Oslovalget 2015: Uklart om sykkel fra KrF

KrF_logoDet­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for sykkelpolitikken.

KrF har kom­met svært godt ut av tid­li­ge­re ran­ge­rin­ger, både nasjo­nalt og lokalt i Oslo. Jeg had­de der­for ven­tet meg mer da jeg gikk løs på KrFs program.

KrF har med den van­li­ge besvergelsen:

“All ny tra­fikk­vekst skal tas gjen­nom vekst i gan­ge, syk­kel og kollektivtransport.”

Med and­re ord å opp­rett­hol­de sta­tus quo når det gjel­der bil­tra­fikk. Ikke noe om at den­ne må reduseres.

Det­te er det som står om syk­kel i KrF Oslos pro­gram:

Syk­kel­byen Oslo

Syk­ke­len er det mest miljø­venn­li­ge trans­port­mid­de­let og syk­ling bidrar til folke­helse og bed­re bymil­jø. Det må der­for bli enk­le­re og tryg­ge­re å ta seg frem med syk­kel i Oslos gater. KrFs mål er å øke sykke­lan­de­len fra 8 pro­sent (2013) til 16 pro­sent innen 2025.
Oslo KrFs løsninger:
* Byg­ge ut et sam­men­hen­gen­de syk­kel­vei­nett inn mot sen­trum i løpet av de nes­te fire årene.
* Sen­ke farts­gren­sen i sen­trums­nære gater, slik at syk­lis­ter og biler ta seg frem i de sam­me gatene.
Byg­ge to syk­kel­eks­press­vei­er inn til Oslo sentrum.
* Utvi­de mulig­he­te­ne for syk­kel­par­ke­ring og iverk­set­te til­tak for å sik­re mot tyveri.
* Etab­le­re noen syk­kel­ser­vice­sta­sjo­ner rundt i byen, der syk­lis­te­ne kan utfø­re enkelt ved­li­ke­hold på syk­ke­len sin.
* Utvi­de bysyk­kel­ord­nin­gen til nye områ­der av byen.
* Iverk­set­te til­tak for å unn­gå kon­flik­ter mel­lom uli­ke trafikantgrupper. ”

Også KrF vil byg­ge syk­kel­vei­nett inn mot, men ikke gjen­nom sentrum.

Syk­kel­ser­vice­sta­sjo­ner vil være bra.

Hva slags til­tak til de vil iverk­set­te for å unn­gå kon­flik­ter, sier de ikke noe om. Og da blir det gans­ke uklart.

Men det er dess­ver­re lite, og ikke vel­dig mye konkret.

Jeg er ikke til­hen­ger av å blan­de reli­gion og poli­tikk, og er dess­uten ikke en spe­si­elt reli­giøs per­son. Der­for har KrF ald­ri vært et par­ti for meg, og det som står om syk­kel i pro­gram­met er ikke noe som får meg til å revur­de­re det.

Valg 2015 — de uli­ke par­ti­ers sykkelpolitikk 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email