Valget 2015: Holder Miljøpartiet de grønne helt til mål?

MDG_logoVi står foran et valg som er spen­nen­de på man­ge plan. På nasjo­nalt plan er tren­der og styrke­for­hol­det mel­lom par­ti­er og blok­ker inter­es­sant. Det er for­skjell på lokal­valg og stor­tings­valg. Men lokal­val­ge­ne, og da sær­lig fyl­kes­tings­val­ge­ne, gir en langt bed­re “menings­må­ling” om riks­po­li­tikk, enn de målin­ge­ne som tas opp ved å spør­re et utvalg.

I de stør­re byene er det spen­nen­de hvil­ken av blok­ke­ne som får fler­tall. Som Oslo­bor­ger er jeg selv­sagt mest opp­tatt av resul­ta­tet i Oslo. Men det er spen­nen­de å se hva slags resul­tat alt ord­fø­rer­ro­tet i Ber­gen vil føre til, osv.

Miljø­par­ti­et de grøn­ne (MDG) ser ut til å gå mot et brak­valg, om vi skal tro menings­må­lin­ge­ne. Men menings­må­lin­ger er menings­må­lin­ger, og valg er valg. Sær­lig for uli­ke “pro­test­par­ti­er” vil det kun­ne være slik at de er lett å si til en menings­må­ler at man vil stem­me på det par­ti­et. Men når man står der og skal vel­ge hvil­ken stem­me­sed­del man skal leg­ge i valg­ur­nen, stem­mer man kan­skje ikke på dem like­vel. Og noen lar være å stem­me i det hele tatt.

Con­ti­nue read­ing Val­get 2015: Hol­der Miljø­par­ti­et de grøn­ne helt til mål?