Virke om bilfri by

Sam­funns­po­li­tisk direk­tør i Vir­ke, Harald J. Ander­sen, skri­ver i Aften­pos­ten 23. sep­tem­ber om “Bil­fritt sen­trum — til hvil­ken pris?”.

Utslipp fra trans­port­sek­to­ren må redu­se­res, men utslip­pe­ne fra bil­bruk i sen­trum er som en drå­pe i havet å regne”

skri­ver Harald J Ander­sen, og viser med det at han har mis­for­stått gans­ke mye. I den glo­ba­le sam­men­heng betyr nok utslipp av klima­gas­ser fra biler i Oslo sen­trum lite. Men for den loka­le for­urens­nin­gen betyr det mye. Dess­uten er den glo­ba­le effek­ten sum­men av det man gjør lokalt. Hvis alle skal ten­ke at vårt bidrag er så lite at det ikke er grunn til å gjø­re noe, skjer det ingen ting.

Like­vel: I bysen­tra repre­sen­te­rer bile­ne først og fremst et plass­pro­blem, ikke et utslipps­pro­blem. Vi kan ikke fort­set­te å bru­ke sto­re og ver­di­ful­le area­ler til en så lite plass­ef­fek­tiv trans­port som pri­vat­bil, og vi kan ikke bru­ke fel­les­area­ler i byen til å par­ke­re dis­se bile­ne. Der­for er også Oslos ambi­sjo­ner om å bli ver­dens leden­de elbil­by (her er det ikke man­ge kon­kur­ren­ter), et blind­spor. Elbi­ler tar like mye plass som fossilbiler.

Harald J Ander­sen føl­ger opp med fle­re udo­ku­men­ter­te påstander:

For stren­ge restrik­sjo­ner på bil­bruk i sen­trum kan gjø­re sen­trum mind­re til­gjen­ge­lig og svek­ke vil­kå­re­ne for lønn­som han­del og vita­le bysen­tra. Å utar­me sen­trum gjen­nom for stren­ge til­tak vil kun­ne føre til mer spredt boset­ting på sikt. Det er dår­lig nytt for klimaet.”

Stren­ge restrik­sjo­ner på bruk av bil i sen­trum vil nok gjø­re sen­trum mind­re til­gjen­ge­lig for de som insis­te­rer på at de abso­lutt må kjø­re bil. Men det er ikke sær­lig man­ge, og jeg tror ikke man skal for­sø­ke å lok­ke dis­se inn i sen­trum. En under­søke­slse fra 2014 vis­te at bare 7% av de hand­len­de i Oslo sen­trum kom med bil. Og bare 7–9% av hand­len­de i The­re­se gt, hvor man har kjem­pet så hardt for par­ke­rings­plas­se­ne, kom­mer med bil.

Gjen­nom­gå­en­de er erfa­rin­ge­ne at bil­frie områ­der gir økt han­del. Jeg går ut fra at en sam­funns­po­li­tisk direk­tør i Vir­ke vet at man fin­ner de høy­es­te hus­leie­ne for butikk­lo­ka­ler i gågate­de­len av Karl Johans gate, og til­stø­ten­de gåga­ter. Jeg har ikke sett noen som tyder på at det har utar­met Karl Johans gate at den har blitt stengt for bil­tra­fikk. Det er ikke det­te “byli­vet” vi vil ha til­ba­ke på Karl Johans gate.

Karl_Johan biler 02I Torg­gata var det len­ge slik at det var mye folk og liv i gågate­de­len mel­lom Youngs­tor­get og Stor­tor­get, mens strek­nin­gen mel­lom Ham­mers­gborg­gata og Haus­manns­gate var et områ­de i for­fall, også han­dels­mes­sig. Etter at man nes­ten har fått fjer­net bil­tra­fik­ken, har gaten blomst­ret og det har blitt mye liv der. Det er nes­ten et under at en gate­stump mel­lom to gater så domi­nert av bil­tra­fikk, kan blomst­re på den­ne måten.

