Oslovalget 2015: Venstres problem er Høyre

Venstre_logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for syk­kel­po­li­tik­ken. Venst­res pro­gram er til­gjen­ge­lig her.

Jeg har stemt Venst­re ved de sis­te val­ge­ne. Men jeg er en utro vel­ger, og har ennå ikke bestemt meg for hva jeg vil stem­me den­ne gan­gen. Uan­sett: Guri Mel­by er den bes­te sam­ferd­sels­by­rå­den Oslo har hatt. Hun viser vil­je og poli­tisk mot, og synes å få gjen­nom­slag også i saker hvor hun nep­pe har noen hel­hjer­tet støt­te fra fler­tal­let i byrå­det. Jeg ser gjer­ne at hun fort­set­ter. Venst­res pro­blem er at de har valgt å gå til sengs med Høy­re, som er den domi­ne­ren­de part­ne­ren i det for­hol­det. En stem­me til Venst­re er i prak­sis en stem­me til et fort­satt Høyre­do­mi­nert byråd, selv om et sterkt Venst­re vil bidra til å mode­re­re Høyre­po­li­tik­ken. Det blir ikke bed­re av at Høy­re og KrF regje­rer på FrPs nåde i Oslo, akku­rat som FrP regje­rer på Venst­re og KrFs nåde i rikspolitikken.

Pro­ble­met for en junior­part­ner i et regje­rings­sam­ar­beid, enten det er nasjo­nalt eller i en byre­gje­ring, er at man må gi seg i man­ge saker for å få gjen­nom­slag i noen. Det er let­te­re å være høy mørk i oppo­si­sjon, hvor man ikke behø­ver å gi seg i noen saker, men hel­ler ikke får gjennomslag.

Om sam­ferd­sel gene­relt, står det i programmet:

Bil­tra­fik­ken må redu­se­res, både ved at alter­na­ti­ve­ne blir bed­re, og gjen­nom bruk av restriksjoner.”

Jeg synes det­te er et vik­tig punkt. Den van­li­ge besver­gel­sen om at øknin­gen i per­son­trans­port skal tas med kol­lek­tiv, syk­kel og gan­ge sier at man skal opp­rett­hol­de sta­tus quo, og sier dess­uten ikke noe om annen trans­port enn per­son­trans­port. Det er alt­for lite ambi­siøst. Det må være et mål å redu­se­re bil­tra­fik­ken. Jeg er vide­re enig i det­te om kollektivtrafikk:

Bed­re frem­kom­me­lig­he­ten for trikk og buss i sen­trum gjen­nom å begren­se gate­par­ke­ring, opp­ret­te kol­lek­tiv­ga­ter og fle­re bil­frie gater, begren­se gjen­nom­kjø­ring i sen­trum og prio­ri­te­re kol­lek­tiv­trans­port i lyskryss.”

Man kun­ne ha lagt til bed­re frem­kom­me­lig­het på syk­kel. Men det er vik­tig å begren­se gjen­nom­kjø­ring i sen­trum. Det­te er også et vik­tig poeng om bysykler:

At måneds­kor­tet for kol­lek­tiv­trans­port også skal gjel­de bysykkel.”

 Avsnit­tet om syk­kel i Venst­res pro­gram er gans­ke kort. Det er dette:

Syk­kel­byen Oslo

Sykke­lan­de­len i Oslo øker, og skal fort­set­te å øke. Oslo skal bli­en mye bed­re og tryg­ge­re by å syk­le i for alle. Den sam­me sat­sin­gen som er gjort for kol­lek­tiv­tra­fik­ken må gjø­res for sykkel.

