Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Oslo tingrett avsa nylig en kjennelse hvor flere nettleverandører ble pålagt å vanskeliggjøre tilgangen til nærmere angitte nettjenester som gjør opphavsrettsbeskyttede verk ulovlig tilgjengelig i stort omfang. Jeg har omtalt saken her.

Venstreleder Trine Skei Grande var raskt ute med å kritisere dommen. Hun hevder at det er sensur og at Hadia Tajik hadde ansvaret for denne påståtte sensuren.

Her bommer Trine Skei Grande grovt, og det er ikke førte gang hun gjør det i dette spørsmålet. Før det eventuelt er grunn til å argumentere mot hva hun egentlig mener, må hun i det minste konkretisere og forklare hva hun i denne sammenhengen mener med “sensur” og hvorfor dette er et angrep på ytringsfriheten. Så dette er en litt mer generell kommentar.

Ytringsfriheten verner folks rett til å ytre seg. Den verner ikke at man skal kunne gjøre tilgjengelig andres ytringer i form av åndsverk, uten opphavsmannens samtykke. Det er ikke et inngrep i min ytringsfrihet at jeg ikke kan gi ut Jo Nesbøs bøker uten hans samtykke.

Om tilgang til disse nettstedene vanskeliggjøres, er det ikke noen som hindres i å ytre seg. Jeg siterer følgende fra rettens kjennelse:

“De egent­lige ytrin­gene, nem­lig ver­kene som ulov­lig er gjort til­gjen­ge­lige på The Pirate Bay, er dess­uten fort­satt til­gjen­ge­lige i lov­lige tjenester.”

Ytrings­fri­he­ten er ikke abso­lutt, og etter Den euro­pe­iske men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen art 10 annet avsnitt, til­la­tes inn­skren­kin­ger som er nød­ven­dige for å iva­reta and­res rettigheter.

Opp­havs­ret­ten har i seg selv et men­neske­retts­lig vern. I The Uni­ver­sal Decla­ra­tion of Human Rights heter det i  art 27, annet ledd:

(2) Eve­ryone has the right to the pro­tec­tion of the moral and mate­rial inte­rests resul­ting from any scien­ti­fic, lite­rary or arti­s­tic pro­duc­tion of which he is the author.

I Protocol to the Con­ven­tion for the Pro­tec­tion of Human Rights and Fun­da­men­tal Free­doms of 4 Novem­ber 1950 art 1 første ledd heter det:

Every natu­ral or legal per­son is entit­led to the peace­ful enjoy­ment of his pos­ses­sions. No one shall be depri­ved of his pos­ses­sions except in the pub­lic inte­rest and sub­ject to the con­ditions pro­vi­ded for by law and by the gene­ral prin­cip­les of international law.

Det kan argu­men­te­res for at “pos­ses­sions” også omfat­ter opp­havs­rett og andre imma­te­ri­elle rettigheter.

Det er en del restriktive tiltak som er uønsket, herunder å begrense tilgang til nettsteder. Men det kommer som en uunngåelig konsekvens av piratenes virksomhet.

Venstre har lenge hatt et ganske frynsete forhold til opphavsretten.

Vi har sett den så alt for vanlige politiske retorikken hvor man tegner et helt urealistisk skrekkbilde, for så å argumentere mot sitt eget spøkelse.  Jør­gen Aas i Ber­gen Unge Venstre skrev følgende i BT 11. februar 2013. “Google, Yout­ube, Face­book og Twit­ter er noen av de mange nett­ste­dene som vi i ver­ste fall risi­ke­rer at blir blok­kert, hvis høy­este­rett ikke set­ter ned foten.”

Vel, Venstre og Jørgen Aas: Det har ikke skjedd, og det kommer ikke til å skje.

Trine Skei Grandes kritikk er omtrent som om man skulle nekte å stenge en butikk som selger tjuvgods, med den begrunnelse at det vil være et inngrep i næringsfriheten.

Vi vet at mye av det som omsettes i bruktmarkedet er tjuvgods, enten det skjer gjennom bruktbutikker eller tjenester som finn.no. Men jeg har aldri hørt at noen har tatt til orde for at vi av den grunn skal forby brukthandel. På samme måte vil ingen gå inn for å forby søketjenester på nettet fordi de også hjelper oss å finne materiale som er gjort ulovlig tilgjengelig, eller sosiale medier fordi det der gjøres tilgjengelig mye i strid med opphavsmenns rettigheter. Man skal være temmelig konspiratorisk og paranoid for å tro på det som Jørgen Aas skriver.

Jeg trodde at Venstre hadde vokst fra seg dette tøvet, slik SV synes å ha gjort. Men Trine Skei Grandes uttalelser tyder på at så ikke har skjedd.

Jeg har stemt Venstre ved de siste stortingsvalgene. Men jeg kan ikke støtte et parti som ikke anerkjenner opphavsmenns rettigheter til sine verk, og deres selvfølgelige rett til å kunne håndheve sine rettigheter. Jeg stiller meg ikke på piratenes side, og støtter ikke noen som gjør det.