Oslovalget 2015: Miljøpartiet De Grønne — best på sykkel

MDG_logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

Det er ingen tvil om at Miljø­par­ti­et De Grøn­ne (MDG) har pro­gram­fes­tet den bes­te syk­kel­po­li­tik­ken. Jeg er grunn­leg­gen­de skep­tisk til ensak-par­ti­er, selv om jeg ser at mil­jø er en så stor sak at det blir litt feil å kal­le MDG et ensak-par­ti. Mitt pro­blem med MDG er at jeg vet for lite om hva de står for i and­re saker. Og jeg synes at de har svart dår­lig for seg så langt i valgkampen.

Jeg vel­ger bare å gjen­gi avsnit­tet om syk­kel i MDGs pro­gram for Oslo.

Når Oslo vokser blir det mer tra­fikk. Man­ge ser på det­te som et pro­blem: Miljø­par­ti­et De Grøn­ne  ser på det som en mulig­het til å omfor­me Oslo­tra­fik­ken fra dagens tra­fikk­bil­de, hvor bile­ne  domi­ne­rer gate­ne, til ett hvor gåen­de, syk­len­de og kol­lek­tiv­rei­sen­de domi­ne­rer. Det­te kre­ver at vi prio­ri­te­rer tra­fi­kant­grup­per når vi inves­te­rer i vei­net­tet, plan­leg­ger nye byde­ler eller gate­strek­nin­ger, eller skal bed­re frem­kom­me­lig­he­ten i byen. En slik prio­ri­te­ring er fra­væ­ren­de i dagens poli­tikk, som domi­ne­res av prio­ri­te­rin­ge­ne gjort i sam­ferd­sels­sats­nin­gen Oslo­pak­ke 3.
MDG viI i til­legg til å opp­nå null drep­te i tra­fik­ken, øke helse­ge­vins­ten med trans­port som fysisk akti­vi­tet, og redu­se­re helse­pla­ge­ne som støy, vibra­sjo­ner, luft og vann­for­urens­ning, samt øke fram­kom­me­lig­he­ten ved å redu­se­re kø og treng­sel på vei­ene og slu­se mid­ler inn i kollektivtransporten.

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne vil:
• Prio­ri­te­re noen  tra­fi­kant­grup­per etter føl­gen­de prioriteringsliste:
1. Fot­gjen­ge­re og utrykningskjøretøy;
2. Syklister;
3. Bru­ke­re av offent­lig transport;
4. Moto­ri­ser­te tohjulinger;
5. Kom­mer­si­el­le bru­ke­re inklu­dert vare­le­ve­ring og trailere;
6. Bil­bru­ken­de hand­len­de, besø­ken­de pendlere.
• Gjø­re det enk­le­re for enkelt­per­soner å la bilen stå i hver­da­gen, blant annet gjen­nom å  over­opp­fyl­le pla­ne­ne for syk­kel­vei­er, styr­ke bysyk­kel­ord­nin­gen, leg­ge til­ret­te for  bil­de­lings­ord­nin­ger med el-biler og gjø­re kol­lek­tiv­trans­port mer attrak­tivt gjen­nom bed­re  holde­plas­ser, bed­re ruter og enk­le­re informasjon.

Fær­re biler
I løpet av noen år må alle biler i Oslo være null­ut­slipps­bi­ler, men selv om bil­par­ken blir elek­tri­fi­sert, må vi ta den størs­te øknin­gen i rei­ser med kol­lek­tiv tra­fikk, gan­ge og syk­kel. Vi vil gi plass til de mest miljø­venn­li­ge trans­port­mid­le­ne, og trans­por­te­re  fl est mulig men­nes­ker på det eksis­te­ren­de vei­net­tet.  Miljø­par­ti­et De Grøn­ne vil ha en plan for omdis­po­ne­ring av Oslos veinett.

