Oslovalget 2015: SV, skuffende uklart om sykkel

SV-logo“Sykkel «hot» sak i valgkampen” skriver NRK Østlandssendingen. Det liker jeg å se.

Dette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de skulle vurdere partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Politikk er mer enn sykkel. En god sykkelpolitikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stemme på et parti. Men et part uten god sykkelpolitikk faller ut med en gang.  Men jeg har ikke sett på annet enn deres sykkelpolitikk og annet jeg mener er relevant for sykkelpolitikken. Her er SVs program for Oslo.

SV er et parti med høy troverdighet som sykkelparti, skjønt de også, i likhet med Arbeiderpartiet og SP, på Stortinget stemte mot å endre trafikkreglene i mer sykkelvennlig retning. Jeg har aldri helt tilgitt SV (eller AP) for det.

SVs førstekandidat i Oslo, Marianne Borgen, har vært sykkelaktivist siden hun var ungdomspolitiker. Og det begynner å bli noen år siden hun var det. Men programmet for oslovalget 2015 er skuffende lesning, lest med sykkelbriller. Det er lenge siden jeg stemte SV, og jeg gjør det nok ikke denne gangen heller — uten at det har noe med deres sykkelpolitikk å gjøre. I den grad man skulle anbefale folk som sykler å stemme SV, vil det være mer på grunn av det de har stått for (og som jeg tror de fortsatt står for) i sykkelpolitikken, til tross for et program som skuffer.

SV har ikke et eget avsnitt om sykkel i sitt program. Sykkel inngår i det som behandles under overskriften “Grønn samferdsel”. SV er et av de partiene som sier at man må redusere biltrafikken, uten at det sies helt eksplisitt. Det er viktig å arbeide målrettet for å redusere biltrafikken i byen. Om sykkel skriver SV:

” For å redusere privatbilismen, trengs en betydelig satsing på sykkelveinett og gangstier. SV vil ferdigstille hovedveinettet for sykkel innen 2018 og prioritere videre utbygging av sykkelveinettet. Vi vil også gjøre prøveordningene med beboerparkering permanente og øke bruken av ordningen. SV vil, i løpet av kort tid, fjerne privatbilisme fra Oslo sentrum. Som ledd i dette, vil SV ha bilfrie soner, nye sentrumssoner med veiprising og sterkere parkeringsrestriksjoner. “

På punktlisten over tiltak er dette alt som i mer eller mindre grad kan sies å gjelde sykkel:

“• Sikre trygge skoleveier med fartsdempende tiltak og hindre gjennomgående trafikk ved skoler.

• Dempe bilbelastningen i byen ved å opprette flere gågater, sykkelveier, veier kun for kollektivtransport, personbilfrie soner og soner med veiprising samt innføre sterkere parkeringsrestriksjoner.

• Frigjøre parkeringsplasser for å gi plass til sykkelveier.
• Arbeide for egne gater for syklister inn mot indre by fra omkringliggende bydeler.
• Utvide bysykkelordningen til hele byen med el-sykler.”

Jeg synes dette er skuffende lite, og hadde ventet langt mer fra SV. Det begynner å bli lenge siden jeg stemte SV, og jeg tror ikke at jeg kommer til å stemme på dem igjen. Men jeg vurderer SV som et godt sykkelparti, selv om programmet denne gangen er svakt.

Valg 2015 - de ulike partiers sykkelpolitikk

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.