Oslovalget 2015: FrP — partiet som motarbeider sykling

FrP_logo4Syk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de vur­der­te par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Det bur­de ikke over­ras­ke noen at FrP er det aller dår­ligs­te par­ti­et for syk­lis­ter i Oslo. FrP er også det par­ti­et som har aller lavest tro­ver­dig­het på det­te områ­det. Min til­lit til FrP er neg­a­tiv. Dess­uten at FrP Nor­ges mest nar­cis­sis­tis­ke og mot­by­de­li­ge poli­ti­ker, Carl I Hagen, som første­kan­di­dat. Så uan­sett hva de måt­te love på det­te områ­det, så tror jeg ikke på dem. Her er FrPs pro­gram for Oslo.

Fra høs­ten 2003 til høs­ten 2011 had­de FrP sam­ferd­sels­by­råd i Oslo. Ingen kan si at syk­kel var høyt prio­ri­tert i den peri­oden. Det var åtte svar­te år for folk som syk­ler i Oslo. Rik­tig­nok send­te davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myh­re fra FrP ut en presse­mel­ding 22. mai 2005, hvor han sa at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Men det var vel ingen som trod­de på det. Han trod­de nep­pe på det selv hel­ler. (Etter at Oslo kom­mu­ne la om sitt nett­sted, har det blitt svært vans­ke­lig å fin­ne fra til sli­ke doku­men­ter, og jeg har ikke brukt tid til å lete etter dette.)

Det han sa i et inter­vju med Aften­pos­ten med tit­te­len “Ikke fle­re syk­kel­felt i sen­trum” 29 sep­tem­ber 2004, var nok mer dek­ken­de. Det fortsatte:

[Innen­for Ring 1] går sam­ferd­sels­by­råd Peter N. Myh­re inn for at syk­lis­tene skal kjø­re på for­tauet eller i vei­ba­nen, ikke i eget syk­kel­felt. — Stra­te­gien er at vi ikke skal lage så man­ge syk­kel­fel­ter i sen­trum. Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp for­di det er såpass lite plass. Man får bare fin­ne seg til ret­te som best man kan.”

Syk­lis­te­ne må bare fin­ne seg til ret­te som best de kan, var FrPs og Peter N Myh­res “syk­kel­po­li­tikk”.

Da Peter N Myh­re gikk av som byråd, og Jøran Kall­myr over­tok, trod­de jeg det skul­le bli bed­re. Ikke for­di jeg had­de noen tro på Jøran Kall­myr, men mer for­di jeg tenk­te at det ikke kun­ne bli ver­re. Men ver­re skul­le det bli. Jøran Kall­myr had­de ikke sit­tet len­ge i byråd­s­to­len, før han gikk skik­ke­lig på try­net, men den­ne utta­lel­sen til Aften­pos­ten 16. sep­tem­ber 2009 (jeg har bare sett den i papir­ut­ga­ven, og fin­ner den ikke på nettet):

«Jeg mener at arbei­det med å bed­re frem­kom­me­lig­he­ten for bil­tra­fik­ken har vært for lavt prio­ri­tert i man­ge år»,

(…)

- Man fin­ner gode løs­nin­ger for kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­ter, mens det er blitt for mye fokus på å stru­pe biltrafikken.”

om venstre­si­dens for­slag om å gjø­re sen­trum bil­fritt, sa Jøran Kall­myr til Aften­pos­ten:

Det er et helt dus­te­te for­slag, jeg har ald­ri hørt maken til tøv”

Men når jeg leser pro­gram­met, viser det seg at det er ver­re enn jeg trod­de. For alle som er opp­tatt av at Oslo skal bli en bed­re by for folk som syk­ler og går, i det hele tatt at byen skal bli bed­re å leve i og at folk ikke skal bli syke av å pus­te byluf­ten, må det være et poli­tisk mål at FrP ikke skal ha noen inn­fly­tel­se på Oslo­po­li­tik­ken etter val­get 2015.

FrP er et par­ti som lever i for­ti­den, den gang man trod­de at bilen repre­sen­ter­te frem­skrit­tet. De skri­ver i sitt program:

” Utbyg­gin­gen av hoved­vei­net­tet i Oslo må videre­fø­res og skje raskere. ”

Om syk­ling skri­ver de blant annet dette:

Det må fort­satt være mulig å syk­le på for­tau og gang­sti­er, men ste­der med stor syk­kel­tra­fikk bør få egne fel­ter syn­lig­gjort med oppmerking”.

