Stråmenn bak rattet

I diskusjonen om privatbil i sentrum og mer generelt, får vi ofte høre dette:

“Byen er avhengig av varetransport, og håndverkere er avhengig av bil.”

Jeg har aldri hørt noen si at vi ikke skal ha varetransport i byen. Man kan godt diskutere hvordan denne skal organiseres. I dag kjører monsterbiler inn i sentrum.

WIMG_3381_DxODette kan helt sikkert organiseres bedre, med omlasting til mindre elektriske biler. Dette har man gjort i mange andre europeiske byer, og det kan ganske sikkert gjøres i Oslo også. Vi vil sikkert få høre at det blir dyrt, vil gjøre det dyrere å drive næringsvirksomhet i byen, osv. Men bedre miljø koster. Og det fungerer som sagt i andre byer.

Vi har sett at budbilene i meget stor grad har blitt erstattet av sykkelbud. I andre byer ser vi at varesykler har tatt over en god del av varetransporten. Varesykler har den samme fordelen sammenlignet med bil, som sykkel har generelt: Bedre og raskere fremkommelighet i byen. Man får også med seg mye mer på en varesykkel enn de fleste som aldri har prøvd dette, tror — særlig om man har en varesykkel utstyrt med en elektrisk hjelpemotor. Les dette på transportsykkel.no, ikke minst om begeistringen for varesykkel hos ansatte ved Nasjonalmuseet. Bare for å ha nevnt det også: Både i Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike er det vanlig å se postbud på elsykler. Dette er et postbud i Kiel, med sin elsykkel.

Postbud med elsykkelVi vil nok kunne se dette i Oslo også. Men denne utviklingen vil neppe skyte fart før Oslo er bedre tilrettelagt for sykling. Et sykkelbud kommer fram til tross for dårlig tilrettelegging. De er eksperter på ta seg fram i dårlig tilrettelagte byer. En godt lastet varesykkel krever bedre infrastruktur.

Jeg har heller aldri hørt noen ta til orde for at ikke håndverkere skal kunne arbeide i byen, herunder ha meg seg bilen som ofte i praksis fungerer som et mobilt verksted. Men det er ingen grunn til at håndverkere som skal til sin arbeidsplass uten å ha med seg sitt verksted, skal bruke bil i større utstrekning enn andre arbeidstakere.

Det burde være mulig å ha et ikke altfor byråkratisk system med å utstede midlertidige parkeringstillatelser for håndverkere ved byggearbeider. Det at man er håndverker, gir ingen grunn til at man skal kunne parkere når man ikke er ute på et oppdrag. Og det bør ikke gis parkeringstillatelser til håndverkere som arbeider svart.

Men ikke noe av dette begrunner at alle andre skal kunne kjøre og parkere i byen. Tvert i mot. Det er alle de parkerte bilene, samt bilister som kjører rundt og rundt i håp om å finne parkering på gaten, fremfor å kjøre inn i et av parkeringshusene hvor det alltid er plass, som hindrer varelevering og som gjør det vanskelig for håndverkere. Om man absolutt skal kjøre bil inn til byen, da får man akseptere at man må inn i et parkeringshus, og ikke kan parkere på gaten. Det er ren stråmannsargumentasjon når man skyver varelevering og håndverkere foran seg, for å legge til rette for generell bilkjøring i byen.

Sett av plass til varelevering, til håndverkere annen nyttekjøring, samt bevegelseshemmede, og fjern gateparkering for andre bilister. Og husk at en el-bil tar like stor plass som andre biler, så det er ingen grunn til at de skal kunne bruke gateareal til parkering. (Og det er ingen grunn til at el-bilister skal kunne parkere gratis, men det er en annen diskusjon.) Og håndhev dette strengt. Det vil gjøre fremkommeligheten bedre for de som faktisk har en grunn til å kjøre bil i byen, og ikke minst for kollektivtransporten. Og det vil bli en bedre by for folk.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.