Selvsagt skal dere “favorisere” syklister på Gamle Mossevei, Karin Høystad, @presserom @ketilso

Det­te er også en sak som har blitt lig­gen­de over som­mer­en, og også over val­get. Men som dess­ver­re er like aktu­ell nå som før som­mer­en, noe vi ble min­net om på Syk­kelt­we­etup sist lørdag.

Det er regel­rett krig mel­lom bilis­ter og syk­lis­ter” skrev Øslan­dets blad den 12. juni. Det er ikke noen krig. Den kri­gen fin­nes stort sett bare i hode­ne til tab­lo­i­de jour­na­lis­ter som ikke er i stand til å se ver­den annet enn i kon­flikt- eller kjen­dis­per­spek­tiv, og de som har fått sin fore­stil­lings­ver­den øde­lagt av disse.

Ingen syk­lis­ter er så dum­me at de kri­ger mot bilis­ter på vei­en. Som syk­list vet man at man er dømt til å tape de fles­te slag i en slik “krig”. Skal man bru­ke noen form for krigs­ter­mi­no­lo­gi, så har det skjedd en okku­pa­sjon: Bilis­te­ne har okku­pert vei­ene, og for­trengt and­re tra­fi­kan­ter. Sta­tens veg­ve­sen og poli­ti­et har stilt seg på okku­pan­te­nes side.

Det fin­nes man­ge hen­syns­løse bilis­ter som tror at de eier vei­en. De er hel­dig­vis ikke repre­sen­ta­ti­ve for de bilis­te­ne vi møter på vei­ene. De fles­te bilis­te­ne er høf­li­ge og hen­syns­ful­le over­for syk­lis­ter. Men det er like­vel for man­ge som gjer­ne vil demon­stre­re gjen­nom sin kjø­ring at de mener at syk­lis­ter ikke har noe på vei­en å gjø­re, og de er far­li­ge. De bør lukes ut av tra­fik­ken. I til­legg er det man­ge ube­tenk­som­me bilis­ter, som f.eks. hol­der alt­for liten avstand når de pas­se­rer syklister.

Bilis­ten vel­ger å kjø­re for­bi syk­lis­ten i en uover­sik­te­lig sving. Og midt i mot kom­mer det en bil. Den møten­de bilis­ten brem­ser og avver­ger en ulyk­ke. Det hele ble fan­get på film av Hans Olav Nyborgs dash­bord­ka­me­ra tors­dag 11. juni.

- Jeg kjø­rer gam­le Mosse­vei langs Gjer­sjø­en til og fra jobb og ser ofte at bilis­ter kjø­rer for­bi syk­lis­ter og rulle­ski­lø­per i svin­ge­ne. Akku­rat den­ne forbi­kjø­rin­gen kun­ne endt galt der­som sjå­fø­ren i den møten­de bilen ikke had­de opp­fat­tet situa­sjo­nen, sier Nyborg.

Han mener det kun er et spørs­mål om tid før det skjer noe vir­ke­lig alvor­lig på den tra­fik­ker­te vei­en og opp­ford­rer både har­de og myke tra­fi­kan­ter til å ta hen­syn til hverandre.”

En Karin Høy­stad i noe som påstås å være fra noe som kal­les “tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen” i Sta­tens veg­ve­sen sier:

Beg­ge [bilis­te­ne og syk­lis­te­ne] har de sam­me ret­tig­he­te­ne og de sam­me plik­te­ne. Vi vil ikke favo­ri­se­re syk­lis­te­ne, men de myke tra­fi­kan­te­ne har minst å stil­le opp med. Vi råder syk­lis­te­ne til å ten­ke sik­ker­het når de er på veiene.” 

Vei­en er mer­ket som syk­kel­rute, og det er i prak­sis ikke noen alter­na­tiv syk­kel­rute her. Men at det er en syk­kel­rute og er mer­ket som det, er åpen­bart noe som her helt uten betyd­ning for Sta­tens veg­ve­sen. Bilis­te­ne skal fram, det er det enes­te som synes å bety noe i den etaten.

Gsmle Mossevei - skiltHvor dum­me tror den­ne Karin Høy­stad at syk­lis­ter er? Tror hun vir­ke­lig ikke at de som syk­ler, til tross for elen­dig til­rette­leg­ging og hen­syns­løse bilis­ter, ikke ten­ker på sik­ker­het? Vi tren­ger ikke sli­ke tåpe­li­ge råd, Karin Høy­stad. Du får meg til å lure på hva slags tul­le­sek­sjon den­ne “tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen” er, Karin Høy­stad. Er det en avde­ling for tåpe­li­ge råd og morals­ke peke­fing­re, som ikke vil ta tak i det som vir­ke­lig betyr noe for sik­ker­he­ten? Vi tren­ger en “tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjon” som fak­tisk er opp­tatt av syk­lis­ters sik­ker­het, og som fak­tisk gjør noe. Tra­fikk­sik­ker­het for syk­lis­ter er sik­ker infra­struk­tur, sik­ker infra­struk­tur og sik­ker infra­struk­tur. En sek­sjon som bare snak­ker tull, kan like godt leg­ges ned med en gang.

