Oslovalget 2015: Senterpartiet, ikke for byfolk

Senterpartiet_logoDet­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

Sen­ter­par­ti­et har ald­ri betydd noe i Oslo­po­li­tik­ken. Men det er et makt­par­ti, og det har ikke minst har sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren i åtte år i den såkal­te “rødgrøn­ne” regje­rin­gen, og deres inn­sats (eller man­gel på sådann) der, demon­strer­te klart at Sen­ter­par­ti­et ikke er et par­ti for syk­len­de byfolk.

Sen­ter­par­ti­et er ikke repre­sen­tert i bysty­ret, og har, så vidt jeg vet, ikke vært repre­sen­tert der siden tid­li­ge­re Bis­lett­ge­ne­ral Arne Hauk­vik satt i bysty­ret. Han ble nok valgt mer for sin per­son­li­ge popu­la­ri­tet, enn for Sen­ter­par­ti­ets politikk.

Sen­ter­par­ti­et sier de vil redu­se­re bil­tra­fik­ken. Men det rimer ikke helt godt med at de også går inn for sto­re vei­pro­sjek­ter. Alt som står om syk­kel er dette:

• gjen­nom­føre byg­gin­ga av et sam­men­hen­gen­de syk­kel­vei­nett i Oslo med egne trasé­er for syk­lis­ter , slik at alle myke tra­fi­kan­ter er tryg­ge­re når de fer­des i byen
• etab­le­re fle­re bysyk­kel­sta­tiv, og ha bed­re mer­king for syk­lis­ter i rund­kjø­rin­ger og bed­re mer­king av sykkelstiene
• at det etab­le­res et syk­kel­ho­tell i til­knyt­ning til Oslo S og Bussterminalen ”

Et av de mer kuriø­se til­ta­ke­ne, er dette:

• lage fle­re scoo­ter­par­ke­rings­plas­ser i Oslo”

Jeg fin­ner ikke noe i Sen­ter­par­ti­ets pro­gram som til­si­er at syk­len­de Oslo­folk bør stem­me på dem.

Valg 2015 — de uli­ke par­ti­ers sykkelpolitikk 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email