Il Tempo Gigante — og opphavsrett

Foto på top­pen: Jch­st­ra, CC bc-nc-nd. Ori­gi­nal, Flickr.

Man kan vans­ke­lig ha unn­gått å få med seg at en kon­flikt om ret­tig­he­te­ne til “Il Tem­po Gigan­te” er opp i ret­ten i Lil­le­ham­mer. Jeg kjen­ner ikke saken annet enn gjen­nom det som har kom­met fram i media, og skal hel­ler ikke ta stil­ling til kon­flik­ten. Men det­te er et for­søk på å sor­te­re ut de opp­havs­retts­li­ge pro­blem­stil­lin­ge­ne, uten å gå inn i skit­ten­tøy­vas­ken til arvin­ge­ne etter tid­li­ge­re samarbeidspartnere.

Il Tem­po Gigan­te” er skapt av Kjell Auk­rust. Han har teg­net bilen som er utgangs­punk­tet. Det­te er Auk­rusts utga­ve av bilen (som han, så vidt jeg vet, laget fle­re teg­nin­ger av). Per­son­gal­le­ri­et er også skapt av Kjell Auk­rust: Reodor Fel­gen, Solan Gun­der­sen, Lud­vik, Akmed Ben Redikk Fy-Fazan, Ema­nu­el Despe­ra­dos og i alle fall de aller fles­te and­re, er per­soner vi kjen­ner fra Kjell Auk­rusts bøker.

Il tempo Gigante - Aukrust<edit>I en kom­men­tar på Twit­ter skri­ver advo­kat Andreas Sætre Hans­sen at min fak­tis­ke beskri­vel­se ikke stem­mer, og at teg­nin­gen over er laget etter fil­men. Som sagt kjen­ner jeg ikke sakens fak­ta annet enn fra media, med alle de feil­kil­der det inne­bæ­rer. Jeg har hel­ler ikke til­gang til dater­te ver­sjo­ner av Auk­rusts teg­nin­ger av bilen. Men avi­sen Gud­brands­dø­len Dag­nin­gen gjen­gir teg­nin­gen neden­for som Auk­rusts ori­gi­nal­teg­ning — uten at jeg kan gå god for rik­tig­he­te­ne av det. Jeg kan ikke se noen stor for­skjell mel­lom de to bilene.

Il Tempo Gigante - original</edit>

Fil­men, så vidt jeg vet nor­ges­his­tot­ri­ens størs­te film­suk­sess, har bidratt vesent­lig til å gjø­re hele Flå­kly­pauni­ver­set mer kjent og mer popu­lært. Men det er uten betyd­ning for opp­havs­ret­ten. Det er vel som for alle bøker som har blitt film­a­ti­sert med suk­sess. Jeg er sik­ker på at J.R.R. Tol­ki­ens tri­lo­gi “Lord of the Rings” har fått et stort nys­alg etter at fil­men ble laget. Men det gir ikke regis­sør Peter Jack­son noen ret­tig­he­ter til boken eller til det uni­ver­set som J.R.R. Tol­ki­en har skapt.

Det er ingen tvil om at Kjell Auk­rust had­de opp­havs­rett til teg­nin­gen. Om jeg har for­stått det rett, er det Auk­rust­stif­tel­sen som nå for­val­ter ret­tig­he­te­ne til Kjell Auk­rusts verk.

Etter ånds­verk­lo­ven § 2 har opp­havs­man­nen ene­rett til å frem­stil­le “varig eller mid­ler­ti­dig eksemp­lar” av ver­ket, ” i opp­rin­ne­lig eller end­ret skik­kel­se, i over­set­tel­se eller bear­bei­del­se, i annen lit­te­ra­tur- eller kunst­art eller i annen tek­nikk”.

Bilen ble en vik­tig “karak­ter” i Ivo Cap­ri­nos film “Flå­kly­pa Grand Prix”. Det er ingen tvil om at fil­men er et ånds­verk. Kon­flik­ten står imid­ler­tid ikke om fil­men som sådan, men om selve bilen. Film­bi­len er en modell, eller egent­lig to model­ler — om jeg har for­stått det rett. Arbei­det med å lage den­ne, beskri­ves slik, på det­te nett­ste­det (som jeg i utgangs­punk­tet ikke kjen­ner, og jeg inne­står der­for ikke for rik­tig­he­ten av beskrivelsen):

De to model­le­ne (en liten og en stor) av Il Tem­po Gigan­te som ble brukt i fil­men ble byg­get av Cap­ri­nos tek­nis­ke geni, Bjar­ne San­de­mo­se, etter Kjell Auk­rusts teg­nin­ger.

Det er en bear­bei­del­se, og åpen­bart i en annen kunst­art og teknikk.

Om ret­tig­he­ter til bear­bei­det ver­sjon, heter det i ånds­verk­lo­ven § 4 annet ledd:

Den som over­set­ter eller bear­bei­der et ånds­verk eller over­fø­rer det til en annen lit­te­rær eller kunst­ne­risk form, har opp­havs­rett til ver­ket i den­ne skik­kel­se, men kan ikke råde over det på en måte som gjør inn­grep i opp­havs­ret­ten til originalverket.”