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne vil:
• Omleg­ge sto­re deler av Oslos vei­nett fra bil­kjø­ring til syk­kel, gan­ge og kol­lek­tiv tra­fikk, blant  annet ved å sten­ge noen vei­er for bil tra­fikk og etab­le­re kol­lek­tiv­fel­ter på  fle­re av de vik­tigs­te  inn­farts­vei­ene, som E18 Dram­mens­vei­en vest­over, E6 Djup­dals­vei­en, på Ring 3, på hele  Ring 2 hvor det er  fire felt og opp­gra­de­re Trond­heims­vei­en til miljøgate.
• Redu­se­re bil tra­fik­ken med minst en tredje­del innen 2030 og gi plass til  fle­re  kol­lek­tiv­rei­sen­de, syk­len­de og gåen­de ved hjelp av redu­sert vei­ka­pa­si­tet for biler og gjen­nom  økte bompengesatser.
• Refor­hand­le Oslo­pak­ke 3, og skrin­leg­ge all plan­leg­ging av kapa­si­tetsø­ken­de bil­vei­er, som  E18 Vestkorridoren.
• Arbei­de for å få stop­pet  fle­re av vei­pro­sjek­te­ne i and­re fyl­ker som vil øke bil­ka­pa­si­te­ten på  inn­farts­vei­ene til Oslo.
• Opp­ret­te minst én effek­tiv kor­ri­dor bare for bus­ser gjen­nom Oslo sentrum.
• Etab­le­re en blå og grønn sir­kel av kol­lek­tiv tra­fikk rundt Oslo sen­trum ved å omdis­po­ne­re ett  felt av ring 3 til kol­lek­tiv­felt og sti­mu­le­rer til at bus­se­ne blir null­ut­slipps­kjøre­tøy så snart som  mulig. Sam­ti­dig vil vi byg­ge ut et stør­re og effek­tivt fer­ge­nett i ind­re Oslo fj ord basert på el- fer­ger. Den­ne sat­sin­gen vil diri­ge­re mye av tra­fik­ken uten­om Oslo sen­trum og gjø­re kol­lek­tiv tra­fik­ken grøn­ne­re og mind­re sår­bar for feil og for­sin­kel­ser midt i Oslonavet.
• Oslo kom­mu­ne skal leg­ge til ret­te for bil­de­ling, blant annet ved å til­by gra­tis opp­stil­lings­plas­ser for bil­de­lings­for­mål i alle bydeler.

Ta gate­ne tilbake!
Å gjø­re det attrak­tivt og enkelt å gå, drei­er seg både om avstan­der, triv­sel og sik­ker­het. Vi vil ta  gate­ne til­ba­ke, slik at vi får en tri­ve­lig og lett til­gjen­ge­lig by for alle. Vi vil øke  tra­fikk­sik­ker­he­ten ved  å redu­se­re has­tig­he­ten og tung tra­fikk gjen­nom byens bolig­mil­jø­er og skoleveier.

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne vil:
• At sen­trum innen­for Ring 1 må bli fri fra pri­vat­bi­ler innen 2017.
• Inn­føre lav­ut­slipp­sone innen­for Ring 3 fra og med 2016, og trap­pe det­te grad­vis opp til et  for­bud mot fos­sil­bi­ler innen 2022.
• For­by bruk av die­sel­bi­ler innen­for Oslo fra og med 2016 på dager hvor det er vars­let høy  luftforurensing
• For­bed­re mulig­he­te­ne for gan­ge ved bre­de­re og bed­re ved­li­ke­hold­te for­tau­er, tur­sti­er og  over­gan­ger.   At hen­sy­net til myke tra­fi­kan­ter all­tid prio­ri­te­res i byut­vik­lings­pro­sjek­ter, med spe­si­elt fokus på barn og unge, eld­re og bevegelseshemmede.
• At det etab­le­res 30-soner eller bil­frie soner rundt alle barne­sko­ler for å unn­gå for mye  bil tra­fikk i områ­de­ne og gjø­re det tryg­ge­re å gå til og fra skolene.
• Etab­le­re fle­re strøks­ga­ter i ind­re by, uten gjen­nom­kjø­ring for bil tra­fikk. [Hvor­for bare i ind­re by?]
• Begren­se tung tra­fik­ken fra Huken pukk­verk gjen­nom bomil­jø­ene på Amme­rud og Grorud
• Inn­føre køpri­sing innen­for bygren­sa som et strakstiltak.

En hel­hjer­tet sykkelsatsning
Dagens syk­kel­po­li­tikk byg­ger på den anta­kel­se at man­ge begyn­ner å syk­le der­som man får fle­re halv­gode gang- og syk­kel­vei­er, syk­kel­vei­er, syk­kel­felt eller etab­le­rer blan­det tra­fikk med 30-sone.  Men erfa­rin­ge­ne fra både Oslo og and­re byer viser at det­te ikke er rik­tig. Der­med står det mes­te av Oslos såkal­te hoved­syk­kel­vei­nett fer­dig, uten av syk­kel tra­fik­ken har eks­plo­dert av den grunn. Vi må  der­for ten­ke nytt innen sykkelpolitikken.
Fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter og biler skal kun­ne beve­ge seg mest mulig uav­hen­gig av hver­and­re. Å skil­le dis­se tre type­ne tra­fi­kan­ter gir både økt effek­ti­vi­tet, frem­kom­me­lig­het og fær­re ulyk­ker – men først og fremst gir det en økt opp­le­vel­se av trygg­het som gjør at man­ge  fle­re grup­per vil tør­re å ta  syk­ke­len og bei­na i bruk.
Vi vil øke ambi­sjons­ni­vå­et og arbei­de for at 25% av dag­li­ge rei­ser i Oslo gjen­nom­fø­res på syk­kel i  2025. Vårt mål er at det all­tid skal være let­te­re å syk­le enn å ta bilen for å gjen­nom­føre dagens gjøremål.

