Oslovalget 2015: SV, skuffende uklart om sykkel

SV-logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang.  Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for syk­kel­po­li­tik­ken. Her er SVs pro­gram for Oslo.

SV er et par­ti med høy tro­ver­dig­het som syk­kel­par­ti, skjønt de også, i lik­het med Arbei­der­par­ti­et og SP, på Stor­tin­get stem­te mot å end­re tra­fikk­reg­le­ne i mer syk­kel­venn­lig ret­ning. Jeg har ald­ri helt til­gitt SV (eller AP) for det.

SVs første­kan­di­dat i Oslo, Mari­an­ne Bor­gen, har vært sykkel­ak­ti­vist siden hun var ung­doms­po­li­ti­ker. Og det begyn­ner å bli noen år siden hun var det. Men pro­gram­met for oslo­val­get 2015 er skuf­fen­de les­ning, lest med syk­kel­bril­ler. Det er len­ge siden jeg stem­te SV, og jeg gjør det nok ikke den­ne gan­gen hel­ler — uten at det har noe med deres syk­kel­po­li­tikk å gjø­re. I den grad man skul­le anbe­fa­le folk som syk­ler å stem­me SV, vil det være mer på grunn av det de har stått for (og som jeg tror de fort­satt står for) i syk­kel­po­li­tik­ken, til tross for et pro­gram som skuffer.

SV har ikke et eget avsnitt om syk­kel i sitt pro­gram. Syk­kel inn­går i det som behand­les under over­skrif­ten “Grønn sam­ferd­sel”. SV er et av de par­ti­ene som sier at man må redu­se­re bil­tra­fik­ken, uten at det sies helt eks­pli­sitt. Det er vik­tig å arbei­de mål­ret­tet for å redu­se­re bil­tra­fik­ken i byen. Om syk­kel skri­ver SV:

” For å redu­se­re pri­vat­bi­lis­men, trengs en bety­de­lig sat­sing på syk­kel­vei­nett og gang­sti­er. SV vil fer­dig­stil­le hoved­vei­net­tet for syk­kel innen 2018 og prio­ri­te­re vide­re utbyg­ging av syk­kel­vei­net­tet. Vi vil også gjø­re prøve­ord­nin­ge­ne med beboer­par­ke­ring perm­a­nen­te og øke bru­ken av ord­nin­gen. SV vil, i løpet av kort tid, fjer­ne pri­vat­bi­lis­me fra Oslo sen­trum. Som ledd i det­te, vil SV ha bil­frie soner, nye sen­trums­so­ner med vei­pri­sing og ster­ke­re parkeringsrestriksjoner. ”

På punkt­lis­ten over til­tak er det­te alt som i mer eller mind­re grad kan sies å gjel­de sykkel:

• Sik­re tryg­ge skole­vei­er med farts­dem­pen­de til­tak og hind­re gjen­nom­gå­en­de tra­fikk ved skoler.

• Dem­pe bil­be­last­nin­gen i byen ved å opp­ret­te fle­re gåga­ter, syk­kel­vei­er, vei­er kun for kol­lek­tiv­trans­port, per­son­bil­frie soner og soner med vei­pri­sing samt inn­føre ster­ke­re parkeringsrestriksjoner.

• Fri­gjø­re par­ke­rings­plas­ser for å gi plass til sykkelveier.
• Arbei­de for egne gater for syk­lis­ter inn mot ind­re by fra omkring­lig­gen­de bydeler.
• Utvi­de bysyk­kel­ord­nin­gen til hele byen med el-sykler.”

Jeg synes det­te er skuf­fen­de lite, og had­de ven­tet langt mer fra SV. Det begyn­ner å bli len­ge siden jeg stem­te SV, og jeg tror ikke at jeg kom­mer til å stem­me på dem igjen. Men jeg vur­de­rer SV som et godt syk­kel­par­ti, selv om pro­gram­met den­ne gan­gen er svakt.

Valg 2015 — de uli­ke par­ti­ers sykkelpolitikk 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email