Jeg har ennå ikke sett noen god under­byg­ging av påstan­den om at bil­bruk fører til vita­le bysen­tra. Det er hel­ler slik at bile­ne utar­mer byen. Man kan vand­re rundt i kvad­ra­tu­ren i Oslo. Hvor er det folk, og hvor er det han­del? Er det i de bil­frie gate­ne, eller er det i gater med bil­tra­fikk? Det er ikke mang­len­de til­gjen­ge­lig­het med bil som har gjort at Råd­hus­gt er en til­nær­met død gate. Det er hel­ler ikke mang­len­de til­gjen­ge­lig­het med bil som gjør at det er langt mind­re liv og dår­li­ge­re grunn­lag for han­del i Møl­lergt enn i Torggt.

Trans­port­øko­no­misk insti­tutt har gjen­nom­gått til­gjen­ge­lig forsk­ning om han­del og trans­port, og opp­sum­me­rer det­te som noen av de vik­tigs­te fun­ne­ne (s. 21 i rapporten):

  • Selv om bilis­ter ofte i gjen­nom­snitt hand­ler for mest per handle­tur i sen­trum, vil and­re tra­fi­kan­ter ofte hand­le hyp­pi­ge­re og der­med leg­ge igjen mer pen­ger­per måned eller år (under­sø­kel­ser fra stør­re byer)
  • I sto­re byer står bilis­te­ne for en rela­tivt liten andel av omset­nin­gen, for­di de fles­te kun­de­ne kom­mer med and­re trans­port­mid­ler enn bil
  • Man kan anta at bilis­te­ne er en vik­ti­ge­re tra­fi­kant­grup­pe for sen­trum i mindre­byer for­di bilan­de­le­ne på sen­trums­ret­te­de handle­rei­ser er stør­re i mind­re byer
  • Butikk­inne­ha­ve­re i sen­trum ten­de­rer til å over­vur­de­re ande­len som rei­ser med bil til sen­trum, samt hvor langt de reiser.”

Men Harald J Ander­sen star­ter sitt inn­legg med å avfeie forsk­nin­gen. Så han base­rer seg på det gam­le prin­sip­pet om “Don’t con­fu­se me with facts!”. Han sto­ler mer på sin egen synsing.

Hvor­dan begrens­nin­ger på bil­kjø­ring i sen­trum kan føre til mer spredt boset­ting, er for meg en gåte. Noe av det flot­te med å bo i sen­trum eller sen­trums­nært, er at man ikke er avhen­gig av den her­sens bilen. Jeg har bodd sen­trums­nært i snart 30 år. Skal jeg inn til sen­trum, plei­er jeg å syk­le eller gå. Men det går også utmer­ket å rei­se med kol­lek­tiv­trans­port, selv om jeg selv i liten grad bru­ker den.

For fire år siden solg­te vi bilen. Jeg synes det har vært en let­tel­se ikke å eie bil. Vi ble kvitt man­ge utgif­ter og bekym­rin­ger da vi kvit­tet oss med bilen. Man får all­tids tak i en kol­lek­tiv­bil eller en leie­bil når man har et reelt behov for bil. Men ters­ke­len for å vel­ge bil er nok litt høy­ere når den ikke til enhver tid står klar uten­for. Det er bra for mil­jø­et, og det er bra for min helse. Og jeg hand­ler mer i nær­bu­tik­ke­ne nå enn jeg gjor­de da vi had­de bil, hvil­ket er bra for det loka­le nærings­li­vet. Jeg har en vare­syk­kel som gjør at jeg får med meg det mes­te hjem fra en handle­tur, om jeg vel­ger den­ne syk­ke­len. Så jeg tar fort­satt en handle­tur til det som nå har blitt Jacobs på Major­stu­en fra tid til annen. Noen av de pen­ge­ne man spa­rer på ikke å ha bil, kan man gjer­ne bru­ke på å anskaf­fe for­skjel­li­ge syk­ler til uli­ke for­mål. Skul­le man kjø­pe noe som det er vans­ke­lig å få med på syk­ke­len, er det bil­li­ge­re å ta en taxi hjem, frem­for å ha en bil som for det mes­te bare står der, i til­fel­le man en gang skul­le få bruk for den.

