Oslovalget 2015: Miljøpartiet De Grønne — best på sykkel

MDG_logo“Sykkel «hot» sak i valgkampen” skriver NRK Østlandssendingen. Det liker jeg å se.

Dette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de skulle vurdere partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Politikk er mer enn sykkel. En god sykkelpolitikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stemme på et parti. Men et part uten god sykkelpolitikk faller ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres sykkelpolitikk og annet jeg mener er relevant for sykkelpolitikken.

Det er ingen tvil om at Miljøpartiet De Grønne (MDG) har programfestet den beste sykkelpolitikken. Jeg er grunnleggende skeptisk til ensak-partier, selv om jeg ser at miljø er en så stor sak at det blir litt feil å kalle MDG et ensak-parti. Mitt problem med MDG er at jeg vet for lite om hva de står for i andre saker. Og jeg synes at de har svart dårlig for seg så langt i valgkampen.

Jeg velger bare å gjengi avsnittet om sykkel i MDGs program for Oslo.

“Når Oslo vokser blir det mer trafikk. Mange ser på dette som et problem: Miljøpartiet De Grønne  ser på det som en mulighet til å omforme Oslotrafikken fra dagens trafikkbilde, hvor bilene  dominerer gatene, til ett hvor gående, syklende og kollektivreisende dominerer. Dette krever at vi prioriterer trafikantgrupper når vi investerer i veinettet, planlegger nye bydeler eller gatestrekninger, eller skal bedre fremkommeligheten i byen. En slik prioritering er fraværende i dagens politikk, som domineres av prioriteringene gjort i samferdselssatsningen Oslopakke 3.
MDG viI i tillegg til å oppnå null drepte i trafikken, øke helsegevinsten med transport som fysisk aktivitet, og redusere helseplagene som støy, vibrasjoner, luft og vannforurensning, samt øke framkommeligheten ved å redusere kø og trengsel på veiene og sluse midler inn i kollektivtransporten.

Miljøpartiet De Grønne vil:
• Prioritere noen  trafikantgrupper etter følgende prioriteringsliste:
1. Fotgjengere og utrykningskjøretøy;
2. Syklister;
3. Brukere av offentlig transport;
4. Motoriserte tohjulinger;
5. Kommersielle brukere inkludert varelevering og trailere;
6. Bilbrukende handlende, besøkende pendlere.
• Gjøre det enklere for enkeltpersoner å la bilen stå i hverdagen, blant annet gjennom å  overoppfylle planene for sykkelveier, styrke bysykkelordningen, legge tilrette for  bildelingsordninger med el-biler og gjøre kollektivtransport mer attraktivt gjennom bedre  holdeplasser, bedre ruter og enklere informasjon.

Færre biler
I løpet av noen år må alle biler i Oslo være nullutslippsbiler, men selv om bilparken blir elektrifisert, må vi ta den største økningen i reiser med kollektiv trafikk, gange og sykkel. Vi vil gi plass til de mest miljøvennlige transportmidlene, og transportere  fl est mulig mennesker på det eksisterende veinettet.  Miljøpartiet De Grønne vil ha en plan for omdisponering av Oslos veinett.

Miljøpartiet De Grønne vil:
• Omlegge store deler av Oslos veinett fra bilkjøring til sykkel, gange og kollektiv trafikk, blant  annet ved å stenge noen veier for bil trafikk og etablere kollektivfelter på  flere av de viktigste  innfartsveiene, som E18 Drammensveien vestover, E6 Djupdalsveien, på Ring 3, på hele  Ring 2 hvor det er  fire felt og oppgradere Trondheimsveien til miljøgate.
• Redusere bil trafikken med minst en tredjedel innen 2030 og gi plass til  flere  kollektivreisende, syklende og gående ved hjelp av redusert veikapasitet for biler og gjennom  økte bompengesatser.
• Reforhandle Oslopakke 3, og skrinlegge all planlegging av kapasitetsøkende bilveier, som  E18 Vestkorridoren.
• Arbeide for å få stoppet  flere av veiprosjektene i andre fylker som vil øke bilkapasiteten på  innfartsveiene til Oslo.
• Opprette minst én effektiv korridor bare for busser gjennom Oslo sentrum.
• Etablere en blå og grønn sirkel av kollektiv trafikk rundt Oslo sentrum ved å omdisponere ett  felt av ring 3 til kollektivfelt og stimulerer til at bussene blir nullutslippskjøretøy så snart som  mulig. Samtidig vil vi bygge ut et større og effektivt fergenett i indre Oslo fj ord basert på el- ferger. Denne satsingen vil dirigere mye av trafikken utenom Oslo sentrum og gjøre kollektiv trafikken grønnere og mindre sårbar for feil og forsinkelser midt i Oslonavet.
• Oslo kommune skal legge til rette for bildeling, blant annet ved å tilby gratis oppstillingsplasser for bildelingsformål i alle bydeler.

Ta gatene tilbake!
Å gjøre det attraktivt og enkelt å gå, dreier seg både om avstander, trivsel og sikkerhet. Vi vil ta  gatene tilbake, slik at vi får en trivelig og lett tilgjengelig by for alle. Vi vil øke  trafikksikkerheten ved  å redusere hastigheten og tung trafikk gjennom byens boligmiljøer og skoleveier.

