Oslovalget 2015: Venstres problem er Høyre

Venstre_logo“Sykkel «hot» sak i valgkampen” skriver NRK Østlandssendingen. Det liker jeg å se.

Dette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de skulle vurdere partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Politikk er mer enn sykkel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres sykkelpolitikk og annet jeg mener er relevant for sykkelpolitikken. Venstres program er tilgjengelig her.

Jeg har stemt Venstre ved de siste valgene. Men jeg er en utro velger, og har ennå ikke bestemt meg for hva jeg vil stemme denne gangen. Uansett: Guri Melby er den beste samferdselsbyråden Oslo har hatt. Hun viser vilje og politisk mot, og synes å få gjennomslag også i saker hvor hun neppe har noen helhjertet støtte fra flertallet i byrådet. Jeg ser gjerne at hun fortsetter. Venstres problem er at de har valgt å gå til sengs med Høyre, som er den dominerende partneren i det forholdet. En stemme til Venstre er i praksis en stemme til et fortsatt Høyredominert byråd, selv om et sterkt Venstre vil bidra til å moderere Høyrepolitikken. Det blir ikke bedre av at Høyre og KrF regjerer på FrPs nåde i Oslo, akkurat som FrP regjerer på Venstre og KrFs nåde i rikspolitikken.

Problemet for en juniorpartner i et regjeringssamarbeid, enten det er nasjonalt eller i en byregjering, er at man må gi seg i mange saker for å få gjennomslag i noen. Det er lettere å være høy mørk i opposisjon, hvor man ikke behøver å gi seg i noen saker, men heller ikke får gjennomslag.

Om samferdsel generelt, står det i programmet:

“Biltrafikken må reduseres, både ved at alternativene blir bedre, og gjennom bruk av restriksjoner.”

Jeg synes dette er et viktig punkt. Den vanlige besvergelsen om at økningen i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange sier at man skal opprettholde status quo, og sier dessuten ikke noe om annen transport enn persontransport. Det er altfor lite ambisiøst. Det må være et mål å redusere biltrafikken. Jeg er videre enig i dette om kollektivtrafikk:

“Bedre fremkommeligheten for trikk og buss i sentrum gjennom å begrense gateparkering, opprette kollektivgater og flere bilfrie gater, begrense gjennomkjøring i sentrum og prioritere kollektivtransport i lyskryss.”

Man kunne ha lagt til bedre fremkommelighet på sykkel. Men det er viktig å begrense gjennomkjøring i sentrum. Dette er også et viktig poeng om bysykler:

“At månedskortet for kollektivtransport også skal gjelde bysykkel.”

 Avsnittet om sykkel i Venstres program er ganske kort. Det er dette:

“Sykkelbyen Oslo

Sykkelandelen i Oslo øker, og skal fortsette å øke. Oslo skal blien mye bedre og tryggere by å sykle i for alle. Den samme satsingen som er gjort for kollektivtrafikken må gjøres for sykkel.

Venstre vil:

• Øke sykkelandelen fra 8 prosent (2013) til 16 prosent innen 2025.
•Ta hensyn til syklister i alle samferdsels- og byutviklingsprosjekter.
•Bygge et tett sykkelveinett med høy standard i hele byen, også sentrum, med til sammen 600 km sykkelvei innen 2025.
•Legge til rette for el-sykler bl.a. med ladestasjoner ved sentrale sykkelparkeringer.
•Bygge flere P-hus for sykkel.
•Bygge flere sykkelstativ i Oslo sentrum, og på alle T-banestasjoner og større bussholdeplasser.
•Sørge for bedre brøyting og strøing av sykkelveinettet.
•Bedre merkingen for syklister i kryss og på veier, gjennom større skilt og tydelig skilting langs sykkelveier, og røde sykkelfelt og sykkelbokser foran kryss.
•Skilte flere gater og veier med prioritering for syklister, blant annet mot enveiskjøring.
•Tillate at sykler kan fraktes gratis på t-banen utenom rushtiden.
•Sette i gang kampanjer og sykkeltiltak for å få flere til å sykle oftere.
•Forbedre og utvide bysykkelordningen, og sikre døgnåpen tilgang til bysykler.
•Forbedre reiseplanleggingsportaler (som www.ruter.no) også for sykkel.
•Etablere vedlikeholdsstasjoner for sykkel i alle bydeler”

Man må gjerne ha ambisjoner om høy sykkelandel. Men antallet folk som sykler er ikke noe politikerne kan vedta, det er et resultat av tiltak. Politikere kan først og fremst vedta bygging av infrastruktur, samt endre trafikkregler (som ikke avgjøres på kommunalt nivå), så vil sykkelandelen være et mål på i hvilken grad man lykkes.

Det er grunn til å understreke at man må ta hensyn til sykkel i alle byutviklingsprosjekter. I Oslo kommer sykkel altfor sent inn i prosjekter, når veldig mange premisser er lagt uten at det er tatt hensyn til sykkel.

600 km sykkelvei innen 2025 ville være veldig bra, mer ambisiøst enn det som er forslått i forslaget til sykkelveinett i Oslo.

Det er viktig å legge til rette for el-sykler. Det er satt opp mange ladestasjoner for el-bil, og det burde vært like mange for el-sykler. Og vi trenger flere sykkelstativer og bedre (og sikrere) sykkelparkering.

Bedre brøyting og strøing er det åpenbart flertall for, så det er bare å sette i gang.

Man kan allerede ta med sykkelen på T-banen er allerede innført, og er ikke så mye å gå til valg på. Men det bør utvides til i alle fall å omfatte Nesoddbåten.

Vedlikeholdsstasjoner bør det være mange steder. Det kunne med fordel vært satt opp ved alle bysykkelstativer.

Grunner til å stemme på Venstre

  • Venstre sier klart at biltrafikken må ned.
  • Venstre har et ganske offensivt program for sykkel.
  • Guri Melby. Hun har et sterk og ærlig engasjement for sykkel, og hun sykler selv. Mitt inntrykk er at hun er flink til å få gjennomslag for mer enn det kjøttvekten i byrådet tilsier.

Grunner til ikke å stemme Venstre:

  • Høyre. En stemme til Venstre vil i praksis bety en stemme  til at vi fortsatt vil ha et byråd dominert av det lite sykkelvennlige partiet Høyre.
Valg 2015 - de ulike partiers sykkelpolitikk

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.