Det­te er det som Oslo­po­li­tik­ken var baset på den gang FrP ved Peter N Myh­re van­styr­te sam­ferd­sels­po­li­tik­ken i byen. Skyv pro­ble­met over på for­tau­et, slik at bilis­te­ne kan ha gaten i fred. Nå er syk­ling på for­tau ikke til­latt når det er til sje­nan­se for gåen­de. Veg­ve­se­net skri­ver i sine kom­men­ta­rer til tra­fikk­reg­le­ne at det betyr at i byene vil syk­ling på for­tau­et i prak­sis ikke være til­latt. Men “lov og orden” par­ti­et FrP kan åpen­bart base­re sin poli­tikk på at syk­lis­ter skal opp­tre ulov­lig.

FrP vil sat­se mye på å øke bil­tra­fik­ken i byen. De skri­ver i sitt program:

Oslo FrP vil leg­ge til ret­te for økt kol­lek­tiv­bruk. Sam­ti­dig må det bli bed­re frem­kom­me­lig­het for bil, ikke minst av hen­syn til nærings­dri­ven­de og and­re som er avhen­gig av bil i arbeidet.

Oslos hoved­vei­nett er ikke til­strek­ke­lig utbygget.”
Så kom­mer de med en lang rek­ke vei­pro­sjek­ter som FrP vil prioritere:

Ny Blin­dern­vei fra krys­set Kirkeveien/Sognsveien (Ring 2) til Uni­ver­si­tets­krys­set (Ring 3)

 • Røa­tun­nel
 • Lja­bru­diago­na­lens 2. del, fra Hau­ke­to til Skullerud
 • Ny Ring 4 [den må vel gå gjen­nom Marka]
 • Ny riks­vei 4 i tun­nel fra Bjør­vi­ka til Økern
 • Ny E18 vestover
 • E6 syd med seks felt fra bygren­sen til Ryen
 • Mang­le­rud­tun­ne­len
 • Opp­gra­de­ring av Ryen­krys­set til 3 plan
 • Ring 3 Nydalenkrysset
 • Bre­t­ved­t­dia­go­na­len
 • Vei­sys­tem Alnabru
 • Ny Mosse­vei i tunnel
 • Ned­gra­de­ring av dagens Mosse­vei til lokalvei
 • For­bed­ring av en del køska­pen­de kryss som blant annet Carl Ber­ners Plass, Mar­jor­stu­krys­set, Vin­dern­krys­set, Slem­dal­krys­set, Ensjø­krys­set (Gla­deng­vei­en- Ensjø­vei­en) og Bryns­krys­set (Østen­sjø­vei­en-Jern­bane­vei­en).

De har noen for­gif­te­de smu­ler til syk­lis­ter og and­re også:

Der er vik­tig å etab­le­re gang/sykkelveier for å skil­le gåen­de og syk­len­de fra den moto­ri­ser­te tra­fik­ken. Det­te gir både bed­re frem­kom­me­lig­het for de for­skjel­li­ge tra­fi­kant­grup­pe­ne, og økt tra­fikk­sik­ker­het. Sykling i vei­ba­nen skal for­bys der det er anlagt syk­kel­sti­er. Det­te vil bidra til redu­sert aggre­sjons­nivå i tra­fik­ken.

Det­te gjen­tas på tiltakslisten:

” for­by syk­ling i bil­vei­er der det er anlagt sykkelstier ”

Det fin­nes ikke bil­vei­er, om vi ser bort fra motor­vei­er. Noen bilis­ter lever i den vill­fa­rel­se at vei­en er til for dem og bare dem, og FrP lever åpen­bart i den sam­me vill­fa­rel­sen. Det fin­nes hel­ler ikke syk­kel­sti­er i Nor­ge — i alle fall er det ikke noe i tra­fikk­reg­ler, vei­nor­ma­ler eller annet som heter ver­ken “bil­vei” eller “syk­kel­sti”.

At det skal bli mind­re aggre­sjons­nivå i tra­fik­ken ved å for­by syk­ling i vei­ba­nen, en bare tull. Hvis en til­rette­leg­ging for syk­lis­ter er god, blir den brukt. Det er bare idio­ter som tror at syk­lis­ter vel­ger kjøre­fel­tet ut fra et slags ond­skaps­fullt øns­ke om å irri­te­re bilis­ter. Men idio­ter er det nok av i FrP, så tan­ken vin­ner nok gjen­klang i det par­ti­et. Folk som vel­ger å syk­le i kjøre­ba­nen har en grunn til å gjø­re det. Om man inn­fø­rer et for­bud, vil man bare fôre bil­bøl­le­ne og gi dem en opp­ford­ring til å tra­kas­se­re syk­lis­ter. Slik blir det mer, ikke mind­re aggre­sjon av. Dess­uten vil det bidra til å gjø­re kon­flikt mel­lom syk­lis­ter som syk­ler fort og fot­gjen­ge­re og for så vidt også lang­som­mere syk­lis­ter, skar­pe­re. Men så len­ge det blir mest mulig fri bane for bilis­te­ne, er sik­kert FrP for­nøyd. Fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter har de ald­ri brydd seg sær­lig om.

