Oslovalget 2015: Senterpartiet, ikke for byfolk

Senterpartiet_logoDet­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te områ­det.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for syk­kel­po­li­tik­ken.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Sen­ter­par­ti­et, ikke for byfolk

Oslovalget 2015: SV, skuffende uklart om sykkel

SV-logoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te områ­det.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang.  Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for syk­kel­po­li­tik­ken. Her er SVs pro­gram for Oslo.

SV er et par­ti med høy tro­ver­dig­het som syk­kel­par­ti, skjønt de også, i lik­het med Arbei­der­par­ti­et og SP, på Stor­tin­get stem­te mot å end­re tra­fikk­reg­le­ne i mer syk­kel­venn­lig ret­ning. Jeg har ald­ri helt til­gitt SV (eller AP) for det.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: SV, skuf­fen­de uklart om syk­kel

Oslovalget 2015: Høyre har programfestet dårlige sykkelløsninger i sentrum

HøyrelogoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te områ­det.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for syk­kel­po­li­tik­ken. Oslo Høy­res pro­gram er til­gjen­ge­lig her.

I de snart 30 år Oslo har hatt er par­la­men­ta­risk sty­re med byråd, har Høy­re ledet byrå­det i 25år år. Noen peri­oder ale­ne, and­re peri­oder i koa­li­sjon med and­re. Også i de sis­te ti åre­ne før det ble byråd, var det Høy­re som ledet poli­tik­ken i Oslo. I et 40-års­per­spek­ti­vet, som er rele­vant når det gjel­der å vur­de­re Oslo syk­kel­po­li­tikk (eller sna­re­re man­gel på syk­kel­po­li­tikk), har Høy­re styrt byen i 35 år. De bærer føl­ge­li­ge hoved­an­sva­ret for Oslos utvik­ling, på godt og vondt. Når det gjel­der syk­kel­for­hol­de­ne i byen, er det mest på vondt.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Høy­re har pro­gram­fes­tet dår­li­ge syk­kel­løs­nin­ger i sen­trum

Oslovalget 2015: FrP — partiet som motarbeider sykling

FrP_logo4Syk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de vur­der­te par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te områ­det.

Det bur­de ikke over­ras­ke noen at FrP er det aller dår­ligs­te par­ti­et for syk­lis­ter i Oslo. FrP er også det par­ti­et som har aller lavest tro­ver­dig­het på det­te områ­det. Min til­lit til FrP er neg­a­tiv. Dess­uten at FrP Nor­ges mest nar­cis­sis­tis­ke og mot­by­de­li­ge poli­ti­ker, Carl I Hagen, som første­kan­di­dat. Så uan­sett hva de måt­te love på det­te områ­det, så tror jeg ikke på dem. Her er FrPs pro­gram for Oslo.

Fra høs­ten 2003 til høs­ten 2011 had­de FrP sam­ferd­sels­by­råd i Oslo. Ingen kan si at syk­kel var høyt prio­ri­tert i den peri­oden. Det var åtte svar­te år for folk som syk­ler i Oslo. Rik­tig­nok send­te davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myh­re fra FrP ut en presse­mel­ding 22. mai 2005, hvor han sa at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Men det var vel ingen som trod­de på det. Han trod­de nep­pe på det selv hel­ler. (Etter at Oslo kom­mu­ne la om sitt nett­sted, har det blitt svært vans­ke­lig å fin­ne fra til sli­ke doku­men­ter, og jeg har ikke brukt tid til å lete etter det­te.)

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: FrP — par­ti­et som mot­ar­bei­der syk­ling

Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Oslo ting­rett avsa nylig en kjen­nel­se hvor fle­re nett­le­ve­ran­dø­rer ble pålagt å vans­ke­lig­gjø­re til­gan­gen til nær­me­re angit­te nettje­nes­ter som gjør opp­havs­retts­be­skyt­te­de verk ulov­lig til­gjen­ge­lig i stort omfang. Jeg har omtalt saken her.