Vi vet at dere ikke vilfavo­ri­se­re syk­lis­ter”, Karin Høy­stad. At du i det hele tatt kan for­mu­le­re deg på den­ne måten, viser med all mulig tyde­lig­het at du iden­ti­fi­se­rer deg med bilis­te­nes. På den måten er du nok gans­ke typisk for fol­ket i Sta­tens veg­ve­sen. Du synes å ha kjørt deg så fast i bilist­per­spek­ti­vet at du ikke er i stand til å se det selv. Mener du og Sta­tens veg­ve­sen at det er en like­be­hand­ling av tra­fikk­grup­per når en vei kun er til­rette­lagt for moto­ri­sert tra­fikk, i gans­ke stor fart? Har dere blitt så bil­blin­de at dere ikke ser at det­te er en sole­klar favo­ri­se­ring av bilis­ter, slik Sta­tens veg­ve­sen all­tid favo­ri­se­rer bilister?

Det er en full­sten­dig gal pro­blem­stil­ling. Det hand­ler ikke om å “favo­ri­se­re syk­lis­ter”, Karin Høy­stad. Det hand­ler om en mini­mums­kom­pen­sa­sjon for Sta­tens veg­ve­sens favo­ri­se­ring av bilis­ter i man­ge tiår, en favo­ri­se­ring som Sta­tens bil­veg­ve­sen fort­set­ter med. Sta­tens veg­ve­sen har i man­ge tiår gitt blaf­fen i syk­lis­ter, og har gjort det sta­dig vans­ke­li­ge­re og far­li­ge­re å syk­le på nors­ke vei­er. Å ret­te opp det­te er ikke å “favo­ri­se­re syk­lis­ter”, Karin Høystad.

Sta­tens veg­ve­sen har byg­get ny vei for bilis­ter fra Herre­gårds­krys­set til Vin­ter­bro og vide­re. Ingen ting har blitt byg­get for å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­ling. Mener du, Karin Høy­stad, at det ikke er å favo­ri­se­re bilistene?

Det bur­de være en selv­føl­ge at når det byg­ges ny vei for bilis­te­ne, slik det ble gjort her, da skal ikke len­ger bilis­ter være prio­ri­tert på den gam­le vei­en. Bilis­te­ne har fått ny vei, og bør hen­vi­ses til å bru­ke den­ne. Er det vans­ke­lig å for­stå for folk i Sta­tens veg­ve­sen, Karin Høystad?

Vei­er som Gam­le Mosse­vei bør byg­ges om slik at bilis­ter ikke føler seg vel­kom­men, og at det ikke er attrak­tivt for dem å bru­ke vei­en. På sli­ke vei­er skal syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re prio­ri­te­res, og det skal leg­ges til ret­te for syk­ling og gan­ge. Det bur­de være en selv­føl­ge. Gam­le Mosse­vei, og man­ge and­re vei­er, bur­de vært byg­get om for len­ge siden.

Det bør iverk­set­tes farts- og tra­fikk­be­gren­sen­de til­tak for motor­kjøre­tøy, og vei­en bør byg­ges om med gode for­hold for syk­lis­ter på en måte som klart viser at bilis­ter ikke er prio­ri­tert. I Neder­land ser man ofte vei­er hvor to kjøre­felt er redu­sert til ett (med toveis tra­fikk), og to bre­de syk­kel­felt. Det­te er vei­er som betje­ner langt mer tett­byg­de og folke­rike områ­der enn Svartskog.

Vei med ett kjørefelt, to sykkelfeltJeg har ikke sett vei­er i Nor­ge som er mer­ket opp på den måten. Men det er ikke så vans­ke­lig å fin­ne gater som i prak­sis er snev­ret inn til ett kjøre­felt med toveis tra­fikk. Men da er det gate­par­ker­te biler, og ikke syk­lis­ter man har gitt plass til på beg­ge sider. Og gate­par­ker­te biler har til nå vært, og er fort­satt i for stor grad, hel­li­ge for de som har ansva­ret for vei­ene. Som her i Schi­ves gt i Oslo.