At FrP base­rer seg på kunn­skaps­løs­het, er ikke noe nytt. FrP er et par­ti for kunn­skaps­for­enk­te­re. Det er også greit å min­ne om at det­te er et lokal­valg, og at tra­fikk­reg­le­ne ikke avgjø­res lokalt. Kan­skje skal vi også min­ne om at FrP fak­tisk sit­ter i regje­ring, og at de har sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren. Man kan ikke all­tid være sik­ker på at poli­ti­ke­re i FrP vet at par­ti­et fak­tisk sit­ter i regje­ring. Men i mot­set­ning til Oslo FrP, er sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik Olsen et eksem­pel på at det fak­tisk fin­nes intel­li­gent liv i FrP, og han er fak­tisk opp­tatt av å bed­re for­hol­de­ne for syklister.

FrP vil ha par­ke­ring, mye par­ke­ring. Det står i programmet:

Til­strek­ke­lig par­ke­rings­ka­pa­si­tet er vik­tig. Til­gjen­ge­lig­het med bil er vik­tig for sen­trum som møte­plass og han­dels­om­rå­de. Antall par­ke­rings­plas­ser må økes både i sen­trum og ellers i byen. Par­ke­rings­ka­pa­si­te­ten må imid­ler­tid være til­pas­set kapa­si­te­ten på hovedveinettet.”

Vi kan hen­te fram nok en utta­lel­se fra davæ­ren­de bymiljø­by­råd, nå stats­sek­re­tær i Jus­tis­de­par­te­men­tet, Jøran Kall­myr, fra Aften­pos­ten Aften 21. juni 2011:

Vi vil ha en leven­de by, og folk må for ekse­mpel kun­ne kom­me seg til kino og tea­ter på kveldstid.”

Man kan ikke være uenig i den­ne set­nin­gen. Men som byråd med ansvar for sam­fredsel, syn­tes Jøran Kall­myr å være ute av stand til å for­stå at man kan kom­me seg til kino og tea­ter på kvelds­tid på annen måte enn ved å kjø­re bil. Syk­kel og kol­lek­tiv­trans­port var åpen­bart uten­ke­li­ge alter­na­ti­ver for den ansvar­li­ge byråden.

Pri­vat­bil er en sær­de­les plass­kre­ven­de trans­port­form. Ikke minst leg­ger par­ke­ring beslag på sto­re area­ler. Feil­dis­po­ne­ring av are­al, sær­lig til par­ke­ring, er et av de vik­tigs­te hind­re­ne for bed­re syk­kel­til­rette­leg­ging i Oslo. FrP vil ha mer par­ke­ring, og der­med gjø­re det enda vans­ke­li­ge­re å leg­ge til ret­te for sykling.

Beboer­par­ke­ring er FrP mot. Kan­skje var det da FrP kom inn i byens sty­re og stell at det som fak­tisk fan­tes av beboer­par­ke­ring i byen, for­svant. Jeg har ikke under­søkt den his­to­ri­en. I pro­gram­met står det:

Beboer­par­ke­ring (”sone­par­ke­ring”) ska­per ikke en enes­te ny par­ke­rings­plass. Par­ke­rin­gen blir bare vans­ke­li­ge­re og dyre­re for alle. Sli­ke par­ke­rings­ord­nin­ger bør der­for avvik­les. Den enes­te lang­sik­ti­ge løs­nin­gen i sen­tra­le områ­der i Oslo er å byg­ge nye par­ke­rings­hus under gater, par­ker og plas­ser slik man har gjort i en rek­ke and­re stor­byer i Europa.”

At beboer­par­ke­ring fak­tisk gjør det enk­le­re for folk å bo i byen, også folk som har bil, det enten dri­ter FrP i, eller de skjøn­ner det ikke. Jeg hol­der beg­ge mulig­he­ter åpne.

