Oslovalget 2015: Arbeiderpartiet har satt sykkel høyt på dagsorden

Arbeiderpartiet_logo“Sykkel «hot» sak i valgkampen” skriver NRK Østlandssendingen. Det liker jeg å se.

Dette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de skulle vurdere partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Politikk er mer enn sykkel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres sykkelpolitikk og annet jeg mener er relevant for sykkelpolitikken.

Byrådslederkandidat Raymond Johansen har gjort satsing på sykkel til en av sine fanesaker ved dette valget. Det er bra. Skulle de vinne valget å komme i posisjon, vil det være vanskelig å løpe fra løftene i denne saken. Og ved at et av de største partiene har løftet saken høyt opp, har de gjort det til en viktigere sak for byen, uansett hvem som skulle vinne valget.

Mitt problem med Arbeiderpartiet, er at partiet aldri har fremstått som et parti som har hatt vilje til å prioritere sykkel. Sist Arbeiderpartiet ledet byrådet i Oslo, fra 1992 til 1997 var Raymond Johansen samferdselsbyråd fra 1992 til 1995 (den gang representerte han SV). Det er ikke en periode folk som sykler kan se tilbake på med særlig glede. Realiteten er at den ansatsen til en sykkelveiutbygging som man hadde kunnet se i periode før, stoppet opp under det AP-ledede byrådet. Men det er tross alt 20 år siden.

Det er ingen av APs rikspolitikere som har gjort bedre tilrettelegging for sykling til “sin” sak. Åtte år med såkalt “rødgrønn” regjering ga heller ikke folk som sykler særlig mye å glede seg over. Statsminister Jens Stoltenbergs “bidrag” var å si at det var for farlig å sykle i norske byer, uten at den regjeringen han ledet tok tak i problemet. Arbeiderpartiet, sammen med SV og SP, stemte i Stortinget mot et forslag bl.a. om å påby at bilister skal holde en avstand på minst 1,5 meter når de kjører forbi syklister. Og det måtte en samferdselsminister fra FrP til for å skjære gjennom og overføre skiltmyndighet fra politiet til kommunen i Oslo, og dermed fjerne et av de største hindrene for å gjøre Oslo til en bedre by å sykle i.

Men Arbeiderpartiet i Oslo har i de senere år fremstått som et parti som mener alvor med å satse på sykkel. Oslopolitikere som Andreas Halse og Abdullah Alsabeehg har begge fremstått som markerte sykkelpolitikere. Og det er tross alt kommunevalg det gjelder denne gangen.

Om transport generelt, skriver Arbeiderpartiet blant annet dette:

“Veksten i transportbehovet må løses med kollektiv transport, flere fotgjengere og økt bruk av sykkel. Samtidig må vi stimulere til at bilparken i Oslo, både privatbiler og nyttetransport, blir mer miljøvennlig.”

Altså status quo i biltrafikk. Ikke noe om at biltrafikken må ned. Ingen erkjennelse av at privatbiler i byen ikke er bærekraftig, uansett energibærer.

Dette er hva vi finner om sykkel i Arbeiderpartiets program for Oslo.

Sykkelbyen
Arbeiderpartiet ønsker å få flere til å sykle til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Derfor må vi  sørge for at Oslo får en bedre sykkelkultur, slik at alle trafikanter kan ferdes trygt sammen. Vi vil øke andelen reiser i Oslo som utføres med sykkel til 20 % innen 2025. Vi vil samarbeide med næringslivet for å få flere til å velge sykkelen til jobb. Vi vil at barn skal kunne sykle trygt til barnehage og skole. Det må bygges flere og bedre sykkelruter. Arbeiderpartiet skal være garantist for en sykkelsatsing som er kontinuerlig og ikke bare et avgrenset prosjekt.

Vi vil:
· Bygge et sammenhengende nett av sykkelveier i hele byen innen 2019
· Få på plass flere sykkelekspressveier inn mot Oslo sentrum som er koblet sammen med sykkelveier i Akershus
· Integrere sykkelveier i all veiplanlegging
· Sikre tryggere sykkelveier, blant annet gjennom merking, flere sykkelbokser foran kryss og bedre skilting
· I størst mulig grad skille sykkelveier fra annen trafikk, blant annet ved bruk av flere fysiske skiller
· Utvide bysykkelordningen til hele byen, med flere sykler, flere sykkelstativer og lenger sesong. Vi vil jobbe for å få til en utleieordning med e-sykler i samarbeid med private aktører.
· Etablere flere sykkelparkeringer og sykkelhoteller
· Gjøre veier som barn bruker til skole og fritidsaktiviteter tryggere
· Åpne for å kunne sykle til skolen før 5.klasse”

Nedgradere riksvei 4 Trondheimsveien til lokal vei

Gjøre den indre bykjernen tilnærmet bilfri, med unntak for nødvendig transport som transport av forflytningshemmede, varetransport og kollektivtrafikk
· Utvide gågatenettet i Oslo sentrum
Ha bedre vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, spesielt veier der det er kollektivtrafikk og sykkelfelt
· Sørge for at det måkes, strøs og ryddes bedre i Oslos gater, inkludert fortau, gang- og sykkelveier”

Det er bra at Arbeiderpartiet sier klart at sykkelsatsingen bør være kontinuerlig, og ikke et avgrenset prosjekt. Slik blir det nok også, den dagen det også i Norge og Oslo blir slik at tilrettelegging for sykling blir en selvfølgelig del av transportpolitikken, og ikke et slags lavt prioritert tillegg til denne.

Samarbeid med næringslivet for å få fler til å velge sykkel, er et viktig poeng. Jeg savner et større engasjement fra næringslivet når det gjelder sykkeltilrettelegging. I Bjørvika har mange bedrifter lagt til rette for at ansatte skal kunne sykle til jobb, og da burde de også engasjere seg i at det også skal være trygt å sykle til og fra.

Sykkelekspressveier er viktig, også gjennom sentrum (ikke bare inn til).

Fysisk adskilte sykkelveier er viktig for at folk skal oppleve det som trygt å sykle.

Jeg er helt enig i at Trondheimsveien bør nedgraderes til lokalvei. Men Dag Hammarskjølds vei er et eksempel på hvordan man ikke skal gjøre det, så de må finne på noe bedre.

Arbeiderpartiet har et ganske offensivt sykkelprogram. Men det viktigste for meg er at de har løftet fram sykkel som en viktig sak i valgkampen. Dessuten kan det være på høy tid at Høyre får avløsning som byrådsparti.

Valg 2015 - de ulike partiers sykkelpolitikk

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.