Oslovalget 2015: Høyre har programfestet dårlige sykkelløsninger i sentrum

HøyrelogoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for syk­kel­po­li­tik­ken. Oslo Høy­res pro­gram er til­gjen­ge­lig her.

I de snart 30 år Oslo har hatt er par­la­men­ta­risk sty­re med byråd, har Høy­re ledet byrå­det i 25år år. Noen peri­oder ale­ne, and­re peri­oder i koa­li­sjon med and­re. Også i de sis­te ti åre­ne før det ble byråd, var det Høy­re som ledet poli­tik­ken i Oslo. I et 40-års­per­spek­ti­vet, som er rele­vant når det gjel­der å vur­de­re Oslo syk­kel­po­li­tikk (eller sna­re­re man­gel på syk­kel­po­li­tikk), har Høy­re styrt byen i 35 år. De bærer føl­ge­li­ge hoved­an­sva­ret for Oslos utvik­ling, på godt og vondt. Når det gjel­der syk­kel­for­hol­de­ne i byen, er det mest på vondt.

Høy­re har ald­ri prio­ri­tert folk som syk­ler. De har all­tid i prin­sip­pet vært for.  Det har vært mye vel­vil­je, men lite vil­je. Høy­re har fei­get ut hver gang man har måt­tet gjø­re reel­le prio­ri­te­rin­ger. Da har bilen all­tid vun­net. Høy­re har ald­ri vært og er ikke et par­ti for folk som øns­ker bed­re for­hold for syk­lis­ter i byen.

I åtte år, fra 2003 til 2011, had­de Høy­re byråd sam­men med syk­kel­sa­bo­tø­re­ne i Frem­skritts­par­ti­et, og FrP had­de ansva­ret for sam­ferd­sels­sek­to­ren. Der er ikke akku­rat over­ras­ken­de at Oslo ikke ble en bed­re by å syk­le i, i løpet av den­ne perioden.

(FrP had­de også byrå­den for eldre­po­li­tikk, så hver gang gam­le grine­bi­ter Hagen kla­ger over til­stan­den i Oslo, kla­ger han på det som FrP har hatt ansvar for, og vil ha folk til å tro at det vil bli bed­re om FrP får ansvar.)

Men selv Høy­re har inn­sett at de må ha et avsnitt om syk­kel i sitt pro­gram. Det­te er det som står om syk­kel i Oslo Høy­res pro­gram for peri­oden 2015–2019.

En sykkelvennlig by

Syk­ke­len er byens mest miljø­venn­li­ge trans­port­mid­del. Å syk­le, enten det er til jobb eller sko­le, ersunt for helsen og bra for mil­jø­et. De vik­tigs­te til­ta­ke­ne­for å gjø­re Oslo til en mer syk­kel­venn­lig by er å byg­ge et nett­verk av syk­kel­vei­er inn mot sen­trum av byen og sør­ge for at syk­lis­ter trygt kan dele byga­te­ne med gåen­de, bus­ser og biler. Har du syk­let inn til byen, skal du fin­ne et trygt sted å set­te fra deg syk­ke­len din.
For å ska­pe en syk­kel­venn­lig by vil Oslo Høy­re derfor
  • byg­ge ut et sam­men­hen­gen­de hel­års nett­verk av syk­kel­vei­er inn mot sen­trum i løpet av de nes­te fire årene

  • ha bed­re brøy­ting og fei­ing av gang-og sykkelveier

  • redu­se­re farts­gren­sen uten­om hoved­vei­ene i ind­re by slik at biler og syk­lis­ter kan dele gatene

  • byg­ge fle­re syk­kel­par­ke­rings­plas­ser ved kol­lek­tiv­knute­punkt og i sen­trum av byen

  • utvi­de bysyk­kel­ord­nin­gen uten­for Ring 2, spe­si­elt ved stu­die­ste­der og stør­re offent­li­ge insti­tu­sjo­ner, og til å kun­ne bru­kes av alle over 16 år

  • byg­ge to syk­kel­eks­press­vei­er inn til Oslo sentrum

  • mer­ke opp eksis­te­ren­de og nye gang-og syk­kel­sti­er med egne felt for gåen­de og syklende

  • opp­he­ve for­bu­det mot å syk­le til skolen

  • prio­ri­te­re mar­ker­te frem­for fysisk adskil­te syk­kel­vei­er i utbyg­gin­gen av syk­kel­vei­er i ind­re by for å få fort­gang i pro­ses­sen og bed­re til­gjen­ge­lig­he­ten raskere.”

