Vi trenger et ordentlig annenhåndsmarked for billetter

I Nor­ge er det

for­budt å sel­ge bil­let­ter til kul­tur- og idretts­ar­ran­ge­men­ter til en høy­ere pris enn den som er påført bil­let­ten fra arran­gø­rens side, eller som bil­let­ten førs­te gang ble solgt for

Det­te føl­ger av Lov om for­bud mot pris­på­slag ved videre­salg av bil­let­ter til kul­tur- og idretts­ar­ran­ge­men­ter. Jeg har “all­tid” ment at det­te er menings­løst. Vi ser nå en kon­se­kvens av det­te: Folk som vil ha bil­let­ter bli svind­let.

Det grunn­leg­gen­de i all han­del er at man kjø­per noe for en pris, og sel­ger det vide­re for en høy­ere pris. Noen gan­ger leg­ges et begren­set gode ut for salg: Bil­let­ter til popu­læ­re arran­ge­men­ter. Aksjer som noen tror kom­mer til å sti­ge i ver­di. Attrak­ti­ve viner på Vin­mono­po­let, osv. Noen stil­ler seg tid­lig i kø, kan­skje over­nat­ter de i køen, for å få kjøpt. De fles­te for å kjø­pe til seg selv, and­re for å sik­re seg noe å sel­ge vide­re, med håp om fortjeneste.

Jeg kla­rer ikke se at det skal være noe mer umo­ralsk å videre­sel­ge bil­let­ter med for­tje­nes­te enn det er å sel­ge annet med for­tje­nes­te. Selv har jeg en gang kjøpt kon­sert­bil­let­ter til en Bruce Spring­steen-kon­sert gjen­nom et sel­skap som kjøp­te opp og videre­solg­te bil­let­ter. Det var før det ble ulov­lig i Nor­ge. Jeg fikk bil­let­te­ne til avtalt pris. Men jeg fikk inn­trykk av at de solg­te short, alt­så at de solg­te bil­let­ter de ikke had­de, men som de reg­net med å få tak i.

Jeg stil­ler meg ikke i kø gry­tid­lig om mor­ge­nen eller hele nat­ten for å å bil­let­ter. Å kom­me gjen­nom på nett eller på tele­fon når sal­get star­ter, er et lot­te­ri. Dess­uten leg­ges bil­let­ter ofte ut til salg så tid­lig at det er vans­ke­lig å plan­leg­ge. Er jeg hjem­me på kon­sert­tids­punk­tet? Noen gan­ger har jeg kjøpt bil­let­ter som jeg av uli­ke grun­ner ikke har fått benyt­tet. And­re gan­ger har jeg opp­da­get at jeg kan gå på noe jeg ikke har kjøpt bil­let­ter til, og vil gjer­ne ha tak i billetter.

Hvis jeg sit­ter med bil­lett jeg ikke får benyt­tet, til et utsolgt arran­ge­ment, da vil jeg gjer­ne kun­ne sel­ge den vide­re. Jeg er ikke opp­tatt av å sel­ge den med for­tje­nes­te. Men noen gan­ger had­de det også vært OK. Først og fremst synes jeg det er dumt at bil­let­ter blir ube­nyt­tet når det er man­ge som gjer­ne vil dit, og som ikke får tak i bil­let­ter. Sel­ger jeg sli­ke bil­let­ter, da sel­ger jeg dem gjer­ne til påly­den­de. Noen gan­ger gir jeg dem bort. Men i de fles­te til­fel­le­ne blir de bare ubrukt.

Svært man­ge som har sett musi­cals eller and­re show i Lon­don eller New York, har kjøpt bil­let­ter på “svarte­børs”. Det har jeg også gjort.  Alle bil­let­t­agen­te­ne som kan til­by bil­let­ter til dagens eller mor­gen­da­gens fore­stil­ling av et popu­lært show, sel­ger dem til en høy­ere pris enn påly­den­de. Jeg plan­leg­ger van­lig­vis ikke mine rei­ser så lang tid i for­vei­en at jeg kan kjø­pe bil­let­ter når de leg­ges ut for salg, så det­te er i prak­sis enes­te muligheten.

