Oslovalget 2015: Høyre har programfestet dårlige sykkelløsninger i sentrum

Høyrelogo“Sykkel «hot» sak i valgkampen” skriver NRK Østlandssendingen. Det liker jeg å se.

Dette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de skulle vurdere partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Politikk er mer enn sykkel. En god sykkelpolitikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stemme på et parti. Men et part uten god sykkelpolitikk faller ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres sykkelpolitikk og annet jeg mener er relevant for sykkelpolitikken. Oslo Høyres program er tilgjengelig her.

I de snart 30 år Oslo har hatt er parlamentarisk styre med byråd, har Høyre ledet byrådet i 25år år. Noen perioder alene, andre perioder i koalisjon med andre. Også i de siste ti årene før det ble byråd, var det Høyre som ledet politikken i Oslo. I et 40-årsperspektivet, som er relevant når det gjelder å vurdere Oslo sykkelpolitikk (eller snarere mangel på sykkelpolitikk), har Høyre styrt byen i 35 år. De bærer følgelige hovedansvaret for Oslos utvikling, på godt og vondt. Når det gjelder sykkelforholdene i byen, er det mest på vondt.

Høyre har aldri prioritert folk som sykler. De har alltid i prinsippet vært for.  Det har vært mye velvilje, men lite vilje. Høyre har feiget ut hver gang man har måttet gjøre reelle prioriteringer. Da har bilen alltid vunnet. Høyre har aldri vært og er ikke et parti for folk som ønsker bedre forhold for syklister i byen.

I åtte år, fra 2003 til 2011, hadde Høyre byråd sammen med sykkelsabotørene i Fremskrittspartiet, og FrP hadde ansvaret for samferdselssektoren. Der er ikke akkurat overraskende at Oslo ikke ble en bedre by å sykle i, i løpet av denne perioden.

(FrP hadde også byråden for eldrepolitikk, så hver gang gamle grinebiter Hagen klager over tilstanden i Oslo, klager han på det som FrP har hatt ansvar for, og vil ha folk til å tro at det vil bli bedre om FrP får ansvar.)

Men selv Høyre har innsett at de må ha et avsnitt om sykkel i sitt program. Dette er det som står om sykkel i Oslo Høyres program for perioden 2015-2019.

“En sykkelvennlig by

Sykkelen er byens mest miljøvennlige transportmiddel. Å sykle, enten det er til jobb eller skole, ersunt for helsen og bra for miljøet. De viktigste tiltakenefor å gjøre Oslo til en mer sykkelvennlig by er å bygge et nettverk av sykkelveier inn mot sentrum av byen og sørge for at syklister trygt kan dele bygatene med gående, busser og biler. Har du syklet inn til byen, skal du finne et trygt sted å sette fra deg sykkelen din.
For å skape en sykkelvennlig by vil Oslo Høyre derfor
  • bygge ut et sammenhengende helårs nettverk av sykkelveier inn mot sentrum i løpet av de neste fire årene

  • ha bedre brøyting og feiing av gang-og sykkelveier

  • redusere fartsgrensen utenom hovedveiene i indre by slik at biler og syklister kan dele gatene

  • bygge flere sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkt og i sentrum av byen

  • utvide bysykkelordningen utenfor Ring 2, spesielt ved studiesteder og større offentlige institusjoner, og til å kunne brukes av alle over 16 år

  • bygge to sykkelekspressveier inn til Oslo sentrum

  • merke opp eksisterende og nye gang-og sykkelstier med egne felt for gående og syklende

  • oppheve forbudet mot å sykle til skolen

  • prioritere markerte fremfor fysisk adskilte sykkelveier i utbyggingen av sykkelveier i indre by for å få fortgang i prosessen og bedre tilgjengeligheten raskere.”

Det er selvsagt mye her man kan være enig i. De såkalt “rødgrønne” har ofte blitt møtt med “når dere har sittet åtte år i regjering, hvorfor gjorde dere ikke noe med dette da ???” når de kritiserer den sittende regjering eller kommer med nye løfter. Høyre i Oslo bør på samme måte møtes med “Etter 25 år som leder av byrådet, hvor har dere ikke gjort dette før?”

Bedring av vedlikehold på sykkelveier, sommer som vinter. Det trengs. Det er en gjenganger hver vinter. Men hvorfor har ikke Høyre sørget for dette for mange år siden? Når Høyre ikke har villet prioritere det før, da har i alle fall ikke jeg noen tillit til at de vil prioritere det etter et nytt valg.

Men man kan spørre om hvorfor man bare vil bygge “et nettverk av sykkelveier inn mot sentrum”. Nå angir de ikke hva de anser for sentrum. Men det er ganske vanlig å definere sentrum som Oslo innenfor Ring 1. Så vi kan ta det som et utgangspunkt. Og uansett: Noe av det viktigste i dag er å få på plass sykkelveier gjennom sentrum, og det står det ikke noen om i Høyres program.

