Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Oslo ting­rett avsa nylig en kjen­nel­se hvor fle­re nett­le­ve­ran­dø­rer ble pålagt å vans­ke­lig­gjø­re til­gan­gen til nær­me­re angit­te nettje­nes­ter som gjør opp­havs­retts­be­skyt­te­de verk ulov­lig til­gjen­ge­lig i stort omfang. Jeg har omtalt saken her.

Venstre­le­der Tri­ne Skei Gran­de var raskt ute med å kri­ti­se­re dom­men. Hun hev­der at det er sen­sur og at Hadia Tajik had­de ansva­ret for den­ne påståt­te sensuren.

Her bom­mer Tri­ne Skei Gran­de grovt, og det er ikke før­te gang hun gjør det i det­te spørs­må­let. Før det even­tu­elt er grunn til å argu­men­te­re mot hva hun egent­lig mener, må hun i det mins­te kon­kre­ti­se­re og for­kla­re hva hun i den­ne sam­men­hen­gen mener med “sen­sur” og hvor­for det­te er et angrep på ytrings­fri­he­ten. Så det­te er en litt mer gene­rell kommentar.

Con­ti­nue read­ing Har @Venstre blitt et pirat­par­ti? @Trinesg @HadiaTajik

Kjennelse om blokkering av nettsteder

Oslo ting­rett avsa 1. sep­tem­ber en kjen­nel­se som påleg­ger Tele­nor og syv and­re inter­nett­le­ve­ran­dø­rer å hind­re eller vans­ke­lig­gjø­re til­gang til syv nettje­nes­ter, som indi­rek­te gir til­gang til opp­havs­retts­lig ver­net mate­ria­le som er ulov­lig gjort til­gjen­ge­lig på inter­nett. Kjen­nel­sen er til­gjen­ge­lig her.

Det er intet over­ras­ken­de i avgjø­rel­sen. Ånds­verk­lo­ven ble end­ret i 2013 slik at det ble hjem­mel i § 56c, for påleg­ge nett­le­ve­ran­dø­rer å

hind­re eller vans­ke­lig­gjø­re til­gang til nett­sted der det i stort omfang gjø­res til­gjen­ge­lig mate­ria­le som åpen­bart kren­ker opp­havs­rett eller and­re ret­tig­he­ter etter den­ne lov.”

Det er to kri­te­ri­er. Nett­ste­det må gjø­re til­gjen­ge­lig mate­ria­le som åpen­bart kren­ker opp­havs­rett eller and­re ret­tig­he­ter etter ånds­verk­lo­ven. Vide­re må det­te skje i et stort omfang.

Con­ti­nue read­ing Kjen­nel­se om blok­ke­ring av nett­ste­der