Oslovalget 2015: FrP — partiet som motarbeider sykling

FrP_logo4“Sykkel «hot» sak i valgkampen” skriver NRK Østlandssendingen. Det liker jeg å se.

Dette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de vurderte partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Det burde ikke overraske noen at FrP er det aller dårligste partiet for syklister i Oslo. FrP er også det partiet som har aller lavest troverdighet på dette området. Min tillit til FrP er negativ. Dessuten at FrP Norges mest narcissistiske og motbydelige politiker, Carl I Hagen, som førstekandidat. Så uansett hva de måtte love på dette området, så tror jeg ikke på dem. Her er FrPs program for Oslo.

Fra høsten 2003 til høsten 2011 hadde FrP samferdselsbyråd i Oslo. Ingen kan si at sykkel var høyt prioritert i den perioden. Det var åtte svarte år for folk som sykler i Oslo. Riktignok sendte daværende samferdselsbyråd Peter N Myhre fra FrP ut en pressemelding 22. mai 2005, hvor han sa at Oslo skulle bli Norges beste sykkelby. Men det var vel ingen som trodde på det. Han trodde neppe på det selv heller. (Etter at Oslo kommune la om sitt nettsted, har det blitt svært vanskelig å finne fra til slike dokumenter, og jeg har ikke brukt tid til å lete etter dette.)

Det han sa i et inter­vju med Aften­pos­ten med tit­te­len “Ikke flere syk­kel­felt i sen­trum” 29 sep­tem­ber 2004, var nok mer dekkende. Det fortsatte:

[Innen­for Ring 1] går sam­ferd­sels­by­råd Peter N. Myhre inn for at syk­lis­tene skal kjøre på for­tauet eller i vei­ba­nen, ikke i eget syk­kel­felt. — Stra­te­gien er at vi ikke skal lage så mange syk­kel­fel­ter i sen­trum. Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp fordi det er såpass lite plass. Man får bare finne seg til rette som best man kan.”

Syklistene må bare finne seg til rette som best de kan, var FrPs og Peter N Myhres “sykkelpolitikk”.

Da Peter N Myhre gikk av som byråd, og Jøran Kallmyr overtok, trodde jeg det skulle bli bedre. Ikke fordi jeg hadde noen tro på Jøran Kallmyr, men mer fordi jeg tenkte at det ikke kunne bli verre. Men verre skulle det bli. Jøran Kallmyr hadde ikke sittet lenge i byrådstolen, før han gikk skikkelig på trynet, men denne uttalelsen til Aftenposten 16. september 2009 (jeg har bare sett den i papirutgaven, og finner den ikke på nettet):

«Jeg mener at arbei­det med å bedre frem­kom­me­lig­he­ten for bil­tra­fik­ken har vært for lavt prio­ri­tert i mange år»,

(…)

– Man fin­ner gode løs­nin­ger for kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­ter, mens det er blitt for mye fokus på å strupe biltrafikken.”

om venstresidens forslag om å gjøre sentrum bilfritt, sa Jøran Kallmyr til Aftenposten:

“Det er et helt dustete forslag, jeg har aldri hørt maken til tøv”

Men når jeg leser programmet, viser det seg at det er verre enn jeg trodde. For alle som er opptatt av at Oslo skal bli en bedre by for folk som sykler og går, i det hele tatt at byen skal bli bedre å leve i og at folk ikke skal bli syke av å puste byluften, må det være et politisk mål at FrP ikke skal ha noen innflytelse på Oslopolitikken etter valget 2015.

FrP er et parti som lever i fortiden, den gang man trodde at bilen representerte fremskrittet. De skriver i sitt program:

” Utbyggingen av hovedveinettet i Oslo må videreføres og skje raskere.  “

Om sykling skriver de blant annet dette:

Det må fortsatt være mulig å sykle på fortau og gangstier, men steder med stor sykkeltrafikk bør få egne felter synliggjort med oppmerking”.

Dette er det som Oslopolitikken var baset på den gang FrP ved Peter N Myhre vanstyrte samferdselspolitikken i byen. Skyv problemet over på fortauet, slik at bilistene kan ha gaten i fred. Nå er sykling på fortau ikke tillatt når det er til sjenanse for gående. Vegvesenet skriver i sine kommentarer til trafikkreglene at det betyr at i byene vil sykling på fortauet i praksis ikke være tillatt. Men “lov og orden” partiet FrP kan åpenbart basere sin politikk på at syklister skal opptre ulovlig.

FrP vil satse mye på å øke biltrafikken i byen. De skriver i sitt program:

Oslo FrP vil legge til rette for økt kollektivbruk. Samtidig må det bli bedre fremkommelighet for bil, ikke minst av hensyn til næringsdrivende og andre som er avhengig av bil i arbeidet.