Vi tren­ger et orga­ni­sert annen­hånds­mar­ked, gjer­ne dre­vet av Bil­let­ser­vice eller and­re bil­lett­sel­ska­per, hvor man kan leg­ge ut bil­let­ter for salg, og even­tu­elt kjø­pe bil­let­ter til utsolg­te arran­ge­men­ter. Man vil da også kun­ne få en mer rik­tig pri­sing. Da bør man kun­ne være sik­ret at bil­let­ter som leg­ges ut for salg fak­tisk fin­nes og blir levert, og man kan ha sik­ker betaling.

Poli­ti­et prio­ri­te­rer ikke “små­kri­mi­na­li­tet”, hel­ler ikke når den er sys­te­ma­tisk og gjen­ta­gen­de, med rela­tivt små sum­mer i hvert enkelt til­fel­le. Der­for kan svind­le­re peke nese og si “catch me if you can”, og de kan fort­set­te sin virk­som­het med poli­ti­ets still­tien­de aksept.

Dagens for­bud mot slikt annen­hånds­salg av bil­let­ter bidrar bare til å gjø­re et “sva­ret­børs­mar­ked” enda svartere.

Virke om bilfri by

Sam­funns­po­li­tisk direk­tør i Vir­ke, Harald J. Ander­sen, skri­ver i Aften­pos­ten 23. sep­tem­ber om “Bil­fritt sen­trum — til hvil­ken pris?”.

Utslipp fra trans­port­sek­to­ren må redu­se­res, men utslip­pe­ne fra bil­bruk i sen­trum er som en drå­pe i havet å regne”

skri­ver Harald J Ander­sen, og viser med det at han har mis­for­stått gans­ke mye. I den glo­ba­le sam­men­heng betyr nok utslipp av klima­gas­ser fra biler i Oslo sen­trum lite. Men for den loka­le for­urens­nin­gen betyr det mye. Dess­uten er den glo­ba­le effek­ten sum­men av det man gjør lokalt. Hvis alle skal ten­ke at vårt bidrag er så lite at det ikke er grunn til å gjø­re noe, skjer det ingen ting.

Like­vel: I bysen­tra repre­sen­te­rer bile­ne først og fremst et plass­pro­blem, ikke et utslipps­pro­blem. Vi kan ikke fort­set­te å bru­ke sto­re og ver­di­ful­le area­ler til en så lite plass­ef­fek­tiv trans­port som pri­vat­bil, og vi kan ikke bru­ke fel­les­area­ler i byen til å par­ke­re dis­se bile­ne. Der­for er også Oslos ambi­sjo­ner om å bli ver­dens leden­de elbil­by (her er det ikke man­ge kon­kur­ren­ter), et blind­spor. Elbi­ler tar like mye plass som fossilbiler.

Con­ti­nue read­ing Vir­ke om bil­fri by

Kjøpslovgivning og digitale ytelser

Bil­de på top­pen: Gar­field Anders­sen CC by 2.0.

I Dags­nytt i dag mor­ges kun­ne vi høre at for­bru­ker­ne ikke har noen ret­tig­he­ter når de kjø­per digi­ta­le ytel­ser. Det er en “sann­het” med bety­de­li­ge modi­fi­ka­sjo­ner. Men sær­reg­ler til beskyt­tel­se av for­bru­ke­re, gjel­der ikke på det­te områ­det. Så for­bru­ke­ren er dår­li­ge­re stilt enn når man kjø­per fysis­ke varer. For­bru­ker­rå­det mener at for­bru­ker­kjøps­lo­ven også bør gjel­de ved digi­ta­le ytelser.

