Oslovalget 2015: Godt sykkelprogram fra Rødt

Rødt_logo“Sykkel «hot» sak i valgkampen” skriver NRK Østlandssendingen. Det liker jeg å se.

Dette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de skulle vurdere partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Politikk er mer enn sykkel. En god sykkelpolitikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stemme på et parti. Men et part uten god sykkelpolitikk faller ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres sykkelpolitikk og annet jeg mener er relevant for sykkelpolitikken.

Rødt er et parti som i sitt program viser klar vilje til å prioritere sykkel.

6.2: Sykling

 • Syklister tar mindre plass i trafikken og støyer mindre en bilister. I dag prioriteres ikke syklistenes fremkommelighet i Oslo. Politikken preges også av motstridende interesser mellom syklister og bilister på grunn av dårlig planlegging.
 • Det skal alltid legges til rette for syklister ved bygging eller ombygging av veier. Der hensynet til sykkel kommer i konflikt med privatbiler, skal sykkel prioriteres.
 • Sykkelveier skal holdes fri for parkerte biler og andre hindringer. Vedlikehold av sykkelveiene må prioriteres. Sykkelveier og -felt må brøytes om vinteren.

Et nytt sykkelnettverk for Oslo.

 • Planlagte sykkeltraseer må ferdigstilles snarest. I tillegg må det planlegges og bygges et langt mer finmasket sykkelnettverk, som gir kort vei til nærmeste trygge og effektive rute.
 • Standarden på de eksisterende sykkeltraseene må heves for å fjerne trafikkfeller, flaskehalser og hindringer.
 • Det bør bygges dedikerte sykkelgater i Oslo, med kjørebane for syklistene og breie fortau for gående.
 • Nye sykkelfelt og sykkelveier skal bygges etter beste tilgjengelige utformingsstandard, man skal ikke være bundet av standarden på tidspunktet reguleringsplanen ble vedtatt.

Sikker sykkelparkering og flere bysykler er viktig for at flere skal ta i bruk sykkel til og fra jobb og på reiser rundt i byen.

 • Flere steder innenfor Ring 2 bør P-plasser for bil erstattes med sikre parkeringsplasser for sykkel. Det må bygges sikker sykkelparkering ved holdeplasser for T-bane, trikk og buss.

 • Oslo er en by med mange bakker. Ved sentrale knutepunkter bør det bygges sikker sykkelparkering med ladestasjoner for el-sykler.

 • Det må kreves sykkelparkeringsplasser ved alle nærings- og kulturbygg. Butikker over et visst volum (1000 kvadratmeter) må pålegges å lage parkeringsplasser for sykkel.

 • Oslo kommune må overta bysykkelordninga, utvide sykkelparken og etablere stativer ut til Ring 3 og til Oslo sør, bydel Østensjø og Groruddalen.

 • Oslo kommune bør starte et to-årig prøveprosjekt med elektriske bysykler.”

Det er viktig, som de sier, at standarden på eksisterende sykkeltraseer må bedres. Mye av det som finnes har en standard som ikke er tilfredsstillende. Det er også et poeng at man ikke skal bygge etter det som var standard da anlegget ble vedtatt — et klart stikk til Statens Vegvesens forsøk på å bortforklare fadesen i Bjørvika.

Det er viktig med bedre sykkelparkering og satsing på elsykler.

Jeg har aldri stemt Rødt, og kommer nok heller aldri noen gang til å gjøre det. Men det er ikke på grunn av deres sykkelpolitikk. Hvis man ellers kan identifisere seg med det Rødt står for, fremstår de som et utmerket parti når det gjelder sykling.

Valg 2015 - de ulike partiers sykkelpolitikk

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.