ReTour de France. Paris — Kiel. Ferge ved reisens slutt

Selv om jeg ennå ikke er hjem­me, så slut­ter i grun­nen min rei­se her. Jeg er i Kiel, og har syk­let 1335 kilo­me­ter på min rei­se fra Paris.

Før jeg rei­ser fra Kiel, håper jeg på å få tid til litt shop­ping. Nå er ikke jeg et shop­ping­men­ne­ke. Det plei­er å gå gans­ke fort når jeg først bestem­mer meg. I mine bager er det ikke noe mer rent tøy. Det er helt i hen­hold til pla­nen. Det enk­les­te er å kjø­pe noe nytt til båt­tu­ren. Jeg tren­ger det nok uan­sett. Det er et gans­ke stort shop­ping­sen­ter ikke langt fra hotel­let, så der fin­ner jeg nok det jeg skal ha.

Nå gjen­står bare en ikke sær­lig spen­nen­de båt­rei­se hjem, med Color Fan­ta­sy. Jeg må inn­røm­me at jeg er glad for at jeg ikke skal ut på en ny, lang syk­kel­e­tap­pe i dag. I dag skal jeg spi­se en lunsj­buf­fet ombord. Jeg kan drik­ke øl eller vin til, uten å ten­ke på at jeg skal syk­le vide­re etter­på. Jeg er ikke redd for pro­mil­le av en øl når jeg skal syk­le vide­re. Men alko­hol er defi­ni­tivt ikke pre­sta­sjons­frem­men­de. Så jeg har holdt meg til vann eller alko­hol­fritt øl til lunsj. Det kom­mer jeg ikke til å gjø­re i dag.

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris — Kiel. Fer­ge ved rei­sens slutt

Baarle-Hertog, et Belgisk “øyrike” i Nederland

Jeg har all­tid vært fasci­nert av lillep­ut­sta­ter og enkla­ver i and­re land. De er ikke noød­ven­dig noen spen­nen­de ste­der å besø­ke i seg selv, ut fra van­li­ge kri­te­ri­er for å vel­ge reise­mål. Men det er noe med feno­me­net. I et Euro­pa hvor det har vært kri­ger nes­ten kon­stant, til freds­pro­sjek­tet EU kla­ret å gjø­re slutt på dem, i alle fall i Vest-Euro­pa etter and­re ver­denskrikg. Dess­ver­re med dår­li­ge peri­oder på Bal­kan, og det ser gans­ke mørkt ut i øst nå som Putin åpen­bart har som mål å gjen­rei­se det gam­le sov­je­tis­ke impe­ri­et. Land har inva­dert hver­and­re, gren­ser har blitt flyt­tet og stor­mak­ter har spist små­sta­ter til fro­kost. Så har noen områ­der fått bli lig­gen­de gjen­nom his­to­ri­en. Hvor­dan kan de ha over­levd som selv­sten­di­ge sta­ter, eller som frem­me­de ter­ri­to­ri­er i et annet land?

Con­ti­nue read­ing Baar­le-Her­tog, et Bel­gisk “øyrike” i Neder­land

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 6: Dendermonde — Antwerpen

Lør­dag 31. juli 2015. Det var depri­me­ren­de å se GPS-spo­ret for gårs­da­gen. Jeg var så nær Ant­wer­pen, før det ble bare tull.

Dagens dis­tan­se: 54,2 km + 21,6 km rundt omkring i Ant­wer­pen. Totalt for dagen: 74 km. Sam­let syk­ling så lang: 643,2 km. For ruten, se Stra­va. (Har ikke laget len­ker til små­tu­rer i Ant­wer­pen.)

Jeg våk­net gans­ke tid­lig, som jeg har hatt for (u)vane å gjø­re under reTouren, selv om jeg had­de lagt meg gans­ke sent.  Jeg er van­lig­vis ikke noe mor­gen­men­nes­ke. Jeg had­de ikke fun­net noe i infor­ma­sjons­per­men på rom­met om når fro­kost­ser­ve­rin­gen var. Jeg gikk ned i fro­kost­rom­met i 8‑tiden.

