Oslovalget 2015: Senterpartiet, ikke for byfolk

Senterpartiet_logoDette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de skulle vurdere partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Politikk er mer enn sykkel. En god sykkelpolitikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stemme på et parti. Men et part uten god sykkelpolitikk faller ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres sykkelpolitikk og annet jeg mener er relevant for sykkelpolitikken.

Senterpartiet har aldri betydd noe i Oslopolitikken. Men det er et maktparti, og det har ikke minst har samferdselsministeren i åtte år i den såkalte “rødgrønne” regjeringen, og deres innsats (eller mangel på sådann) der, demonstrerte klart at Senterpartiet ikke er et parti for syklende byfolk.

Senterpartiet er ikke representert i bystyret, og har, så vidt jeg vet, ikke vært representert der siden tidligere Bislettgeneral Arne Haukvik satt i bystyret. Han ble nok valgt mer for sin personlige popularitet, enn for Senterpartiets politikk.

Senterpartiet sier de vil redusere biltrafikken. Men det rimer ikke helt godt med at de også går inn for store veiprosjekter. Alt som står om sykkel er dette:

“• gjennomføre bygginga av et sammenhengende sykkelveinett i Oslo med egne traséer for syklister , slik at alle myke trafikanter er tryggere når de ferdes i byen
• etablere flere bysykkelstativ, og ha bedre merking for syklister i rundkjøringer og bedre merking av sykkelstiene
• at det etableres et sykkelhotell i tilknytning til Oslo S og Bussterminalen “

Et av de mer kuriøse tiltakene, er dette:

“• lage flere scooterparkeringsplasser i Oslo”

Jeg finner ikke noe i Senterpartiets program som tilsier at syklende Oslofolk bør stemme på dem.

Valg 2015 - de ulike partiers sykkelpolitikk

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.