Il Tempo Gigante — og opphavsrett

Foto på top­pen: Jch­st­ra, CC bc-nc-nd. Ori­gi­nal, Flickr.

Man kan vans­ke­lig ha unn­gått å få med seg at en kon­flikt om ret­tig­he­te­ne til “Il Tem­po Gigan­te” er opp i ret­ten i Lil­le­ham­mer. Jeg kjen­ner ikke saken annet enn gjen­nom det som har kom­met fram i media, og skal hel­ler ikke ta stil­ling til kon­flik­ten. Men det­te er et for­søk på å sor­te­re ut de opp­havs­retts­li­ge pro­blem­stil­lin­ge­ne, uten å gå inn i skit­ten­tøy­vas­ken til arvin­ge­ne etter tid­li­ge­re samarbeidspartnere.

Il Tem­po Gigan­te” er skapt av Kjell Auk­rust. Han har teg­net bilen som er utgangs­punk­tet. Det­te er Auk­rusts utga­ve av bilen (som han, så vidt jeg vet, laget fle­re teg­nin­ger av). Per­son­gal­le­ri­et er også skapt av Kjell Auk­rust: Reodor Fel­gen, Solan Gun­der­sen, Lud­vik, Akmed Ben Redikk Fy-Fazan, Ema­nu­el Despe­ra­dos og i alle fall de aller fles­te and­re, er per­soner vi kjen­ner fra Kjell Auk­rusts bøker.

Il tempo Gigante - Aukrust Con­ti­nue read­ing Il Tem­po Gigan­te — og opp­havs­rett