Frokostrommet B&B

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 6: Den­der­mon­de — Ant­wer­pen

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 5: Gent til Gud vet hvor

Fre­dag 31. juli 2015. Syk­let dis­tan­se i dag: 134,5 km. Frem­drift: Kan­skje ca 30 km. Sam­let syk­let dis­tan­se til nå: 569,2 km. Det er depri­me­ren­de å se på GPS-spo­ret for den­ne dagen. Det er et eksem­pel på at att og fram (eller sna­re­re fram og att) er dob­belt så langt. Men det måt­te vel kom­me en slik dag også.

I dag had­de jeg håp om å kom­me gans­ke langt, kan­skje til Baar­le Her­tog. Jeg bruk­te litt tid på å lete etter noen cacher i Gent, som jeg ikke fant. Det kan være utford­ren­de å lete etter cacher i byer. Mot­taks­for­hol­de­ne for GPS er ikke gode, slik at den blir upre­sis og vir­rer mye fra en posi­sjon til en annen. Man må tro at det ofte er til­fel­let for de som leg­ger ut cacher også, slik at koor­di­na­te­ne ikke all­tid er helt pre­si­se. Hvis man har en ordent­lig GPS, man man mid­le posi­sjo­nen. GPSen må da lig­ge en stund på ste­det, og gjør en rek­ke målin­ger som den så bereg­ner en gjen­nom­snitts­po­si­sjon av. Bru­ker man mobil­te­le­fon, har de stort sett ikke den funk­sjo­nen. Man kan også jegg posi­sjo­nen mot sat­tel­litt­bil­de­ne på Goog­le maps eller til­svarn­de. Jeg påstår ikke at de som har lagt ut cacher i Gent ikke had­de gjort det. Men det bidrar til at man ikke all­tid kan være sik­ker på posi­sjo­ner i tet­te byer.

Gent er på man­ge måter en finn syk­kel­by. Fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter  og kol­lek­tiv­tra­fikk er prio­ri­tert, slik det skal være i byer, Biler er noen gan­ger nød­ven­di­ge onder, men uan­sett onder i byen, og bør behand­les der­et­ter.

Sykkelgate Gent Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 5: Gent til Gud vet hvor

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 4: Roubaix — Gent

Tors­dag 29. juli 2015, Olsok. Syk­let dis­tan­se i dag: 95,2 km. Sam­let syk­let dis­tan­se til nå: 434,7 km. For hele ruten, se Stra­va.

Gårs­da­gens etap­pe var lang, og hang i da jeg våk­net. Det var gans­ke kjø­lig, og innen jeg var fer­dig med fro­kos­ten, plask­reg­net det. Det var gans­ke lett å bestem­me seg for at det­te ikke skul­le bli en ny, anstren­gen­de etap­pe. Jeg bestem­te meg for å dra til Gent, ikke len­ger. Van­lig­vis har jeg star­tet med noen alter­na­ti­ve ende­punk­ter, så får jeg se hvor langt jeg kom­mer. Der­for har jeg ikke bestilt hotel­ler på for­hånd. Men den­ne gan­gen bestil­te hotell i Gent på for­hånd. Der­med var det gans­ke bestemt at det var dit jeg skul­le. Og jeg had­de ikke hast­verk med å kom­me i gang.
Jeg vet ikke stort om Rou­baix. Det enes­te jeg viss­te var at Rou­baix er ende­punk­tet for syk­kel­rit­tet Paris — Rou­baix. Egent­lig er det ikke Rou­baix som gjør det­te rit­tet spe­si­elt inter­es­sant, men alle bro­steins­par­ti­ene, som vi var inn­om i går. Det er dis­se som gjør at rit­te har fått til­nav­net “Hel­ve­tet i nord”.