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne vil:

• Star­te en omdis­po­ne­ring av gate- og vei­are­al som under­byg­ger syk­ling og etab­le­re egne  syk­kel­felt som opp­le­ves tryg­ge av brukerne
• Utbed­re høye kant­stei­ner og and­re unød­ven­di­ge hind­rin­ger i sykkeltraseene.
• Prio­ri­te­re ombyg­ging av kryss og rund­kjø­rin­ger etter modell fra Neder­land, slik at syk­len­de,  fot­gjen­ge­re og motor tra­fikk skil­les i størst mulig grad.
• Gjen­nom­føre et syk­kel­løft for byens skole­barn. Ambi­sjo­nen er at alle skole­barn skal ha en  trygg skole­vei og mulig­het til å benyt­te syk­kel til skolen.
• Hol­de syk­kel­tra­se­ene frie for snø og is om vinteren
• Opp­gra­de­re gang- og syk­kel­vei­ene langs inn­farts­åre­ne til syk­kel­eks­press­vei­er, med nye  tra­se­er der det i dag er for brat­te bak­ker og krap­pe svinger.
• At bysyk­kel­ord­nin­gen utvi­des slik at den i 2017 dek­ker hele bygge­so­nen, og at Gro­rud­da­len etab­le­res som prøve­pro­sjekt for å tes­te ut hvor­dan man mest mulig effek­tivt utvi­der bysyk­kel­ord­nin­gen uten­for ringveien.
• Utre­de reklame­fri utvi­del­se av bysykkelordningen
• Leg­ge til ret­te for økt bruk av elsyk­ler, her­under utvi­de bysyk­kel­ord­nin­gen slik at den også  omfat­ter syk­ler med elmotor.
• Kob­le sam­men sys­te­me­ne til ruter og bysyk­kel­ord­nin­gen, slik at man kan låne syk­kel der­som  man har måneds­kort hos Ruter.
• Gjø­re det mulig å del­ta i bysyk­kel­ord­nin­gen fra og med fyl­te 16 år.
• Til­by utleie av frakte­syk­ler knyt­tet til biblio­te­ker, avfalls­sta­sjo­ner, stu­dent­by­ene og ved  kollektivknutepunkt.
• At det etab­le­res bysyk­kel­sta­ti­ver ved alle utdan­nings­in­sti­tu­sjo­ner og stu­dent­byer og i alle  bydels­sen­tra og ved vik­ti­ge handelssentra.
• At kom­mu­nen lager et prøve­pro­sjekt hvor man låner ut elsyk­ler på mid­ler­ti­dig basis,  til­sva­ren­de prøvekjøre.no.
• At bysyk­kel­ord­nin­gen også skal ha til­bud om barne­syk­ler og syk­ler med barnesete.
• Gjen­nom­føre et syk­kel­par­ke­rings­løft i hele byen. Det­te inn­bæ­rer stor­stilt utbyg­ging av syk­kel­par­ke­rings­mu­lig­he­ter i sen­trum og ved bydels­sen­tra, utbyg­ging av syk­kel­ho­tell i nær­he­ten av kol­lek­tiv­knute­punkt. Det skal også til­rette­leg­ges for par­ke­ring av frakt­syk­ler og lade­sta­sjo­ner for elsykler.
• Utvi­de kapa­si­te­ten i Plan- og byg­nings­eta­ten slik at de kan prio­ri­te­re regu­le­rings­pla­ner for  sykkeltiltak.
• Leg­ge til grunn bes­te prak­sis fra land som Neder­land og Dan­mark ved utfor­ming av nye  syk­kel­vei­er, også der nors­ke vei­nor­ma­ler stil­ler lave­re krav. ”

Det er et offen­sivt pro­gram, og klart det bes­te i Oslo om man bare vur­de­rer det de sier om sykkel.

Valg 2015 — de uli­ke par­ti­ers sykkelpolitikk 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email