Oslos hovedveinett er ikke tilstrekkelig utbygget.”
Så kommer de med en lang rekke veiprosjekter som FrP vil prioritere:

Ny Blindernvei fra krysset Kirkeveien/Sognsveien (Ring 2) til Universitetskrysset (Ring 3)

 • Røatunnel
 • Ljabrudiagonalens 2. del, fra Hauketo til Skullerud
 • Ny Ring 4 [den må vel gå gjennom Marka]
 • Ny riksvei 4 i tunnel fra Bjørvika til Økern
 • Ny E18 vestover
 • E6 syd med seks felt fra bygrensen til Ryen
 • Manglerudtunnelen
 • Oppgradering av Ryenkrysset til 3 plan
 • Ring 3 Nydalenkrysset
 • Bretvedtdiagonalen
 • Veisystem Alnabru
 • Ny Mossevei i tunnel
 • Nedgradering av dagens Mossevei til lokalvei
 • Forbedring av en del køskapende kryss som blant annet Carl Berners Plass, Marjorstukrysset, Vindernkrysset, Slemdalkrysset, Ensjøkrysset (Gladengveien- Ensjøveien) og Brynskrysset (Østensjøveien-Jernbaneveien).

De har noen forgiftede smuler til syklister og andre også:

Der er viktig å etablere gang/sykkelveier for å skille gående og syklende fra den motoriserte trafikken. Dette gir både bedre fremkommelighet for de forskjellige trafikantgruppene, og økt trafikksikkerhet. Sykling i veibanen skal forbys der det er anlagt sykkelstier. Dette vil bidra til redusert aggresjonsnivå i trafikken.

Dette gjentas på tiltakslisten:

” forby sykling i bilveier der det er anlagt sykkelstier “

Det finnes ikke bilveier, om vi ser bort fra motorveier. Noen bilister lever i den villfarelse at veien er til for dem og bare dem, og FrP lever åpenbart i den samme villfarelsen. Det finnes heller ikke sykkelstier i Norge — i alle fall er det ikke noe i trafikkregler, veinormaler eller annet som heter verken “bilvei” eller “sykkelsti”.

At det skal bli mindre aggresjonsnivå i trafikken ved å forby sykling i veibanen, en bare tull. Hvis en tilrettelegging for syklister er god, blir den brukt. Det er bare idioter som tror at syklister velger kjørefeltet ut fra et slags ondskapsfullt ønske om å irritere bilister. Men idioter er det nok av i FrP, så tanken vinner nok gjenklang i det partiet. Folk som velger å sykle i kjørebanen har en grunn til å gjøre det. Om man innfører et forbud, vil man bare fôre bilbøllene og gi dem en oppfordring til å trakassere syklister. Slik blir det mer, ikke mindre aggresjon av. Dessuten vil det bidra til å gjøre konflikt mellom syklister som sykler fort og fotgjengere og for så vidt også langsommere syklister, skarpere. Men så lenge det blir mest mulig fri bane for bilistene, er sikkert FrP fornøyd. Fotgjengere og syklister har de aldri brydd seg særlig om.

At FrP baserer seg på kunnskapsløshet, er ikke noe nytt. FrP er et parti for kunnskapsforenktere. Det er også greit å minne om at dette er et lokalvalg, og at trafikkreglene ikke avgjøres lokalt. Kanskje skal vi også minne om at FrP faktisk sitter i regjering, og at de har samferdselsministeren. Man kan ikke alltid være sikker på at politikere i FrP vet at partiet faktisk sitter i regjering. Men i motsetning til Oslo FrP, er samferdselsminister Ketil Solvik Olsen et eksempel på at det faktisk finnes intelligent liv i FrP, og han er faktisk opptatt av å bedre forholdene for syklister.

FrP vil ha parkering, mye parkering. Det står i programmet:

Tilstrekkelig parkeringskapasitet er viktig. Tilgjengelighet med bil er viktig for sentrum som møteplass og handelsområde. Antall parkeringsplasser må økes både i sentrum og ellers i byen. Parkeringskapasiteten må imidlertid være tilpasset kapasiteten på hovedveinettet.”

Vi kan hente fram nok en uttalelse fra daværende bymiljøbyråd, nå statssekretær i Justisdepartementet, Jøran Kallmyr, fra Aftenposten Aften 21. juni 2011:

Vi vil ha en levende by, og folk må for ekse­mpel kunne komme seg til kino og tea­ter på kveldstid.”

Man kan ikke være uenig i denne setningen. Men som byråd med ansvar for samfredsel, syntes Jøran Kallmyr å være ute av stand til å forstå at man kan komme seg til kino og teater på kveldstid på annen måte enn ved å kjøre bil. Sykkel og kollektivtransport var åpenbart utenkelige alternativer for den ansvarlige byråden.