Det er selv­sagt mye her man kan være enig i. De såkalt “rødgrøn­ne” har ofte blitt møtt med “når dere har sit­tet åtte år i regje­ring, hvor­for gjor­de dere ikke noe med det­te da ???” når de kri­ti­se­rer den sit­ten­de regje­ring eller kom­mer med nye løf­ter. Høy­re i Oslo bør på sam­me måte møtes med “Etter 25 år som leder av byrå­det, hvor har dere ikke gjort det­te før?”

Bed­ring av ved­li­ke­hold på syk­kel­vei­er, som­mer som vin­ter. Det trengs. Det er en gjen­gan­ger hver vin­ter. Men hvor­for har ikke Høy­re sør­get for det­te for man­ge år siden? Når Høy­re ikke har vil­let prio­ri­te­re det før, da har i alle fall ikke jeg noen til­lit til at de vil prio­ri­te­re det etter et nytt valg.

Men man kan spør­re om hvor­for man bare vil byg­ge “et nett­verk av syk­kel­vei­er inn mot sen­trum”. Nå angir de ikke hva de anser for sen­trum. Men det er gans­ke van­lig å defi­ne­re sen­trum som Oslo innen­for Ring 1. Så vi kan ta det som et utgangs­punkt. Og uan­sett: Noe av det vik­tigs­te i dag er å få på plass syk­kel­vei­er gjen­nom sen­trum, og det står det ikke noen om i Høy­res program.

Selv bor jeg sen­trums­nært, i Høyre­bas­tio­nen Frog­ner. Men det må nok reg­nes for å være uten­for sen­trum. Jeg syk­ler omtrent dag­lig til sen­trum, og skul­le gjer­ne hatt til­rette­lagt syk­kel­vei på den strek­nin­gen. Det er ikke vans­ke­lig å få det til, hvis man bare vil. Man må ofre en hånd­full gate­par­ke­rings­plas­ser og flyt­te en taxi­holde­plass, så er det bare å gå i gang.

Men det hen­der jeg syk­ler til Major­stu­en, Blin­dern, Sage­ne, Sin­sen osv. Vi tren­ger et nett­verk av syk­kel­vei­er som for­bin­der det man kan kal­le knute­punk­ter i byen, uten at man skal lede alt inn i sentrum.

At det­te skal skjer i løpet av de nes­te fire åre­ne, det tror jeg ingen ting på. Vi har sett så man­ge brut­te løf­ter om når hoved­syk­kel­vei­net­tet etter den tid­li­ge­re hoved­syk­kel­vei­pla­nen skul­le være fer­dig, og jeg ser ikke noen stør­re grunn til å tro på løf­te­ne den­ne gan­gen. Dess­uten: Høy­re er en del av eple­hage­al­li­an­sen, som synes at eple­ha­ger er så vik­ti­ge at man ikke kan eks­pro­pri­ere en stri­pe for å få syk­kel­vei. Hvis man der­imot skal knu­se et par hund­re hus for å lage motor­vei, da står ikke eple­hage­al­li­an­sen der og grå­ter over inn­grep i pri­vat eien­dom. For da gjel­der det noe som de mener er vik­tig, nem­lig motor­vei, i mot­set­ning til syk­kel­vei. Og da må den pri­va­te eien­dom vike.

De vil redu­se­re farts­gren­se­ne uten­om hoved­vei­ene i ind­re by. Hva er hoved­vei­ene, bort­sett fra E18 i tunnel?

Høy­re vil byg­ge to syk­kel­eks­press­vei­er inn til Oslo sen­trum. Når man har lan­det på tal­let to, bør de ha tenkt litt på hvor dis­se vei­ene skal gå. Men det sier de ikke noe om, slik at det bare blir en gans­ke ullen og ufor­plik­ten­de pro­gram­post. Dess­uten: En av dis­se syk­kel­eks­press­vei­ene bør ikke gå inn til, men gjen­nom sen­trum. Den må gå over Råd­hus­plas­sen, gjen­nom Råd­hus­ga­ten (even­tu­elt rundt Vippe­tan­gen) og gjen­nom Bjør­vi­ka. Det trengs også fler. Men det­te er den vik­tigs­te. Jeg har ingen tro på at Høy­re kom­mer til å være noen pådri­ver for å lage syk­kel­eks­press­vei­er. De kom­mer nok til å være bremse­kloss, slik de all­tid har vært.

