merk­som­me bilis­ter, det repre­sen­te­rer en alvor­lig fare. Der­for må bilis­ter ris­tes ut av sin kom­for­tab­le sløv­het. Det er ikke så vans­ke­lig. Skik­ke­li­ge farts­dum­per, samt kraf­ti­ge rum­le­felt før fot­gjen­ger­felt, og selv­sagt opp­høy­de fot­gjen­ger­felt er noe av det som skal til. Selv­sagt kom­bi­nert med kontroller.

Et enkelt til­tak som bør kun­ne gjen­nom­fø­res gans­ke umid­del­bart, er det­te: Når en fot­gjen­ger tryk­ker på kna­ppen for å krys­se i et lys­kryss, så skal bilis­te­ne få rødt lys og fot­gjen­ger­ne grønt gans­ke umid­del­bart. Man skal ikke gjen­nom en lang syk­lus med grøn­ne lys for bilis­ter, før det ende­lig er fot­gjen­ger­nes tur. Glem alle tan­ker om grøn­ne bøl­ger og at det skal være flyt i bil­tra­fik­ken. Det er ikke et mål at bil­tra­fik­ken skal fly­te gjen­nom byen. Tvert imot. Det er et mål at bil­tra­fik­ken ikke skal fly­te, slik at det blir mind­re attrak­tivt å vel­ge bil.

Ver­den er ikke slik som Sta­tens veg­ve­sen har hatt en tendens til å tro, nem­lig at antal­let bilis­ter er kon­stant og uav­hen­gig av til­rette­leg­ging. Blir det mer tung­vindt og mind­re attrak­tivt å kjø­re bil, da vil fle­re la bilen stå og hel­ler vel­ge et annet frem­komst­mid­del. La dem bare stå i kø til de kom­mer på bed­re tan­ker. Leg­ger man til ret­te for bil­kjø­ring, da vil fle­re vel­ge bil. Det­te bur­de det ikke være vans­ke­lig å forstå.

Øre­prop­per? Den som sit­ter i en bil og hører på radio eller spil­ler musikk, er langt mer iso­lert fra omgi­vel­se­ne enn en fot­gjen­ger som går med øre­prop­per og hører på musikk. Det er bilis­te­nes opp­merk­som­het som må skjer­pes. Hvis dere skal inn­føre begrens­nin­ger, så ved­ta et for­bud mot å høre på radio eller musikk i bil, i alle fall i byer. For­by også all bruk av mobil­te­le­fon, også med hands free. Det vil­le bety mer for tra­fikk­sik­ker­he­ten enn å mase om at fot­gjen­ge­re skal pas­se seg.

Vi kan se litt til Neder­land. I Neder­land vil all­tid bilis­ten bli holdt ansvar­lig i ulyk­ker med myke tra­fi­kan­ter. Man betrak­ter bilen som et døde­lig våpen, noe den også er. Den som gjør bruk av en slik far­lig gjen­stand, er ansvar­lig for de ska­der and­re blir påført, uav­hen­gig av aktsomhetsvurderinger.

Man bør selv­sagt være akt­som i tra­fik­ken og ten­ke på egen sik­ker­het. Som fot­gjen­ger eller syk­len­de kan man ald­ri sto­le på bilis­ter, før man har fått øye­kon­takt og ser at de fak­tisk opp­trer som de skal. Men man må ret­te til­tak mot det som er pro­ble­met, ikke peke­fing­re mot ofrene.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email