I 2003/2004 (fer­dig janu­ar 2004) skrev jeg en utred­ning for Jus­tis­de­par­te­men­tet om For­bru­ker­kjøps­lo­vens anven­delse ved leve­ring av digi­tale ytel­ser. Min kon­klu­sjon var at for­bru­ker­kjøps­lo­ven bur­de gjel­de også for digi­tale ytel­ser som las­tes ned, så langt loven pas­ser. Det var ikke sto­re end­rin­gene som måt­te gjø­res. Men Jus­tis­de­par­te­men­tet vil­le ikke la loven omfat­te digi­ta­le ytelser.

Depar­te­men­tet valg­te å ven­te på EU, kun­ne vi høre i dag. Det er vans­ke­lig ikke å ten­ke litt skjevt på alt snak­ket om “sjøl­råde­rett” når man sit­ter pas­siv og ven­ter på at noe skal kom­me fra orga­ner hvor Nor­ge ver­ken har for­slags- eller stem­me­rett. Men her er det ikke noe som hind­rer Nor­ge i å hand­le på egen­hånd. Kan­skje kan man påvir­ke EU ved å set­te et eksem­pel. Det har fak­tisk skjedd før.

EU har sig­na­li­sert at man øns­ker å gå i den­ne ret­nin­gen, uten at så mye ser ut til å ha skjedd. 5. mai 2009 pre­sen­terte EU-kom­mi­sjo­næ­re­ne Reding og Kuneva en 8‑punkts “Digi­tal Agen­da” for Con­su­mer Rights Tomor­row. I punkt 4 står det:

4. Exten­ding the prin­cip­les of con­su­mer pro­tec­tion rules to cover licen­sing agreements of pro­ducts like soft­ware down­loa­ded for virus pro­tec­tion, games or other licensed con­tent. Licen­sing should gua­rantee con­su­mers the same basic rights as when they purchase a good: the right to get a pro­duct that works with fair com­mer­cial conditions. ”

De digi­ta­le mar­ke­de­ne har utvik­let seg mye siden 2003/2004, så valg av løs­nin­ger må man nok se på en gang til. Men jeg hol­der fast ved min hoved­kon­klu­sjon fra 2004: For­bru­ker­kjøps­lo­ven bør end­res, slik at den også omfat­ter digi­ta­le ytelser.

Selvsagt skal dere “favorisere” syklister på Gamle Mossevei, Karin Høystad, @presserom @ketilso

Det­te er også en sak som har blitt lig­gen­de over som­mer­en, og også over val­get. Men som dess­ver­re er like aktu­ell nå som før som­mer­en, noe vi ble min­net om på Syk­kelt­we­etup sist lørdag.

Det er regel­rett krig mel­lom bilis­ter og syk­lis­ter” skrev Øslan­dets blad den 12. juni. Det er ikke noen krig. Den kri­gen fin­nes stort sett bare i hode­ne til tab­lo­i­de jour­na­lis­ter som ikke er i stand til å se ver­den annet enn i kon­flikt- eller kjen­dis­per­spek­tiv, og de som har fått sin fore­stil­lings­ver­den øde­lagt av disse.

Ingen syk­lis­ter er så dum­me at de kri­ger mot bilis­ter på vei­en. Som syk­list vet man at man er dømt til å tape de fles­te slag i en slik “krig”. Skal man bru­ke noen form for krigs­ter­mi­no­lo­gi, så har det skjedd en okku­pa­sjon: Bilis­te­ne har okku­pert vei­ene, og for­trengt and­re tra­fi­kan­ter. Sta­tens veg­ve­sen og poli­ti­et har stilt seg på okku­pan­te­nes side.

Con­ti­nue read­ing Selv­sagt skal dere “favo­ri­se­re” syk­lis­ter på Gam­le Mosse­vei, Karin Høy­stad, @presserom @ketilso

Valget 2015: Holder Miljøpartiet de grønne helt til mål?