Igjen viser FrP sin kunn­skaps­løs­het. I Oslo sen­trum kan man fjer­ne all gate­par­ke­ring over nat­ten, uten sto­re kon­se­kven­ser. Alle biler som er par­kert i gaten får plass i de eksis­te­ren­de par­ke­rings­hu­se­ne. Jeg vet ikke i hvil­ke stor­byer i Euro­pa man gjør slikt. Det er kan­skje Mosk­va de har som ideal? Jeg skul­le gjer­ne ha sett FrPs lis­te over stor­byer som byg­ger ut par­ke­rings­ka­pa­si­te­ten. De fles­te stor­byer i Euro­pa arbei­der aktivt for å begren­se bil­tra­fik­ken. Nor­ge er en sin­ke her, og FrP er som van­lig til­bake­stå­en­de. Fra 2001 til 2010 ble bil­tra­fik­ken i Paris redu­sert med 40%, og det opp­nåd­de man ikke ved å byg­ge nye parkeringshus.

Der man kan tren­ge par­ke­rings­hus i Oslo er ikke i sen­trum, men i sen­trums­nære bolig­om­rå­der. Jeg vil gjer­ne begren­se bil­kjø­ring i byen. Men det skal være mulig også for folk som bor i byen, å ha bil. (Selv om vi som bor i byen kan kla­re oss meget godt uten bil. Under halv­par­ten av hus­stan­de­ne i Oslo har bil.) Beboer­par­ke­rin­gen bør bort fra gatene.

Det er en kom­mu­nal opp­ga­ve å leg­ge til ret­te for at de som bor i byen, som har råd til det og som øns­ker å bru­ker mye pen­ger på det, skal kun­ne ha bil og ha et sted å par­ke­re den. Men det er ikke en offent­lig opp­ga­ve å beta­le eller sub­si­di­ere folks par­ke­ring. Folk som har bil skal beta­le de ful­le kost­na­der ved par­ke­ring, og man må inn­se at par­ke­rings­kost­na­der er en bety­de­lig del av kost­na­de­ne ved å ha bil. Jeg har bodd på Frog­ner i 30 år og hatt bil i 26 av dis­se åre­ne. Så jeg kjen­ner godt utford­rin­gen med å par­ke­re for folk som bor sen­trums­nært, og hva en plass i et gara­sje­an­legg koster.

Så utro­lig den en kan høres ut, så har FrP fak­tisk også et avsnitt om syk­kel. Det er såpass kort at jeg tar det inn i sin helhet:

SYKKEL

Det må bli let­te­re å syk­le i Oslo. Sepa­ra­te syk­kel­vei­er gir bed­re frem­kom­me­lig­het og bed­re tra­fikk­sik­ker­het for alle trafikantgrupper.

Oslos kli­ma, vin­ter­vær, kulde­gra­der, vind, snø og sludd gjør at syk­ling for de fles­te ikke er aktu­elt hele året. På dager med lite egne­de for­hold for syk­ling må et alter­na­tivt trans­port­til­bud være ope­ra­tivt. Videre­ut­vik­ling av vei­ka­pa­si­tet og kol­lek­tiv­trans­port må der­for til­pas­ses beho­vet på dager når syk­kel­bru­ken er lav.

Oslo FrP VIL:

inklu­de­re syk­kel­løs­nin­ger som en del av den sam­le­de samferdselspolitikken

prio­ri­te­re syk­kel­vei­er i for­bin­del­se med vei­pro­sjek­ter der det­te er hensiktsmessig”

Men de har jo alle­re­de sagt at de vil ha syk­ling på for­tau og “gang­sti­er” (hva nå det måt­te være).

Det er greit at “sepa­ra­te syk­kel­vei­er gir bed­re frem­kom­me­lig­het og bed­re tra­fikk­sik­ker­het”. Men de vil bare byg­ge det der “det­te er hen­sikts­mes­sig”. Mens FrP har en lang lis­te over hoved­vei­er for bil som de vil byg­ge ut, har de ikke et enes­te kon­kret for­slag til utbyg­ging av syk­kel­vei­er. Jeg har ingen tro på at det vil være man­ge vei­pro­sjek­ter hvor FrP i Oslo vil fin­ne det hen­sikts­mes­sig å prio­ri­te­re sykkelvei.

Det er en myte at man ikke kan syk­le om vin­te­ren. Men vi er vant til at FrP base­rer seg på myter, hel­ler enn på fak­ta. FrP er et par­ti for ping­ler, som ald­ri har prøvd å syk­le i litt dår­lig vær. Når vin­te­rens førs­te snø­fall kom­mer, er syk­lis­te­ne og fot­gjen­ger­ne de enes­te tra­fi­kant­grup­pe­ne som stort sett kom­mer fram uten sær­li­ge pro­ble­mer. Men da må man ha skik­ke­lig vin­ter­ved­li­ke­hold, og det har FrP ald­ri gått inn for.

For folk som syk­ler bør det være et mål å bidra til at FrP får minst mulig inn­fly­tel­se i Oslopolitikken.

Valg 2015 — de uli­ke par­ti­ers sykkelpolitikk 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email