Oslovalget 2015: Miljøpartiet De Grønne — best på sykkel

MDG_logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

Det er ingen tvil om at Miljø­par­ti­et De Grøn­ne (MDG) har pro­gram­fes­tet den bes­te syk­kel­po­li­tik­ken. Jeg er grunn­leg­gen­de skep­tisk til ensak-par­ti­er, selv om jeg ser at mil­jø er en så stor sak at det blir litt feil å kal­le MDG et ensak-par­ti. Mitt pro­blem med MDG er at jeg vet for lite om hva de står for i and­re saker. Og jeg synes at de har svart dår­lig for seg så langt i valgkampen.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Miljø­par­ti­et De Grøn­ne — best på syk­kel

Oslovalget 2015: Godt sykkelprogram fra Rødt

Rødt_logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

Rødt er et par­ti som i sitt pro­gram viser klar vil­je til å prio­ri­te­re syk­kel. Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Godt syk­kel­pro­gram fra Rødt

Oslovalget 2015: Venstres problem er Høyre

Venstre_logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for syk­kel­po­li­tik­ken. Venst­res pro­gram er til­gjen­ge­lig her.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Venst­res pro­blem er Høy­re

Oslovalget 2015: Arbeiderpartiet har satt sykkel høyt på dagsorden

Arbeiderpartiet_logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

Byråds­le­der­kan­di­dat Ray­mond Johan­sen har gjort sat­sing på syk­kel til en av sine fane­sa­ker ved det­te val­get. Det er bra. Skul­le de vin­ne val­get å kom­me i posi­sjon, vil det være vans­ke­lig å løpe fra løf­te­ne i den­ne saken. Og ved at et av de størs­te par­ti­ene har løf­tet saken høyt opp, har de gjort det til en vik­ti­ge­re sak for byen, uan­sett hvem som skul­le vin­ne valget.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Arbei­der­par­ti­et har satt syk­kel høyt på dags­or­den

Oslovalget 2015: Uklart om sykkel fra KrF

KrF_logoDet­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

KrF har kom­met svært godt ut av tid­li­ge­re ran­ge­rin­ger, både nasjo­nalt og lokalt i Oslo. Jeg had­de der­for ven­tet meg mer da jeg gikk løs på KrFs program.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Uklart om syk­kel fra KrF

Oslovalget 2015: Senterpartiet, ikke for byfolk

Senterpartiet_logoDet­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Sen­ter­par­ti­et, ikke for byfolk

Oslovalget 2015: SV, skuffende uklart om sykkel

SV-logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang.  Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for syk­kel­po­li­tik­ken. Her er SVs pro­gram for Oslo.

SV er et par­ti med høy tro­ver­dig­het som syk­kel­par­ti, skjønt de også, i lik­het med Arbei­der­par­ti­et og SP, på Stor­tin­get stem­te mot å end­re tra­fikk­reg­le­ne i mer syk­kel­venn­lig ret­ning. Jeg har ald­ri helt til­gitt SV (eller AP) for det.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: SV, skuf­fen­de uklart om syk­kel

Oslovalget 2015: Høyre har programfestet dårlige sykkelløsninger i sentrum

HøyrelogoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for syk­kel­po­li­tik­ken. Oslo Høy­res pro­gram er til­gjen­ge­lig her.

I de snart 30 år Oslo har hatt er par­la­men­ta­risk sty­re med byråd, har Høy­re ledet byrå­det i 25år år. Noen peri­oder ale­ne, and­re peri­oder i koa­li­sjon med and­re. Også i de sis­te ti åre­ne før det ble byråd, var det Høy­re som ledet poli­tik­ken i Oslo. I et 40-års­per­spek­ti­vet, som er rele­vant når det gjel­der å vur­de­re Oslo syk­kel­po­li­tikk (eller sna­re­re man­gel på syk­kel­po­li­tikk), har Høy­re styrt byen i 35 år. De bærer føl­ge­li­ge hoved­an­sva­ret for Oslos utvik­ling, på godt og vondt. Når det gjel­der syk­kel­for­hol­de­ne i byen, er det mest på vondt.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Høy­re har pro­gram­fes­tet dår­li­ge syk­kel­løs­nin­ger i sen­trum

Oslovalget 2015: FrP — partiet som motarbeider sykling

FrP_logo4Syk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de vur­der­te par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Det bur­de ikke over­ras­ke noen at FrP er det aller dår­ligs­te par­ti­et for syk­lis­ter i Oslo. FrP er også det par­ti­et som har aller lavest tro­ver­dig­het på det­te områ­det. Min til­lit til FrP er neg­a­tiv. Dess­uten at FrP Nor­ges mest nar­cis­sis­tis­ke og mot­by­de­li­ge poli­ti­ker, Carl I Hagen, som første­kan­di­dat. Så uan­sett hva de måt­te love på det­te områ­det, så tror jeg ikke på dem. Her er FrPs pro­gram for Oslo.

Fra høs­ten 2003 til høs­ten 2011 had­de FrP sam­ferd­sels­by­råd i Oslo. Ingen kan si at syk­kel var høyt prio­ri­tert i den peri­oden. Det var åtte svar­te år for folk som syk­ler i Oslo. Rik­tig­nok send­te davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myh­re fra FrP ut en presse­mel­ding 22. mai 2005, hvor han sa at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Men det var vel ingen som trod­de på det. Han trod­de nep­pe på det selv hel­ler. (Etter at Oslo kom­mu­ne la om sitt nett­sted, har det blitt svært vans­ke­lig å fin­ne fra til sli­ke doku­men­ter, og jeg har ikke brukt tid til å lete etter dette.)

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: FrP — par­ti­et som mot­ar­bei­der syk­ling