Miljøpartiet De Grønne vil:
• At sentrum innenfor Ring 1 må bli fri fra privatbiler innen 2017.
• Innføre lavutslippsone innenfor Ring 3 fra og med 2016, og trappe dette gradvis opp til et  forbud mot fossilbiler innen 2022.
• Forby bruk av dieselbiler innenfor Oslo fra og med 2016 på dager hvor det er varslet høy  luftforurensing
• Forbedre mulighetene for gange ved bredere og bedre vedlikeholdte fortauer, turstier og  overganger.   At hensynet til myke trafikanter alltid prioriteres i byutviklingsprosjekter, med spesielt fokus på barn og unge, eldre og bevegelseshemmede.
• At det etableres 30-soner eller bilfrie soner rundt alle barneskoler for å unngå for mye  bil trafikk i områdene og gjøre det tryggere å gå til og fra skolene.
• Etablere flere strøksgater i indre by, uten gjennomkjøring for bil trafikk. [Hvorfor bare i indre by?]
• Begrense tung trafikken fra Huken pukkverk gjennom bomiljøene på Ammerud og Grorud
• Innføre køprising innenfor bygrensa som et strakstiltak.

En helhjertet sykkelsatsning
Dagens sykkelpolitikk bygger på den antakelse at mange begynner å sykle dersom man får flere halvgode gang- og sykkelveier, sykkelveier, sykkelfelt eller etablerer blandet trafikk med 30-sone.  Men erfaringene fra både Oslo og andre byer viser at dette ikke er riktig. Dermed står det meste av Oslos såkalte hovedsykkelveinett ferdig, uten av sykkel trafikken har eksplodert av den grunn. Vi må  derfor tenke nytt innen sykkelpolitikken.
Fotgjengere, syklister og biler skal kunne bevege seg mest mulig uavhengig av hverandre. Å skille disse tre typene trafikanter gir både økt effektivitet, fremkommelighet og færre ulykker – men først og fremst gir det en økt opplevelse av trygghet som gjør at mange  flere grupper vil tørre å ta  sykkelen og beina i bruk.
Vi vil øke ambisjonsnivået og arbeide for at 25% av daglige reiser i Oslo gjennomføres på sykkel i  2025. Vårt mål er at det alltid skal være lettere å sykle enn å ta bilen for å gjennomføre dagens gjøremål.

Miljøpartiet De Grønne vil:

• Starte en omdisponering av gate- og veiareal som underbygger sykling og etablere egne  sykkelfelt som oppleves trygge av brukerne
• Utbedre høye kantsteiner og andre unødvendige hindringer i sykkeltraseene.
• Prioritere ombygging av kryss og rundkjøringer etter modell fra Nederland, slik at syklende,  fotgjengere og motor trafikk skilles i størst mulig grad.
• Gjennomføre et sykkelløft for byens skolebarn. Ambisjonen er at alle skolebarn skal ha en  trygg skolevei og mulighet til å benytte sykkel til skolen.
• Holde sykkeltraseene frie for snø og is om vinteren
• Oppgradere gang- og sykkelveiene langs innfartsårene til sykkelekspressveier, med nye  traseer der det i dag er for bratte bakker og krappe svinger.
• At bysykkelordningen utvides slik at den i 2017 dekker hele byggesonen, og at Groruddalen etableres som prøveprosjekt for å teste ut hvordan man mest mulig effektivt utvider bysykkelordningen utenfor ringveien.
• Utrede reklamefri utvidelse av bysykkelordningen
• Legge til rette for økt bruk av elsykler, herunder utvide bysykkelordningen slik at den også  omfatter sykler med elmotor.
• Koble sammen systemene til ruter og bysykkelordningen, slik at man kan låne sykkel dersom  man har månedskort hos Ruter.
• Gjøre det mulig å delta i bysykkelordningen fra og med fylte 16 år.
• Tilby utleie av fraktesykler knyttet til biblioteker, avfallsstasjoner, studentbyene og ved  kollektivknutepunkt.
• At det etableres bysykkelstativer ved alle utdanningsinstitusjoner og studentbyer og i alle  bydelssentra og ved viktige handelssentra.
• At kommunen lager et prøveprosjekt hvor man låner ut elsykler på midlertidig basis,  tilsvarende prøvekjøre.no.
• At bysykkelordningen også skal ha tilbud om barnesykler og sykler med barnesete.
• Gjennomføre et sykkelparkeringsløft i hele byen. Dette innbærer storstilt utbygging av sykkelparkeringsmuligheter i sentrum og ved bydelssentra, utbygging av sykkelhotell i nærheten av kollektivknutepunkt. Det skal også tilrettelegges for parkering av fraktsykler og ladestasjoner for elsykler.
• Utvide kapasiteten i Plan- og bygningsetaten slik at de kan prioritere reguleringsplaner for  sykkeltiltak.
• Legge til grunn beste praksis fra land som Nederland og Danmark ved utforming av nye  sykkelveier, også der norske veinormaler stiller lavere krav. “

Det er et offensivt program, og klart det beste i Oslo om man bare vurderer det de sier om sykkel.

Valg 2015 - de ulike partiers sykkelpolitikk

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.