Had­de det ikke vært for det­te, had­de jeg vel nep­pe dratt hit i det hele tatt. Områ­det er en klyn­ge av mer eller mind­re sam­men­voks­te små­byer, hvor man­ge sik­kert er like inter­es­san­te eller like uin­ter­es­san­te, i alle fall så len­ge man ikke er sær­lig inter­es­sert i syk­kel. Hoved­byen i områ­det er Lil­le, og jeg har sett hele omrdå­et omtalt som Lil­le Metrop­li­tan. Nes­te gang jeg måt­te fin­ne på å dra til områ­det, vel­ger jeg nok Lil­le, som jeg har inn­trykk av er en på man­ge måter mer inter­es­sant by.

Men når jeg først var i  Rou­baix, måt­te jeg ta en tur for å se på den vel­o­dro­men hvor rit­tet ender. Det var dusk­regn, men ikks så galt vær. Det er en gam­mel vel­o­drom. Det lig­ger en moder­ne, innen­dørs vel­o­drom ved siden av. Det er stort sett den som bru­kes til kon­kur­ran­ser, sik­kert også til seriøs tre­ning. Men den gam­le lig­ger der, helt åpen. Det er bare å svin­ge inn. Ingen spør hva du skal, eller hind­rer deg. Det var i alle fall ingen som spur­te meg. Når jeg først var der, måt­te jeg syk­le en run­de på vel­o­dro­men. Det skum­melt å syk­le i en vel­o­drom, i alle fall for en som ald­ri har gjort det før. Dose­rin­ge­ne er brat­te, og egent­lig skal man nok ha mye stør­re fart enn hva jeg had­de. Men det er gøy å ha prøvd. 
Roubaix velodrome
 Jeg had­de kon­sta­tert at jeg had­de mis­tet en skrue som hol­der et av sta­ge­ne på baga­sje­bret­te på plass. Ikke et som bærer tyng­den. Men like­vel: Når jeg syk­ler med mye baga­sje, da vil jeg ha et baga­sje­brett som er fes­tet ordent­lig.

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 4: Rou­baix — Gent

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 10: Assen — Leer

Ons­dag 5. august 2015. Syk­let dis­tan­se i dag: 122,9 km. Se hele ruten på Stra­va. Sam­let syk­ling sålangt: 909,5 km.

Jeg hen­tet syk­ke­len ut av et møte­rom, som for anled­nin­gen var omgjort til syk­kel­par­ke­ring. Hvis man vil, fin­ner man en løs­ning.

Sykkelparkering, hotell, AssenOns­dag er mar­keds­dag i Assen. Før jeg dro hold stort sett sel­ger­ne på å rig­ge opp sine boder.

Markedsdag, Assen Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 10: Assen — Leer

ReTour de France. Paris-Kiel — etappe 3: Saint-Quentin — Roubaix

Ons­dag 28. juli 2015. Tred­je etap­pe gikk fra Saint-Quen­tin til Rou­baix. Syk­let dis­tan­se i dag: 139 km. Sam­let syk­let dis­tan­se til nå: 339,5km. Igjen hen­vi­ser jeg til Stra­va for de som vil se hele ruten.

Jeg kun­ne omtrent tril­le fra hotel­let ned til den bro­en jeg egent­lig skul­le ha valgt dagen før. De førs­te ca fem kilo­me­ter­ne gikk langs kana­len. Det er fint med syk­kel­vei­er langs sli­ke kana­ler, med mind­re man vil klat­re. De er fla­te, og man har god avstand til bil­tra­fikk og all den støy­en den med­fø­rer.

Jeg har sagt at min enes­te inn­ven­ding av betyd­ning mot mitt Olym­pus TG3 kame­ra, er at det ikke tar bil­der i RAW for­mat. Had­de jeg hatt det­te bil­det i RAW-for­mat, kun­ne jeg meget enkelt har ret­tet opp den skar­pe kon­tras­ten og fått langt mer ut av skygge­par­ti­et. Jeg skal ikke si at det ikke er mulig med jpg, men da kan jeg ikke bare la pro­gram­met DXO behand­le bil­det og fjø­re det auto­ma­tisk. Men det er uan­sett et pro­gram jeg har lig­gen­de på PC, og som ikke kan kjø­re på mitt nett­brett. Jeg had­de uan­sett ikke fått gjort noe med det­te før jeg kom­mer hjem.