WIMG_3108_DxOEn regu­le­ring som fore­slått, betyr nød­ven­dig­vis at bilis­ter må ut i syk­kel­fel­tet når det er møten­de tra­fikk. Men det er sam­ti­dig helt klart at syk­lis­ter er prio­ri­tert og at syk­kel­fel­te­ne er for syk­lis­ter, slik at bilis­ter ikke kan base­re seg på å bru­ke dis­se. Det betyr redu­sert kapa­si­tet for bil­tra­fikk, og at far­ten må ned. Vide­re betyr de at forbi­kjø­ring av en bilist som kjø­rer lov­lig i prak­sis er umu­lig. Uan­sett bør sli­ke vei­er skil­tes med “forbi­kjø­ring forbudt”.

I Nor­ge vil det dess­uten være behov for skil­ting som sta­dig min­ner om at det­te er vet med ett kjøre­felt for bilis­ter og to syk­kel­felt, da mer­king i veg­ba­nen fun­ge­rer dår­lig om vin­te­ren. Og skil­let mel­lom kjøre­felt og syk­kel­felt må mar­ke­res med et skik­ke­lig rom­le­felt, så bilis­ter vir­ke­lig mer­ker det når de krys­ser dette.

Men det­te stri­der åpen­bart mot alle instink­ter hos Sta­tens veg­ve­sen. Der er det bæren­de prin­sip­pet åpen­bart: Bilen skal fram, over alt, all­tid. Vei­en kan ikke sten­ges, og det å redu­se­re kapa­si­te­ten for bil­tra­fikk, synes å være en gans­ke uten­ke­lig tan­ke i den eta­ten. Vei­en må på et vis fort­satt være åpen for lokal­tra­fikk, men bare for lokal­tra­fikk. Den bør sten­ges for gjen­nom­kjø­ring og sten­ges for tung­trans­port. Det bur­de vært gjort da den nye vei­en åpnet.

Det­te bør være en inte­grert del av et hvert nytt (motor)veiprosjekt. Frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter skal sik­res i anleggs­pe­rioden og etter åpning. Vi kan ikke ha fle­re skan­da­ler som på E18 mel­lom Sky og Lan­gan­gen, og Gam­le Sør­lands­ke, hvor Sta­tens veg­ve­sen mar­ke­rer seg som Sta­tens BILveg­ve­sen veg så sten­ge vei­en for syk­lis­ter for­di de hel­li­ge bilis­te­ne skal ha en omkjø­rings­vei når man byg­ger midt­de­le­re på E18. Er det det­te dere kal­ler ikke å for­skjells­be­hand­le tra­fi­kant­grup­per, Karin Høystad?

Det sam­me bur­de man gjø­re med and­re vei­er. Ene­bakk­vei­en mel­lom Ryen og Abildsø. Men der insis­te­rer Sta­tens bil­veg­ve­sen på at bom­sta­sjo­nen skal stå slik at den gir bilis­te­ne en eks­tra opp­ford­ring til å vel­ge den vei­en hvor det ikke bur­de vært bil­tra­fikk. Man slip­per bom­pen­ger om man vel­ger Ene­bakk­vei­en frem­for E6. For Sta­tens bil­veg­ve­sen prio­ri­te­rer bil. Den enes­te sty­ren­de tan­ken synes å være at bilen skal uhind­ret fram, over alt, alltid.

I Ryen­berg­vei­en og Svart­dals­vei­en bur­de bil­tra­fik­ken ha vært begren­set fra den dagen Svart­dals­tun­ne­len åpnet, alt­så for ca 15 år siden. Ingen gjen­nom­kjø­ring med bil, og prio­ri­te­ring av syk­lis­ter. Men Sta­tens bil­veg­ve­sen prio­ri­te­rer som all­tid bilistene.

Etter at Våler­eng­tun­ne­len ble åpnet for drøyt 25 år siden, bur­de syk­lis­ter ha vært prio­ri­tert i St Hal­vards gt og Strøms­vei­en. Men alt som er der er noen alt for sma­le syk­kel­felt som er så pate­tis­ke og i så dår­lig stand at det er helt ubru­ke­li­ge. En eller annen talent­løs plan­leg­ger har fått den helt idio­tis­ke ide­en å leg­ge fire rader med bro­stein mel­lom det alt­for sma­le syk­kel­fel­tet og kjøre­fel­tet, som gjør et dår­lig syk­kel­felt totalt ubru­ke­lig. Når jeg syk­ler der, bru­ker jeg ald­ri syk­kel­fel­tet, jeg syk­ler all­tid i kjørefeltet.

WIMG_9870_DxODet er til og med par­ke­rings­lom­mer på innsiden.

