Vi trenger et ordentlig annenhåndsmarked for billetter

I Nor­ge er det

for­budt å sel­ge bil­let­ter til kul­tur- og idretts­ar­ran­ge­men­ter til en høy­ere pris enn den som er påført bil­let­ten fra arran­gø­rens side, eller som bil­let­ten førs­te gang ble solgt for

Det­te føl­ger av Lov om for­bud mot pris­på­slag ved videre­salg av bil­let­ter til kul­tur- og idretts­ar­ran­ge­men­ter. Jeg har “all­tid” ment at det­te er menings­løst. Vi ser nå en kon­se­kvens av det­te: Folk som vil ha bil­let­ter bli svind­let.

Det grunn­leg­gen­de i all han­del er at man kjø­per noe for en pris, og sel­ger det vide­re for en høy­ere pris. Noen gan­ger leg­ges et begren­set gode ut for salg: Bil­let­ter til popu­læ­re arran­ge­men­ter. Aksjer som noen tror kom­mer til å sti­ge i ver­di. Attrak­ti­ve viner på Vin­mono­po­let, osv. Noen stil­ler seg tid­lig i kø, kan­skje over­nat­ter de i køen, for å få kjøpt. De fles­te for å kjø­pe til seg selv, and­re for å sik­re seg noe å sel­ge vide­re, med håp om fortjeneste.

Jeg kla­rer ikke se at det skal være noe mer umo­ralsk å videre­sel­ge bil­let­ter med for­tje­nes­te enn det er å sel­ge annet med for­tje­nes­te. Selv har jeg en gang kjøpt kon­sert­bil­let­ter til en Bruce Spring­steen-kon­sert gjen­nom et sel­skap som kjøp­te opp og videre­solg­te bil­let­ter. Det var før det ble ulov­lig i Nor­ge. Jeg fikk bil­let­te­ne til avtalt pris. Men jeg fikk inn­trykk av at de solg­te short, alt­så at de solg­te bil­let­ter de ikke had­de, men som de reg­net med å få tak i.

Jeg stil­ler meg ikke i kø gry­tid­lig om mor­ge­nen eller hele nat­ten for å å bil­let­ter. Å kom­me gjen­nom på nett eller på tele­fon når sal­get star­ter, er et lot­te­ri. Dess­uten leg­ges bil­let­ter ofte ut til salg så tid­lig at det er vans­ke­lig å plan­leg­ge. Er jeg hjem­me på kon­sert­tids­punk­tet? Noen gan­ger har jeg kjøpt bil­let­ter som jeg av uli­ke grun­ner ikke har fått benyt­tet. And­re gan­ger har jeg opp­da­get at jeg kan gå på noe jeg ikke har kjøpt bil­let­ter til, og vil gjer­ne ha tak i billetter.

Hvis jeg sit­ter med bil­lett jeg ikke får benyt­tet, til et utsolgt arran­ge­ment, da vil jeg gjer­ne kun­ne sel­ge den vide­re. Jeg er ikke opp­tatt av å sel­ge den med for­tje­nes­te. Men noen gan­ger had­de det også vært OK. Først og fremst synes jeg det er dumt at bil­let­ter blir ube­nyt­tet når det er man­ge som gjer­ne vil dit, og som ikke får tak i bil­let­ter. Sel­ger jeg sli­ke bil­let­ter, da sel­ger jeg dem gjer­ne til påly­den­de. Noen gan­ger gir jeg dem bort. Men i de fles­te til­fel­le­ne blir de bare ubrukt.

Svært man­ge som har sett musi­cals eller and­re show i Lon­don eller New York, har kjøpt bil­let­ter på “svarte­børs”. Det har jeg også gjort.  Alle bil­let­t­agen­te­ne som kan til­by bil­let­ter til dagens eller mor­gen­da­gens fore­stil­ling av et popu­lært show, sel­ger dem til en høy­ere pris enn påly­den­de. Jeg plan­leg­ger van­lig­vis ikke mine rei­ser så lang tid i for­vei­en at jeg kan kjø­pe bil­let­ter når de leg­ges ut for salg, så det­te er i prak­sis enes­te muligheten.

Vi tren­ger et orga­ni­sert annen­hånds­mar­ked, gjer­ne dre­vet av Bil­let­ser­vice eller and­re bil­lett­sel­ska­per, hvor man kan leg­ge ut bil­let­ter for salg, og even­tu­elt kjø­pe bil­let­ter til utsolg­te arran­ge­men­ter. Man vil da også kun­ne få en mer rik­tig pri­sing. Da bør man kun­ne være sik­ret at bil­let­ter som leg­ges ut for salg fak­tisk fin­nes og blir levert, og man kan ha sik­ker betaling.

Poli­ti­et prio­ri­te­rer ikke “små­kri­mi­na­li­tet”, hel­ler ikke når den er sys­te­ma­tisk og gjen­ta­gen­de, med rela­tivt små sum­mer i hvert enkelt til­fel­le. Der­for kan svind­le­re peke nese og si “catch me if you can”, og de kan fort­set­te sin virk­som­het med poli­ti­ets still­tien­de aksept.

Dagens for­bud mot slikt annen­hånds­salg av bil­let­ter bidrar bare til å gjø­re et “sva­ret­børs­mar­ked” enda svartere.

Print Friendly, PDF & Email