Venst­re vil:

• Øke sykke­lan­de­len fra 8 pro­sent (2013) til 16 pro­sent innen 2025.
•Ta hen­syn til syk­lis­ter i alle sam­ferd­sels- og byutviklingsprosjekter.
•Byg­ge et tett syk­kel­vei­nett med høy stan­dard i hele byen, også sen­trum, med til sam­men 600 km syk­kel­vei innen 2025.
•Leg­ge til ret­te for el-syk­ler bl.a. med lade­sta­sjo­ner ved sen­tra­le sykkelparkeringer.
•Byg­ge fle­re P‑hus for sykkel.
•Byg­ge fle­re syk­kel­sta­tiv i Oslo sen­trum, og på alle T‑banestasjoner og stør­re bussholdeplasser.
•Sør­ge for bed­re brøy­ting og strø­ing av sykkelveinettet.
•Bed­re mer­kin­gen for syk­lis­ter i kryss og på vei­er, gjen­nom stør­re skilt og tyde­lig skil­ting langs syk­kel­vei­er, og røde syk­kel­felt og syk­kel­bok­ser foran kryss.
•Skil­te fle­re gater og vei­er med prio­ri­te­ring for syk­lis­ter, blant annet mot enveiskjøring.
•Til­la­te at syk­ler kan frak­tes gra­tis på t‑banen uten­om rushtiden.
•Set­te i gang kam­pan­jer og syk­kel­til­tak for å få fle­re til å syk­le oftere.
•For­bed­re og utvi­de bysyk­kel­ord­nin­gen, og sik­re døgn­åpen til­gang til bysykler.
•For­bed­re reise­plan­leg­gings­por­ta­ler (som www.ruter.no) også for sykkel.
•Etab­le­re ved­li­ke­holds­sta­sjo­ner for syk­kel i alle bydeler”

Man må gjer­ne ha ambi­sjo­ner om høy sykke­lan­del. Men antal­let folk som syk­ler er ikke noe poli­ti­ker­ne kan ved­ta, det er et resul­tat av til­tak. Poli­ti­ke­re kan først og fremst ved­ta byg­ging av infra­struk­tur, samt end­re tra­fikk­reg­ler (som ikke avgjø­res på kom­mu­nalt nivå), så vil sykke­lan­de­len være et mål på i hvil­ken grad man lykkes.

Det er grunn til å under­stre­ke at man må ta hen­syn til syk­kel i alle byut­vik­lings­pro­sjek­ter. I Oslo kom­mer syk­kel alt­for sent inn i pro­sjek­ter, når vel­dig man­ge pre­mis­ser er lagt uten at det er tatt hen­syn til sykkel.

600 km syk­kel­vei innen 2025 vil­le være vel­dig bra, mer ambi­siøst enn det som er for­slått i for­sla­get til syk­kel­vei­nett i Oslo.

Det er vik­tig å leg­ge til ret­te for el-syk­ler. Det er satt opp man­ge lade­sta­sjo­ner for el-bil, og det bur­de vært like man­ge for el-syk­ler. Og vi tren­ger fle­re syk­kel­sta­ti­ver og bed­re (og sik­re­re) sykkelparkering.

Bed­re brøy­ting og strø­ing er det åpen­bart fler­tall for, så det er bare å set­te i gang.

Man kan alle­re­de ta med syk­ke­len på T‑banen er alle­re­de inn­ført, og er ikke så mye å gå til valg på. Men det bør utvi­des til i alle fall å omfat­te Nesoddbåten.

Ved­li­ke­holds­sta­sjo­ner bør det være man­ge ste­der. Det kun­ne med for­del vært satt opp ved alle bysykkelstativer.

Grun­ner til å stem­me på Venstre

  • Venst­re sier klart at bil­tra­fik­ken må ned.
  • Venst­re har et gans­ke offen­sivt pro­gram for sykkel.
  • Guri Mel­by. Hun har et sterk og ærlig enga­sje­ment for syk­kel, og hun syk­ler selv. Mitt inn­trykk er at hun er flink til å få gjen­nom­slag for mer enn det kjøtt­vek­ten i byrå­det tilsier.

Grun­ner til ikke å stem­me Venstre:

  • Høy­re. En stem­me til Venst­re vil i prak­sis bety en stem­me  til at vi fort­satt vil ha et byråd domi­nert av det lite syk­kel­venn­li­ge par­ti­et Høyre.

Valg 2015 — de uli­ke par­ti­ers sykkelpolitikk 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email