Selv bor jeg sentrumsnært, i Høyrebastionen Frogner. Men det må nok regnes for å være utenfor sentrum. Jeg sykler omtrent daglig til sentrum, og skulle gjerne hatt tilrettelagt sykkelvei på den strekningen. Det er ikke vanskelig å få det til, hvis man bare vil. Man må ofre en håndfull gateparkeringsplasser og flytte en taxiholdeplass, så er det bare å gå i gang.

Men det hender jeg sykler til Majorstuen, Blindern, Sagene, Sinsen osv. Vi trenger et nettverk av sykkelveier som forbinder det man kan kalle knutepunkter i byen, uten at man skal lede alt inn i sentrum.

At dette skal skjer i løpet av de neste fire årene, det tror jeg ingen ting på. Vi har sett så mange brutte løfter om når hovedsykkelveinettet etter den tidligere hovedsykkelveiplanen skulle være ferdig, og jeg ser ikke noen større grunn til å tro på løftene denne gangen. Dessuten: Høyre er en del av eplehagealliansen, som synes at eplehager er så viktige at man ikke kan ekspropriere en stripe for å få sykkelvei. Hvis man derimot skal knuse et par hundre hus for å lage motorvei, da står ikke eplehagealliansen der og gråter over inngrep i privat eiendom. For da gjelder det noe som de mener er viktig, nemlig motorvei, i motsetning til sykkelvei. Og da må den private eiendom vike.

De vil redusere fartsgrensene utenom hovedveiene i indre by. Hva er hovedveiene, bortsett fra E18 i tunnel?

Høyre vil bygge to sykkelekspressveier inn til Oslo sentrum. Når man har landet på tallet to, bør de ha tenkt litt på hvor disse veiene skal gå. Men det sier de ikke noe om, slik at det bare blir en ganske ullen og uforpliktende programpost. Dessuten: En av disse sykkelekspressveiene bør ikke gå inn til, men gjennom sentrum. Den må gå over Rådhusplassen, gjennom Rådhusgaten (eventuelt rundt Vippetangen) og gjennom Bjørvika. Det trengs også fler. Men dette er den viktigste. Jeg har ingen tro på at Høyre kommer til å være noen pådriver for å lage sykkelekspressveier. De kommer nok til å være bremsekloss, slik de alltid har vært.

Og så til det jeg viser til i overskriften:

“prioritere markerte fremfor fysisk adskilte sykkelveier i utbyggingen av sykkelveier i indre by for å få fortgang i prosessen og bedre tilgjengeligheten raskere.”

I alle siviliserte sykkelbyer bygger man separate, beskyttede sykkelveier. Dette er nødvendig om folk skal oppleve det som trygt å sykle i byen. Man lager ikke sykkelfelt, som er den litt mindre kryptiske betegnelsen på det Høyre kaller “markerte …. sykkelveier”.

Man kan vise til data som sier at sykkelfelt er trygge å sykle i. Men skal man få folk ut på sykkel, da må folk oppleve det som trygt. Mange opplever det ikke som trygt å sykle i smale sykkelfelt, med biler og busser som passerer tett ved.

Det er riktignok bedre enn da de onde makter i FrP styrte samferdelsespolitikken i Oslo. Daværende samferdselsbyråd Peter N Myhre ville ikke merke opp i sentrum i det hele tatt, men henviste syklister til valget mellom å bli skvist av biler i kjørefeltet, eller å skvise fotgjengere på fortauet.

De vil gjøre dette for å få fortgang i prosessen. Dette er bare tull.  Det tar ikke mye lenger tid å lagge kantstein enn å male opp et sykkelfelt. Det trengs bare litt vilje. Og det som særlig har sinket prosessen, uansett hva slags løsning man har villet velge, er motvilje fra Høyre. Man har ikke villet fjerne gateparkering, som er en forutsetning for å frigjøre plass til sykkelveier, og Høyre vil ikke ekspropriere til noe de egentlig ikke synes er viktig, slikt som sykkelveier. At villaeiere ikke må ofre en stripe av eplehagen er langt viktigere for Høyre enn fremkommelighet og sikkerhet for syklister. Høyre eksproprierer bare til viktige formål, slikt som ny E18 og andre motorveiprosjekter.

Nøkkelen finner vi, om vi går til det kapittelet i Høyres program som heter “Mer miljøvennlig bilkjøring”. Her står det i et av punktene om hva Høyre vil:

“sikre et tilstrekkelig antall gateparkeringsplasser for å imøtekomme behovet til beboere,næringsdrivende og besøkende”

Vi har sett Høyres praksis gjennom mange år. For bilistpartiet og sykkelbremsen Høyre har det alltid vært viktigere å sikre gateparkering enn å legge til rette for sykling. Det er f.eks. derfor man har prioritert gateparkering i gater som påstås å være en del av et hovedsykkelveinett. Jeg har ingen tro på at denne prioriteringen i Høyre kommer til å endre seg etter valget 2015. Gateparkering er den største hindringen for å legge til rette for sykling i sentrum og sentrumsnære bydeler. Og gateparkeringen må vekk, enten man lager sykkelfelt eller lager ordentlig sykkelvei.

Hvis man ønsker at Oslo skal bli en god by å sykle i, da stemmer man ikke Høyre i september 2015.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Valg 2015 - de ulike partiers sykkelpolitikk