Varemerker monopoliserer ikke språket

Språk­fors­ker om potet­gull-saken: – Det­te er en mono­po­li­se­ring av språ­ket” kan vi lese i E24. Det er Finn Erik Vin­je som sier det­te, og får støt­te fra Per Egil Heg­ge.

Finn Erik Vin­je og Per Egil Heg­ge kan sik­kert mye om språk. Men vare­mer­ker kan de åpen­bart ikke. Om Maarud skul­le få med­hold i at de har ene­rett til “potet­gull” som vare­mer­ke, får de ikke mono­pol på bruk av ordet. Finn Erik Vin­je, Per Egil Heg­ge, E24, jeg og alle and­re kan fort­satt bru­ke ordet “potet­gull” nes­ten som vi vil.

Vare­merke­ret­ten gir en ene­rett til å bru­ke vare­mer­ket “som kjenne­tegn for varer eller tje­nes­ter i nærings­virk­som­het” .  I and­re sam­men­hen­ger kan vi fritt bru­ket ord som er regist­rert som vare­mer­ker. Vi kan omta­le potet­gull og bru­ke ordet i den betyd­ning vi måt­te øns­ke. Jeg kan skri­ve om Aften­pos­ten og E24, uten å bry meg om dis­se orde­ne som vare­mer­ker. Og både Aften­pos­ten og E24 kan fritt skri­ve om potet­gull, Coca Cola, Vol­vo, osv. Men jeg kan ikke star­te en nett­avis og bru­ke et av dis­se nav­ne­ne om kjenne­tegn for den avi­sen. Får Maarud med­hold, kan ikke and­re pro­du­sen­ter av potet­chips, mar­keds­føre sine pro­duk­ter som potetgull.

Con­ti­nue read­ing Vare­mer­ker mono­po­li­se­rer ikke språ­ket