Venstre­le­der Tri­ne Skei Gran­de var raskt ute med å kri­ti­se­re dom­men. Hun hev­der at det er sen­sur og at Hadia Tajik had­de ansva­ret for den­ne påståt­te sen­su­ren.

Her bom­mer Tri­ne Skei Gran­de grovt, og det er ikke før­te gang hun gjør det i det­te spørs­må­let. Før det even­tu­elt er grunn til å argu­men­te­re mot hva hun egent­lig mener, må hun i det mins­te kon­kre­ti­se­re og for­kla­re hva hun i den­ne sam­men­hen­gen mener med “sen­sur” og hvor­for det­te er et angrep på ytrings­fri­he­ten. Så det­te er en litt mer gene­rell kom­men­tar.

Con­ti­nue read­ing Har @Venstre blitt et pirat­par­ti? @Trinesg @HadiaTajik

Kjennelse om blokkering av nettsteder

Oslo ting­rett avsa 1. sep­tem­ber en kjen­nel­se som påleg­ger Tele­nor og syv and­re inter­nett­le­ve­ran­dø­rer å hind­re eller vans­ke­lig­gjø­re til­gang til syv nettje­nes­ter, som indi­rek­te gir til­gang til opp­havs­retts­lig ver­net mate­ria­le som er ulov­lig gjort til­gjen­ge­lig på inter­nett. Kjen­nel­sen er til­gjen­ge­lig her.

Det er intet over­ras­ken­de i avgjø­rel­sen. Ånds­verk­lo­ven ble end­ret i 2013 slik at det ble hjem­mel i § 56c, for påleg­ge nett­le­ve­ran­dø­rer å

hind­re eller vans­ke­lig­gjø­re til­gang til nett­sted der det i stort omfang gjø­res til­gjen­ge­lig mate­ria­le som åpen­bart kren­ker opp­havs­rett eller and­re ret­tig­he­ter etter den­ne lov.”

Det er to kri­te­ri­er. Nett­ste­det må gjø­re til­gjen­ge­lig mate­ria­le som åpen­bart kren­ker opp­havs­rett eller and­re ret­tig­he­ter etter ånds­verk­lo­ven. Vide­re må det­te skje i et stort omfang.

Con­ti­nue read­ing Kjen­nel­se om blok­ke­ring av nett­ste­der

Varemerker monopoliserer ikke språket

Språk­fors­ker om potet­gull-saken: – Det­te er en mono­po­li­se­ring av språ­ket” kan vi lese i E24. Det er Finn Erik Vin­je som sier det­te, og får støt­te fra Per Egil Heg­ge.

Finn Erik Vin­je og Per Egil Heg­ge kan sik­kert mye om språk. Men vare­mer­ker kan de åpen­bart ikke. Om Maarud skul­le få med­hold i at de har ene­rett til “potet­gull” som vare­mer­ke, får de ikke mono­pol på bruk av ordet. Finn Erik Vin­je, Per Egil Heg­ge, E24, jeg og alle and­re kan fort­satt bru­ke ordet “potet­gull” nes­ten som vi vil.

Vare­merke­ret­ten gir en ene­rett til å bru­ke vare­mer­ket “som kjenne­tegn for varer eller tje­nes­ter i nærings­virk­som­het” .  I and­re sam­men­hen­ger kan vi fritt bru­ket ord som er regist­rert som vare­mer­ker. Vi kan omta­le potet­gull og bru­ke ordet i den betyd­ning vi måt­te øns­ke. Jeg kan skri­ve om Aften­pos­ten og E24, uten å bry meg om dis­se orde­ne som vare­mer­ker. Og både Aften­pos­ten og E24 kan fritt skri­ve om potet­gull, Coca Cola, Vol­vo, osv. Men jeg kan ikke star­te en nett­avis og bru­ke et av dis­se nav­ne­ne om kjenne­tegn for den avi­sen. Får Maarud med­hold, kan ikke and­re pro­du­sen­ter av potet­chips, mar­keds­føre sine pro­duk­ter som potet­gull.

Con­ti­nue read­ing Vare­mer­ker mono­po­li­se­rer ikke språ­ket