Oslovalget 2015: Arbeiderpartiet har satt sykkel høyt på dagsorden

Arbeiderpartiet_logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

Byråds­le­der­kan­di­dat Ray­mond Johan­sen har gjort sat­sing på syk­kel til en av sine fane­sa­ker ved det­te val­get. Det er bra. Skul­le de vin­ne val­get å kom­me i posi­sjon, vil det være vans­ke­lig å løpe fra løf­te­ne i den­ne saken. Og ved at et av de størs­te par­ti­ene har løf­tet saken høyt opp, har de gjort det til en vik­ti­ge­re sak for byen, uan­sett hvem som skul­le vin­ne valget.

Mitt pro­blem med Arbei­der­par­ti­et, er at par­ti­et ald­ri har frem­stått som et par­ti som har hatt vil­je til å prio­ri­te­re syk­kel. Sist Arbei­der­par­ti­et ledet byrå­det i Oslo, fra 1992 til 1997 var Ray­mond Johan­sen sam­ferd­sels­by­råd fra 1992 til 1995 (den gang repre­sen­ter­te han SV). Det er ikke en peri­ode folk som syk­ler kan se til­ba­ke på med sær­lig gle­de. Rea­li­te­ten er at den ansat­sen til en syk­kel­vei­ut­byg­ging som man had­de kun­net se i peri­ode før, stop­pet opp under det AP-lede­de byrå­det. Men det er tross alt 20 år siden.

Det er ingen av APs riks­po­li­ti­ke­re som har gjort bed­re til­rette­leg­ging for syk­ling til “sin” sak. Åtte år med såkalt “rødgrønn” regje­ring ga hel­ler ikke folk som syk­ler sær­lig mye å gle­de seg over. Stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­bergs “bidrag” var å si at det var for far­lig å syk­le i nors­ke byer, uten at den regje­rin­gen han ledet tok tak i pro­ble­met. Arbei­der­par­ti­et, sam­men med SV og SP, stem­te i Stor­tin­get mot et for­slag bl.a. om å påby at bilis­ter skal hol­de en avstand på minst 1,5 meter når de kjø­rer for­bi syk­lis­ter. Og det måt­te en sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra FrP til for å skjæ­re gjen­nom og over­fø­re skilt­myn­dig­het fra poli­ti­et til kom­mu­nen i Oslo, og der­med fjer­ne et av de størs­te hind­re­ne for å gjø­re Oslo til en bed­re by å syk­le i.

Men Arbei­der­par­ti­et i Oslo har i de sene­re år frem­stått som et par­ti som mener alvor med å sat­se på syk­kel. Oslo­po­li­ti­ke­re som Andreas Hal­se og Abdul­lah Alsabe­ehg har beg­ge frem­stått som mar­ker­te syk­kel­po­li­ti­ke­re. Og det er tross alt kom­mune­valg det gjel­der den­ne gangen.

Om trans­port gene­relt, skri­ver Arbei­der­par­ti­et blant annet dette:

Veks­ten i trans­port­be­ho­vet må løses med kol­lek­tiv trans­port, fle­re fot­gjen­ge­re og økt bruk av syk­kel. Sam­ti­dig må vi sti­mu­le­re til at bil­par­ken i Oslo, både pri­vat­bi­ler og nytte­trans­port, blir mer miljøvennlig.”

Alt­så sta­tus quo i bil­tra­fikk. Ikke noe om at bil­tra­fik­ken må ned. Ingen erkjen­nel­se av at pri­vat­bi­ler i byen ikke er bære­kraf­tig, uan­sett energibærer.

Det­te er hva vi fin­ner om syk­kel i Arbei­der­par­ti­ets pro­gram for Oslo.

Syk­kel­byen
Arbei­der­par­ti­et øns­ker å få fle­re til å syk­le til jobb, sko­le og fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Der­for må vi  sør­ge for at Oslo får en bed­re syk­kel­kul­tur, slik at alle tra­fi­kan­ter kan fer­des trygt sam­men. Vi vil øke ande­len rei­ser i Oslo som utfø­res med syk­kel til 20 % innen 2025. Vi vil sam­ar­bei­de med nærings­li­vet for å få fle­re til å vel­ge syk­ke­len til jobb. Vi vil at barn skal kun­ne syk­le trygt til barne­hage og sko­le. Det må byg­ges fle­re og bed­re syk­kel­ru­ter. Arbei­der­par­ti­et skal være garan­tist for en syk­kel­sat­sing som er kon­ti­nu­er­lig og ikke bare et avgren­set prosjekt.

