Selvsagt skal dere “favorisere” syklister på Gamle Mossevei, Karin Høystad, @presserom @ketilso

Det­te er også en sak som har blitt lig­gen­de over som­mer­en, og også over val­get. Men som dess­ver­re er like aktu­ell nå som før som­mer­en, noe vi ble min­net om på Syk­kelt­we­etup sist lørdag.

Det er regel­rett krig mel­lom bilis­ter og syk­lis­ter” skrev Øslan­dets blad den 12. juni. Det er ikke noen krig. Den kri­gen fin­nes stort sett bare i hode­ne til tab­lo­i­de jour­na­lis­ter som ikke er i stand til å se ver­den annet enn i kon­flikt- eller kjen­dis­per­spek­tiv, og de som har fått sin fore­stil­lings­ver­den øde­lagt av disse.

Ingen syk­lis­ter er så dum­me at de kri­ger mot bilis­ter på vei­en. Som syk­list vet man at man er dømt til å tape de fles­te slag i en slik “krig”. Skal man bru­ke noen form for krigs­ter­mi­no­lo­gi, så har det skjedd en okku­pa­sjon: Bilis­te­ne har okku­pert vei­ene, og for­trengt and­re tra­fi­kan­ter. Sta­tens veg­ve­sen og poli­ti­et har stilt seg på okku­pan­te­nes side.

Con­ti­nue read­ing Selv­sagt skal dere “favo­ri­se­re” syk­lis­ter på Gam­le Mosse­vei, Karin Høy­stad, @presserom @ketilso