SIMG_5234_DxODa Fest­nings­tun­ne­len ble åpnet for ca 25 år siden, skul­le syk­lis­ter ha vært prior­tiert fra Aker Bryg­ge, over Råd­hus­plas­sen og enten gjen­nom Råd­hus­ga­ten (som eks­press­vei) eller rundt Vippe­tan­gen. Men de ansvar­li­ge gir som van­lig blaf­fen i syk­lis­ter. Alt man klar­te å lage var noen helt ubru­ke­li­ge “syk­kel­for­tau” i Rådhusgaten.

Og Sta­tens bil­veg­ve­sen har laget et hel­ve­te i Bjør­vi­ka. Om det­te er det bare en ting å si: Riv opp hele drit­ten, og gjør det ordentlig.

Det ser også ut som om man er i ferd med å gjen­ta fade­sen i Dag Ham­mar­skjølds vei. En ny tun­nel med seks kjøre­felt for bil­tra­fikk. Like­vel er “lokal­vei­en” på over­fla­ten laget slik at bil­tra­fikk i prak­sis er prioritert.

Vi kan også ta med to vei­er hvor det ikke er kom­met nye vei­er: Mari­dals­vei­en og Sørke­dals­vei­en Fra Brek­ke og inn Mari­da­len bør syk­lis­ter prio­ri­te­res. Det er uan­sett fle­re som syk­ler enn som kjø­rer bil her, så det er grovt uri­me­lig at all regu­le­ring er gjort på bilis­te­nes pre­mis­ser. Til­sva­ren­de bør det være fra Bog­stad og inn Sørkedalen.

Vi tren­ger ikke fle­re hold­nings­kam­pan­jer med morals­ke peke­fing­re som sier at ofre­ne må pas­se seg for over­gri­per­ne. Vi tren­ger infra­struk­tur, vi tren­ger et regel­verk som tar syk­lis­ter på alvor, her­under når det gjel­der skil­ting. Og vi tren­ger en fille­ris­ting av Sta­tens veg­ve­sen slik at fos­sil­skje­let­te­ne ram­ler ut og for­hå­pent­lig­vis knuses.

Det som blir mer og mer tyde­lig, er at Sta­tens bil­veg­ve­sen ikke øns­ker syk­lis­ter. De skal skrem­mes vekk. Jeg vet at det­te er uri­me­lig over­for de i Sta­tens veg­ve­sen som fak­tisk er opp­tatt av syk­kel. Men det er åpen­bart ikke de syk­kel­venn­li­ge som får set­te sitt preg på sto­re prosjekter.

Den­ne Karin Høy­stad skal angi­ve­lig arbei­de i noe som heter “Tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen” i Sta­tens veg­ve­sen. Gude­ne må vite hva de dri­ver med der. Det er i alle fall åpne­bart at tra­fikk­sik­ker­het for syk­lis­ter ikke er noe man er opp­tatt av. Kan­skje er det bare en avde­ling for dår­li­ge råd og morals­ke pekefingre?

Bilis­te­ne skal uhind­ret fram, er hoved­bud­ska­pet. Men bilis­te­nes ofre, syk­lis­te­ne skal ten­ke sik­ker­het og pas­se seg for bile­ne. Sier du til alle kvin­ner at de ikke skal kle seg utford­ren­de og ikke opp­søke ste­der der de risi­ke­rer å møte kåte menn, og at de må pas­se seg så de ikke blir vold­tatt av menn, hvis fri­het ikke må begren­ses, Karin Høy­stad? Det er det­te som er ditt bud­skap til syk­lis­te­ne. En som kan si noen slikt, kan ikke repre­sen­te­re noe som med noen form for rime­lig­het kan kal­les en “tra­fikk­sik­ker­hets­av­de­ling”.

Noen enk­le prin­sip­per bur­de lig­ge helt fast: Det skal ald­ri, alt­så ald­ri byg­ges en ny vei uten at det sam­ti­dig, alt­så sam­ti­dig, lages syk­kel­vei. Vi kan ikke aksep­te­re fle­re sli­ke planleggings/byggeskandaler som ved E18 mel­lom Lar­vik og Lan­gan­gen.

Lages det ny vei for bilis­ter, skal annen tra­fikk, ikke minst syk­kel, prio­ri­te­res i den vei­en som fri­gis. Bil­tra­fik­ken skal begren­ses, far­ten skal ned og det skal skje på myke tra­fi­kan­ters premisser.

Forbikjøring forbudtEn enkel start i Gam­le Mosse­vei, mens dere ten­ker på hvor­dan dere skal gå vide­re: Sett ned farts­gren­sen og skilt hele strek­nin­gen med forbi­kjø­ring for­budt.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email