Unge, urba­ne men­nes­ker som gjer­ne øns­ker å bo sen­tralt, er lite opp­tatt av bil. Man har lært seg å leve uten bil. Jeg tror ikke man­ge av de som nå søker seg inn mot sen­trum, vil flyt­te ut om det blir vans­ke­li­ge­re å kjø­re bil i sen­trum. Tvert om. Et til­nær­met bil­fritt bymil­jø er et attrak­tivt bymil­jø hvor folk øns­ker å opp­hol­de seg. Der det er folk, der er det også handel.

At restrik­sjo­ner på å kjø­re bil i sen­trum fører til mer spredt boset­ting, put­tes i kate­go­ri­en udo­ku­men­ter­te og usann­syn­li­ge absur­di­te­ter, inn­til du even­tu­elt har klart å kom­me med noe som under­byg­ger den, Harald J Andersen.

Harald J Ander­sen fortsetter:

Men ikke alle arbeids­rei­ser i Oslo-regio­nen lar seg hånd­te­re med kol­lek­tivt. Og all tra­fikk er ikke arbeids­rei­ser. For eksem­pel vil vare­trans­por­ten vokse dob­belt så raskt som befolk­nings­veks­ten frem til 2030. Det må der­for inves­te­res tungt i både kol­lek­tiv­trans­port og avlas­ten­de vei­ka­pa­si­tet rundt sentrum. ”

Det kan godt hen­de at ikke arbeids­rei­ser i Oslo-regio­nen lar seg hånd­te­re kol­lek­tivt.  Men det er sen­trum det gjel­der den­ne gan­gen. At kol­lek­tiv­til­bu­det ikke er godt om man skal fra en utkant av byen til en annen, er ikke noe argu­ment for å til­la­te pri­vat­bi­ler i sen­trum. Jeg tror ikke det er man­ge arbeids­rei­ser inn til Oslo sen­trum som ikke lar seg hånd­te­re kol­lek­tivt eller med syk­kel. I alle fall ikke om vi inklu­de­rer mulig­he­ten til å kjø­re til et kol­lek­tiv­knute­punkt, og så rei­se kol­lek­tivt inn til sen­trum. Igjen blir mitt svar at jeg ikke tror noe på det­te, Harald J Ander­sen, før du har klart å leg­ge fram dokumentasjon.

Vi må skil­le mel­lom vare­trans­port og pri­vat­bil­kjø­ring, Harald J Ander­sen. Jeg har ikke hørt noen, hel­ler ikke MDG, ta til orde for at man skal sten­ge for vare­trans­port. At man vil leg­ge om til en smar­te­re vare­trans­port, slik at den i mind­re grad belas­ter byen, er en annen sak. Og kutt ut strå­manns­ar­gu­men­ta­sjo­nen: Beho­vet for vare­trans­port legi­ti­me­rer ikke bruk av pri­vat­bi­ler i sen­trum. Tvert imot: Pri­vat­bi­le­ne i sen­trum, og ikke minst de gate­par­ker­te pri­vat­bi­le­ne, hind­rer og vans­ke­lig­gjør vare­trans­port. Skal man få bed­re for­hold for vare­trans­port, må pri­vat­bi­le­ne og gate­par­ke­rin­gen bort.

