Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Oslo ting­rett avsa nylig en kjen­nel­se hvor fle­re nett­le­ve­ran­dø­rer ble pålagt å vans­ke­lig­gjø­re til­gan­gen til nær­me­re angit­te nettje­nes­ter som gjør opp­havs­retts­be­skyt­te­de verk ulov­lig til­gjen­ge­lig i stort omfang. Jeg har omtalt saken her.

Venstre­le­der Tri­ne Skei Gran­de var raskt ute med å kri­ti­se­re dom­men. Hun hev­der at det er sen­sur og at Hadia Tajik had­de ansva­ret for den­ne påståt­te sensuren.

Her bom­mer Tri­ne Skei Gran­de grovt, og det er ikke før­te gang hun gjør det i det­te spørs­må­let. Før det even­tu­elt er grunn til å argu­men­te­re mot hva hun egent­lig mener, må hun i det mins­te kon­kre­ti­se­re og for­kla­re hva hun i den­ne sam­men­hen­gen mener med “sen­sur” og hvor­for det­te er et angrep på ytrings­fri­he­ten. Så det­te er en litt mer gene­rell kommentar.

Ytrings­fri­he­ten ver­ner folks rett til å ytre seg. Den ver­ner ikke at man skal kun­ne gjø­re til­gjen­ge­lig and­res ytrin­ger i form av ånds­verk, uten opp­havs­man­nens sam­tyk­ke. Det er ikke et inn­grep i min ytrings­fri­het at jeg ikke kan gi ut Jo Nes­bøs bøker uten hans samtykke.

Om til­gang til dis­se nett­ste­de­ne vans­ke­lig­gjø­res, er det ikke noen som hind­res i å ytre seg. Jeg site­rer føl­gen­de fra ret­tens kjennelse:

De egent­lige ytrin­gene, nem­lig ver­kene som ulov­lig er gjort til­gjen­ge­lige på The Pirate Bay, er dess­uten fort­satt til­gjen­ge­lige i lov­lige tjenester.”

Ytrings­fri­he­ten er ikke abso­lutt, og etter Den euro­pe­iske men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen art 10 annet avsnitt, til­la­tes inn­skren­kin­ger som er nød­ven­dige for å iva­reta and­res rettigheter.

Opp­havs­ret­ten har i seg selv et men­neske­retts­lig vern. I The Uni­ver­sal Decla­ra­tion of Human Rights heter det i  art 27, annet ledd:

(2) Eve­ryone has the right to the pro­tec­tion of the moral and mate­rial inte­rests resul­ting from any scien­ti­fic, lite­rary or arti­s­tic pro­duc­tion of which he is the author.

I Protocol to the Con­ven­tion for the Pro­tec­tion of Human Rights and Fun­da­men­tal Free­doms of 4 Novem­ber 1950 art 1 førs­te ledd heter det:

Eve­ry natu­ral or legal per­son is entit­led to the peace­ful enjoy­ment of his pos­ses­sions. No one shall be depri­ved of his pos­ses­sions except in the pub­lic inte­rest and sub­ject to the con­ditions pro­vi­ded for by law and by the gene­ral prin­cip­les of inter­na­tio­nal law.

Det kan argu­men­te­res for at “pos­ses­sions” også omfat­ter opp­havs­rett og and­re imma­te­ri­elle rettigheter.

Det er en del restrik­ti­ve til­tak som er uøns­ket, her­under å begren­se til­gang til nett­ste­der. Men det kom­mer som en uunn­gåe­lig kon­se­kvens av pira­te­nes virksomhet.

Venst­re har len­ge hatt et gans­ke fryn­se­te for­hold til opp­havs­ret­ten.

Vi har sett den så alt for van­li­ge poli­tis­ke reto­rik­ken hvor man teg­ner et helt urea­lis­tisk skrekk­bil­de, for så å argu­men­te­re mot sitt eget spø­kel­se.  Jør­gen Aas i Ber­gen Unge Venst­re skrev føl­gen­de i BT 11. febru­ar 2013. “Goog­le, Yout­ube, Face­book og Twit­ter er noen av de man­ge nett­ste­dene som vi i ver­ste fall risi­ke­rer at blir blok­kert, hvis høy­este­rett ikke set­ter ned foten.”

Vel, Venst­re og Jør­gen Aas: Det har ikke skjedd, og det kom­mer ikke til å skje.

Tri­ne Skei Gran­des kri­tikk er omtrent som om man skul­le nek­te å sten­ge en butikk som sel­ger tjuv­gods, med den begrun­nel­se at det vil være et inn­grep i næringsfriheten.

Vi vet at mye av det som omset­tes i brukt­mar­ke­det er tjuv­gods, enten det skjer gjen­nom brukt­bu­tik­ker eller tje­nes­ter som finn.no. Men jeg har ald­ri hørt at noen har tatt til orde for at vi av den grunn skal for­by brukt­han­del. På sam­me måte vil ingen gå inn for å for­by søke­tje­nes­ter på net­tet for­di de også hjel­per oss å fin­ne mate­ria­le som er gjort ulov­lig til­gjen­ge­lig, eller sosia­le medi­er for­di det der gjø­res til­gjen­ge­lig mye i strid med opp­havs­menns ret­tig­he­ter. Man skal være tem­me­lig kon­spi­ra­to­risk og para­no­id for å tro på det som Jør­gen Aas skriver.

Jeg trod­de at Venst­re had­de vokst fra seg det­te tøvet, slik SV synes å ha gjort. Men Tri­ne Skei Gran­des utta­lel­ser tyder på at så ikke har skjedd.

Jeg har stemt Venst­re ved de sis­te stor­tings­val­ge­ne. Men jeg kan ikke støt­te et par­ti som ikke aner­kjen­ner opp­havs­menns ret­tig­he­ter til sine verk, og deres selv­føl­ge­li­ge rett til å kun­ne hånd­heve sine ret­tig­he­ter. Jeg stil­ler meg ikke på pira­te­nes side, og støt­ter ikke noen som gjør det.

Print Friendly, PDF & Email