Privatbil er en særdeles plasskrevende transportform. Ikke minst legger parkering beslag på store arealer. Feildisponering av areal, særlig til parkering, er et av de viktigste hindrene for bedre sykkeltilrettelegging i Oslo. FrP vil ha mer parkering, og dermed gjøre det enda vanskeligere å legge til rette for sykling.

Beboerparkering er FrP mot. Kanskje var det da FrP kom inn i byens styre og stell at det som faktisk fantes av beboerparkering i byen, forsvant. Jeg har ikke undersøkt den historien. I programmet står det:

Beboerparkering (”soneparkering”) skaper ikke en eneste ny parkeringsplass. Parkeringen blir bare vanskeligere og dyrere for alle. Slike parkeringsordninger bør derfor avvikles. Den eneste langsiktige løsningen i sentrale områder i Oslo er å bygge nye parkeringshus under gater, parker og plasser slik man har gjort i en rekke andre storbyer i Europa.”

At beboerparkering faktisk gjør det enklere for folk å bo i byen, også folk som har bil, det enten driter FrP i, eller de skjønner det ikke. Jeg holder begge muligheter åpne.

Igjen viser FrP sin kunnskapsløshet. I Oslo sentrum kan man fjerne all gateparkering over natten, uten store konsekvenser. Alle biler som er parkert i gaten får plass i de eksisterende parkeringshusene. Jeg vet ikke i hvilke storbyer i Europa man gjør slikt. Det er kanskje Moskva de har som ideal? Jeg skulle gjerne ha sett FrPs liste over storbyer som bygger ut parkeringskapasiteten. De fleste storbyer i Europa arbeider aktivt for å begrense biltrafikken. Norge er en sinke her, og FrP er som vanlig tilbakestående. Fra 2001 til 2010 ble biltrafikken i Paris redusert med 40%, og det oppnådde man ikke ved å bygge nye parkeringshus.

Der man kan trenge parkeringshus i Oslo er ikke i sentrum, men i sentrumsnære boligområder. Jeg vil gjerne begrense bilkjøring i byen. Men det skal være mulig også for folk som bor i byen, å ha bil. (Selv om vi som bor i byen kan klare oss meget godt uten bil. Under halvparten av husstandene i Oslo har bil.) Beboerparkeringen bør bort fra gatene.

Det er en kommunal oppgave å legge til rette for at de som bor i byen, som har råd til det og som ønsker å bruker mye penger på det, skal kunne ha bil og ha et sted å parkere den. Men det er ikke en offentlig oppgave å betale eller subsidiere folks parkering. Folk som har bil skal betale de fulle kostnader ved parkering, og man må innse at parkeringskostnader er en betydelig del av kostnadene ved å ha bil. Jeg har bodd på Frogner i 30 år og hatt bil i 26 av disse årene. Så jeg kjenner godt utfordringen med å parkere for folk som bor sentrumsnært, og hva en plass i et garasjeanlegg koster.

Så utrolig den en kan høres ut, så har FrP faktisk også et avsnitt om sykkel. Det er såpass kort at jeg tar det inn i sin helhet:

SYKKEL

Det må bli lettere å sykle i Oslo. Separate sykkelveier gir bedre fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Oslos klima, vintervær, kuldegrader, vind, snø og sludd gjør at sykling for de fleste ikke er aktuelt hele året. På dager med lite egnede forhold for sykling må et alternativt transporttilbud være operativt. Videreutvikling av veikapasitet og kollektivtransport må derfor tilpasses behovet på dager når sykkelbruken er lav.

Oslo FrP VIL:

inkludere sykkelløsninger som en del av den samlede samferdselspolitikken

prioritere sykkelveier i forbindelse med veiprosjekter der dette er hensiktsmessig”

Men de har jo allerede sagt at de vil ha sykling på fortau og “gangstier” (hva nå det måtte være).

Det er greit at “separate sykkelveier gir bedre fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet”. Men de vil bare bygge det der “dette er hensiktsmessig”. Mens FrP har en lang liste over hovedveier for bil som de vil bygge ut, har de ikke et eneste konkret forslag til utbygging av sykkelveier. Jeg har ingen tro på at det vil være mange veiprosjekter hvor FrP i Oslo vil finne det hensiktsmessig å prioritere sykkelvei.

Det er en myte at man ikke kan sykle om vinteren. Men vi er vant til at FrP baserer seg på myter, heller enn på fakta. FrP er et parti for pingler, som aldri har prøvd å sykle i litt dårlig vær. Når vinterens første snøfall kommer, er syklistene og fotgjengerne de eneste trafikantgruppene som stort sett kommer fram uten særlige problemer. Men da må man ha skikkelig vintervedlikehold, og det har FrP aldri gått inn for.

For folk som sykler bør det være et mål å bidra til at FrP får minst mulig innflytelse i Oslopolitikken.

Valg 2015 - de ulike partiers sykkelpolitikk

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.