Det må inves­te­res tungt i kol­lek­tiv­trans­port, og man må leg­ge opp et mer effek­tivt kol­lek­tiv­nett, slik Ruter fore­slår i sin rap­port m2016. Men avlas­ten­de vei­ka­pa­si­tet rundt sen­trum, som vans­ke­lig kan for­stås på annen måte enn som en utvi­del­se av ring­vei­ene, even­tu­elt byg­ging av en ny ring­vei, det kla­rer jeg ikke å se noe behov for. Vi vet at økt vei­ka­pa­si­tet fører til økt bil­tra­fikk, og det er noe vi ikke tren­ger. Og sten­gin­gen av Sme­stad-tun­ne­len vis­te oss at vi kan kla­re oss utmer­ket med mind­re vei­ka­pa­si­tet enn det vi har i dag.

Hol­der vi vare­trans­port og annen nytte­tra­fikk uten­for, og hol­der oss til det saken gjel­der, nem­lig pri­vat­bi­ler, er det grunn til å spør­re om byen kla­rer å lok­ke bil­fol­ket inn fra kjøpe­sent­re­ne uten­for byen, og om det er øns­ke­lig. Å kjø­re bil i sen­trum av en by som Oslo, er ikke for ama­tø­rer. Vi har fått en del tall for hvor man­ge som er red­de for å syk­le i Oslo sen­trum. Men jeg har ald­ri sett noen tall som sier hvor man­ge som er red­de for å kjø­re bil der. Men vi har sett at man­ge er red­de for kjø­re bil i Stock­holm, og det er ingen grunn til å tro at vi ikke har noe til­sva­ren­de i Oslo. Jeg har kjørt bil både i Stock­holm og Oslo, og har ikke opp­levd at det er vans­ke­li­ge­re å kjø­re i Stock­holm enn i Oslo. (Selv om jeg i dag i liten grad kjø­rer bil i byen, er jeg en gans­ke erfa­ren bybi­list, blant annet etter noen år bak et taxi­ratt i Oslo, og etter å ha kjørt bil i gans­ke man­ge stor­byer både i Euro­pa og USA.)

Man­ge som mener seg bil­av­hen­gi­ge, vil nok vel­ge and­re ste­der enn Oslo sen­trum. Og det er i grun­nen like greit. Vi tren­ger ikke de som prio­ri­te­rer bil, i sen­trum. De utgjør en liten andel av de som kom­mer til byen, og de ska­der mer enn de gav­ner byen, også han­de­len i byen. Det bed­re at folk som bor i Gro­rud­da­len om som øns­ker å bru­ke bil, drar til Alna frem­for til sen­trum. Når byen har est utover, er det bed­re at folk hand­ler i de byde­ler der de bor, gjer­ne på sine loka­le kjøpe­sent­re, frem­for at de kjø­rer til sentrum.

Tide­ne for­and­rer seg. Butik­ker i sen­trum eller i sen­trums rand­sone, som base­rer seg på kun­der som kom­mer i bil, til­hø­rer for­ri­ge århund­re. De som ikke kla­rer å hen­ge med i utvik­lin­gen, vil for­svin­ne. Synd for dem, men ikke noe stort pro­blem for sam­fun­net. Butik­ker som lig­ger langs vei­ene til og fra sen­trum, som base­rer seg på at bilis­ter skal stop­pe og stik­ke inn­om på vei til og fra, de har ingen frem­tid. De må til­pas­se seg mor­gen­da­gens by, som ikke vil være til­pas­set biler, før det er for sent, eller dø.

Harald J Ander­sen kon­klu­de­rer slik:

Dess­uten må Oslo sen­trum også sik­res til­gjen­ge­lig­het med bil, både for pub­li­kum og varetransport.”

At Oslo sen­trum må være til­gjen­ge­lig for vare­trans­port (og annen nytte­trans­port) er nep­pe noen uenig i. Men at den må være til­gjen­ge­lig for pub­li­kum i bil, det har ikke sam­funns­po­li­tisk direk­tør i Vir­ke, Harald J Ander­sen, gitt oss noen argu­men­ter for.

Print Friendly, PDF & Email