Og så til det jeg viser til i overskriften:

prio­ri­te­re mar­ker­te frem­for fysisk adskil­te syk­kel­vei­er i utbyg­gin­gen av syk­kel­vei­er i ind­re by for å få fort­gang i pro­ses­sen og bed­re til­gjen­ge­lig­he­ten raskere.”

I alle sivi­li­ser­te syk­kel­byer byg­ger man sepa­ra­te, beskyt­te­de syk­kel­vei­er. Det­te er nød­ven­dig om folk skal opp­le­ve det som trygt å syk­le i byen. Man lager ikke syk­kel­felt, som er den litt mind­re kryp­tis­ke beteg­nel­sen på det Høy­re kal­ler “mar­ker­te .… syk­kel­vei­er”.

Man kan vise til data som sier at syk­kel­felt er tryg­ge å syk­le i. Men skal man få folk ut på syk­kel, da må folk opp­le­ve det som trygt. Man­ge opp­le­ver det ikke som trygt å syk­le i sma­le syk­kel­felt, med biler og bus­ser som pas­se­rer tett ved.

Det er rik­tig­nok bed­re enn da de onde mak­ter i FrP styr­te sam­fer­del­ses­po­li­tik­ken i Oslo. Davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myh­re vil­le ikke mer­ke opp i sen­trum i det hele tatt, men hen­vis­te syk­lis­ter til val­get mel­lom å bli skvist av biler i kjøre­fel­tet, eller å skvi­se fot­gjen­ge­re på fortauet.

De vil gjø­re det­te for å få fort­gang i pro­ses­sen. Det­te er bare tull.  Det tar ikke mye len­ger tid å lag­ge kant­stein enn å male opp et syk­kel­felt. Det trengs bare litt vil­je. Og det som sær­lig har sin­ket pro­ses­sen, uan­sett hva slags løs­ning man har vil­let vel­ge, er mot­vil­je fra Høy­re. Man har ikke vil­let fjer­ne gate­par­ke­ring, som er en for­ut­set­ning for å fri­gjø­re plass til syk­kel­vei­er, og Høy­re vil ikke eks­pro­pri­ere til noe de egent­lig ikke synes er vik­tig, slikt som syk­kel­vei­er. At villa­ei­ere ikke må ofre en stri­pe av eple­ha­gen er langt vik­ti­ge­re for Høy­re enn frem­kom­me­lig­het og sik­ker­het for syk­lis­ter. Høy­re eks­pro­pri­e­rer bare til vik­ti­ge for­mål, slikt som ny E18 og and­re motorveiprosjekter.

Nøk­ke­len fin­ner vi, om vi går til det kapit­te­let i Høy­res pro­gram som heter “Mer miljø­venn­lig bil­kjø­ring”. Her står det i et av punk­te­ne om hva Høy­re vil:

sik­re et til­strek­ke­lig antall gate­par­ke­rings­plas­ser for å imøte­kom­me beho­vet til beboere,næringsdrivende og besøkende”

Vi har sett Høy­res prak­sis gjen­nom man­ge år. For bilist­par­ti­et og syk­kel­brem­sen Høy­re har det all­tid vært vik­ti­ge­re å sik­re gate­par­ke­ring enn å leg­ge til ret­te for syk­ling. Det er f.eks. der­for man har prio­ri­tert gate­par­ke­ring i gater som påstås å være en del av et hoved­syk­kel­vei­nett. Jeg har ingen tro på at den­ne prio­ri­te­rin­gen i Høy­re kom­mer til å end­re seg etter val­get 2015. Gate­par­ke­ring er den størs­te hind­rin­gen for å leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum og sen­trums­nære byde­ler. Og gate­par­ke­rin­gen må vekk, enten man lager syk­kel­felt eller lager ordent­lig sykkelvei.

Hvis man øns­ker at Oslo skal bli en god by å syk­le i, da stem­mer man ikke Høy­re i sep­tem­ber 2015.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Valg 2015 — de uli­ke par­ti­ers sykkelpolitikk 

Print Friendly, PDF & Email