En bear­bei­del­se vil gjer­ne være det som kal­les et “avhen­gig­hets­verk”. Man vil ald­ri kun­ne fri­gjø­re seg fra ori­gi­na­len. Der­med vil man hel­ler ikke kun­ne utnyt­te bear­bei­del­sen på en opp­havs­retts­lig rele­vant måten, uten sam­tyk­ke fra opp­havs­man­nen til originalverket.

For at en bear­bei­del­se skal være ver­net, må den bear­bei­del­sen som har vært gjort, ha verks­høy­de. Den må være resul­tat av en selv­sten­dig ska­pen­de inn­sats på det kunst­ne­ris­ke eller lit­te­rære områ­det. Her skal man hol­de tun­gen rett i mun­nen: Spørs­må­let er om selve “film­bi­len”, model­len, er en ver­net bear­bei­del­se av “Auk­rust­bi­len”, ikke om hvor­vidt fil­men er ver­net. Opp­lagt er det ikke.

Her kan vi se litt av fil­men og filmbilen

Jeg vet ikke hvor detal­jer­te teg­nin­ger Bjar­ne San­de­mo­se fikk fra Kjell Auk­rust. Den som lager noe etter and­res teg­nin­ger, får i utgangs­punk­tet ikke noen (med)opphavsrett til resul­ta­tet. Arki­tek­tur kan være opp­havs­retts­lig ver­net som byg­nings­kunst. Men bygg­mes­te­ren som byg­ger huset etter dis­se teg­nin­ge­ne, vil ikke få noen opp­havs­rett. Det­te gjel­der selv om den som byg­ger huset, model­le­ne eller hva det måt­te være, må ha fag­lig dyk­tig­het og kan­skje gjø­re en del valg og fore­ta noen end­rin­ger når det gjel­der tek­nis­ke løs­nin­ger mm.

Hvis “Il Tem­po Gigan­te” skal være opp­havs­retts­lig ver­net, må den være ver­net som et kunst­verk. Det kan ikke være noen tvil om at Kjell Auk­rusts teg­nin­ger er kunst­verk. Men har Bjar­ne San­de­mo­se bidratt selv­sten­dig til det kunst­ne­ris­ke uttryk­ket da han lag­de model­le­ne? Jeg har ikke noe grunn­lag for å mene noe om det, men det frem­står ikke som åpenbart.

Hun­der­fos­sen fami­lie­park har fått laget en berg-og-dal­bane med “Il Tem­po Gigan­te”. Berg-og-dal­bane­ver­sjo­nen ser slik ut:

Il Tempo Gigante bergogdalbaneHer kan man se den in action:

Hun­der­fos­sen har en avta­le med Auk­rust­stif­tel­sen, som gir dem rett til å lage berg-og-dal­ba­nen. Fil­men har gjort Flå­kly­pauni­ver­set og “Il Tem­po Gigan­te” kjent for og popu­læ­re for et bre­de­re pub­li­kum. Det er nok fil­men som har gjort det kom­mer­si­elt inter­es­sant å få laget berg-og-dal­ba­nen. Men det er uten betyd­ning for rettighetsspørsmålet.

Jeg kjen­ner ikke noen detal­jer i avta­len mel­lom Auk­rust og Cap­ri­no, ei hel­ler avta­len mel­lom Auk­rust­stif­tel­sen og Hun­der­fos­sen. Men jeg leg­ger til grunn at Auk­rust ikke har over­dratt (og der­med gitt fra seg) sine ret­tig­he­ter til Cap­ri­no, og hel­ler ikke har gitt dem noen eks­klu­siv rett til å bear­bei­de Auk­rusts “Il Tem­po Gigan­te”. Hvis den for­ut­set­nin­gen er rik­tig, er det i utgangs­punk­tet ikke noe til hin­der for at Auk­rust­stif­tel­sen gir til­la­tel­se til at Hun­der­fos­sen kan lage en berg-og-dal­bane, med utgangs­punkt i Auk­rusts teg­ning. Etter det jeg har for­stått, fin­nes det en slik avtale.

Her­fra kom­mer vil til kjerne­spørs­må­let, og det er her det vir­ke­lig begyn­ner å bli kom­pli­sert. Er berg-og-dal­ba­nen en bear­bei­del­se av Akrusts teg­ne­de bil, og bare det; eller er den også en bear­bei­del­se av ver­ne­de ele­men­ter i Caprino/Sandemoses film­bil? Kan man gjen­fin­ne ver­ne­de, kunst­ne­ris­ke ele­men­ter fra det Bjar­ne San­de­mo­se har skapt i Berg-og-dal­ba­nen? Hvis man sva­rer ja på at det­te også er en bear­bei­del­se av film­bi­len, og man leg­ger til grunn at den­ne er opp­havs­retts­lig ver­net som bear­bei­del­se av Auk­rusts bil, da må Hun­der­fos­sen også ha sam­tyk­ke fra Cap­ri­no — og et slikt sam­tyk­ke har de ikke.

Som så ofte i sli­ke saker, er avta­le­ne gans­ke ukla­re. Advo­kat­ut­gif­te­ne i den­ne tvis­ten vil nok bli langt høy­ere, enn det vil­le ha kos­tet å søke god advo­kat­bi­stand da avta­le­ne ble inngått.

Det­te er ikke en enkel sak å avgjø­re, og jeg vil ikke ta stil­ling i konflikten.

Print Friendly, PDF & Email