Kanal Saint Quentin

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris-Kiel — etap­pe 3: Saint-Quen­tin — Rou­baix

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 2: Compiegne –Saint Quentin

Tirs­dag 27. juli 2015. Dag 2, fra Com­pieg­ne til San Quen­tin. Syk­let dis­tan­se: 90,9 km. De som vil se hele ruten gan gå til Stra­va. Jeg star­tet med å lete etter, og fin­ne i alle fall noen geocacher i Com­pieg­ne. Sam­let dis­tan­se så langt: 200,5 km.

Over elven krys­set jeg på en kobi­nert jern­bane og gang/­syk­kel-bro. Det vir­ket ikke som om jern­bane­tra­fik­ken var så vel­dig stor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Turen ut av selve byen gikk stort sett på syk­kel­felt. Men langs hoved­vei­en vide­re nord­over , i stor grad gjen­nom skog, var det lite eller ingen til­rette­leg­ging for syk­ling. Men det gikk stort sett gret å syk­le like­vel.

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 2: Com­pieg­ne –Saint Quen­tin

ReTour de France. Paris-Kiel — etappe 1: Paris — Compiegne

Man­dag 26. juli 2015. Syk­let dis­tan­se: 109,7 km. Den som vil se mer pre­sist hvor jeg syk­let, kan se på GPS-spo­ret på Stra­va.

Start fra Paris man­dag mor­gen. Det var ganeks kjø­lig og det reg­net. Så det var ikke akku­rat noen drøm­me­start. Jeg er ikke vant til å syk­le med mye baga­sje på syk­ke­len, kan­skje med unn­tak for når jeg er på lør­dags­han­del med min vare­syk­kel hjem­me. En tungt las­tet syk­kel er på alle måter bety­de­lig tre­ge­re enn en syk­kel uten last. Aksel­le­ra­sjo­nen er lang­som­mere, og balan­sen er dår­li­ge­re. Det går greit. Men å manøv­re­re med tungt las­tet syk­kel gjen­nom Paris sen­trum i regn­vær, det var en utfrod­ring — selv om Paris med åre­ne har blitt en gans­ke god by å syk­le i.

Turen gikk mot nord. Jeg pas­ser­te litt vest for Gare du Nord, og der­et­ter på nord­si­en. Det er ikke akku­rat Paris’ bes­te strøk. Jeg tror ikke jeg vil­le ha tatt inn på det­te hotel­let.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris-Kiel — etap­pe 1: Paris — Com­pieg­ne

ReTour de France — midtveisevaluering

I alle fall i aka­de­mia er “midt­veise­va­lu­e­ring” et vel­kjent begrep. Man tar en gjen­nom­gang når man er omtrent halv­veis. Det har man nok gjer­ne eva­lu­e­rin­gen når omtrent halve tiden er brukt opp. Det er vans­ke­li­ge­re å måle hvor langt man egent­lig har kom­met.

Jeg befin­ner meg nå i Utrecht, og har kom­met omtrent halv­veis.  Jeg har brukt 8 dager så langt, hvil­ket betyr at jeg lig­ger ca en dag bak skje­ma­et for å rek­ke båten hjem.

Pla­nen var å ta med litt fra hver av etap­pe­ne i den­ne midt­veise­va­lu­e­rin­gen. Men det ble alt for mye. Jeg har i ste­det valgt å skri­ve en beskri­vel­se av hver etap­pe. Jeg er slett ikke halv­fer­dig med det. Slikt tar tid. Selv om jeg har godt til å ten­ke og grub­le over ide­er, er det ikke muig å skri­ve det­te mens jeg syk­ler. Det mes­te av tiden går i prak­sis med til syk­ling, soving og spi­sing. Men de kom­mer, noen kan­skje først etter at jeg har kom­met hjem. Og det er hel­ler ikke sik­kert at de kom­mer kro­no­lo­gisk.

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce — midt­veise­va­lu­e­ring