Vi vil:
· Byg­ge et sam­men­hen­gen­de nett av syk­kel­vei­er i hele byen innen 2019
· Få på plass fle­re syk­kel­eks­press­vei­er inn mot Oslo sen­trum som er kob­let sam­men med syk­kel­vei­er i Akershus
· Inte­gre­re syk­kel­vei­er i all veiplanlegging
· Sik­re tryg­ge­re syk­kel­vei­er, blant annet gjen­nom mer­king, fle­re syk­kel­bok­ser foran kryss og bed­re skilting
· I størst mulig grad skil­le syk­kel­vei­er fra annen tra­fikk, blant annet ved bruk av fle­re fysis­ke skiller
· Utvi­de bysyk­kel­ord­nin­gen til hele byen, med fle­re syk­ler, fle­re syk­kel­sta­ti­ver og len­ger sesong. Vi vil job­be for å få til en utleie­ord­ning med e‑sykler i sam­ar­beid med pri­va­te aktører.
· Etab­le­re fle­re syk­kel­par­ke­rin­ger og sykkelhoteller
· Gjø­re vei­er som barn bru­ker til sko­le og fri­tids­ak­ti­vi­te­ter tryggere
· Åpne for å kun­ne syk­le til sko­len før 5.klasse”

Ned­gra­de­re riks­vei 4 Trond­heims­vei­en til lokal vei

Gjø­re den ind­re bykjer­nen til­nær­met bil­fri, med unn­tak for nød­ven­dig trans­port som trans­port av for­flyt­nings­hem­me­de, vare­trans­port og kollektivtrafikk
· Utvi­de gågate­net­tet i Oslo sentrum
Ha bed­re ved­li­ke­hold og reha­bi­li­te­ring av kom­mu­na­le vei­er, spe­si­elt vei­er der det er kol­lek­tiv­tra­fikk og sykkelfelt
· Sør­ge for at det måkes, strøs og ryd­des bed­re i Oslos gater, inklu­dert for­tau, gang- og sykkelveier”

Det er bra at Arbei­der­par­ti­et sier klart at syk­kel­sat­sin­gen bør være kon­ti­nu­er­lig, og ikke et avgren­set pro­sjekt. Slik blir det nok også, den dagen det også i Nor­ge og Oslo blir slik at til­rette­leg­ging for syk­ling blir en selv­føl­ge­lig del av trans­port­po­li­tik­ken, og ikke et slags lavt prio­ri­tert til­legg til denne.

Sam­ar­beid med nærings­li­vet for å få fler til å vel­ge syk­kel, er et vik­tig poeng. Jeg sav­ner et stør­re enga­sje­ment fra nærings­li­vet når det gjel­der syk­kel­til­rette­leg­ging. I Bjør­vi­ka har man­ge bedrif­ter lagt til ret­te for at ansat­te skal kun­ne syk­le til jobb, og da bur­de de også enga­sje­re seg i at det også skal være trygt å syk­le til og fra.

Syk­kel­eks­press­vei­er er vik­tig, også gjen­nom sen­trum (ikke bare inn til).

Fysisk adskil­te syk­kel­vei­er er vik­tig for at folk skal opp­le­ve det som trygt å sykle.

Jeg er helt enig i at Trond­heims­vei­en bør ned­gra­de­res til lokalvei. Men Dag Ham­mar­skjølds vei er et eksem­pel på hvor­dan man ikke skal gjø­re det, så de må fin­ne på noe bedre.

Arbei­der­par­ti­et har et gans­ke offen­sivt syk­kel­pro­gram. Men det vik­tigs­te for meg er at de har løf­tet fram syk­kel som en vik­tig sak i valg­kam­pen. Dess­uten kan det være på høy tid at Høy­re får avløs­ning som byrådsparti.

Valg 2015 — de uli­ke par­ti­ers sykkelpolitikk 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email