Stråmenn bak rattet

I dis­ku­sjo­nen om pri­vat­bil i sen­trum og mer gene­relt, får vi ofte høre dette:

Byen er avhen­gig av vare­trans­port, og hånd­ver­ke­re er avhen­gig av bil.”

Jeg har ald­ri hørt noen si at vi ikke skal ha vare­trans­port i byen. Man kan godt dis­ku­te­re hvor­dan den­ne skal orga­ni­se­res. I dag kjø­rer mons­ter­bi­ler inn i sentrum.

WIMG_3381_DxODet­te kan helt sik­kert orga­ni­se­res bed­re, med omlas­ting til mind­re elekt­ris­ke biler. Det­te har man gjort i man­ge and­re euro­pe­is­ke byer, og det kan gans­ke sik­kert gjø­res i Oslo også. Vi vil sik­kert få høre at det blir dyrt, vil gjø­re det dyre­re å dri­ve nærings­virk­som­het i byen, osv. Men bed­re mil­jø kos­ter. Og det fun­ge­rer som sagt i and­re byer.

Vi har sett at bud­bi­le­ne i meget stor grad har blitt erstat­tet av syk­kel­bud. I and­re byer ser vi at vare­syk­ler har tatt over en god del av vare­trans­por­ten. Vare­syk­ler har den sam­me for­de­len sam­men­lig­net med bil, som syk­kel har gene­relt: Bed­re og ras­ke­re frem­kom­me­lig­het i byen. Man får også med seg mye mer på en vare­syk­kel enn de fles­te som ald­ri har prøvd det­te, tror — sær­lig om man har en vare­syk­kel utstyrt med en elekt­risk hjelpe­mo­tor. Les det­te på transportsykkel.no, ikke minst om begeist­rin­gen for vare­syk­kel hos ansat­te ved Nasjo­nal­mu­se­et. Bare for å ha nevnt det også: Både i Dan­mark, Tysk­land, Neder­land, Bel­gia og Frank­ri­ke er det van­lig å se post­bud på elsyk­ler. Det­te er et post­bud i Kiel, med sin elsykkel.

Postbud med elsykkelVi vil nok kun­ne se det­te i Oslo også. Men den­ne utvik­lin­gen vil nep­pe sky­te fart før Oslo er bed­re til­rette­lagt for syk­ling. Et syk­kel­bud kom­mer fram til tross for dår­lig til­rette­leg­ging. De er eks­per­ter på ta seg fram i dår­lig til­rette­lag­te byer. En godt las­tet vare­syk­kel kre­ver bed­re infrastruktur.

Jeg har hel­ler ald­ri hørt noen ta til orde for at ikke hånd­ver­ke­re skal kun­ne arbei­de i byen, her­under ha meg seg bilen som ofte i prak­sis fun­ge­rer som et mobilt verk­sted. Men det er ingen grunn til at hånd­ver­ke­re som skal til sin arbeids­plass uten å ha med seg sitt verk­sted, skal bru­ke bil i stør­re utstrek­ning enn and­re arbeidstakere.

Det bur­de være mulig å ha et ikke alt­for byrå­kra­tisk sys­tem med å utste­de mid­ler­ti­di­ge par­ke­rings­til­la­tel­ser for hånd­ver­ke­re ved bygge­ar­bei­der. Det at man er hånd­ver­ker, gir ingen grunn til at man skal kun­ne par­ke­re når man ikke er ute på et opp­drag. Og det bør ikke gis par­ke­rings­til­la­tel­ser til hånd­ver­ke­re som arbei­der svart.

Men ikke noe av det­te begrun­ner at alle and­re skal kun­ne kjø­re og par­ke­re i byen. Tvert i mot. Det er alle de par­ker­te bile­ne, samt bilis­ter som kjø­rer rundt og rundt i håp om å fin­ne par­ke­ring på gaten, frem­for å kjø­re inn i et av par­ke­rings­hu­se­ne hvor det all­tid er plass, som hind­rer vare­le­ve­ring og som gjør det vans­ke­lig for hånd­ver­ke­re. Om man abso­lutt skal kjø­re bil inn til byen, da får man aksep­te­re at man må inn i et par­ke­rings­hus, og ikke kan par­ke­re på gaten. Det er ren strå­manns­ar­gu­men­ta­sjon når man sky­ver vare­le­ve­ring og hånd­ver­ke­re foran seg, for å leg­ge til ret­te for gene­rell bil­kjø­ring i byen.

Sett av plass til vare­le­ve­ring, til hånd­ver­ke­re annen nytte­kjø­ring, samt beve­gel­ses­hem­me­de, og fjern gate­par­ke­ring for and­re bilis­ter. Og husk at en el-bil tar like stor plass som and­re biler, så det er ingen grunn til at de skal kun­ne bru­ke gate­are­al til par­ke­ring. (Og det er ingen grunn til at el-bilis­ter skal kun­ne par­ke­re gra­tis, men det er en annen dis­ku­sjon.) Og hånd­hev det­te strengt. Det vil gjø­re frem­kom­me­lig­he­ten bed­re for de som fak­tisk har en grunn til å kjø­re bil i byen, og ikke minst for kol­lek­tiv­trans­por­ten. Og det vil bli en bed­re by for folk.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email