MDG_logoVi står foran et valg som er spen­nen­de på man­ge plan. På nasjo­nalt plan er tren­der og styrke­for­hol­det mel­lom par­ti­er og blok­ker inter­es­sant. Det er for­skjell på lokal­valg og stor­tings­valg. Men lokal­val­ge­ne, og da sær­lig fyl­kes­tings­val­ge­ne, gir en langt bed­re “menings­må­ling” om riks­po­li­tikk, enn de målin­ge­ne som tas opp ved å spør­re et utvalg.

I de stør­re byene er det spen­nen­de hvil­ken av blok­ke­ne som får fler­tall. Som Oslo­bor­ger er jeg selv­sagt mest opp­tatt av resul­ta­tet i Oslo. Men det er spen­nen­de å se hva slags resul­tat alt ord­fø­rer­ro­tet i Ber­gen vil føre til, osv.

Miljø­par­ti­et de grøn­ne (MDG) ser ut til å gå mot et brak­valg, om vi skal tro menings­må­lin­ge­ne. Men menings­må­lin­ger er menings­må­lin­ger, og valg er valg. Sær­lig for uli­ke “pro­test­par­ti­er” vil det kun­ne være slik at de er lett å si til en menings­må­ler at man vil stem­me på det par­ti­et. Men når man står der og skal vel­ge hvil­ken stem­me­sed­del man skal leg­ge i valg­ur­nen, stem­mer man kan­skje ikke på dem like­vel. Og noen lar være å stem­me i det hele tatt.

Con­ti­nue read­ing Val­get 2015: Hol­der Miljø­par­ti­et de grøn­ne helt til mål?

Oslovalget 2015: Miljøpartiet De Grønne — best på sykkel

MDG_logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

Det er ingen tvil om at Miljø­par­ti­et De Grøn­ne (MDG) har pro­gram­fes­tet den bes­te syk­kel­po­li­tik­ken. Jeg er grunn­leg­gen­de skep­tisk til ensak-par­ti­er, selv om jeg ser at mil­jø er en så stor sak at det blir litt feil å kal­le MDG et ensak-par­ti. Mitt pro­blem med MDG er at jeg vet for lite om hva de står for i and­re saker. Og jeg synes at de har svart dår­lig for seg så langt i valgkampen.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Miljø­par­ti­et De Grøn­ne — best på syk­kel

Oslovalget 2015: Godt sykkelprogram fra Rødt

Rødt_logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

Rødt er et par­ti som i sitt pro­gram viser klar vil­je til å prio­ri­te­re syk­kel. Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Godt syk­kel­pro­gram fra Rødt

Oslovalget 2015: Venstres problem er Høyre

Venstre_logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for syk­kel­po­li­tik­ken. Venst­res pro­gram er til­gjen­ge­lig her.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Venst­res pro­blem er Høy­re

Oslovalget 2015: Arbeiderpartiet har satt sykkel høyt på dagsorden

Arbeiderpartiet_logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

Byråds­le­der­kan­di­dat Ray­mond Johan­sen har gjort sat­sing på syk­kel til en av sine fane­sa­ker ved det­te val­get. Det er bra. Skul­le de vin­ne val­get å kom­me i posi­sjon, vil det være vans­ke­lig å løpe fra løf­te­ne i den­ne saken. Og ved at et av de størs­te par­ti­ene har løf­tet saken høyt opp, har de gjort det til en vik­ti­ge­re sak for byen, uan­sett hvem som skul­le vin­ne valget.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Arbei­der­par­ti­et har satt syk­kel høyt på dags­or­den

Oslovalget 2015: Uklart om sykkel fra KrF

KrF_logoDet­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

KrF har kom­met svært godt ut av tid­li­ge­re ran­ge­rin­ger, både nasjo­nalt og lokalt i Oslo. Jeg had­de der­for ven­tet meg mer da jeg gikk løs på KrFs program.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Uklart om syk­kel fra KrF