Oslovalget 2015: Godt sykkelprogram fra Rødt

Rødt_logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

Rødt er et par­ti som i sitt pro­gram viser klar vil­je til å prio­ri­te­re sykkel.

6.2: Syk­ling

 • Syk­lis­ter tar mind­re plass i tra­fik­ken og støy­er mind­re en bilis­ter. I dag prio­ri­te­res ikke syk­lis­te­nes frem­kom­me­lig­het i Oslo. Poli­tik­ken pre­ges også av mot­stri­den­de inter­es­ser mel­lom syk­lis­ter og bilis­ter på grunn av dår­lig planlegging.
 • Det skal all­tid leg­ges til ret­te for syk­lis­ter ved byg­ging eller ombyg­ging av vei­er. Der hen­sy­net til syk­kel kom­mer i kon­flikt med pri­vat­bi­ler, skal syk­kel prioriteres.
 • Syk­kel­vei­er skal hol­des fri for par­ker­te biler og and­re hind­rin­ger. Ved­li­ke­hold av syk­kel­vei­ene må prio­ri­te­res. Syk­kel­vei­er og ‑felt må brøy­tes om vinteren.

Et nytt syk­kel­nett­verk for Oslo.

 • Plan­lag­te syk­kel­tra­se­er må fer­dig­stil­les sna­rest. I til­legg må det plan­leg­ges og byg­ges et langt mer fin­mas­ket syk­kel­nett­verk, som gir kort vei til nær­mes­te tryg­ge og effek­ti­ve rute.
 • Stan­dar­den på de eksis­te­ren­de syk­kel­tra­se­ene må heves for å fjer­ne tra­fikk­fel­ler, flaske­hal­ser og hindringer.
 • Det bør byg­ges dedi­ker­te syk­kel­ga­ter i Oslo, med kjøre­bane for syk­lis­te­ne og breie for­tau for gående.
 • Nye syk­kel­felt og syk­kel­vei­er skal byg­ges etter bes­te til­gjen­ge­li­ge utfor­mings­stan­dard, man skal ikke være bun­det av stan­dar­den på tids­punk­tet regu­le­rings­pla­nen ble vedtatt.

Sik­ker syk­kel­par­ke­ring og fle­re bysyk­ler er vik­tig for at fle­re skal ta i bruk syk­kel til og fra jobb og på rei­ser rundt i byen.

 • Fle­re ste­der innen­for Ring 2 bør P‑plasser for bil erstat­tes med sik­re par­ke­rings­plas­ser for syk­kel. Det må byg­ges sik­ker syk­kel­par­ke­ring ved holde­plas­ser for T‑bane, trikk og buss.

 • Oslo er en by med man­ge bak­ker. Ved sen­tra­le knute­punk­ter bør det byg­ges sik­ker syk­kel­par­ke­ring med lade­sta­sjo­ner for el-sykler.

 • Det må kre­ves syk­kel­par­ke­rings­plas­ser ved alle nærings- og kul­tur­bygg. Butik­ker over et visst volum (1000 kvad­rat­me­ter) må påleg­ges å lage par­ke­rings­plas­ser for syk­kel.

 • Oslo kom­mu­ne må over­ta bysyk­kel­ord­nin­ga, utvi­de syk­kel­par­ken og etab­le­re sta­ti­ver ut til Ring 3 og til Oslo sør, bydel Østen­sjø og Groruddalen.

 • Oslo kom­mu­ne bør star­te et to-årig prøve­pro­sjekt med elekt­ris­ke bysykler.”

Det er vik­tig, som de sier, at stan­dar­den på eksis­te­ren­de syk­kel­tra­se­er må bed­res. Mye av det som fin­nes har en stan­dard som ikke er til­freds­stil­len­de. Det er også et poeng at man ikke skal byg­ge etter det som var stan­dard da anleg­get ble ved­tatt — et klart stikk til Sta­tens Veg­ve­sens for­søk på å bort­for­kla­re fade­sen i Bjørvika.

Det er vik­tig med bed­re syk­kel­par­ke­ring og sat­sing på elsykler.

Jeg har ald­ri stemt Rødt, og kom­mer nok hel­ler ald­ri noen gang til å gjø­re det. Men det er ikke på grunn av deres syk­kel­po­li­tikk. Hvis man ellers kan iden­ti­fi­se­re seg med det Rødt står for, frem­står de som et utmer­ket par­ti når det gjel­der sykling.

Valg 2015 — de uli­ke par­ti­ers sykkelpolitikk 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email